Byla A-756-794-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Anatolijaus Baranovo, Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės (pranešėja), sekretoriaujant Kristinai Bielinienei, dalyvaujant atsakovo atstovams Remigijui Vaitiekūnui, Renatai Jelenskytei, trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Vilniaus energija“ atstovei Natalijai Lichačiovai, trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Delikata“ atstovei advokatei Ramutei Bimbirienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB ,,Žirmūnų vaistinė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB ,,Žirmūnų vaistinė“ skundą atsakovui Valstybinei energetikos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB ,,Vilniaus energija“, UAB ,,Delikata“, dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos viršininko 2005 m. lapkričio 25 d. raštą Nr. 07-762 bei įpareigoti Valstybinės energetikos inspekcijos viršininką sudaryti kompetentingą komisiją pastato, esančio Žirmūnų g. 48a, Vilniuje, centrinio šildymo sistemos būklei įvertinti. Nurodė, jog tam, kad galėtų demontuoti buvusią seną šildymo sistemą savo valdomose patalpose UAB „Delikata“ išleido termofikatą, atjungė ir panaikino stovus, kuriais buvo tiekiama šiluminė energija į antrame aukšte esančias UAB „Žirmūnų vaistinė“ patalpas. Šiose patalpose esantys patalpų šildymo prietaisai (radiatoriai) buvo visiškai atjungti nuo pastato centrinio šildymo sistemos. UAB „Žirmūnų vaistinė“ sumontavo ir įteisino savo valdose dujinį katilą šildymo tikslams. Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkas 2005 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. 07-762 nustatė, kad UAB „Žirmūnų vaistinė“ patikrinimo metu rasti nuo centrinio šildymo sistemos atjungti patalpų šildymo prietaisai ir prijungti prie UAB „Žirmūnų vaistinė“ patalpose sumontuoto dujinio katilo šildymo kontūro. Nesutikdama su šiuo raštu UAB „Žirmūnų vaistinė“ pakartotinai kreipėsi į Valstybinės energetikos inspekcijos viršininką, prašydama pakartotinio pastato Žirmūnų g. 48a, Vilniuje, šildymo sistemų patikrinimo. 2005 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. 07-876 Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkas atsisakė sudaryti komisiją pakartotiniam šildymo sistemų patikrinimui.

6Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė, kad 2005 m. spalio 26 d. Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinis skyrius gavo UAB „Delikata“ raštą dėl šildymo sistemos sugadinimo adresu Žirmūnų 48a, Vilniuje, kuriame buvo nurodyta, kad pastato bendrasavininkė UAB „Žirmūnų vaistinė“, nesuderinusi su UAB „Delikata“, nupjovė šildymo sistemos vamzdžius. Tai patvirtino ir UAB „Vilniaus energija“ 2005 m. lapkričio 2 d. raštu Nr. 008-04-2854. 2005 m. lapkričio 10 d. Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus pareigūnas vietoje (Žirmūnų 48a, Vilniuje) tyrė UAB „Delikata“ ir UAB „Vilniaus energija“ skundus. Dėl šio tyrimo UAB „Žirmūnų vaistinė“ 2005 m. lapkričio 14 d. pateikė skundą. 2005 m. lapkričio 18 d. Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko pavedimu pakartotinai atlikus patikrinimą buvo konstatuota, kad abu pastato Žirmūnų g. 48a, Vilniuje, savininkai (UAB „Delikata“ ir UAB „Žirmūnų vaistinė“) nėra visiškai teisūs ir pasiūlyta tarpusavyje susitarti bei imtis visų būtinų teisėtų priemonių, užtikrinančių visų pastato patalpų šildymą, o ateityje, esant reikalui nustatyta tvarka įteisinti šilumos įrenginių atjungimą. 2005 m. gruodžio 13 d. UAB „Žirmūnų vaistinė“ Valstybinei energetikos inspekcijai įteikė skundą, kuriuo prašė sudaryti kompetentingą komisiją ir atlikti pakartotinį centrinio šildymo sistemos ir patalpų šildymo prietaisų patikrinimą pastate. Kadangi šiame skunde iš esmės buvo keliama ta pati atsijungimo nuo centrinio šildymo sistemos problema, Valstybinė energetikos inspekcija nusprendė, jog sudaryti naują komisiją pakartotiniam centrinio šildymo sistemos ir patalpų šildymo prietaisų patikrinimui netikslinga. Pabrėžė, kad Valstybinė energetikos inspekcija, kaip administravimo subjektas, raštais tiktai išaiškino savo pareigūnų atlikto patikrinimo dėl atsijungimo nuo centralizuoto šildymo tinklų, veiksmų teisėtumą ir duoto nurodymo pagrįstumą.

7Tretysis suinteresuotas asmuo, UAB „Vilniaus energija“ pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė, kad pareiškėjo skundžiami raštai yra pranešimai pareiškėjui apie jo skundų nagrinėjimo rezultatus, o ne valstybinio administravimo subjekto priimti aktai ar veiksmai, numatyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnyje, todėl skundas dalyje dėl šių raštų panaikinimo turėtų būti paliktas nenagrinėtu. Skundas dalyje dėl įpareigojimo Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininką sudaryti kompetentingą komisiją ir atlikti pakartotinį patikrinimą pastato, esančio Žirmūnų g. 48a, Vilniuje, šildymo sistemos būklei įvertinti bei įpareigoti komisiją vietoje surašyti patikrinimo aktą nepagrįstas, nes nagrinėjant pareiškėjo skunduose nurodytus prašymus atsakovas tinkamai atliko visus priskirtus jo kompetencijai veiksmus ir pagal norminių aktų reikalavimus nustatė pastato bei UAB „Žirmūnų vaistinė“ patalpų šilumos įrenginių atjungimo faktą.

8Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Delikata“ pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė, kad ginčijamas raštas negali būti skundžiamas teismui, jis jokių teisinių pasekmių pareiškėjui nesukėlė. Reikalavimas įpareigoti atsakovą atlikti pareiškėjo nurodomus veiksmus – nepagrįstas. Teismas negali įpareigoti atsakovo, ką nors nustatyti ar nenustatyti taip, kaip nori pareiškėjas. Teiginiai, jog tretysis suinteresuotas asmuo kaltas dėl šilumos tiekimo sistemos atjungimo nuo centralizuotos sistemos neatitinka tikrovės.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

11Dėl 2005 m. lapkričio 25 d. rašto Nr.07-762

12Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. To paties įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Teismo teigimu, atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, skunde nurodytas reikalavimas turi būti nukreiptas į atitinkamą viešojo administravimo subjekto veiką (jo priimtą administracinį aktą, veikimą ar neveikimą), kuri jo kompetenciją apibrėžiančio teisės akto tiesiogiai siejama su jo atliekama (šiuo atveju viešojo) administravimo funkcija. Tarp pareiškėjo ir atsakovo administracinio ginčo požymių turintis konfliktas kilo dėl, pareiškėjo manymu, neteisingų atsakovo 2005 m. lapkričio 25 d. rašte Nr. 07-762 išdėstytų teiginių, kuris buvo adresuotas ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Delikata“ bei UAB „Vilniaus Energija“ (t. 1, b. l. 55). Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 279 patvirtintų Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos nuostatų 8.11 punktą jos tarnautojai turi teisę surašyti pažeidimų protokolus pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso atitinkamus straipsnius, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas. Pareiškėjo ginčijamas raštas teisinių pasekmių jam nesukėlė. Administracinių bylų teisenos įstatymo prasme toks raštas negali būti skundžiamas, jis nepripažintinas administraciniu aktu ir teismas neturi teisinio pagrindo spręsti šio rašto pagrįstumo klausimo. Skundas dėl atsakovo 2005 m. lapkričio 25 d. rašto Nr.07-762 atmestinas.

13Dėl įpareigojimo sudaryti kompetentingą komisiją

14Teismas nustatė, kad Vilniaus teritorinio skyriaus pareigūnas vietoje (Žirmūnų 48a, Vilniuje) tyrė UAB „Delikata“ ir UAB „Vilniaus energija“ skundus. Dėl šio tyrimo UAB „Žirmūnų vaistinė“ 2005 m. lapkričio 14 d. pateikė skundą Nr. 40. 2005 m. lapkričio 18 d. Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko pavedimu pakartotinai atlikus patikrinimą buvo konstatuota, kad patalpose Žirmūnų g. 48a, Vilniuje, kurių savininkai yra UAB „Delikata“ ir UAB „Žirmūnų vaistinė“ 2005 m. spalio 29 d. įvykdžius neteisėtą atjungimą, liko sugadinta šildymo sistema ir negalima šiam pastatui įjungti šildymo (t. I, b.l. 50). Pareiškėjo prašymas įpareigoti atsakovą sudaryti dar vieną komisiją pastato, esančio Žirmūnų g. 48a, Vilniuje, centrinio šildymo sistemos būklei įvertinti yra nepagrįstas ir netikslingas. Iš bylos medžiagos matyti, kad šio pastato centrinio šildymo sistemos būklė įvertinta pagal tuo metu esamas sąlygas. Fakto, kad pareiškėjo patalpose centrinio šildymo sistema atjungta, neginčija nei viena proceso šalis.

15III.

16Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171) Neįvykdomų nurodymų surašymas 2005 m. lapkričio 25 d. rašte Nr. 07-762 suklastotų patikrinimo rezultatų pagrindu tiesiogiai pažeidė pareiškėjo teises, todėl teismas turi spręsti šio rašto pagrįstumo klausimą.

182) Atsakovas yra valstybinė institucija, sukurta spręsti ginčams tarp ūkinių subjektų pastato centrinio šildymo sistemos būklei įvertinti, todėl privalo vykdyti prašymus atlikti tokius įvertinimus.

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo UAB ,,Delikata“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.

21Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo UAB ,,Vilniaus energija“ prašo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Apeliacinis skundas atmestinas.

25Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos 2005 m. lapkričio 25 d. rašto Nr. 07-762

26Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Sąrašą bylų, priskirtų administracinių bylų kompetencijai, nustato Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalis, tad būtina išsiaiškinti, ar pareiškėjo byloje keliamas reikalavimas patenka į minėtą sąrašą.

27Pareiškėjas prašo panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos viršininko raštą, kuriuo buvo atsakyta į pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų skundus dėl šildymo sistemos atjungimo pastate, esančiame Žirmūnų g. 48a, Vilniuje. Prašomame panaikinti rašte atsakovas pareiškėją (UAB ,,Žirmūnų vaistinė“) ir trečiuosius suinteresuotus asmenis (UAB ,,Delikata“ bei UAB ,,Vilniaus energija“) informuoja apie pastato patikrinimo metu nustatytas faktines aplinkybes ir siūlo konfliktuojančioms šalims susitarti tarpusavyje bei imtis teisėtų priemonių, užtikrinančių visų pastato patalpų šildymą. Administracinių teismų praktikoje išaiškinta, jog administraciniai teismai nesprendžia ginčų dėl viešojo administravimo subjektų informacinio – aiškinamojo pobūdžio dokumentų, adresuotų asmenims, kaip atsakymų į jų paklausimus (skundus). Teismas imasi nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto panaikinimo, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-966/2006). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ginčijamas raštas yra informacinio pobūdžio ir jokių teisinių pasekmių pareiškėjui nesukelia, taigi neatitinka individualaus teisės akto sąvokos (pagal ABTĮ 2 straipsnio 14 dalį individualus teisės aktas yra vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei, kuriame suformuluojama privaloma elgesio taisyklė, nustatanti visuomeninio santykio dalyviams teises ir pareigas). Todėl administracinė byla šioje dalyje nutrauktina kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 101 str. 1 p.; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-121/2004), iš dalies pakeičiant pirmosios instancijos teismo sprendimą.

28Pareiškėjo argumentas, kad ginčijamo rašto pagrindu atsakovas 2005 m. gruodžio 16 d. priėmė nurodymą Nr. 519, kurio jis negali įvykdyti, todėl minėtas raštas pažeidžia jo teises, nepagrįstas. Teisėjų kolegija dar kartą pažymi, kad ne Valstybinės energetikos inspekcijos 2005 m. lapkričio 25 d. rašte Nr. 07-762, o būtent 2005 m. gruodžio 16 d. nurodyme Nr. 519 suformuluoti tam tikri privalomi reikalavimai pareiškėjui. Iš bylos medžiagos matyti, kad šį nurodymą pareiškėjas skundė administraciniam teismui, taigi įgyvendino įstatymo numatytą teisę kreiptis į teismą dėl, jo manymu, pažeistų ar ginčijamų jo teisių apgynimo (ABTĮ 5 str. 1 d.).

29Dėl įpareigojimo Valstybinės energetikos inspekciją sudaryti kompetentingą komisiją

30Pagal Energetikos įstatymo 18 straipsnio 4 dalį Valstybinė energetikos inspekcija yra valstybinę energetikos kontrolę atliekanti institucija. Pagrindinis Inspekcijos uždavinys – vykdyti Lietuvos energetikos objektų, energetikos (elektros, šilumos, dujų, naudojamų kurui, biokuro, naftos ir jos produktų) įrenginių valstybinę kontrolę, siekiant užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią energijos išteklių ir energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą bei kontroliuoti energijos išteklių valstybės ir rezervines atsargas (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 279 patvirtintų ,,Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos nuostatų“ (toliau – ir Nuostatai) 6 p. (2005 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 4-210 redakcija)). Nuostatų 7.11 punkte įtvirtinta Valstybinės energetikos inspekcijos funkcija išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėti skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

31Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas, tirdamas pareiškėjo bei trečiųjų suinteresuotų asmenų skundus, 2005 m. spalio 29 d. patikrino centrinio šildymo sistemos ir patalpų šildymo prietaisus pastate Žirmūnų g. 48a, Vilniuje (t. 1, b. l. 50). 2005 m. lapkričio 18 d. Valstybinė energetikos inspekcija pareiškėjo prašymu (2005 m. lapkričio 14 d. UAB ,,Žirmūnų vaistinė“ skundas) atliko pakartotinį pastate esančių šildymo įrenginių ir prietaisų patikrinimą ir apie patikrinimo rezultatus 2005 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. 07-762 (t. 1, b. l. 55-56) informavo ir pareiškėją, ir trečiuosius suinteresuotus asmenis. Atsakovas 2005 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. 07-876, atsakydamas į pareiškėjo 2005 m. gruodžio 13 d. skundą dėl kompetentingos komisijos sudarymo dar vienam pakartotiniam centrinio šildymo sistemos ir patalpų šildymo prietaisų patikrinimui anksčiau minėtame pastate atlikti, nurodė, jog sudaryti naują komisiją netikslinga, kadangi visuose savo skunduose pareiškėjas kelia tą pačią atsijungimo nuo centrinio šildymo sistemos problemą. Šio atsisakymo dėl komisijos sudarymo pareiškėjas įstatymo nustatytu terminu ir tvarka neapskundė.

32Kaip matyti iš byloje esančių UAB ,,Žirmūnų vaistinė“ skundų atsakovui, visuose juose nurodomos vienos ir tos pačios aplinkybės apie pastate Žirmūnų g. 48a, Vilniuje, esančių centrinio šildymo sistemos prietaisų atjungimą ir pajungimą, kurias ne vieną kartą tikrino Valstybinės energetikos inspekcijos darbuotojai. Jokių įtikinamų argumentų dėl patikrinimo metu nustatytų faktinių aplinkybių neteisingumo, taigi ir būtinumo sudaryti dar vieną komisiją toms pačioms aplinkybėms tirti, pareiškėjas nenurodė. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad pastato centrinio šildymo sistemos būklė jau ne vieną kartą buvo įvertinta pagal tuo metu buvusias sąlygas, aplinkybės, jog centrinio šildymo sistema patalpose buvo atjungta, neginčija nei viena šalis, ir pagrįstai pareiškėjo skundą šioje dalyje atmetė.

33Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, jog tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.

34Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimą dalyje dėl Valstybinės energetikos inspekcijos 2005 m. lapkričio 25 d. rašto Nr. 07-762 pakeisti: administracinę bylą šioje dalyje nutraukti. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

36Pareiškėjo UAB ,,Žirmūnų vaistinė“ apeliacinį skundą atmesti.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės... 6. Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos ūkio... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo, UAB „Vilniaus energija“ pareiškėjo skundą... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Delikata“ pareiškėjo skundą prašė... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu... 11. Dėl 2005 m. lapkričio 25 d. rašto Nr.07-762... 12. Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5... 13. Dėl įpareigojimo sudaryti kompetentingą komisiją... 14. Teismas nustatė, kad Vilniaus teritorinio skyriaus pareigūnas vietoje... 15. III.... 16. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo Vilniaus apygardos administracinio... 17. 1) Neįvykdomų nurodymų surašymas 2005 m. lapkričio 25 d. rašte Nr. 07-762... 18. 2) Atsakovas yra valstybinė institucija, sukurta spręsti ginčams tarp... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo UAB... 21. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo UAB ,,Vilniaus... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Apeliacinis skundas atmestinas.... 25. Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos 2005 m. lapkričio 25 d. rašto Nr.... 26. Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 27. Pareiškėjas prašo panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie... 28. Pareiškėjo argumentas, kad ginčijamo rašto pagrindu atsakovas 2005 m.... 29. Dėl įpareigojimo Valstybinės energetikos inspekciją sudaryti kompetentingą... 30. Pagal Energetikos įstatymo 18 straipsnio 4 dalį Valstybinė energetikos... 31. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas, tirdamas pareiškėjo bei... 32. Kaip matyti iš byloje esančių UAB ,,Žirmūnų vaistinė“ skundų... 33. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, jog tenkinti... 34. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimą... 36. Pareiškėjo UAB ,,Žirmūnų vaistinė“ apeliacinį skundą atmesti.... 37. Nutartis neskundžiama....