Byla A-756-334-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Stasio Gudyno ir Vaidos Urmonaitės (pranešėja), sekretoriaujant Kristinai Bielinienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Andriui Kazakevičiui, atsakovo atstovei Alvydai Jatulienei, trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Cleanaway“ atstovui advokatui Alvydui Gineičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims AB ,,Specializuotas transportas“, UAB ,,Druskininkų komunalinis ūkis“, UAB ,,Vienituras“, UAB ,,Cleanaway“, UAB ,,EKO GROUP“, IĮ ,,Sveteka“, UAB ,,Marijampolės švara“, UAB ,,Švaros diena“, UAB ,,Mažeikių komunalinis ūkis“, UAB ,,Švarinta“, UAB ,,Žalvaris“, UAB ,,Atliekų tvarkymo tarnyba“, UAB ,,VSA Vilnius“, UAB ,,Dzūtra“ dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Tarnyba) 2006 m. gruodžio 13 d. įpareigojimą Nr.4S-3558. Nurodė, kad šiuo įpareigojimu pareiškėjas įpareigotas pakeisti neva Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų neatitinkančius konkurso ,,Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo į Šiaulių regioninį sąvartyną paslaugų teikėjui parinkti“ sąlygų (toliau – ir Sąlygos) reikalavimus, informuoti atsakovą apie įpareigojimo įvykdymą. Pareiškėjo įsitikinimu, įpareigojimas nepagrįstas. Neaišku, kokiu būdu nustatyta, kad pareiškėjas nepateikė pirkimo dokumentų paaiškinimo visiems pirkimo dokumentus įsigijusiems teikėjams, nenurodyta, kokius papildomus dokumentus pareiškėjas turėjo pateikti. Sąlygų 3.1.12 punktas ir pareiškėjo 2006 m. spalio 23 d. raštas dėl jų paaiškinimo vienas kitam neprieštarauja – Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 4 dalis nustato, kad, jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad kandidato ar dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Argumentas, jog nustatyti nepagrįstai aukšti reikalavimai teikėjų kvalifikacijai, nepagrįstas, nes reikalavimai turėti ne mažesnę, kaip 5 metų patirtį komunalinių atliekų tvarkymo srityje ir kad pagrindinė teikėjo veikla būtų komunalinių atliekų tvarkymas, buvo nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalies pagrindu. Sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimas, kad tiekėjai gali pateikti dokumentus apie ekonominę bei finansinę būklę tik už 2003 – 2005 m. laikotarpį ir nenurodant galimybių konkurse dalyvauti teikėjams, vėliau įregistravusiems veiklą, neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punktui, kadangi tai susiję su reikalavimu teikėjui turėti ne mažesnę kaip 5 metų komunalinių atliekų tvarkymo patirtį. Jeigu pirkimo dokumentuose nėra nurodyta, kad tiekėjas, kuris įregistravo veiklą vėliau nei 2003 m., turi teisę dalyvauti pirkimo procedūrose, tai nereiškia, jog jis tokios teisės neturi. Suformuota teismų praktika nagrinėjant ginčus, susijusius su viešaisiais pirkimais, skelbia, jog pirkimo dokumentuose pateikiamų sąlygų neaiškumai traktuojami pagal imperatyviąsias įstatymo normas, taigi, esant neatitikimui tarp Viešųjų pirkimų įstatymo ir pirkimo dokumentų, tiek perkančioji organizacija, tiek tiekėjai turi orientuotis į tai, jog pirkimo dokumentų reikalavimai bus aiškinami atsižvelgiant į įstatymo nuostatas. Pats atsakovas savo vykdytame konkurse (pirkimo Nr. 42079) buvo nurodęs analogišką reikalavimą. Sąlygų 3.1.6 punktas dėl dokumentų apie finansinę ir ekonominę būklę pateikimo buvo nurodytas skelbime apie pirkimą, tačiau atsakovas jokių pastabų dėl to neturėjo. Nenurodyta, kokius teisės aktus pažeidžia Sąlygų 3.1.9 punkte įrašytas reikalavimas, jog tiekėjas turi turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje. Atsakovas teigia, kad Sąlygų 4.2 ir 6.1 punktuose bei skelbime apie pirkimą perkančioji organizacija nepateikė aiškios ir tikslios nuorodos dėl pasiūlymų pateikimo ir vokų su pasiūlymais atplėšimo patalpos, tačiau jei tai pripažintina trūkumu, neaišku, kodėl tokio turinio skelbimą leista spausdinti. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Viešųjų pirkimų įstatymas nereglamentuoja, kaip tiksliai tai turi būti padaryta. Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkime ir vežimo paslaugų teikimo sutarties projekto 2.3.1 punktas teisės aktų reikalavimus atitinka. Civilinis kodeksas nedraudžia reikalauti prievolių įvykdymo užtikrinimo taip, kaip yra nurodyta pareiškėjo viešojo pirkimo dokumentuose, nes civilinėje teisėje galioja principas „leidžiama viskas, kas nedraudžiama“. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad atsakovas negalėjo priimti skundžiamo akto ir dėl to, jog Šiaulių apygardos teismas 2006 m. lapkričio 29 d. nutartimi civilinėje byloje sustabdė konkurso vykdymo procedūras, o atsakovas 2006 m. gruodžio 13 d. įpareigojimus pareiškėjui pateikė 2006 m. gruodžio 14 d., t.y., galiojant teismo nutarčiai.

5Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas, gavęs tiekėjų UAB „Dzūtra“, AB „Specializuotas transportas“, UAB „Švaros diena“ prašymus paaiškinti konkurso sąlygas ir atsakydamas tik šioms įmonėms, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 dalį bei Sąlygų 11.2 punktą, nes visiems tiekėjams nesudarytos vienodos sąlygos dalyvauti pirkime. Sąlygų 3.1.12 punktas yra perteklinis, nepagrįstas bei pažeidžiantis proporcingumo principą, Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 7 dalį. Sąlygų 3.1.1 punkte nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, ribojantys konkurenciją, kadangi Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad kandidatas ar dalyvis turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, o ne reikalauti, kad ta veikla būtų pagrindinė. Sąlygų 3.1.6 punktas prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punktui – įstatymo nuostata suteikia teisę konkurso sąlygose pateikti ekonominę ir finansinę dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus daugiausia paskutinių 3 metų, o jei įmonė registruota ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, - nuo įmonės įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios. Sąlygų 3.1.9 punkto reikalavimas turėti paslaugų tiekėjui gamybinę bazę Šiaulių apskrityje neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies, konsoliduotos Europos Sąjungos sutarties principų, Europos Bendrijos Steigimo sutarties 12 straipsnio. Sąlygų 4.2 ir 6.1 punktai neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 14 bei 17 punktų nuostatų, nes pirkimo dokumentai turi būti aiškūs ir be dviprasmybių. Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo sutarties projekto 2.3.1 punktas neteisėtas, kadangi užtikrinimas yra negalimas pasibaigusių prievolių atžvilgiu. Pareiškėjas nepagrįstai siaurai aiškina Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 3 dalies nuostatas, teigdamas, jog jei atsakovas skelbimus išsiuntė spausdinti, vėliau neturi pagrindo pripažinti, jog juose nurodyta informacija neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo. Skelbimas apie pirkimą yra tik sudėtinė pirkimo dokumentų dalis ir jame pateiktos informacijos nepakanka objektyviai įvertinti, ar perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai galimai neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui, be to, pagal Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai prie Vyriausybės tvarkos aprašo 2 dalies 14 punktą už teikiamų viešųjų pirkimų skelbimų turinį atsako perkančioji organizacija. Apie Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutartį atsakovas sužinojo tik 2006 m. gruodžio 22 d.

6Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Dzūtra“ pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė, kad Sąlygų 3.1.1 punktu nustatyti reikalavimai tiekėjams yra nepagrįsti ir dirbtinai riboja konkurenciją. Įmonės pajėgumas įvykdyti konkrečias pirkimo sąlygas priklauso nuo jos turimų resursų bei patirties konkrečioje veikloje, bet ne nuo to, ar pirkimo objektu esanti veikla yra pagrindinė, juolab, kai sąlygose ir jų paaiškinimuose nėra apibrėžta, kokia veikla laikoma pagrindine. Dėl Sąlygos 3.1.6 punkto paaiškino, kad atsakovas pagrįstai nurodė ją pakeisti. 3 mln. Lt apyvartos pajėgumai nėra reikalingi pirkimo reikalavimams įvykdyti. Sąlygų 3.1.9 punkto reikalavimas nėra sąlygotas Viešųjų pirkimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, kadangi neleidžia nustatyti, ar konkurso dalyvis yra pajėgus įvykdyti konkurso sąlygas, o reikalavimas turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje dirbtinai riboja konkurso dalyvių ratą iki įmonių, kurios jau vykdo veiklą Šiaulių regione. Sąlygų 3.1.12 punkte pareiškėjas nustatė išankstinį reikalavimą visiems viešojo pirkimo dalyviams turėti galimybę naudotis ne mažesniais kaip 1 mln. kredito limitais ir nurodė, kokius įrodymus turi pateikti tiekėjas, patvirtindamas, kad jis atitinka šį reikalavimą. Vėlesniuose savo paaiškinimuose pareiškėjas nurodė, kad šis reikalavimas netaikomas, jei tiekėjas gali pats įrodyti savo finansinį pajėgumą. UAB „Dzūtra“ nuomone, tokiu būdu pareiškėjas ne tik aiškino Sąlygas, bet ir jas pakeitė, kas prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 7 daliai bei 32 straipsnio 2 daliai. Dėl skundo argumento, kad atsakovas pažeidė 2006 m. lapkričio 29 d. teismo nutartį, kuria buvo sustabdytos viešo pirkimo procedūros, tretysis suinteresuotas asmuo pažymėjo, jog atsakovas nėra pirkimo proceso dalyvis, todėl jo įpareigojimai perkančiajai organizacijai nėra laikomi viešo pirkimo procedūrų vykdymu, be to, teismo nutartis skirta išimtinai perkančiajai organizacijai.

7Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Žalvaris“ ginčą prašė spręsti teismo nuožiūra.

8Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Cleanaway“ pareiškėjo skundą prašė atmesti.

9Tretysis suinteresuotas asmuo IĮ „Sveteka“ pareiškėjo skundą prašė atmesti.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 21 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies – iš Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 13 d. akto Nr.4S-3558 konstatuojamosios dalies pašalino motyvus dėl: Sąlygų 3.1.1 punkto neatitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 daliai bei 32 straipsnio 2 daliai, kiek jie liečia reikalavimą teikėjui turėti ne mažesnę nei 5 metų patirtį komunalinių atliekų tvarkymo srityje, Sąlygų 3.1.6 punkto prieštaravimo Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punktui, Sąlygų 3.1.9 punkto prieštaravimo Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 daliai, Sąlygų 11.2 punkto neatitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 dalies reikalavimams, Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkime ir vežimo paslaugų teikimo sutarties 2.3.1 punkto prieštaravimo Civilinio kodekso 6.70 straipsnio 2 daliai. Kitą skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

12Dėl Sąlygų 3.1.1 punkto neatitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 daliai bei 32 straipsnio 2 daliai.

13Teismas nurodė, kad iš Atliekų tvarkymo įstatymo 25, 28 straipsnių, 30 straipsnio 1 dalies (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2214 bei 2005 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-279 redakcija), 4 dalies nuostatų matyti, jog atliekų tvarkytojas turi turėti: a) šiam verslui reikalingus leidimus bei licencijas; b) atliekų tvarkymo sistemai įgyvendinti reikalingą bei techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančią įrangą; c) laimėti (kaip šiuo atveju) paslaugos viešojo pirkimo konkursą. Nei šis, nei kiti teisės aktai nenumato, kad verslas, kuriam teikti paskelbtas konkursas, būtų vienintelė ar pagrindinė paslaugos teikėjo veikla, todėl atsakovas, kolegijos nuomone, padarė pagrįstą išvadą, kad toks reikalavimas Sąlygose yra diskriminuojantis, neproporcingas ir galimai dirbtinai riboja konkurenciją. Reikalavimas, kad teikėjas turi turėti ne mažesnę, nei 5 metų patirtį komunalinių atliekų tvarkymo srityje, kolegijos nuomone, neprieštarauja teisės aktams (inter alia Viešųjų pirkimų įstatymo 32 ir 36 straipsniams) bei atitinka naujausių nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų atliekų utilizavimo klausimais dvasią (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 18 p., 19 p., Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX-1154 patvirtino Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano II skyriaus 5 skirsnio 30 p.). Kolegijos nuomone, būtinybė iš esmės pertvarkyti komunalinių ir kitų atliekų išvežimą, perdirbimą ir pan. taip, kad jis atitiktų ES ir pasaulinius standartus, įpareigoja šiai paslaugai teikti pasirinkti ne bet kokius vykdytojus. Toks reikalavimas atitinka ir Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio nuostatas, reikalaujančias, kad perkančioji organizacija išsiaiškintų, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Perkančioji organizacija turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 35 - 37 straipsnių nuostatomis, gi įstatymo 36 straipsnio 1 dalis leidžia perkančiajai organizacijai, atsižvelgus į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą šiame straipsnyje nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėjai: 1) per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašą kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai (...); 2) pagrindinių per paskutinius 3 metus patiektų prekių ar suteiktų paslaugų sąrašus (...). Šios normos natūraliai suponuoja teisę reikalauti, kad teikėjas turėtų ir 5 metų patirtį aptariamame versle.

14Dėl Sąlygų 3.1.6 punkto prieštaravimo Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punktui.

15Teismas nurodė, kad Sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimas įrodyti metinius su pirkimo objektu susijusius teikėjo pardavimus (apyvartą) 2003 - 2005m. laikotarpiu neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatai, jog perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti šiuos vieną ar kelis ekonominę ir finansinę kandidato ar dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus (...) daugiausia paskutinių 3 finansinių metų. Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punktas nedraudžia pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus. Kolegijos nuomone, buvo būtina patikrinti, ar Sąlygų reikalavimas įrodyti, kad apyvarta būtų ne mažesnė kaip 3 mln. Lt (neįskaitant PVM) per metus yra proporcingas ir protingas, tačiau atsakovas to nedarė, pateikti pagrindžiančius įrodymus pareiškėjo neprašė, savo pozicijos visiškai nemotyvavo. Dėl šios priežasties nagrinėjama skundžiamo sprendimo dalis pripažinta neatitinkančia teisės aktų formai keliamų reikalavimų, todėl nepagrįsta.

16Dėl Sąlygų 3.1.9 punkto reikalavimo turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje prieštaravimo Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 daliai.

17Kolegijos nuomone, ši skundžiamo sprendimo dalis laikytina neteisėta, kadangi sprendimas iš esmės nemotyvuotas, būtinumą turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje pareiškėjas pagrindė Sąlygomis bei kita atsakovui pateikta medžiaga. Iš Sąlygų bei Techninės specifikacijos matyti, kad perkamos paslaugos apimtis didelė, paslauga svarbi Šiaulių miestui. Pagal konkurso dokumentus paslaugos teikėjas privalo ne tik surinkti įvairių rūšių atliekas, bet ir jas rūšiuoti, parengti perdirbimui – ne mažiau kaip 280 tonų kartono, 760 tonų stiklo ir 170 tonų plastiko per metus. Sąlygos (3.3 punktas) nedraudžia teikti pasiūlymą teikėjų grupei jungtinės veiklos sutarties pagrindu ir šiuo atveju nereikalaujama, kad kiekvienas sutarties dalyvis atitiktų Sąlygų 3.1.9 punktą, t.y., pasiūlymas turėtų būti laikomas tinkamu, jei tik vienas teikėjas tokią bazę turėtų.

