Byla 2-265-308/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto–palikimo priėmimo nustatymo pagal A. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims-P. R. , Varėnos raj.2-ajam notarų biurui ir Alytaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

12012 m balandžio 13 d. Varėna. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,dalyvaujant pareiškėjai A. Ž.,pareiškėjos atstovei Nijolei Raulušaitienei,suinteresuotam asmeniui-P. R. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto–palikimo priėmimo nustatymo pagal A. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims-P. R. , Varėnos raj.2-ajam notarų biurui ir Alytaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

Nustatė

2Pareiškėja-A. Ž. a.k( - ) paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo ir nuosavybės teisių įgyvendinimo reikalu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,kad ji po motinos R. R. a.k( - ) mirties ( - ), priėmusi jos palikimą, faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą.

3Pareiškėja nurodė,kad jos motina R. R., a. k. ( - ) mirė ( - ) (mirties liud. AA Nr. 574348, įrašo Nr. 60). R. R. su jos(pareiškėjos)tėvu V. Ž., mir. ( - ) gyvenusiu ( - ), išsituokė apie 1980 m., o 1985-10-05 susituokė su P. R., gim. ( - ). Motina su P. R. gyveno jam priklausančiame name, kurį jis įgijo iki jų santuokos, esančiame ( - ). Kartu su motina į šį namą persikėlusi gyventi ir ji, pastaraisiais metais padėjusi jai atlikti ūkio darbus, ją prižiūrėjusi,nes R. R. buvo nustatytas neįgalumas, specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ji buvo paskirta jos rūpintoja. Motinai mirus, likusi gyventi jos buvusioje gyvenamojoje vietoje, adresu ( - ), visus jos asmeninius daiktus ir kitą likusį turtą pradėjusi valdyti kaip savo. 2011 m. spalio mėnesį gavusi R. R. adresuotą laišką iš Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Varėnos žemėtvarkos skyriaus,kuriuo buvo informuota, kad Varėnos žemėtvarkos skyrius organizuoja Rudnios kadastro vietovės pirmąjį natūra grąžinamų bendro naudojimo žemės sklypų ir visų eilių pretendentų, pageidaujančių žemę, mišką, vandens telkinius įsigyti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti, nuomoti ir naudotis patikėjimo teise, susirinkimą. Laišku buvo informuojama, kad susirinkime turėsianti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį liudijimą ir paveldėjimo teisės liudijimą. Kadangi po motinos mirties į notarų biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo nesikreipusi, tai jo neturėjusi. Visgi kaip teisėta pirmos eilės įpėdinė pagal įstatymą, dėl natūra grąžinamų bendro naudojimo žemės sklypų neatlygintinai nuosavybėn įgijimo tikslu, galinti paveldėti po motinos mirties likusį jos palikimą (LR CK 5.11 str. 1d. 1p.). Kaip galima įpėdinė dalyvavusi ir nurodytame pretendentų į žemę Krokšlio k., Kaniavos sen. susirinkime, pasirinkusi žemės sklypo vietą . Kaip įstatyminė palikėjos pirmos eilės įpėdinė, kol kas negalinti įstatymo nustatyta tvarka gauti paveldėjimo teisės liudijimo- motinai R. R. priklausiusiam turtui paveldėti. Terminai kreiptis į notarų biurą palikimui priimti yra praėję, tad kreiptis į notaro biurą su prašymu priimti palikimą nebegalinti. Iš Varėnos r. 2-tro notarų biuro rašto Nr. 903-S matyti, kad ( - ) mirus mano motinai R. R. niekas į notarų biurą dėl palikimo nesikreipė, paveldėjimo byla vesta nebuvo. Buvęs R. R. sutuoktinis P. R. atsisakė nuo palikimo 2011-12-29 pareiškimu. Po motinos mirties likusius jai priklaususius daiktus: baldus, drabužius, asmeninius daiktus , namų apyvokos reikmenis, likusią pensijos dalį pradėjusi valdyti iš karto, kaip savo. Motinai mirus , kartu su jos sutuoktiniu P. R.,pasirūpinusi jos laidotuvėmis, apmokėjusi dalį su jomis susijusių išlaidų. Po motinos R. R. mirties likusiu turtu naudojais ir šiandien. LR CK 5.50 str. 2 d. numato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti <...>, LR CK 5.51 str.1 d. numato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Atsižvelgiant į įstatymo reikalavimus matyti, kad po motinos mirties likusį palikimą priėmusi, nes pradėjusi jį valdyti, naudoti kaip savo turtą. Po R. R. mirties apmokėjusi ir nesumokėtus komunalinius mokesčius , pasiėmusi sau jos drabužius, asmeninius daiktus, baldus ir buities techniką , savo nuožiūra sunaudojusi jos turėtas daržoves. Kadangi yra praleidusi trijų mėnesių terminą kreiptis į notarų biurą su pareiškimu dėl palikimo priėmimo,tai kaip palikėjos dukra -pirmos eilės įpėdinė pagal įstatymą juridinę reikšmę turintį faktą,kad pradėjusi R. R. turtą valdyti faktiškai iškart po jos mirties ,galinti nustatyti tik teismine tvarka.

4Bylos nagrinėjime dalyvavęs suinteresuotas asmuo-P. R. su pareiškėjos pareiškimu sutiko pilnai ir prašė nustatyti prašomą juridinę reikšme turintį faktą,kadangi mirusios motinos palikimą priėmė jos dukra-šios bylos pareiškėja ir jis nepretenduojantis į mirusios sutuoktinės palikimą,kur tokią poziciją surašęs ir notaro patvirtintam pareiškime dėl atsisakymo nuo palikimo.

5Suinteresuoti asmenys – Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir Varėnos rajono 2-asis notarų biuras savo atsiliepimais nurodė,kad neprieštarauja nurodomo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui ir prašė bylą nagrinėti jų atstovams nedalyvaujant

6Pareiškimas tenkintinas,

7Pateiktu mirties liudijimu(b.l.9)patvirtinama,kad R. R. a.k( - ) mirė ( - ).

8Iš pateikto gimimo liudijimo (b.l.8)matyti,kad pareiškėja yra R. R. ,iki santuokos su P. R. , Žilionienės dukra.

9Iš 2011-12-07 Varėnos rajono 2-ojo notarų biuro pranešimo (b.l.18) matyti,kad po R. R. a.k. ( - ) mirties ( - ) nebuvo vesta jos turto paveldėjimo byla.

10Iš 2011-12-29 Alytaus miesto 5-ojo notarų biuro patvirtinto P. R. a.k( - ) pareiškimo dėl atsisakymo nuo palikimo (b.l.12) matyti,kad šiuo pareiškimu nurodė,jog po sutuoktinės R. R. a.k. ( - ) mirties ( - ) jis nepriėmęs palikimo ir atsisako šio palikimo .

11Iš 2011-10-24 Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Varėnos žemėtvarkos skyriaus pranešimo R. R. (b.l.11)matyti ,kad ji buvo kviečiama atvykti 2011-11-03 į rengiamą Rudnios kadastro vietovės pirmąjį natūra grąžinamų bendro naudojimo žemės sklypų ir visų eilių pretendentų, pageidaujančių žemę, mišką, vandens telkinius įsigyti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti, nuomoti ir naudotis patikėjimo teise, susirinkimą,kur kartu urodyta,kad gali atvykti ir paveldėtojai ,kur kartu turi pristatyti paveldėjimo teisės liudijimą.

12Liudytojai A. J. ir V. P. pilnai patvirtino pareiškėjos nurodomas aplinkybes dėl motinos palikimo faktinio priėmimo.

13Iš surinktų įrodymų byloje visumos matyti,kad pareiškėja priėmė mirusios motinos R. R. palikimą iš karto po jo mirties,pradėdama jį faktiškai valdyti. LR CK 5.50 str.2d.nustatyta,jog laikoma,kad įpėdinis palikimą priėmė,kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą.Byloje nėra jokių įrodymų,kad šį palikimą būtų priėmęs koks nors kitas asmuo, pradėdamas jį faktiškai valdyti ar gavęs paveldėjimo teisės liudijimą.Pareiškėjos faktinis mirusios motinos R. R. palikimo priėmimas yra patvirtinamas pateiktais rašytiniais įrodymais ir liudytojo parodymais.

14Vadovaudamasi LR CPK 448 str. teismas

Nutarė

15Paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo ir nuosavybės teisių įgyvendinimo reikalu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,kad A. Ž. a.k( - ) gyv. ( - ) po motinos R. R. a.k( - ) mirties ( - ), priėmė jos palikimą, faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai