Byla 2-117-666/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir kitų teismo išlaidų priteisimo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis,

2sekretoriaujant Aurikai Lementauskienei,

3dalyvaujant ieškovo Palangos kredito unijos atstovei S. G.,

4atsakovui E. P.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovo Palangos kredito unijos ieškinį ir patikslintą ieškinį solidariems atsakovams R. P. ir E. P., dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir kitų teismo išlaidų priteisimo,

Nustatė

6Ieškovo atstovė teisminio nagrinėjimo metu nurodė, kad 2011 m. gruodžio 30 d. su atsakove R. P. buvo sudaryta kreditinės mokėjimo kortelės sutartis Nr. 11-00068 - 20000 Lt sumai; 2011 m. gruodžio 30 d. sudaryta kreditinės mokėjimo kortelės sutartis 11-00067 - 20000 Lt sumai; 2011 m. gruodžio 30 d. sudaryta kreditinės mokėjimo kortelės sutartis 11-00066 - 20000 Lt sumai; 2011 m. gruodžio 30 d. sudaryta kreditinės mokėjimo kortelės sutartis 11-00065 - 20000 Lt sumai; 2011 m. gruodžio 30 d. sudaryta Kreditinės mokėjimo kortelės sutartis 11-00064 - 20000 Lt sumai. Šių kreditų grąžinimas užtikrintas laidavimo sutartimis Nr. 11-00040, 11-00154, 11-00041, 11-00042, 11-00043. Laiduotojas E. P..

7Atsakovai nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų pagal 2011 m. gruodžio 30 d. kreditinių mokėjimo kortelių sutartis. Atsakovų skola už laikotarpį 2012 m. rugsėjo 14 d. - 2012 m. gruodžio 19 d. sudaro 12612 Lt nesumokėtos skolos, 1452,48 Lt delspinigių, viso 14064,48 Lt.

8Prašo solidariai iš atsakovų R. P. ir E. P. priteisti 12612 Lt nesumokėtos skolos ir 1452,48 Lt delspinigių, viso 14064,48 Lt, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 441 Lt sumokėtas žyminis mokestis.

9A. R. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą ir vietą informuota tinkamai. Teismo šaukimas įteiktas 2013-03-06.

10A. E. P. teismo posėdžio nurodė, kad jis ir atsakovė R. P. su ieškovo pateiktu ieškiniu sutinka iš dalies. Sutinka su ieškinio dalimi dėl skolos sumos, nes sutartys su ieškovu buvo pasirašytos, pinigai gauti ir ieškinyje nurodyta 12612 Lt suma ieškovui negrąžinta. Nurodo, kad nesutinka su ieškovo paskaičiuota 1452,48 Lt dydžio delspinigių suma, kuri, jo manymu, sudaro 150 proc. metinių palūkanų. Ieškovas, reikšdamas reikalavimą delspinigių sumos, elgėsi nesąžiningai, nes skolininkui nevykdant įsipareigojimų jie yra įspėjami ir sutartys su jais yra nutraukiamos. Konkrečiu atveju jis įspėjo ieškovą nutraukti sutartis, tačiau delspinigiai skaičiuojami iki šiol. Piniginių reikalavimų neįvykdė dėl objektyvių priežasčių, nes pinigai yra areštuoti, o jis buvo suimtas. Mano, kad delspinigiai iš vis turi būti neskaičiuojami, o jei ir skaičiuojami, tai 0,02 proc. dydžio.

11Patikslintas ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai.

12Atsakovams sutinkant su ieškovo ieškiniu ir patikslintu ieškiniu dėl 12612 Lt skolos sumos, teismas dėl to nepasisako.

13Dėl šalių sutartų netesybų – delspinigių dydžio, kurios nustatytos užtikrinamosios prievolės sumos procentu – 0,05 %, kurių atsakovai prašo nepriteisti arba sumažinti iki 0,02 % dydžio.

14Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas, Palangos kredito unija, su atsakove R. P. sudarė kreditinės mokėjimo kortelės sutartis, t.y. 2011-12-30 kreditinės mokėjimo kortelės sutartis Nr. 11-00068 - 20000 Lt sumai, 2011-12-30 Kreditinės mokėjimo kortelės sutartis 11-00067 - 20000 Lt sumai, 2011-12-30 kreditinės mokėjimo kortelės sutartis 11-00066 - 20000 Lt sumai, 2011-12-30 kreditinės mokėjimo kortelės sutartis 11-00065 - 20000 Lt sumai, 2011-12-30 kreditinės mokėjimo kortelės sutartis 11-00064 - 20000 Lt sumai (b.l. 8-22).

15Šių kreditų grąžinimas užtikrintas laidavimo sutartimis Nr. 11-00040, 11-00154, 11-00041, 11-00042, 11-00043, sudarytomis tarp ieškovo Palangos kredito unijos ir atsakovo E. P. (b.l. 23-27). Pagal minėtas sutartis atsakovas E. P. įsipareigojo paskolos gavėjui (atsakovei R. P.) negrąžinus paskolos ar jos dalies, nesumokėjus palūkanų ar jų dalies paskolos sutartyje nustatytais terminais, paskolos davėjui (ieškovui) sumokėti negrąžintą paskolą ar jos dalį, nesumokėtas palūkanas ir delspinigius (laidavimo sutarčių 5.1. p.).

16Iš byloje pateiktų Kreditinės mokėjimo kortelės sutarčių specialiosios dalies 3.8. p. matyti, kad ieškovas Palangos kredito unija ir atsakovė R. P. susitarė dėl delspinigių dydžio, t.y. 0,05 proc. Iš pateiktų delspinigių apskaičiavimo pažymų pagal kreditinės mokėjimo kortelės sutartis matyti, kad buvo priskaičiuoti 1452,48 Lt dydžio delspinigiai (b.l. 57-61), kas sudaro 0,02 procentai delspinigių.

17Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu (CK 6.71. str.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi, sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Sutartyje nustatydamos netesybų dydį, šalys gali susitarti dėl nuostolių ir netesybų (išskyrus įstatymines netesybas) santykio bei tokiu būdu konkretizuoti sutartinės civilinės atsakomybės ir prievolės įvykdymo užtikrinimo ypatumus. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK6.258 straipsnio 3 dalis). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

18Šalys yra laisvos savo nuožiūra aptarti ir sutartyje nustatyti delspinigių dydį. Praktikoje įprastais laikomi 0,05-0,1 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną. Taigi, šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Delspinigiai yra vienas iš prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų, jų taikymas skatina skolininką laiku įvykdyti prievolę. Teismas atkreipia dėmesį į tai, jog abu atsakovai yra dirbę Palangos kredito unijoje. E. P. buvęs Palangos kredito unijos vadovas. Abu atsakovai turėdami patirties verslo, sutarčių srityje, laisva

19valia pasirašė sutartis, žinojo sutartyse nustatytus delspinigių dydžius, todėl žinojo ir galėjo numatyti sutarties neįvykdymo teisinius padarinius.

20Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.81 straipsniu, laiduotojai ir paskolos gavėjas atsako kredito unijai kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, tai yra, jeigu paskolos gavėjas tinkamai neįvykdys visų ar dalies prievolių pagal paskolos sutartį, laiduotojai atsakys kredito unijai ta pačia apimtimi kaip ir paskolos gavėjas, konkrečiai imant, už paskolos grąžinimą, palūkanų, delspinigių ir kitų pagal paskolos sutartį priklausančių sumų sumokėjimą bei nuostolių atlyginimą. Laidavimas galioja iki visiško iš paskolos sutarties kylančių paskolos gavėjo prievolių kredito unijai įvykdymo.

21Nagrinėjamu atveju šalys sudarydamos kreditinės mokėjimo kortelės sutartis susitarė dėl netesybų, t.y. dėl delspinigių, kurios išreikštos užtikrinamosios prievolės sumos procentu – 0,05 %, tokiu būdu įtvirtindamos įstatymų įtvirtintą sutarčių laisvės principą (CK 1.2 str.), kuris reiškia, kad šalys yra savo nuožiūra susitarti ir sutartyje nustatyti delspinigių dydį. Šiuo atveju teismas laiko, kad šalių sutarta delspinigių suma, išreikšta užtikrinamosios prievolės sumos procentu, nėra „aiškiai per didelės“ ar „neprotingai didelės“, nes atitinka šalių valią ir verslo praktikoje įprastą dydį. Šiuo atveju, tarp šalių pasirašytos sutartys yra galiojančios ir šalims turi įstatymo (res judicata) galią, todėl nėra teisinio pagrindo delspinigių nepriteisti visiškai ar mažinti delspinigių sumą.

22Esant šioms aplinkybėms, ieškovo pateiktas patikslintas ieškinys tenkintinas visa apimtimi ir vadovaujantis CK 6.37 str. 6.38 str., 6.200 str., 6.210 str. 6.873 str., solidariai iš atsakovų R. P. ir E. P., ieškovo Palangos kredito unijos, naudai priteistina 12612 Lt (dvylika tūkstančių šešis šimtus dvylika Lt) skolos, 1452,48 Lt (vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt du Lt 48 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą 14064,48 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo 2012-12-28 teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Sutinkamai su CPK 93 str. 1 d., solidariai iš atsakovų ieškovo naudai priteistina 422 Lt (keturi šimtai dvidešimt du Lt) sumokėto žyminio mokesčio.

23Pateikiant pradinį ieškinį, ieškovas 2012-12-19 ir 2012-12-21 mokėjimo nurodymais sumokėjo 441 Lt dydžio žyminį mokestį (389 Lt ir 52 Lt). Patikslintu ieškiniu ieškovas iškėlė turtinį reikalavimą dėl 14064,48 Lt sumos priteisimo, kuris vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p. apmokestintinas 422 Lt žyminiu mokesčiu. Matyti, kad šioje civilinėje byloje yra sumokėta daugiau žyminio mokesčio nei numato įstatymai, todėl, vadovaujantis CPK 87 str. 1 d. 1 p., ieškovui grąžintina 19 Lt dydžio žyminio mokesčio permoka, kurią grąžina VMI prie FM.

24Vadovaudamasis LR ( - ) str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

25Ieškinį patenkinti.

26Priteisti solidariai iš atsakovų R. P., a.k. ( - ) ir E. P., a.k. ( - ) 12612 Lt (dvylika tūkstančių šešis šimtus dvylika Lt) skolos, 1452,48 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus penkiasdešimt du Lt 48 ct) delspinigių, viso 14064,48 Lt, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą 14064,48 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo 2012-12-28 teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 422 Lt (keturis šimtus dvidešimt du Lt) sumokėto žyminio mokesčio, ieškovo Palangos kredito unijos, į.k. 110085313, buveinės adresas Ganyklų g. 6, Palanga, a.s. Nr. ( - ), Palangos kredito unija, naudai.

27Palangos kredito unijai, į.k. 110085313, buveinės adresas Ganyklų g. 6, Palanga, a.s. Nr. ( - ), Palangos kredito unija, grąžinti 19 Lt (devyniolikos Lt) dydžio žyminio mokesčio permoką, kurią grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM, remdamasi teismo sprendimu.

28Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis,... 2. sekretoriaujant Aurikai Lementauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo Palangos kredito unijos atstovei S. G.,... 4. atsakovui E. P.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovo... 6. Ieškovo atstovė teisminio nagrinėjimo metu nurodė, kad 2011 m. gruodžio 30... 7. Atsakovai nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų pagal 2011 m. gruodžio 30... 8. Prašo solidariai iš atsakovų R. P. ir E. P. priteisti 12612 Lt nesumokėtos... 9. A. R. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą ir vietą... 10. A. E. P. teismo posėdžio nurodė, kad jis ir atsakovė R. P. su ieškovo... 11. Patikslintas ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai.... 12. Atsakovams sutinkant su ieškovo ieškiniu ir patikslintu ieškiniu dėl 12612... 13. Dėl šalių sutartų netesybų – delspinigių dydžio, kurios nustatytos... 14. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas, Palangos... 15. Šių kreditų grąžinimas užtikrintas laidavimo sutartimis Nr. 11-00040,... 16. Iš byloje pateiktų Kreditinės mokėjimo kortelės sutarčių specialiosios... 17. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 18. Šalys yra laisvos savo nuožiūra aptarti ir sutartyje nustatyti delspinigių... 19. valia pasirašė sutartis, žinojo sutartyse nustatytus delspinigių dydžius,... 20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.81 straipsniu,... 21. Nagrinėjamu atveju šalys sudarydamos kreditinės mokėjimo kortelės sutartis... 22. Esant šioms aplinkybėms, ieškovo pateiktas patikslintas ieškinys... 23. Pateikiant pradinį ieškinį, ieškovas 2012-12-19 ir 2012-12-21 mokėjimo... 24. Vadovaudamasis LR ( - ) str., 260 str., 270 str., teismas... 25. Ieškinį patenkinti.... 26. Priteisti solidariai iš atsakovų R. P., a.k. ( - ) ir E. P., a.k. ( - ) 12612... 27. Palangos kredito unijai, į.k. 110085313, buveinės adresas Ganyklų g. 6,... 28. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui,...