Byla I-3582-95/2012

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liuda Arlauskienė, susipažinusi su pareiškėjo A. Š. 2012-06-20 (teisme gautas 2012-06-21) skundu,

Nustatė

2teisme 2012-06-21 buvo gautas pareiškėjo A. Š. skundas, kuriame jis prašo priteisti iš atsakovo LR Seimo kanceliarijos 3816,28 Lt už išlaidas panaudotas parlamentinei veiklai už I ketvirtį.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 str. 1 d. nustato, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Pagal ABTĮ 5 str., kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Vadovaujantis ABTĮ 22 str. 1 d., ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus). Šių teisės normų vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų ar veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje. Administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Respublikos Prezidento, Seimo, Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos), Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų veiklos, kitų teismų teisėjų, taip pat prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir antstolių procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, taip pat su sprendimų vykdymu, ir Seimo kontrolieriaus sprendimų (rekomendacijų) (ABTĮ 16 straipsnio 2 dalis).

5Iš pareiškėjo skundo turinio matyti, kad pareiškėjas yra Seimo narys.

6Įvertinęs pareiškėjo skundo motyvus, teismas konstatuoja, kad pareiškėjas skunde nekelia jokių reikalavimų dėl viešojo administravimo subjektų aktų ir/ar veiksmų, kurie jam sukelia atitinkamas teisines pasekmes, o prašo priteisti 3816,28 Lt. už išlaidas panaudotas parlamentinei veiklai už I ketvirtį.

7Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p., pareiškėjo A. Š. skundą atsisakytina priimti, kaip nepriskirtiną teismų kompetencijai.

8ABTĮ 37 str. 3 d. nustatyta, kad nutartyje atsisakyti priimti skundą yra privaloma nurodyti, į kokią instituciją reikia kreiptis pareiškėjui, jeigu byla nenagrinėtina teismo.

9Taigi pareiškėjui išaiškintina, kad dėl jam aktualių klausimų, jis, vadovaudamasis Seimo narių lėšų su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2008 m. gruodžio 24 d. sprendimu Nr. 46, 13 ir 14 p., gali kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisiją dėl sprendimo priėmimo.

10Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p., 105-106 str. ir 149 str.,

Nutarė

11atsisakyti priimti pareiškėjo A. Š. 2012-06-20 skundą.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

13Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai