Byla I-4540-580/2014
Dėl neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės, Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Vansevičiaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. R. J. skundą atsakovams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas A. R. J. prašo: 1) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VSDFV) 2013-08-21 sprendimo Nr. (6.5)I-5643 dalį, kurioje atsisakyta panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus (toliau – ir VSDFV Alytaus skyrius) 2013-07-26 rašte Nr. (4.8)R-16614 išdėstytą sprendimą netenkinti prašymo išmokėti nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 neišmokėtą pensijos dalį; 2) panaikinti VSDFV Alytaus skyriaus 2013-07-26 sprendimo Nr. (4.8)R1-16614 dalį, kurioje nebuvo tenkintas pareiškėjo prašymas išmokėti nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 neišmokėtą pensijos dalį; 3) priteisti pareiškėjui iš VSDFV Alytaus skyriaus nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 neišmokėtą 6 976,94 Lt senatvės pensijos dalį; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

4Paaiškino, kad A. R. J. nuo 2006-07-27 įgijo teisę į įstatymu nustatytą ir jam paskirtą senatvės pensiją. Ilgą laiką po pensijos skyrimo dirbo UAB „Lazdijų šiluma“ ir pagrįstai tikėjosi, kad teisė į senatvės pensiją bus valstybės tinkamai saugoma bei ginama. Konstitucijos 23 straipsnyje nustatyta, kad nuosavybė yra neliečiama, ji gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama. Konstitucijos 52 straipsnis nustato įstatymų leidėjo pareigą, įstatymu nustatant tam tikrą pensiją, įtvirtinti tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų šios pensijos mokėjimą asmenims, atitinkantiems įstatymo nustatytas sąlygas.

5Nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 pareiškėjo senatvės pensija buvo nepagrįstai perskaičiuota ir ženkliai sumažinta taikant Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) 8 straipsnio 1 dalį. Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1, 2 dalyse nustatytu teisiniu reguliavimu buvo sukurta tokia teisinė situacija, kai asmeniui teko rinktis, ar dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikru verslu ir gauti daugiau sumažintą senatvės pensiją, ar nedirbti jokio darbo ir neužsiimti jokiu verslu ir gauti tokią senatvės pensiją, kokia mokama visiems nedirbantiems ir jokiu verslu neužsiimantiems senatvės pensijų gavėjams. Įstatymų leidėjas, ginčijamu teisiniu reguliavimu sudaręs prielaidas dirbantiems tam tikrą darbą ar užsiimantiems tam tikru verslu senatvės pensijų gavėjams senatvės pensijas sumažinti daugiau nei nedirbantiems ir jokiu verslu neužsiimantiems senatvės pensijų gavėjams būtent dėl to, kad jie dirba tam tikrą darbą ar užsiima tam tikru verslu, suvaržė Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą jų teisę laisvai pasirinkti darbą arba užsiimti tam tikru verslu, nes įgyvendinus šią jų teisę, jiems paskirta senatvės pensija vien dėl to, kad asmenys dirbo tam tikrą darbą ar užsiėmė tam tikru verslu, buvo mažinama daugiau nei nedirbantiems ir jokiu verslu neužsiimantiems senatvės pensijų gavėjams. Konstitucinis Teismas nutarė, kad Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas sumažintų senatvės pensijų mokėjimas šioje dalyje nurodytiems asmenims, prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“.

6Pareiškėjui, kaip dirbančiam pensininkui, nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 senatvės pensija buvo papildomai perskaičiuojama pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, kuri pripažinta prieštaravusia Konstitucijai. Dėl prieštaravusių Konstitucijai Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo neišmokėta senatvės pensijos dalis A. R. J. iki šiol nėra išmokėta, todėl senatvės pensijos išmokėjimo aspektu valstybės institucijų pareiga yra neįvykdyta ir teisiniai santykiai dėl jos nėra pasibaigę.

7Pažymėjo, kad skundė VSDFV Alytaus skyriaus 2013-07-26 rašte Nr. (4.8)R-16614 išdėstytą sprendimą senatvės pensijos mokėjimo klausimu, kurio apskundimui nepraleido Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau – Pensijų įstatymas) 45 straipsnyje nustatyto 6 mėnesių termino. Pareiškėjui visiškai nesuprantamas teiginys, kad praleido 3 metų skundo pateikimo terminą, nes skundą padavė per 9 kalendorines dienas.

