Byla 2-39/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kodmeda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 8 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-7937-798/2010, pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kodmeda“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Elektrėnų ligoninė (tretysis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Limeta“) dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo ir dėl įpareigojimo pakeisti sudarytą pasiūlymų eilę.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Kodmeda“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė panaikinti atsakovo VšĮ „Elektrėnų ligoninė“ sprendimus: sudaryti pasiūlymų eilę, įtraukiant į ją UAB „Limeta“ ir UAB „Kodmeda“ pasiūlymus, ir UAB „Limeta“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu konkursą; atmesti ieškovo UAB „Kodmeda“ 2010 m. rugsėjo 20 d. pretenziją. Taip pat ieškovas prašė įpareigoti atsakovą VšĮ „Elektrėnų ligonin“ atmesti UAB „Limeta“ pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir sudaryti naują pasiūlymų eilę, į kurią įtraukti UAB „Kodmeda“ pasiūlymą bei UAB „Kodmeda“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu konkursą. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu „Medicininė įranga pagal vykdomą projektą „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ (pirkimo numeris 91743) pirkimo procedūras. Mano, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas užkirstų kelią viešo intereso pažeidimui, t. y. užtikrintų Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų laikymąsi, o taip pat tai nepažeistų šalių interesų, nes VPĮ 95 straipsnio 6 dalyje numatyti itin trumpi viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminai. Be to, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos skirtos pagal 2007 – 2013 metų sanglaudos skatinimo veiksmų programą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negali pakenkti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų projektui įgyvendinti, įsisavinimui.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 8 d. nutartimi ieškovo UAB „Kodmeda“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismas nurodė, kad vykdomas pirkimas įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, sąrašą ir jo tikslas yra gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Elektrėnų savivaldybės gyventojams, plėtojant VšĮ Elektrėnų ligoninės infrastruktūrą ir restruktūrizuojant ligoninės teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Projekte numatyta pagerinti antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo-skubios pagalbos ir palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą ne mažiau kaip 3200 pacientų per metus. Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų bei valstybės biudžeto lėšų, o bendra vertė yra apie 4 mln. litų, iš kurių apie 1,6 mln. litų skiriama įrangai, įrenginiams bei kitam turtui įsigyti. VšĮ Elektrėnų ligoninė 2010 m. vasario 3 d. sudarė su LR Sveikatos apsaugos ministerija ir VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ projekto finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-037, kurios 3.2 punkte nurodyta, kad projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga yra 2011 m. sausio 31 d. ir iki šios datos turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos. Taigi, sustabdžius viešojo pirkimo procedūras ir uždraudus sudaryti sutartis, VšĮ „Elektrėnų ligoninė“ gali netekti projekto finansavimo, dėl ko negalės šio projekto įgyvendinti. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atveju egzistuoja rizika, jog bus nukrypta nuo projektų įgyvendinimo grafiko, dėl ko nebus įsisavintos ES lėšos, o tai sąlygotų viešojo intereso pažeidimą, kuris nagrinėjamu atveju sietinas ir su vartotojų teise gauti tinkamas ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Įvertinęs minėtas aplinkybes, teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju kur kas labiau pažeistų viešąjį interesą, negu šių priemonių netaikymas.

6Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kodmeda“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – sustabdyti viešojo pirkimo procedūras. Nurodo šiuos argumentus:

71. Vilniaus apygardos teismas vienpusiškai vertino viešąjį interesą ir neatsižvelgė, kad paramos lėšas atsakovas gali prarasti ne dėl to, kad laiku neužbaigs pirkimo procedūrų, bet dėl to, kad pripažindamas konkurso sąlygų reikalavimų neatitinkantį tiekėjo pasiūlymą laimėjusių, būtų pažeisti esminiai viešųjų pirkimų principai bei imperatyvios viešųjų pirkimų įstatymo normos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 191 p.).