18Dėl Sąlygų 3.1.12 punkto - tiekėjo galimybės naudotis kredito limitais (ne mažesniais kaip 1 mln. Lt), užtikrinančiais reikiamus pinigų srautus pirkimo sutarties įvykdymui - prieštaravimo Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 daliai ir 24 straipsnio 7 daliai.

19Teismas nurodė, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Atsakovas teisingai nustatė, kad pareiškėjo 2006 m. spalio 23 d. paaiškinime Nr. 6-421 (t.1,b.l.23-35) padaryta išlyga iš esmės keičia sąlygų 3.1.12 punktą, todėl, nepaisant to, kad paaiškinimas 2006 m. spalio 23 d. faksimiliniu ryšiu buvo išsiųstas visiems sąlygas paėmusiems teikėjams (t. 1, b. l. 38-41), sąlygų 3.1.12 punktas laikytinas neatitinkančiu nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų.

20Dėl Sąlygų 4.2 punkto (pasiūlymas, pasirašytas teikėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas raštu VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Ežero g. 16, Šiauliai (...) ir 6.1 punkto (vokai su pasiūlymais bus atplėšiami adresu: VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Ežero g. 16, Šiauliai. Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia – 2006 m. spalio 30 d., 11 val.) prieštaravimo Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 14 ir 17 punktams.

21Teismas nurodė, kad Sąlygų tekstas formaliai neatitinka minėtų teisės normų reikalavimų, nes turėtų būti nurodyta tikslesnė vieta, ją apibūdinant ne tik adresu, bet ir aukštu, įstaigos skyriaus (poskyrio, tarnybos) pavadinimu, kabineto numeriu ar pan.

22Dėl sprendimo dalies, kuria pareiškėjas kaltinamas nesilaikęs Sąlygų 11.2 punkto ir Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 dalies reikalavimų.

23Teismas nurodė, kad šis kaltinimas yra nepagrįstas. Pareiškėjas, atsakydamas į atsakovo 2006 m. lapkričio 17 d. prašymą (t. 1, b. l. 43-44) pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad perkančioji organizacija išsiuntė visiems tiekėjams 2006 m. spalio 5 d. susitikimo protokolą (t. 1, b. l. 131-134), pateikė 2006 m. spalio 19 d. dieną faksu paslaugų teikėjams siųstos korespondencijos sąrašą, iš kurios matyti, kad visiems siųsti 5 lapai, kas atitinka 2006 m. spalio 5 d. posėdžio protokolo apimtį, be to, atsakovas nepaaiškina, kodėl jo netenkina pateikti įrodymai.

24 Dėl Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkime ir vežimo paslaugų teikimo sutarties projekto (1 t., b. l. 78-83) 2.3.1 punkto (paslaugos teikėjas įsipareigoja per 3 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti Paslaugos gavėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo raštą, galiojantį visą sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė turi sudaryti 30 0000 Lt (trys šimtai tūkstančių litų). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki visiško Paslaugos teikėjo įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo ir du mėnesius po įvykdymo) prieštaravimo Civilinio kodekso 6.70 straipsnio 2 daliai.

25Teismas nurodė, kad pagal Civilinio kodekso 6.70 straipsnio 2 dalį gali būti užtikrinamas tiek esamų, tiek ir būsimų prievolių įvykdymas, todėl skundžiamame sprendime nurodyta teisės norma ginčijamos aplinkybės teisinio santykio (užtikrinimas turi galioti du mėnesius po sutarties įvykdymo) nereglamentuoja, taigi sutarties projekto 2.3.1 punktas negali jai prieštarauti. Laidavimo teisinius santykius reglamentuoja Civilinio kodekso Šeštosios knygos I dalies V skyriaus antrojo skirsnio normos ir konkrečiai jo 6.76 straipsnio 2 dalis, pagal kurią laidavimas yra papildoma (šalutinė) prievolė. Kai pasibaigia pagrindinė prievolė arba ji pripažįstama negaliojančia, pasibaigia ir laidavimas.

26Įvertinęs išdėstytą, teismas pašalino iš ginčijamo akto konstatuojamosios dalies motyvus dėl Sąlygų 3.1.1 punkto neatitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 daliai bei 32 straipsnio 2 daliai, kiek jie liečia reikalavimą teikėjui turėti ne mažesnę, nei 5 metų patirtį komunalinių atliekų tvarkymo srityje (2 punktas), Sąlygų 3.1.6 punkto prieštaravimo Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punktui (3 punktas), Sąlygų 3.1.9 punkto prieštaravimo Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 daliai (4 punktas), Sąlygų 11.2 punkto neatitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 dalies reikalavimams (1 punktas), Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkime ir vežimo paslaugų teikimo sutarties 2.3.1 punkto prieštaravimo Civilinio kodekso 6.70 straipsnio 2 daliai (6 punktas).

27III.

28Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą dalyje, kuria atmestas pareiškėjos skundas dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2006 m. gruodžio 13 d. akto Nr. 4S-3558 konstatuojamosios dalies pirmojo ir penktojo motyvų panaikinimo, ir pareiškėjo skundą tenkinti visiškai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

291. Teismas nepasisakė dėl skundo motyvo, kad atsakovas neturėjo teisės pareiškėjo atžvilgiu priimti jokio administracinio akto, kadangi Šiaulių apygardos teismas 2006 m. lapkričio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-512-372/2006 sustabdė Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų pirkimo atviro konkurso procedūras.

302. Dėl Sąlygų 4.2 punkto ir 6.1 punkto prieštaravimo Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 14 ir 17 punktams teismas iš esmės nenurodė jokių motyvų, neįvertino aplinkybės, kad Viešųjų pirkimų tarnyba skelbimą išsiuntė spausdinimui. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 3 dalį atsakovas spausdinti siunčia skelbimus atitinkančius šio įstatymo reikalavimus.

313. Dėl Sąlygų 3.1.12 punkto atitikimo teisės aktų reikalavimams pareiškėjas nurodo iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir skunde.

32Apeliaciniu skundu atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos vyriausybės prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo dalį, kuria pareiškėjo skundas patenkintas, t.y. dėl Sąlygų 3.1.1, 3.1.6, 3.1.9, 11.2 punktuose bei Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo sutarties projekto 2.3.1 punkte nurodytų reikalavimų, kaip neteisėtą ir nepagrįstą ir palikti galioti Viešųjų pirkimų tarnybos 2006 m. gruodžio 13 d. įpareigojimą Nr. 4S-3558. Be argumentų dėl pareiškėjo reikalavimų nepagrįstumo, išdėstytų paaiškinimuose pirmosios instancijos teismui, apeliaciniame skunde pažymimi šie nesutikimo su teismo priimtu sprendimu motyvai:

331. Spręsdamas dėl Sąlygų 3.1.1 punkto teismas taikė Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1 punktą, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad perkančioji organizacija minėta nuostata gali vadovautis, kai perkami darbai, bet ne paslaugos ar prekė.

342. Teismas sprendime dėl sąlygų 3.1.6 punkto nurodė, kad atsakovui abejonių sukėlė reikalavimas, kad apyvarta būtų ne mažesnė kaip 3 mln. Lt. Pažymėtina, kad atsakovas dėl reikalaujamos apyvartos apimties proporcingumo ir pagrįstumo pirkimo objekto vertei klausimo nekėlė. Atsakovas, atsižvelgdamas į viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatą siekė, jog teisė dalyvauti konkurse būtų suteikta ir pradėjusioms veiklą įmonėms ir tai būtų aiškiai įvardinta Sąlygose.

353. Dėl Sąlygų 3.9 punkto pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje imperatyviai nustatyta, kad tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio ryšiai su jais, todėl perkančioji organizacija neturi reikalauti gamybinės bazės turėjimo konkrečiame regione iki pirkimo sutarties sudarymo, bet gali reikalauti tiekėjo pateikti įrodymus, kad vykdant viešojo pirkimo sutartį tie ištekliai tiekėjui bus prieinami ir jis sugebės tinkamai atlikti paslaugas.

36Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti.

37Tretieji suinteresuoti asmenys UAB ,,Cleanaway“ ir UAB ,,Dzūtra“ pateikė atsiliepimus į atsakovo apeliacinį skundą, prašydami jį patenkinti.

38Teisėjų kolegija

konstatuoja:

39IV.

40Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.

41Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką nustato Viešųjų pirkimų įstatymas. Kaip laikomasi šio įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų prižiūri Viešųjų pirkimų tarnyba (Įstatymo 8 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų tarnybai pavesta vertinti tiekėjų kreipimusis dėl perkančiųjų organizacijų pirkimo dokumentuose nurodytų pirkimo sąlygų (Įstatymo 8 str. 2 d. 18 p.). Įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatyta Viešųjų pirkimų tarnybos teisė gavus pranešimą apie galimus pažeidimus, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti pirkimo procedūras, o nustačius įstatymų pažeidimus, įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras, panaikinti arba pakeisti šio įstatymo reikalavimų neatitinkančius sprendimus ir veiksmus.

42Pareiškėjo skundžiamas Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimas Nr. 4S-3558 pakeisti Įstatymo nuostatų neatitinkančius konkurso sąlygų reikalavimus, atsižvelgiant į Tarnybos pateiktas pastabas, priimtas 2006 m. gruodžio 13 d. (t. 2, b. l. 44), ir tą pačią dieną gautas pareiškėjo (t. 1, b. l. 48). Pareiškėjas skunde pirmosios instancijos teismui kaip vieną iš atsakovo įpareigojimo naikinimo argumentų nurodė tai, kad Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimas buvo priimtas po Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-512-372/2006, kuria tenkintas UAB ,,Cleanaway“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir sustabdytos Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų pirkimo atviro konkurso procedūros. Pareiškėjo nuomone, galiojant teismo draudimui vykdyti konkurso procedūras, taigi ir keisti jo sąlygas, atsakovas priėmė įpareigojimą, prieštaraujantį teismo nutarčiai, kuri visiems yra privaloma. Atsakovas atsiliepime į skundą nurodo, kad apie minėtą Šiaulių apygardos teismo nutartį sužinojo 2006 m. gruodžio 22 d. iš pareiškėjo rašto Nr. 6-578 (t. 2, b. l. 46), t.y. jau po įpareigojimo pareiškėjui dėl pirkimo atviro konkurso sąlygų pakeitimo priėmimo. Tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba pripažįsta, kad jos įpareigojimas galės būti vykdomas tik teismui priėmus sprendimą dėl pareiškėjo ginčijamų klausimų. Atsakovo atstovė teismo posėdyje patvirtino, kad Tarnyba nebūtų priėmusi įpareigojimo, jei apie priimtą Šiaulių apygardos teismo nutartį jai būtų pranešta laiku.

43Pagal Civilinio proceso kodekso 18 straipsnį valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims yra privalomi ir turi būti vykdomi įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas. Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjo apeliacinio skundo motyvu, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl pareiškėjo skundo argumento, kad atsakovas neturėjo teisės priimti įpareigojimo pareiškėjui vykdyti atitinkamas procedūras (keisti atviro konkurso sąlygas) galiojant teismo nutarčiai, kuria tos procedūros sustabdytos. Nagrinėjamoje administracinėje byloje nesurinkti įrodymai, patvirtinantys apie minėtos teismo nutarties įsiteisėjimą, nors pareiškėjas 2006 m. gruodžio 22 d. rašte Nr. 6-578 atsakovui bei skunde pirmosios instancijos teismui nurodė, kad minėta teismo nutartis apskųsta Lietuvos Apeliaciniam teismui. Kolegija daro išvadą , kad minėtų aplinkybių ištyrimas gali turėti esminės reikšmės sprendžiant dėl Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimo teisėtumo ir pagrįstumo.

44Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 straipsnis įpareigoja bylą nagrinėjantį teismą aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti. Teismo sprendimas, priimtas neišsiaiškinus visų reikšmingų bylai aplinkybių, neatsakius į visus pagrindinius skundo argumentus negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu, todėl naikintinas, bylą grąžinant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

45Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

46Pareiškėjo VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apeliacinius skundus tenkinti iš dalies.

47Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

48Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Viešųjų pirkimų... 5. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 6. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Dzūtra“ pareiškėjo skundą prašė... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Žalvaris“ ginčą prašė spręsti... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Cleanaway“ pareiškėjo skundą prašė... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo IĮ „Sveteka“ pareiškėjo skundą prašė... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 21 d. sprendimu... 12. Dėl Sąlygų 3.1.1 punkto neatitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo 3... 13. Teismas nurodė, kad iš Atliekų tvarkymo įstatymo 25, 28 straipsnių, 30... 14. Dėl Sąlygų 3.1.6 punkto prieštaravimo Viešųjų pirkimų įstatymo 35... 15. Teismas nurodė, kad Sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimas įrodyti metinius su... 16. Dėl Sąlygų 3.1.9 punkto reikalavimo turėti gamybinę bazę Šiaulių... 17. Kolegijos nuomone, ši skundžiamo sprendimo dalis laikytina neteisėta,... 18. Dėl Sąlygų 3.1.12 punkto - tiekėjo galimybės naudotis kredito limitais (ne... 19. Teismas nurodė, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be... 20. Dėl Sąlygų 4.2 punkto (pasiūlymas, pasirašytas teikėjo arba jo įgalioto... 21. Teismas nurodė, kad Sąlygų tekstas formaliai neatitinka minėtų teisės... 22. Dėl sprendimo dalies, kuria pareiškėjas kaltinamas nesilaikęs Sąlygų 11.2... 23. Teismas nurodė, kad šis kaltinimas yra nepagrįstas. Pareiškėjas,... 24. Dėl Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkime ir vežimo... 25. Teismas nurodė, kad pagal Civilinio kodekso 6.70 straipsnio 2 dalį gali būti... 26. Įvertinęs išdėstytą, teismas pašalino iš ginčijamo akto... 27. III.... 28. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 29. 1. Teismas nepasisakė dėl skundo motyvo, kad atsakovas neturėjo teisės... 30. 2. Dėl Sąlygų 4.2 punkto ir 6.1 punkto prieštaravimo Viešųjų pirkimų... 31. 3. Dėl Sąlygų 3.1.12 punkto atitikimo teisės aktų reikalavimams... 32. Apeliaciniu skundu atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos... 33. 1. Spręsdamas dėl Sąlygų 3.1.1 punkto teismas taikė Viešųjų pirkimų... 34. 2. Teismas sprendime dėl sąlygų 3.1.6 punkto nurodė, kad atsakovui... 35. 3. Dėl Sąlygų 3.9 punkto pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 32... 36. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 37. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB ,,Cleanaway“ ir UAB ,,Dzūtra“ pateikė... 38. Teisėjų kolegija... 39. IV.... 40. Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.... 41. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 42. Pareiškėjo skundžiamas Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimas Nr.... 43. Pagal Civilinio proceso kodekso 18 straipsnį valstybės ar savivaldybių... 44. Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 straipsnis įpareigoja bylą... 45. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 46. Pareiškėjo VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir atsakovo... 47. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą... 48. Nutartis neskundžiama....