Byla I-8325-142/2015

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė, susipažinusi su M. R. skundu,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2015 m. balandžio 13 d. gautas M. R. (toliau – pareiškėja) skundas, kuriame pareiškėja prašo: 1) atnaujinti skundo padavimo terminą; 2) pripažinti pareiškėjos atleidimą iš valstybės tarnybos neteisėtu ir panaikinti Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2012 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 1P-35 „Dėl M. R. atleidimo iš valstybės tarnautojos pareigų“ kaip neteisėtą ir nepagrįstą bei grąžinti į vyriausiojo specialisto pareigas; 3) nesant galimybės grąžinti pareiškėjos į buvusias pareigas, priteisti pareiškėjos naudai iš atsakovo Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijos solidariai sumokėti vidutinį darbo užmokestį nuo atleidimo dienos už laikotarpį nuo 2012 m. birželio 20 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdymo už priverstinės pravaikštos laiką kol sueis 65 metai, skaičiuojant po (182,76 Lt) 52,93 EUR už kiekvieną darbo dieną, dirbant 5 darbo dienas su dviem poilsio dienomis, iš viso 26 623,79 EUR dydžio sumą; 4) priteisti iš Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos 619,67 EUR sumą už priverstines nemokamas atostogas.

3Atsakovu pareiškėja nurodo Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos, trečiuoju suinteresuotu asmeniu Ūkio ministeriją.

4Skunde yra išdėstytas prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą (4-as skundo lapas). Pareiškėja nurodo, kad 2012 m. liepos 11 d. buvo sudariusi su advokatės Dainos Gumbrevičiūtės kontora sutartį Nr. 12/16 dėl teisinės pagalbos. Advokato kontoros darbuotojai užvilkino skundo parengimą ir praleido skundo padavimo į teismą terminą. Pareiškėją advokatų kontoroje suklaidino, nes teigė, kad iš viso šiuo atveju bylinėtis neapsimoka. Aiškino, kad pareiškėjos atleidimo teisėtumo nėra su kuo palyginti ir 2012 m. liepos 24 d. dokumentus grąžino. Buvo likę mažai laiko, be to dėl sveikatos pablogėjimo pareiškėja nepajėgė pati parengti skundo ir laiku pateikti teismui. Ilgai neturėjo galimybių gauti įrodančių dokumentų, todėl susidarė ilgas laikotarpis. Yra vieniša, turi įgimtą širdies ydą, serga hipertenzija, stuburo, širdies, kraujagyslių ir kitomis nepagydomomis ligomis, vaistai brangūs, gaunama pensija yra maža, o 2010–2011 m. buvo 70 procentų sumažinta, todėl pareiškėja senatvėje negalinti oriai pragyventi. Prašo vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 34 straipsnio 2 dalimi skundo padavimo teismui terminą atnaujinti, nes jis praleistas dėl svarbių priežasčių.

5Netenkintinas prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą, skundą priimti atsisakytina.

6ABTĮ 33 straipsnyje nustatytas terminas – skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo individualaus akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip. Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad ginčai dėl atleidimo iš pareigų nagrinėjami ABTĮ nustatyta tvarka. Darbo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu darbuotojas nesutinka su atleidimu iš darbo, per vieną mėnesį nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo dienos jis turi teisę kreiptis į teismą.Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnis dėl kitų garantijų nukreipia į Darbo kodeksą. Taigi, bet kuriuo atveju, dėl atleidimo iš valstybės tarnybos pareiškėja į teismą turėjo kreiptis per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai buvo supažindinta su įsakymu, kuriuo atleista iš tarnybos. Atitinkamai ir dėl kitų įsakymų apskundimo (dėl nemokamų atotostogų suteikimo) pareiškėja skundą paduoti turėjo taip pat per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai sužinojo apie tokių įsakymų priėmimą.

7Nagrinėjamu atveju pareiškėja 2012 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1P-35 atleista iš valstybės tarnybos. Pareiškėja teismui pateikė skundžiamą įsakymą, kuriame yra pareiškėjos parašas, jog su šiuo įsakymu pareiškėja susipažino 2012 m. birželio 14 d. Pareiškėja šios aplinkybės neneigia, iš skundo turinio akivaizdu, kad pareiškėjai buvo žinoma apie vieno mėnesio skundo teismui padavimo terminą, nes pati pareiškėja nurodė, kad ji kreipėsi į advokatų kontorą ir žinojo, kad ši kontora privalo per vieną mėnesį parengti skundą teismui. Taip pat yra aišku, kad pareiškėjai buvo žinoma apie tai, jog 2009–2010 m. valstybės tarnautojai buvo verčiami išeiti neapmokamų atostogų, kad dėl to pareiškėja 15 darbo dienų buvo išėjusi neapmokamų atostogų, dėl kurių šiuo metu kreipiasi į teismą ir prašo priteisti darbo užmokestį. Pareiškėja skunde nurodo, kad išėjimas neapmokamų atotstogų buvo įforminamas įstaigos vadovo įsakymu. Pareiškėja su skundu pateikė 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. 2P-152, kuriuo suteiktos neapmokamos atostogos pareiškėjai, 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. 2P-177, kuriuo pareiškėjai suteiktos neapmokamos atostogos, 2010 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. 1P-15, kuriuo pareiškėjai 2010 metais sutrumpinamas tam tikromis dienomis darbo laikas, darbuotojų neapmokamų atostogų 2010 m. planą ir kitus dokumentus, iš kurių matyti, kad pareiškėjai 2009–2010 m. buvo žinoma apie jai suteiktas neapmokamas atostogas.

8Taigi visi skundo reikalavimai paduoti praleidus nustatytą vieno mėnesio terminą.

9ABTĮ 34 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prašyme atnaujinti terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami praleidimo priežastis patvirtinantys įrodymai, 1 dalyje nustatyta, kad terminus teismas gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra kitų aplinkybių, dėl kurių skundą priimti nebūtų galimybės.

10Nagrinėjamu atveju pareiškėja pateikė susitarimą dėl teisinės pagalbos (be datos), 2012 m. liepos 11 d. atstovavimo sutartį ir advokatės 2012 m. liepos 17 d. išrašytą sąskaitą faktūrą, 2012 m. liepos 24 d. pinigų paėmimo kvitą. Šie dokumentai nepateisina termino skundui paduoti praleidimo beveik trejais metais, nes po to, kai, pareiškėjos teigimu, ši advokatų kontora atsisakė teikti jai teisines paslaugas, pareiškėja turėjo daug laiko kreiptis į kitus advokatus ar teisininkus. Be to, pati pareiškėja dirbo valstybės tarnyboje, todėl mažai tikėtina, kad pareiškėja negalėjo pateikti skundo teismui, ką pareiškėja ir padarė 2015 m. balandžio mėnesį. Pareiškėja ir 6 mėnesius po atleidimo turėjo galimybę susižinoti apie įstaigos struktūrinius pakeitimus, kurie, jos nuomone rodė, jog ji atleista neteisėtai, tačiau ir per 6 mėnesių laikotarpį ar iš karto jam pasibaigus pareiškėja nesiėmė ginti jos teigimu pažeistų teisių. Be to, pareiškėja apie galimą atleidimą buvo informuota iš anksto, taigi taip pat turėjo galimybę pasidomėti įstaigoje vykdomais struktūriniais pakeitimais ir juos laiku ginčyti.

11Pareiškėja mano, kad svarbiomis termino praleidimo priežastimis turėtų būti pripažinta pareiškėjos sveikatos būklė. Tokio teiginio patvirtinimui pareiškėja pateikė 2014 m. spalio 30 d. išrašą iš medicininių dokumentų, kuris nepatvirtina, kad nuo 2012 m. birželio iki 2015 m. balandžio mėnesio pareiškėja sirgo tokiomis ligomis, kurios sutrukdė jai kreiptis į teismą. Nėra duomenų, kad dėl išraše nurodytos ligos (pirminė arterinė hipertenzija), dėl skausmų juosmens srityje pareiškėja būtų buvusi nedarbinga tiek, kad neturėtų galimybės kreiptis teisinės pagalbos ar pati parengti skundą teismui ne tik minėtuose įstatymuose nustatytais terminais, bet ir vėliau, kai galimai sužinojo apie naujų darbuotojų priėmimą. Pareiškėja pati skunde nurodo, kad ji jau kreipėsi į teismą dėl darbo užmokesčio nepriemokos priteisimo (byla Nr. I-4191-142/2015, skundas paduotas 2014 m. birželio 13 d., byla sustabdyta 2015 m. vasario 25 d.). Tai paneigia pareiškėjo paaiškinimą, kad laiku kreiptis į teismą jai sutrukdė sveikatos būklė.

12Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą ir faktines aplinkybes, daroma išvada, kad prašyme atnaujinti terminą nurodytos termino praleidimo priežastys nėra pateisinamos, svarbios, objektyviai atėmusios iš pareiškėjos galimybę kreiptis į teismą įstatyme nustatytais terminais, todėl prašymas atnaujinti terminą negali būti tenkinamas.

13Daroma išvada, kad pareiškėja pati sąmoningai ir visiškai nepaaiškinamai ir nepateisinamai ilgai delsė ginčyti atleidimą iš pareigų, įsakymus dėl neapmokamų atostogų ir tik dėl to praleido terminą.

14ABTĮ nustatyti skundų padavimo terminai yra optimalūs, tokie terminai yra nustatyti siekiant administracinių teisinių santykių stabilumo, valstybės tarnybos santykių proporcingo ir adekvataus subalansavimo, viešojo administravimo institucijų darnios veiklos, kurią suponuoja žinojimas, kad tam tikri sprendimai įsigaliojo ir galima atlikti kitus būtinus administravimo veiksmus, priimti tolesnius sprendimus, kurie liečia daugelį kitų asmenų. Todėl ir terminai turėtų būti atnaujinami tik išimtiniais atvejai, kai asmenims laiku kreiptis į teismą sutrukdė objektyvios ir svarbios bei nuo jų pasirinkto elgesio modelio nepriklausančios priežastys, be to, atsižvelgtina ir į laikotarpio po termino praleidimo trukmę, kuri šiuo atveju yra itin didelė.

15Atsisakius atnaujinti skundo padavimo terminą, skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

16Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsniu, 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 149 straipsniu teisėja

Nutarė

17Netenkinti pareiškėjos M. R. prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą.

18Atsisakyti priimti pareiškėjos M. R. skundą.

19Nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

20Ši nutartis atskiruoju skundu gali būti skundžiama per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė,... 2. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2015 m. balandžio 13 d. gautas M.... 3. Atsakovu pareiškėja nurodo Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie... 4. Skunde yra išdėstytas prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą (4-as... 5. Netenkintinas prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą, skundą priimti... 6. ABTĮ 33 straipsnyje nustatytas terminas – skundas administraciniam teismui... 7. Nagrinėjamu atveju pareiškėja 2012 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1P-35... 8. Taigi visi skundo reikalavimai paduoti praleidus nustatytą vieno mėnesio... 9. ABTĮ 34 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prašyme atnaujinti terminą... 10. Nagrinėjamu atveju pareiškėja pateikė susitarimą dėl teisinės pagalbos... 11. Pareiškėja mano, kad svarbiomis termino praleidimo priežastimis turėtų... 12. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą ir faktines aplinkybes,... 13. Daroma išvada, kad pareiškėja pati sąmoningai ir visiškai nepaaiškinamai... 14. ABTĮ nustatyti skundų padavimo terminai yra optimalūs, tokie terminai yra... 15. Atsisakius atnaujinti skundo padavimo terminą, skundą atsisakytina priimti... 16. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsniu, 37... 17. Netenkinti pareiškėjos M. R. prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą.... 18. Atsisakyti priimti pareiškėjos M. R. skundą.... 19. Nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.... 20. Ši nutartis atskiruoju skundu gali būti skundžiama per 7 dienas nuo jos...