Byla 2-3358-254/2011
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atsakovę iš naujo svarstyti tiekėjų pasiūlymus ir sudaryti naują pasiūlymų eilę

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Indrei Jonauskytei, dalyvaujant ieškovės atstovams advokatams Ramūnui Širviui ir Deividui Kursevičiui, atsakovės atstovams E. A. ir K. R., trečiojo asmens atstovams D. V. ir A. G. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiluminininkas“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Gilius ir ko“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atsakovę iš naujo svarstyti tiekėjų pasiūlymus ir sudaryti naują pasiūlymų eilę,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti atsakovės 2011 m. rugsėjo mėn. 29 d. raštu Nr. 32-14-782 įformintą sprendimą, kuriuo buvo atmesta jos pretenzija, pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos 2011-09-16 raštu įformintą sprendimą Nr. 32-14-754, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėtoju pripažintas UAB „Gilius ir ko" bei 2011-09-22 raštu įformintą sprendimą Nr. 32-2-171, kuriuo atsisakyta pateikti reikalaujamą informaciją bei įpareigoti atsakovę iš naujo svarstyti tiekėjų pasiūlymus ir sudaryti naują pasiūlymų eilę. Bylą nagrinėjant teisme ieškovės atstovas pateikė pareiškimą, kuriuo atsisakė ieškinio, prašė išspręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą bei grąžinti dalį sumokėto žyminio mokesčio ir jo permoką. Be to, prašė paskirti atsakovei 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kadangi ji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo metu priėmė sprendimą, kuriuo panaikino skundžiamą 2011-09-16 posėdyje dėl šilumos pirkimo neskelbiamų derybų būdu priimtą sprendimą, kas buvo pagrindu ieškovei atsisakyti ieškinio.

3Atsakovės atstovė ieškovės pareiškimui atsisakyti ieškinio neprieštaravo, o prašymą paskirti baudą prašė atmesti. Paaiškino, kad 2011-09-16 posėdyje dėl šilumos pirkimo neskelbiamų derybų būdu priimtus sprendimus panaikino kontroliuojančios institucijos Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimu, todėl jokių piktnaudžiavimo procesu veiksmų neatliko. Atsakovė ieškinio nepripažino, savo poziciją dėl jo išdėstė atsiliepime. Ieškovė nuostolių dėl atsakovės veiksmų nepatyrė, nes dėl to nepateikė jokių įrodymų.

4Trečiasis asmuo ieškovės pareiškimui atsisakyti ieškinio neprieštaravo, o dėl baudos paskyrimo palaikė atsakovės atsikirtimus šiuo klausimu.

5Pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo tenkintinas, prašymas skirti baudą atmestinas.

6Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140 straipsnį ieškovas bet kurioje proceso stadijoje turi teisę pareikšti teismui, kad ieškinio atsisako. Teismas nepriima ieškovo ieškinio atsisakymo, jeigu tokie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Byloje tokių aplinkybių nenustatyta, ieškovė pareiškime nurodė, kad atsisakymo nuo ieškinio procesinės pasekmės jai žinomos, todėl atsisakymas nuo ieškinio priimtinas ir byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

7Vadovaujantis CPK 95 str. 1 ir 2 d., teismas gali paskirti byloje dalyvaujančiam asmeniui iki 20 000 Lt baudą, jei yra nustatoma, kad jis sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, byloje dalyvaujančio asmens nesąžiningumas nustatomas pagal du kriterijus – objektyvųjį ir subjektyvųjį. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas ir atidus elgesys, subjektyviuoju – nusako asmens vidinį valinį santykį su konkrečia situacija, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes. Siekiant nustatyti, ar asmuo yra sąžiningas, būtina taikyti abu šiuos kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-278/2010). Nagrinėjamu atveju ieškovė atsakovės nesąžiningumą sieja su Viešo pirkimo komisijos 2011-12-07 posėdžio nutarimu, kuriuo buvo panaikinti visi 2011-09-16 posėdyje dėl šilumos pirkimo neskelbiamų derybų būdu priimti sprendimai. Vienok, tokius veiksmus atsakovė atliko viešuosius pirkimus kontroliuojančios Viešųjų pirkimo tarnybos 2011-11-30 įpareigojimu, tuomet juos pripažinti nesąžiningai negalima, todėl prašymas skirti ieškovei baudą atmestinas (CPK 178 str., 185 str.).

8Pagal CPK 98 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Ieškovė pateikė prašymą, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 5160 Lt išlaidų advokatų pagalbai apmokėti, nes ieškinio nepalaikė todėl, kad atsakovė jį patenkino iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

9Pagal CPK 94 str. 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė ginčijo atsakovės 2011-09-16 posėdyje dėl šilumos pirkimo neskelbiamų derybų būdu priimtą sprendimą, kurį ji pati panaikino iki bylos išnagrinėjimo iš esmės. Šiuo aspektu pažymėtina, kad ginčijamas sprendimas buvo panaikintas Viešųjų pirkimo tarnybos 2011-11-30 įpareigojimu konstatavus VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pažeidimą, todėl vertinant šias aplinkybes bei priežastis dėl kurių ieškovas turėjo pareikšti ieškinį, jam pripažintina teisė į su bylos nagrinėjimus susijusių išlaidų advokato pagalbai apmokėti kompensavimą. Už ieškinio ir pretenzijos parengimą ieškovė patyrė 3120 Lt išlaidų, be to, atstovai sugaišo 1 val. teisme, kas sudaro 120 Lt išlaidų. Kitas 2011-12-19 pažymoje nurodytas išlaidas sudaro: 1320 Lt susipažinimas su viešųjų pirkimų konkurso sąlygomis bei procesiniais dokumentais. Teismas sprendžia, kad tokios išlaidos neatitinka Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, kuomet jose nėra numatyta tokios kategorijos išlaidų, o taikant 8.18 p. ir 10 p. nuostatas būtina taikyti taip pat 11 p. nuostatas bei atsižvelgti į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, juolab, kad byla nėra tokia sudėtinga, kad susipažinti su procesiniais dokumentais ar viešo konkurso sąlygomis reikėtų sugaišti 11 val., todėl šios išlaidos pripažintinos būtinomis tik iš dalies - 720 Lt sumoje (6 x 120 Lt). Ieškovė dar patyrė 240 Lt išlaidų dėl ieškovei suteiktų konsultacijų ginčo sprendimo klausimu, kurios taip pat pripažintinos būtinomis. Nepripažintina būtinomis 480 Lt išlaidų dėl 2011-09-23 skundo Viešųjų pirkimų tarnybai parengimo, kaip pagal VPĮ neprivalomo procesinio veiksmo, kreipiantis į teismą su ieškiniu. Taigi, būtinomis ir išlaidomis pripažintina 4 200 Lt. išlaidų advokato pagalbai apmokėti (240 Lt., 720 Lt., 2400 Lt, 720 Lt., 120 Lt). Sprendžiant dėl jų atlyginimo pažymėtina, kad ieškovė pareiškė keturis reikalavimus, iš kurių trys yra susiję su ieškovės skundžiamu 2011-09-16 sprendimu. Ieškovė taip pat pareiškė reikalavimą pripažinti neteisėtu 2011 m. rugsėjo mėn. 22 d. raštu įformintą sprendimą Nr. 32-2-171, kuriuo atsisakyta pateikti reikalaujamą informaciją, kurio taip pat atsisakė. Šio reikalavimo atsakovė nepripažino, Viešųjų pirkimo tarnybos 2011-11-30 rašte nėra duomenų apie tokių veiksmų neteisėtumą, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 75 % arba 3150 Lt. išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

10Ieškovės ieškinys pagal CPK 80 str. 1 d. 4 p. turėjo būti apmokėtas 1000 Lt žyminiu mokesčiu. Ieškovė ieškinį apmokėjo 1391 Lt žyminiu mokesčiu, todėl permokėtas 391 Lt. žyminis mokestis grąžintinas (CPK 87 str. 1 d. 1 p.). Nuo likusios sumos ieškovei grąžintina 75 % žyminio mokesčio, kadangi iš esmės ieškovė atsisakė ieškinio todėl, kad, pareiškus ieškinį, atsakovė ieškovės reikalavimus patenkino iki bylos išnagrinėjimo pabaigos. Ieškovei grąžintina 1141 Lt. žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.).

11Priėmus ieškinio atsisakymą panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Kauno apygardos teismo 2011-10-19 nutartimi, kuria buvo sustabdytos viešojo pirkimo (Nr. 55140:2) procedūros (CPK 150 str. 2 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291, 295 straipsniais

Nutarė

13Priimti ieškovės UAB „Šiluminininkas“ atsisakymą ieškinio ir bylą nutraukti.

14Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011-10-19 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – Kauno miesto savivaldybės administracijos organizuojamo viešojo pirkimo (Nr. 55140:2) procedūrų sustabdymą.

15Ieškovės prašymą dėl baudos atsakovei skyrimo atmesti.

16Priteisti iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos (kodas 188764867) ieškovei UAB „Šiluminininkas“ (kodas 132205975) 3150 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

17Grąžinti ieškovei UAB „Šiluminininkas“ (kodas 132205975) 1141 (vieną tūkstantį vieną šimtą keturiasdešimt vieną) litą žyminio mokesčio, įmokėto Swedbank AB 2011-10-14 mokėjimo nurodymu Nr. 305.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai