Byla AS-63-615-11
Dėl rašto panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Romos Sabinos Alimienės (pranešėja) ir Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos O. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos O. K. skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai dėl rašto panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja O. K. (toliau – ir pareiškėja) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama pripažinti Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo – vyr. architekto 2011 m. vasario 21 d. raštą Nr. SA-60-(17.25), kuriuo panaikintas statybą leidžiančio dokumento galiojimas, neteisėtu ir nesukeliančiu jokių teisinių padarinių. Pareiškėja taip pat prašė atnaujinti terminą skundui paduoti.

5Pareiškėja nurodė, kad gavusi raštą ir susipažinusi su jo turiniu, neturėjo pagrindo manyti, jog jis sukels jai negatyvias pasekmes. Ji buvo atlikusi visus reikiamus formalumus, siekdama suderinti projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Ginčijamame rašte nėra nuorodų apie teisę įstatymų nustatytais terminais ir tvarka skųsti šį veiksmą kompetentingam administraciniam teismui. Pažymėjo, kad ji neturi juridinio išsilavinimo ar tokio pobūdžio (bylinėjimosi) patirties. Nurodė, kad objektyviai suvokė, jog raštas sukelia jai negatyvias pasekmes tik tada, kai Druskininkų savivaldybės administracija informavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus skyrių, kurios vyriausiasis specialistas, remdamasis pranešimu, 2011 m. balandžio 1 d. sustabdė jos atliekamą buto dalijimą statybos sustabdymo aktu Nr. SSV-10-110401-00001-(14.13). Iškart po to ji 2011 m. balandžio 27 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Pažymėjo, kad 2011 m. gegužės 4 d. nutartimi atsisakyta priimti jos skundą, kaip pateiktą praleidus apskundimo terminą, dalyje dėl Druskininkų savivaldybės administracijos statybą leidžiančio dokumento galiojimo stabdymo pripažinimo negaliojančiu. Įsiteisėjus minėtai nutarčiai, jos atstovas atsiėmė skundo priedus ir ji teikia šį skundą dėl neteisėto statybą leidžiančio dokumento galiojimo sustabdymo, prašydama atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 1 d. nutartimi netenkino pareiškėjos prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti, atsisakė priimti pareiškėjos skundą, nutarė, įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais ir 2011 m. balandžio 27 d. sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai.

8Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalimi ir 34 straipsnio 1 dalimi. Pažymėjo, jog svarbiomis priežastimis pripažįstamos objektyvios, nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą. Nesuvokimas, kad raštas pareiškėjai sukelia neigiamas pasekmes, teisinio išsilavinimo ar tokio pobūdžio bylinėjimosi patirties neturėjimas, teismo vertinimu, negali būti pripažintas svarbia priežastimi, dėl kurios terminas skundui paduoti galėtų būti atnaujintas. Nesugebėdama tinkamai ginti savo galimai pažeistas teises, pareiškėja galėjo anksčiau pasikonsultuoti su teisines paslaugas teikiančiu asmeniu arba kreiptis dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo. Atsižvelgęs į tai, kad pareiškėja nenurodo aplinkybių, kurias teismas galėtų laikyti objektyviomis, sutrukdžiusiomis per nustatytą terminą kreiptis į teismą, teismas laikė, kad nėra pagrindo atnaujinti terminą skundui paduoti. Atmetęs prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti, teismas pareiškėjos skundą atsisakė priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

9III.

10Pareiškėja atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 1 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti.

11Pareiškėja nurodo, jog ginčijamą aktą gavo 2011 m. vasario 21 d., bet atsižvelgiant į tai, kad dokumento turinys buvo neaiškus, antspaudo nebuvo, dokumentą pasirašė ne atsakovo vadovas, o skyriaus vedėjas, ji neturėjo pagrindo manyti, kad aktas sukels jai negatyvių pasekmių. Pažymi, jog akte nenurodoma apie teisę įstatymų nustatytais terminais jį apskųsti, todėl, jai neturint juridinio išsilavinimo ir bylinėjimosi patirties, tapo sunkiau suvokti apie savo teisių pažeidimą ir akto apskundimo terminą. Be to, pažymi, kad pirmą kartą su skundu į teismą kreipėsi 2011 m. balandžio 29 d.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėja praleido skundo padavimo teismui terminą dėl reikalavimo pripažinti Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo – vyr. architekto 2011 m. vasario 21 d. raštą Nr. SA-60-(17.25), kuriuo panaikintas statybą leidžiančio dokumento galiojimas, neteisėtu ir nesukeliančiu jokių teisinių padarinių, kadangi pareiškėja skundą teismui padavė 2011 m. gegužės 30 d. Pareiškėja nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria netenkintas pareiškėjos prašymas ir atsisakyta atnaujinti skundo padavimo teismui terminą.

16Remiantis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 – 7 punktuose. Administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog terminai gali būti atnaujinti tik tuo atveju, jeigu pripažįstama, kad jie praleisti dėl objektyvių, svarbių, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių aplinkybių.

17Nagrinėjamu atveju pareiškėja akcentuoja, kad skundo padavimo terminą ji praleido dėl to, jog nesuprato 2011 m. vasario 21 d. rašto Nr. SA-60-(17.25) neigiamų pasekmių ir jog atsakovas šiame rašte nenurodė jo apskundimo tvarkos, raštas neantspauduotas, pasirašytas skyriaus vedėjo. Tačiau šios aplinkybės nagrinėjamu atveju nepateisina termino praleidimo. Iš atsakovo 2011 m. vasario 21 d. rašto Nr. SA-60-(17.25) turinio yra aišku, jog yra stabdomas pareiškėjos buto padalijimo į du butus projekto suderinimas ir pareiškėja įpareigojama suderinti su kaimynu įėjimo įrengimą į naujai planuojamą butą, o negavus suderinimo, vykdomi statybos darbai bus laikomi savavališkais. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėja šiuo atveju turėjo ir galėjo suprasti minėto rašto turinį. Nors atsakovas minėtame rašte ir nenurodė jo apskundimo tvarkos, tačiau pareiškėja galėjo pati išsiaiškinti skundo padavimo tvarką, o nesugebėdama to padaryti, galėjo kreiptis pagalbos į teisės specialistą (advokatą).

18Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr. pvz., 2010 m. birželio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858–384/2010) laikoma, jog asmens nesuvokimas, kad jo teisės yra galimai pažeidžiamos, taip pat teisinių žinių neturėjimas yra subjektyvaus pobūdžio aplinkybės ir negali būti laikomos svarbia termino praleidimo priežastimi, kadangi asmeniui neturint galimybių pačiam tinkamai ginti savo galimai pažeistas teises ir įgyvendinti interesus, tokiems veiksmams atlikti galėjo būti pasitelktas teisines paslaugas teikiantis asmuo arba kreiptasi dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo.

19Tai, kad pareiškėja su pirminiu skundu į teismą kreipėsi 2011 m. balandžio 29 d., neturi esminės reikšmės sprendžiant termino skundui paduoti atnaujinimo klausimą.

20Byloje nenustatyta objektyvių priežasčių, sutrukdžiusių pareiškėjai suteikti įgaliojimus kitam asmeniui parengti ir paduoti skundą teismui skundo padavimo terminu. Taigi pareiškėjos nurodytos aplinkybės pirmosios instancijos teismo pagrįstai pripažintos subjektyviomis ir negali būti pripažintos svarbiomis priežastimis atnaujinti skundo padavimo terminą.

21Kolegija pažymi, kad įstatymas (ABTĮ 5 str.) kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, garantuoja galimybę kreiptis į teismą, siekiant jas apginti, tačiau ši asmens teisė nėra absoliuti. Įstatymas įpareigoja asmenį minėtą savo teisę realizuoti laikantis įstatymo reikalavimų, tarp jų nustatytų kreipimosi teisminės gynybos terminų (ABTĮ 33 str. 1 d.). Taip yra siekiama ne tik skatinti asmenis operatyviai reaguoti į savo teisių pažeidimą ir įstatymu nustatyta tvarka užtikrinti kaip galima greitesnę jo galimai pažeistų teisių gynybą, bet ir garantuoti teisinių santykių stabilumą, kitai teisinio santykio šaliai užtikrinti apibrėžtumą dėl jos teisinės padėties, nustatyti teisines garantijas, būtinas jos įgytų teisių apsaugai. Atsisakymas atnaujinti skundo padavimo terminą, kai ištyrus kiekvienai konkrečiai bylai reikšmingų aplinkybių visumą nustatoma, jog asmuo praleido įstatymu nustatytą terminą kreiptis į teismą dėl subjektyvaus pobūdžio priežasčių, negali būti vertinamas kaip teisės į gynybą pažeidimas.

22Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti skundo padavimo teismui terminą, todėl teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjos O. K. atskirąjį skundą atmesti.

25Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja O. K. (toliau – ir pareiškėja) skundu... 5. Pareiškėja nurodė, kad gavusi raštą ir susipažinusi su jo turiniu,... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 1 d. nutartimi... 8. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 9. III.... 10. Pareiškėja atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo... 11. Pareiškėja nurodo, jog ginčijamą aktą gavo 2011 m. vasario 21 d., bet... 12. Teisėjų kolegija... 13. IV.... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėja praleido skundo padavimo teismui... 16. Remiantis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo prašymu administracinis... 17. Nagrinėjamu atveju pareiškėja akcentuoja, kad skundo padavimo terminą ji... 18. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr.... 19. Tai, kad pareiškėja su pirminiu skundu į teismą kreipėsi 2011 m.... 20. Byloje nenustatyta objektyvių priežasčių, sutrukdžiusių pareiškėjai... 21. Kolegija pažymi, kad įstatymas (ABTĮ 5 str.) kiekvienam asmeniui,... 22. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 24. Pareiškėjos O. K. atskirąjį skundą atmesti.... 25. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 1 d. nutartį... 26. Nutartis neskundžiama....