8Teismo posėdyje pareiškėjas nedalyvavo, apie teismo posėdį informuotas teismo šaukimu.

9Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius prašė administracinę bylą pagal pareiškėjo skundą nutraukti arba A. R. J. skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad pagal iki 2013-01-01 galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, jog VSDFV teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti skundžiami VSDFV, o VSDFV ir jos teritorinių skyrių sprendimai gali būti apskundžiami teismui. Ginčo laikotarpiu galiojusių Vyriausybės 1994-11-18 nutarimu Nr. 1156 patvirtintų Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų (toliau – Nuostatai) 103 punktas nustatė, kad pagal Pensijų įstatymo 45 straipsnį socialinio draudimo skyriaus direktoriaus ar jo įgalioto šio skyriaus valstybės tarnautojo sprendimai pensijų klausimais gali būti apskųsti VSDFV per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą. Pirmoji sumažinta valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija A. R. J. buvo išmokėta 2010 m. sausio mėnesį, taigi apie tai, kad jam mokama ne viso dydžio paskirta senatvės pensija, pareiškėjas sužinojo 2010 m. sausio mėnesį, tačiau į VSDFV kreipėsi tik 2013-08-12, t. y. praleidęs imperatyvų teisės aktuose įtvirtintą trijų metų veiksmų apskundimo terminą. Rašytinių sprendimų mokėti pagal Laikinojo įstatymo nuostatas perskaičiuotas pensijas VSDFV teritoriniai skyriai nepriiminėjo, o sprendimu šiuo atveju laikytinas VSDFV Lazdijų skyriaus vadovaujantis Laikinuoju įstatymu priimtas valinis aktas – perskaičiuotos pagal Laikinąjį įstatymą senatvės pensijos išmokėjimas 2010 m. sausio mėnesį.

10Teisinės pasekmės pareiškėjui atsirado po Laikinojo įstatymo įsigaliojimo, t. y. nuo 2010-01-01 įstatymų leidėjui nustačius laikiną valstybinių pensijų perskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, kurią VSDFV Lazdijų skyrius realizavo kiekvieną mėnesį mokėdamas sumažintą pensiją. Pareiškėjas privalėjo savo teises ginti nuo atitinkamų Laikinojo įstatymo nuostatų įsigaliojimo per Pensijų įstatyme numatytą apskundimo terminą, tačiau į VSDFV kreipėsi praleidęs teisės aktuose įtvirtintą skundo padavimo terminą, todėl daro išvadą, kad VSDFV Alytaus skyriaus veiksmai dėl pensijos perskaičiavimo A. R. J. atžvilgiu yra galutiniai ir įvykdyti visiškai.

11Tvirtina, kad VSDFV Alytaus skyriaus 2013-07-26 raštas Nr. (4.8)R1-16614 „Dėl pensijų mokėjimo“ nelaikytinas sprendimu. VSDFV teritorinis skyrius paaiškino pareiškėjui jo senatvės pensijos perskaičiavimo ir mokėjimo 2010–2011 m. teisinį pagrindą bei pateikė duomenis apie pagal Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies ir pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas perskaičiuotos senatvės pensijos dydį. Šis VSDFV Alytaus skyriaus raštas yra informacinio pobūdžio, o jame pateikta informacija yra teisinga ir išsami.

12Kadangi A. R. J. pensijos dydis viršijo Laikinojo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą 650 Lt ribinį dydį, jam pensija pagrįstai ir teisėtai buvo perskaičiuota Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Be to, A. R. J. pensija buvo perskaičiuota ir remiantis Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi.

13Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime nusprendė, kad Konstitucijai neprieštaravo Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad perskaičiuojant senatvės pensijas jos sumažinamos, nes tai nustatant buvo atsižvelgta į valstybėje susidariusią ypatingą situaciją. Nusprendęs, kad Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatos neprieštarauja Konstitucijai, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Konstitucijai neprieštarauja ir Nuostatų 146 punktas, pagal kurį įgyvendintos minėtos įstatymo nuostatos. Konstitucinio Teismo nutarime pripažinta, kad Laikinojo įstatymo nuostatos, kuriomis buvo sumažintos pensijos dirbantiems pensininkams, taip pat Valstybinių pensijų įstatymo nuostata, kuria sumažinta valstybinių pensijų maksimalaus dydžio riba, prieštarauja Konstitucijai.

14Nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 pareiškėjui neišmokėta 6 976,94 Lt. Vyriausybės pavedimu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi parengti teisės aktų, kuriuose bus nustatyta dėl ekonominio sunkmečio sumažintų pensijų kompensavimo tvarka, projektus. Šiuose teisės aktuose numatoma reglamentuoti, kokia tvarka turi būti kompensuojama dėl Laikinojo įstatymo taikymo negauta pensijų dalis, taip pat turės būti numatytos papildomos lėšos šiam kompensavimui. Kol šie teisės aktai nėra priimti, o lėšos nėra skirtos, VSDFV teritoriniai skyriai neturi teisinio pagrindo ir lėšų išmokėti pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažintų pensijų dalį. Todėl VSDFV Alytaus skyrius neturėjo ir neturi teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimų ir išmokėti jam senatvės pensijų skirtumą, susidariusį tarp pagal Laikinojo įstatymo 6 straipsnio nuostatas perskaičiuotos ir pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas 2010–2011 m. jam mokėtos senatvės pensijos.

15Lietuvos teisėje galioja įstatymo teisėtumo prezumpcija – įstatymas ar kitas teisės aktas yra laikomas teisėtu ir privalo būti taikomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas Konstitucijai. Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimas, kuriuo nuspręsta dėl atitinkamų Laikinojo įstatymo nuostatų atitikties Konstitucijai, taikytinas į ateitį, todėl nėra pagrindas tenkinti pareiškėjo skundą ir išmokėti jam dėl Laikinojo įstatymo taikymo negautą senatvės pensijos dalį.

16Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad iki 2013-01-01 galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, jog VSDFV teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti skundžiami VSDFV, o VSDFV ir jos teritorinių skyrių sprendimai gali būti apskundžiami teismui. Pirmoji pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas sumažinta senatvės pensija A. R. J. buvo išmokėta 2010 m. sausio mėnesį, taigi pareiškėjas apie pensijos sumažinimą sužinojo 2010 m. sausio mėnesį. A. R. J., kreipdamasis į VSDFV su 2013-08-12 skundu, buvo praleidęs Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą VSDFV teritorinių skyrių sprendimų apskundimo VSDFV 3 metų terminą ir per nurodytą terminą nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad 3 metų terminą jis praleido dėl nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių aplinkybių. Įvertinusi tai, kad ginčas dėl A. R. J. neišmokėtos senatvės pensijos dalies išmokėjimo nebuvo išnagrinėtas VSDFV iš esmės – VSDFV 2013-08-21 sprendimu Nr. (6.5)I-5643 jo prašymą nagrinėti atsisakė, nes praleistas apskundimo VSDFV terminas – darė išvadą, kad prieš kreipdamasis į teismą, pareiškėjas nepasinaudojo privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Savo poziciją grindė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika bei Civilinio kodekso nuostatomis.

17Atkreipė dėmesį, kad VSDFV teritorinio skyriaus 2013-07-26 raštas Nr. (4.8)R1-16614 yra informacinio pobūdžio. Jame pareiškėjui paaiškintas jo senatvės pensijos perskaičiavimo ir mokėjimo 2010–2011 m. teisinis pagrindas, o taip pat nurodyta, kad teisės akto, reglamentuojančio dėl Laikinojo įstatymo nuostatas perskaičiuotų pensijų kompensavimo tvarką, nėra, todėl nėra teisinio pagrindo išmokėti negautą senatvės pensijos dalį. Iš pareiškėjo 2013-08-12 skundo VSDFV turinio akivaizdu, kad jo prašymo esmė – nesutikimas su sumažintos pagal Laikinojo įstatymo nuostatas pensijos mokėjimu nuo 2010-01-01, t. y. su VSDFV teritorinio skyriaus 2010 m. sausio mėnesį priimto sprendimo (kaip valinio akto, veiksmo) pradėti mokėti pareiškėjai sumažintą pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas pensiją teisinėmis pasekmėmis, o ne su skundžiamo 2013-07-26 rašto Nr. (4.8)R1-16614 pasekmėmis. Tvirtina, kad VSDFV 2013-08-21 sprendimas Nr. (6.5)I-5643 yra teisėtas ir pagrįstas. Kadangi pareiškėjo 2013-08-12 skundas dėl nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 negautos senatvės pensijos dalies išmokėjimo VSDFV nebuvo išnagrinėtas privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, netenkintini ir išvestiniai pareiškėjo skundo reikalavimai.

18Atsakovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą administracinės bylos proceso šalims buvo pranešta tinkamai. Kliūčių išnagrinėti bylą iš esmės ir priimti sprendimą nenustatyta, todėl ji nagrinėta atsakovų atstovams nedalyvaujant.

19Skundas tenkintinas iš dalies.

20Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad A. R. J. VSDFV Lazdijų skyriaus 2006-08-02 sprendimu Nr. PN12-4158 nuo 2006-07-27 buvo paskirta 542,4 Lt valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija (A. R. J. pensijos byla Nr. 687120 (toliau – Pensijos byla), l. 43). Pareiškėjui nuo 2007-07-01 VSDFV Lazdijų skyriaus 2007-08-03 sprendimu Nr. PN12-2431 paskirta 695,31 Lt valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija (Pensijos byla, l. 52), o nuo 2009-10-01 VSDFV Lazdijų skyriaus 2009-11-16 sprendimu Nr. PN12-2153 – 947,85 Lt valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija (Pensijos byla, l. 63). VSDFV Alytaus skyrius 2012-02-09 sprendimu Nr. PII-3486 nuo 2012-02-01 A. R. J. paskyrė 996,6 Lt valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją (Pensijos byla, l. 83). Nuo 2013-02-01 pareiškėjui VSDFV Alytaus skyriaus 2013-04-18 sprendimu Nr. PE-SPL-L089 paskirta 1 014,62 Lt valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija (Pensijos byla, l. 111).

21A. R. J. su 2013-07-22 prašymu kreipėsi į VSDFV Alytaus skyriaus Lazdijų skyrių ir prašė apskaičiuoti bei išmokėti jam nuo 2010-01-01 iki 2012-08-31 neišmokėtą senatvės pensijos dalį (b. l. 26). VSDFV Alytaus skyrius, atsakydamas į pareiškėjo prašymą, 2013-07-26 sprendime Nr. (4.8)R1-16614 paaiškino jam valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos skaičiavimo tvarką ir nurodė, kad neturi teisinio pagrindo apskaičiuoti ir išmokėti 2010–2011 m. negautos pensijos dalies sumą (b. l. 27). A. R. J. taip pat buvo pateikta 2013-07-23 pažyma Nr. (10.1)R1-16282 apie paskirtos, perskaičiuotos ir išmokėtos pensijos dalį (b. l. 28).

22Nesutikdamas su šiuo sprendimu, pareiškėjas VSDFV pateikė 2013-08-12 skundą, kuriame prašė panaikinti VSDFV Alytaus skyriaus 2013-07-26 sprendimą Nr. (4.8)R1-11614 ir apskaičiuoti jam nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 neišmokėtą senatvės pensijos dalį arba įpareigoti tai padaryti VSDFV Alytaus skyrių (b. l. 29). VSDFV 2013-08-21 sprendimu Nr. (6.5)I-5643 pareiškėjo 2013-08-12 prašymą nagrinėti atsisakė, kadangi kreipdamasis į šią instituciją, A. R. J. buvo praleidęs iki 2012-12-31 galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnyje nustatytą 3 metų terminą. Pareiškėjui paaiškinta, kad jeigu jis iki 2013-09-09 pateiks įrodymus, sudarančius pagrindą atnaujinti terminą skundui paduoti, jo priėmimo klausimas bus sprendžiamas iš naujo. Be kita ko, šiame sprendime VSDFV pažymėjo, kad VSDFV Alytaus skyriaus informacinio pobūdžio raštu pareiškėjui buvo pateikta išsami, teisinga informacija, todėl naikinti šį raštą nėra pagrindo (b. l. 30).

23Valstybinės socialinio draudimo pensijos skiriamos, mokamos ir ginčai dėl šių pensijų sprendžiami vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtintais Vyriausybės 1994-11-18 nutarimu Nr. 1156. Institucijų, kurioms suteikti įgaliojimai skirti ir mokėti valstybines socialinio draudimo pensijas, sprendimų pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimais apskundimo tvarka reglamentuota Pensijų įstatymo 45 straipsnyje. Pagal Pensijų įstatymo 45 straipsnį (straipsnio redakcija, galiojusi iki 2012-12-31) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti apskundžiami VSDFV. Nuo 2013-01-01 minėtas 3 metų terminas yra sutrumpintas iki 6 mėnesių (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalis).

24Šioje byloje pareiškėjas ir VSDFV skirtingai aiškina priimto VSDFV Alytaus skyriaus sprendimo reikšmę. A. R. J. nurodo, kad šiuo sprendimu buvo išspręstas klausimas dėl sumažintos pensijos nepriemokos grąžinimo, o VSDFV sprendžia, jog VSDFV teritorinis skyrius priėmė tik informacinio pobūdžio raštą, kuriuo paaiškino pensijos sumažinimo pagrindus bei pateikė sumažintos pensijos paskaičiavimą.

25Iš pareiškėjo skundo turinio bei jo prašymo VSDFV teritoriniam skyriui matyti, kad kreipdamasis į VSDFV Alytaus skyrių, A. R. J. siekė, jog būtų išspręstas klausimas dėl sumažintos pensijos dalies išmokėjimo. VSDFV teritorinio skyriaus 2013-07-26 raštu atsisakoma išmokėti nepriemoką už laikotarpį, kai pareiškėjui, kaip turinčiam draudžiamųjų pajamų, buvo sumažinta valstybinė socialinio draudimo pensija. Taip buvo išreikšta administravimo subjekto valia ir atsisakyta tenkinti A. R. J. skundą. Tokio pobūdžio dokumentas dėl jame išreikšto patvarkymo, kuriuo tiesiogiai liečiamos pareiškėjo teisės ir pareigos, pripažintinas administraciniu sprendimu, o ne informacinio pobūdžio raštu. Tokio VSDFV teritorinio skyriaus sprendimo apskundimo terminas skaičiuojamas bendra tvarka, taikant Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą.

26VSDFV atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundą vadovaudamasi Taisyklių 31 punktu, kuris leidžia nenagrinėti skundo, jei jis pateiktas praleidus nustatytą terminą ir pareiškėjas per VSDFV nurodytą terminą nepateikia įrodymų, sudarančių pagrindą terminui atnaujinti, arba VSDFV direktorius ar direktoriaus pavaduotojas nusprendžia, kad nėra pagrindo terminui atnaujinti.

27Pareiškėjas VSDFV skundė VSDFV Alytaus skyriaus 2013-07-26 atsisakymą atlikti veiksmus – išmokėti pensijos nepriemoką. Skundą VSDFV A. R. J. padavė 2013-08-16, t. y. nepraleidęs teisės aktuose nustatyto 6 mėnesių termino skųsti VSDFV teritorinio skyriaus sprendimą, priimtą pensijų klausimais.

28Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad VSDFV privalėjo iš esmės išnagrinėti pareiškėjo 2013-08-12 skundą, įvertinti teritorinio skyriaus skundžiamo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą ir pateikti A. R. J. atsakymą, kuriame būtų išreikšta išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos valia dėl VSDFV teritorinio skyriaus 2013-07-26 sprendimo. Net jeigu būtų laikoma, kad VSDFV 2013-08-21 sprendimu Nr. (6.5)I-5643 pareiškėjo skundą išnagrinėjo iš esmės (nurodė, kad nėra pagrindo naikinti VSDFV teritorinio skyriaus informacinio rašto), pateiktas atsakymas negali būti laikomas pakankamai motyvuotu ir pagrįstu. Teismo nuomone, VSDFV 2013-08-21 sprendimas turi būti panaikintas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 3 punktas), VSDFV įpareigojant A. R. J. 2013-08-12 skundą išnagrinėti iš naujo. Priimdamas sprendimą, teismas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-11-13 sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. A552-2017/2013, suformuluotu teisės aiškinimu.

29Pareiškėjas taip pat prašė panaikinti VSDFV Alytaus skyriaus 2013-07-26 sprendimo Nr. (4.8)R1-16614 dalį, kurioje nebuvo tenkintas pareiškėjo prašymas išmokėti nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 neišmokėtą pensijos dalį bei priteisti pareiškėjui iš VSDFV Alytaus skyriaus nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 neišmokėtą 6 976,94 Lt senatvės pensijos dalį. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 1 dalis nustato, kad VSDFV yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, todėl teismui gali būti skundžiami tik tie sprendimai, kurie buvo išnagrinėti VSDFV. Kadangi VSDFV nėra priėmusi privalomo sprendimo ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka, tai tiesiogiai teismui tokie reikalavimai negali būti reiškiami. Bylos, kuriose nėra laikytasis privalomos ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos, administraciniuose teismuose nėra nagrinėjamos, o paduotas skundas paliekamas nenagrinėtu Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punkto pagrindu.

30Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalį suinteresuota šalis dėl išlaidų atlyginimo teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Pareiškėjas skunde nurodė, kad prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, tačiau rašytinio prašymo ir konkretaus bei išsamaus šių išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo, kaip to reikalauja Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalis, nepateikė, todėl teismas neturi galimybės įvertinti, ar prašymas atlyginti teismo išlaidas yra pagrįstas. Dėl šios priežasties A. R. J. prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo paliktinas nenagrinėtu. Analogišką praktiką formuoja ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2009-05-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A261-599/2009). Teismo sprendimas neužkerta kelio ne vėliau kaip 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paduoti prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

31Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalimi, 85–88 straipsnio 2 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

32Skundą tenkinti iš dalies.

33Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-08-21 sprendimą Nr. (6.5)I-5643 „Dėl 2013-08-12 skundo“ ir įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos A. R. J. 2013-08-12 skundą išnagrinėti iš naujo.

34Kitoje dalyje skundą palikti nenagrinėtą.

35Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas A. R. J. prašo: 1)... 4. Paaiškino, kad A. R. J. nuo... 5. Nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 pareiškėjo senatvės pensija buvo nepagrįstai... 6. Pareiškėjui, kaip dirbančiam pensininkui, nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31... 7. Pažymėjo, kad skundė VSDFV Alytaus skyriaus 2013-07-26 rašte Nr.... 8. Teismo posėdyje pareiškėjas nedalyvavo, apie teismo posėdį informuotas... 9. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 10. Teisinės pasekmės pareiškėjui atsirado po Laikinojo įstatymo... 11. Tvirtina, kad VSDFV Alytaus skyriaus 2013-07-26 raštas Nr. (4.8)R1-16614... 12. Kadangi A. R. J. pensijos dydis... 13. Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime nusprendė, kad Konstitucijai... 14. Nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 pareiškėjui neišmokėta 6 976,94 Lt.... 15. Lietuvos teisėje galioja įstatymo teisėtumo prezumpcija – įstatymas ar... 16. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės... 17. Atkreipė dėmesį, kad VSDFV teritorinio skyriaus 2013-07-26 raštas Nr.... 18. Atsakovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus ir... 19. Skundas tenkintinas iš dalies.... 20. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 21. A. R. J. su 2013-07-22 prašymu... 22. Nesutikdamas su šiuo sprendimu, pareiškėjas VSDFV pateikė 2013-08-12... 23. Valstybinės socialinio draudimo pensijos skiriamos, mokamos ir ginčai dėl... 24. Šioje byloje pareiškėjas ir VSDFV skirtingai aiškina priimto VSDFV Alytaus... 25. Iš pareiškėjo skundo turinio bei jo prašymo VSDFV teritoriniam skyriui... 26. VSDFV atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundą vadovaudamasi Taisyklių 31... 27. Pareiškėjas VSDFV skundė VSDFV Alytaus skyriaus 2013-07-26 atsisakymą... 28. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad VSDFV privalėjo iš esmės... 29. Pareiškėjas taip pat prašė panaikinti VSDFV Alytaus skyriaus 2013-07-26... 30. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 31. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio... 32. Skundą tenkinti iš dalies.... 33. Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės... 34. Kitoje dalyje skundą palikti nenagrinėtą.... 35. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...