82. Teismas neatsižvelgė, kad visos esminės viešojo pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios ir beliko tik sudaryti sutartį su viešojo pirkimo konkurso nugalėtoju, o VPĮ 95 straipsnio 6 dalyje numatyti itin trumpi bylinėjimosi terminai. Tuo tarpu projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. sausio 31 d., todėl nekyla grėsmės paramos lėšų įsisavinimui ir vartotojų interesams į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

93. Sudarius pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu, kurio pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, būtų pažeistas viešųjų pirkimų tikslo, t. y. kad Europos Sąjungos paramos ir valstybės lėšos būtų panaudojamos optimaliai bei racionaliai, nebūtų ribojama sąžiningos konkurencijos laisvė, įgyvendinimas. Kita vertus, užsitęsus bylinėjimosi procesui ar paaiškėjus kitoms aplinkybėms, kurios gali kliudyti įsisavinti Europos Sąjungos paramos lėšas, laikinosios apsaugos priemonės atsakovo prašymu gali būti pakeistos ar panaikintos.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas VšĮ „Elektrėnų ligoninė“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad VšĮ „Elektrėnų ligoninė“ konkursą vykdo įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės suformuotą sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo strategiją, o pirkimas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Iš kitos pusės, UAB „Kodmeda“ pateikto pasiūlymo kaina yra 315 000,00 Lt, o VšĮ „Elektrėnų ligoninė“ vykdomam pirkimui skirta 240 000,00 Lt, todėl net ir atmetus UAB „Limeta“ pasiūlymą, ieškovo pasiūlymas vis tiek būtų atmestas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Ieškovas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo kreipęsis dar iki ieškinio padavimo, tačiau šį prašymą teismas atmetė (b. l. 26 – 27). Be to, VšĮ „Elektrėnų ligoninė“ 2010 m. rugsėjo 22 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju ir tuo pirkimas pasibaigė.

11Atskirasis skundas netenkinamas.

12Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas bet kurioje proceso stadijoje dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Vadovaujantis VPĮ 95 straipsnio 5 dalimi, teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Atitinkamai pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių (viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas) pažeistų viešąjį interesą (gali būti prarastas finansavimas pacientų aptarnavimo kokybei ir prieinamumui pagerinti), o laikinųjų apsaugos priemonių taikymu padaryta žala viršytų teikiamą naudą.

13Apeliantas nurodo, kad konkrečiu atveju grėsmės paramos lėšų įgyvendinimui nekyla, nes projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. sausio 31 d., įstatyme numatyti trumpi bylinėjimosi terminai, o finansavimas galėtų būti prarastas dėl VPĮ nuostatų pažeidimo. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, minėti argumentai nepaneigia Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 8 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, nes akivaizdu, kad projekto įgyvendinimo terminas (iki 2011 m. sausio 31 d.) yra labai trumpas, o iš informacinės sistemos LITEKO duomenų aišku, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 11 d. sprendimu UAB „Kodmeda“ ieškinį atmetė. Tiesa, minėtas Vilniaus apygardos teismo sprendimas šiuo metu dar neįsiteisėjęs, tačiau į tai taip pat atsižvelgtina sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjamoje byloje taikymo būtinumą. Tuo labiau, kad minėtą sprendimą apskundus apeliacinės instancijos teismui, byla būtų išnagrinėta jau pasibaigus ginčijamo projekto įgyvendinimo terminui. Tokiu būdu, šiuo metu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, kiltų aiški grėsmė neįgyvendinti projekto, dėl ko, kaip jau buvo pažymėjęs pirmosios instancijos teismas, būtų pažeistas viešasis interesas (neįgyvendintas atsakovo pacientų gydymo ir slaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo pagerinimas). Tuo tarpu ieškovo argumentai dėl UAB „Limeta“ pateikto pasiūlymo neatitikimo konkurso reikalavimams yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas. Kartu pažymėtina, kad atsakovas nurodė, jog ginčijamo viešojo pirkimo sutartis sudaryta jau 2010 m. rugsėjo 22 d. (b. l. 24), t. y. iki ieškinio padavimo (b. l. 1), todėl pirkimas laikytinas pasibaigusiu (VPĮ 7 str. 3 d. 1 p.), o taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones (stabdyti viešojo pirkimo procedūras) nėra pagrindo.

14Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, naikinti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 8 d. nutartį dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų nėra pagrindo.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 8 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai