Byla A-261-2762-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Stasio Gagio (pranešejas), Dainiaus Rai˛io ir Skirgailes ˇalimienes (kolegijos pirmininke),

2sekretoriaujant Aušrai Dzickanecienei,

3rašytinio proceso tvarka išnagrinejo administracine byla pagal atsakovo Traku rajono savivaldybes administracijos apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 14 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo M. Z. skunda atsakovams Traku rajono savivaldybes administracijai, Traku rajono merui, Nacionalinei ˛emes tarnybai prie ˇemes ukio ministerijos (Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisiu peremeja), Valstybes imonei Registru centras, treciaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant Traku istorinio nacionalinio parko direkcijai, Traku rajono savivaldybes tarybai, akcinei bendrovei ,,Lietuvos energija“, del potvarkio, isakymu, registracijos panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus.

4Teiseju kolegija n u s t a t e:

5I.

6Pareiškejas M. Z. kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma, prašydamas panaikinti Traku rajono savivaldybes mero 2003 m. gegu˛es 9 d. potvarki Nr. P1-148 (toliau – ir Potvarkis) ir Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkricio 24 d. isakyma Nr. 6114-79 bei 2004 m. vasario 2 d. isakyma Nr. 23 483-79, kuriuo buvo patikslintas 2003 m. lapkricio 24 d. isakymas Nr. 6114-79 (toliau – ir Isakymai); panaikinti sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esancio ( - ), Trakai, registro irašas Nr. ( - ) (toliau – ir sklypas), iregistravima nekilnojamojo turto registre; ipareigoti Traku rajono savivaldybes administracija nedelsiant išformuoti sklypa ir suformuoti nauja ˛emes sklypa, nustatant jame jam gra˛intinos laisvos, Traku rajono savivaldybes administracijos pastatu neu˛statytos, ˛emes sklypo dalies dydi ir ribas; ipareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracija ir Traku rajono savivaldybes administracija nedelsiant gra˛inti jam natura visa likusia neu˛statyta ˛emes sklypo dali; priteisti iš atsakovu visas jo patirtas bylinejimosi ir atstovavimo išlaidas.

7Pareiškejas skunde (t. I, b. l. 2 – 7) nurode, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinejes administracine byla Nr. I-23-58-16/2005 2005 m. gruod˛io 19 d. prieme sprendima, kuriuo ipareigojo Traku rajono savivaldybes administracija rengiant pagal 2003 m. liepos 31 d. sprendima Nr. SI-203 „Del ˛emes sklypo ( - ) Traku m. (U-18) ir teritorijos ( - ) Traku m. (U-l8) detaliojo plano rengimo“ detaluji plana, prie kino teatro pastato suformuoti ˛emes sklypa tokio dyd˛io, kuris butinas kino teatro ir saugyklos eksploatavimui, o likusioje ˛emeje nustatyti gra˛intinos laisvos ˛emes sklypo dalies dydi ir ribas bei pateikti šiuos duomenis Vilniaus apskrities viršininko administracijai. Teismas nustate, kad pareiškejas turi teise atkurti nuosavybes teises i 0,273 ha ˛emes sklypa, iki nacionalizacijos priklausiusi jo seneliui R. Z.. Nors mineto teismo sprendimo ivykdymo terminas baigesi 2006 m. rugsejo 15 d., taciau detalusis sklypo planas neparuoštas ir teismo sprendimas iki šiol nera visiškai ivykdytas. Pa˛ymejo, kad jam yra gra˛inta tik 891 kv. m iš jam priklausanciu 0,273 ha. Traku rajono savivaldybes administracija 2007 m. spalio 3 d. raštu Nr. AP3-2662 informavo ji, jog dalis jo seneliui priklausiusios ˛emes patenka i suformuota ˛emes sklypa, esanti ( - ), Trakuose, kuriame yra savivaldybes administracinis sklypas, todel ˛eme natura jam gra˛inta nebus. Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinejant administracine byla del sklypo, esancio ( - ), Trakuose, suformavimo neteisetumo, jam tapo ˛inoma, kad sklypas yra suformuotas vadovaujantis Potvarkiu, kuriuo meras nustate Traku rajono savivaldybes tarybos naudojamo sklypo ribas. Šio Potvarkio pagrindu Vilniaus apskrities viršininkas prieme Isakyma, kuriuo nustate sklypo plota, paskirti ir verte, o 2004 m. vasario 2 d. isakymu patikslino Isakyma ir nustate sklypui kelio servituta. Vadovaujantis šiais dokumentais, 2004 m. vasario 20 d. ˛emes sklypas buvo iregistruotas ir jam suteiktas unikalus Nr. ( - ). Todel Traku rajono savivaldybes administracija minetu 2007 m. spalio 3 d. raštu informavo ji, kad negali jam gra˛inti visos jo seneliui priklausiusios 0,273 ha ˛emes natura, nes dalis ˛emes patenka i pacios Traku rajono savivaldybes suformuoto sklypo ribas. Taigi ˛eme laikytina nelaisva ir priskirtina valstybes išperkamai bei negali buti gra˛inama natura. Traku rajono valdybos 1993 m. gruod˛io 22 d. potvarkiu Nr. 395v buvo patvirtintas Traku senamiescio sklypu išplanavimo projektas, kuriame nurodyta, kad ˛emes sklype, esanciame ( - ), Trakuose, atkurtinas sunaikintas istorinis u˛statymas ir taikytina rekonstrukcija, derinant prie senamiescio architekturos charakterio, o tarybiniais laikais pastatyti statiniai (tokie kaip kino teatras „ˇuvedra“ ir savivaldybes administracinis pastatas, esantys ( - )) nugriautini. Traku istorinio nacionalinio parko direkcija palaike pareiškejo reikalavimus gra˛inti seneliui priklausiusia ˛eme natura, teige, kad joje butu galima atstatyti Traku senamiesciui budingus ir derancius prie bendros architekturos pastatus. Kadangi Potvarkiu naujai formuojamam sklypui nebuvo parengtas detalusis planas, todel sklypas negalejo buti pripa˛intas kaip valstybes išperkama ˛eme, nes tai prieštarauja teises aktu nuostatoms, kuriose nurodyta, kad valstybes išperkamai ˛emei priskirtina tik ta ˛eme, kuri pagal detaliuosius planus parengtuose sklypuose, skirta pastatu eksploatavimui. Traku rajono savivaldybes administracija nenurode jokiu argumentu ir nepagrinde, kodel butent tokio dyd˛io suformuotas sklypas ir koks konkretus visuomenes interesas yra sklypo formavimui, priskiriant ja valstybes išperkamai, o ne gra˛inta jam natura. Traku rajono savivaldybes administracinio pastato tinkamam naudojimui yra suformuotas per didelis sklypas, nei faktiškai yra reikalinga pastatu tinkamam eksploatavimui. Pareiškejo nuomone, formuodama sklypa administracijos pastatui, Traku rajono savivaldybe nesilaike senamiescio sklypo išplanavimo projekto, teritoriju planavimo reikalavimu, nederino savo siekiu su kitu asmenu interesais ir neatsi˛velge i paminklosaugos reikalavimus, todel suformavo didesni sklypa nei yra reikalinga tinkamam pastato eksploatavimui, nepagristai priskirdami sklypa valstybes išperkamam ir suma˛indami natura gra˛intinos ˛emes dali jos tikriesiems savininkams. Traku rajono savivaldybes meras, priimdamas Potvarki, ˛inojo, kad savivaldybes administracijos pastato naudojimui naujai formuojamas sklypas yra natura pareiškejui gra˛intinoje ˛emeje. Traku rajono savivaldybes meras 2003 m. bir˛elio 18 d. raštu Traku rajono ˛emetvarkos skyriui pateike informacija apie laisva (neu˛statyta) ˛eme Traku mieste. Šia informacija meras pateike net po aštuoniu menesiu nuo ˛emetvarkos prašymo, taip grubiai pa˛eisdamas teises aktu nustatyta vieno menesio informacijos pateikimo termina. Informacija buvo delsiama pateikti todel, kad dar nebuvo priimtas Potvarkis del sklypo suteikimo naudotis Traku rajono savivaldybei. Nesant Potvarkio, kaip laisva (neu˛imta) ˛eme ˛emetvarkos skyriui teikiamoje med˛iagoje privalejo buti nurodyta ir ( - ) esantis sklypas. Traku rajono savivaldybei per teises aktu nustatyta termina neteikiant ˛emetvarkos skyriui informacijos apie Traku mieste esancia laisva ˛eme, buvo pa˛eistos jo teises i ˛emes gra˛inima mieste natura. Kadangi sklypas suformuotas neteisetai, jis turi buti išformuotas, suformuojant tik faktiškam Traku savivaldybes administracijos pastatu eksploatavimui reikalinga ˛emes sklypa, o likusi sklypo dalis gra˛intina pareiškejui natura.

8Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – ir VAVA) praše skunda spesti teismo nuo˛iura.

9Atsiliepime i skunda (t. II, b. l. 19 – 20) nurode, kad Vilniaus apskrities viršininko Isakymas, kuri pareiškejas prašo panaikinti, buvo parengtas vadovaujantis Potvarkiu, kuriuo Traku rajono savivaldybes meras nustate Traku rajono savivaldybes tarybos naudojamo ( - ), Trakuose, ˛emes sklypo ribas, 7 680 kv. m plota ir specialiasias ˛emes naudojimo salygas. ˇemes sklypo ribos ir plotas buvo patvirtinti ir iregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Teismui pripa˛inus, jog Traku rajono savivaldybes meras, priimdamas Potvarki, pa˛eide norminiu teises aktu reikalavimus, ir panaikinus ji kaip neteiseta, atsirastu pagrindas panaikinti Isakyma. Pa˛ymejo, kad Traku rajono ˛emetvarkos skyrius 2002 m. rugsejo 27 d. raštu Nr. 1331 ir 2002 m. spalio 4 d. raštu Nr. 1358 kreipesi i Traku rajono savivaldybe su prašymu pateikti informacija kartografineje med˛iagoje apie laisva ˛eme Traku mieste. Po to dar ne karta 2003 m. spalio 8 d. raštu Nr. 1899, 2004 m. gegu˛es 5 d. raštu Nr. 982, 2006 m. spalio 12 d. raštu Nr. 1103 praše Traku rajono savivaldybes administracijos patikslinti duomenis del R. Z. ipediniu Traku mieste valdyto ˛emes sklypo. Todel teige, kad nuosekliai, laikydamasi istatymu reikalavimu, atliko jos kompetencijai priskirtus veiksmus, susijusius su nuosavybes teisiu atkurimu i R. Z. tureta ˛eme. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 29 d. sprendimu ipareigojo Vilniaus apskrities viršininko administracija ir Traku rajono savivaldybes administracija gra˛inti pareiškejui 891 kv. m ˛emes plota Traku mieste natura. Vilniaus apskrities viršininko 2009 m. baland˛io 24 d. sprendimu Nr. 2.7-79401-534 pareiškejui buvo atkurtos nuosavybes teises i ši ˛emes plota.

10Atsakovas valstybes imones Registru centro Vilniaus filialas su pareiškejo reikalavimu panaikinti ˛emes sklypo, esancio ( - ), Trakuose, teisini registravima, nesutiko, kitus skundo reikalavimus praše spresti teismo nuo˛iura.

11Atsiliepime i skunda (t. I, b. l. 22 – 23) nurode, kad Nekilnojamojo turto registre i ˛emes sklypa, Isakymo pagrindu iregistruota valstybes nuosavybe patikejimo teise valdoma Vilniaus apskrities viršininko administracijos. Pa˛ymejo, kad Nekilnojamojo turto registre atliktas nekilnojamojo daikto ir daiktiniu teisiu i ji teisinis registravimas yra teisetas ir pagristas, atliktas laikantis tuo metu teisini registravima reglamentavusiu norminiu aktu nustatytos tvarkos, teisetu ir nenugincytu dokumentu pagrindu. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateiktas Isakymas atitiko teisini registravima Nekilnojamojo turto registre reglamentuojanciu norminiu aktu keliamus reikalavimus ir buvo tinkamas pagrindas atlikti minetus veiksmus. Visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo ju irašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenugincyti istatymu nustatyta tvarka. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro istatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostata, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas neatsako u˛ pateikiamu dokumentu turinio teisinguma. U˛ šiu dokumentu pagristuma ir juose nurodomu faktu teisinguma atsako juos suraše ir išdave asmenys arba institucijos. Reikalavimas panaikinti pati teisini registravima Nekilnojamojo turto registre nera savarankiškas ir butinas, nes teismui panaikinus Isakyma, kurio pagrindu iregistruota valstybes nuosavybe patikejimo teise valdoma Vilniaus apskrities viršininko administracijos, vadovaujantis norminiu aktu nustatyta tvarka, Registro tvarkytojui pateikus isiteisejusi teismo sprendima, teisinis registravimas butu panaikinamas be atskiro reikalavimo.

12Atsakovas Traku rajono savivaldybes administracija su skundu nesutiko ir praše atmesti kaip nepagrista.

13Atsiliepime i skunda (t. I, b. l. 27-29) nurode, kad Traku rajono savivaldybe, kurios nuosavybes teises igyvendina Traku rajono savivaldybes taryba, nuosavybes teisemis valdo administracini pastata, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), Trakuose, skirta Traku rajono savivaldybes administracijai. Potvarkiu buvo nustatytos naudojamo valstybinio ˛emes sklypo, ( - ), Trakuose, ribos ir 7 680 kv. m plotas. Isakymu buvo nustatyti valstybinio ˛emes sklypo, esancio ( - ), Trakuose, ribos, plotas 7 680 kv. m bei specialiosios naudojimo salygos. Traku rajono komisijos del ˛emes valdymo nuosavybes teisemis fakta irodantiems papildomiems dokumentams nagrineti 2003 m. rugpjucio 5 d. aktu pripa˛inta, kad ( - ) gatveje, Trakuose, R. Z. turejo 0,2730 ha ˛emes. Komisijos akte nera nurodyta, kurioje tiksliai ( - ) gatves vietoje buvo priklauses nuosavybes teisemis R. Z. sklypas. Pareiškejo senelis ˛emes sklype ( - ), Trakuose, ˛emes nuosavybes neturejo. Iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos Traku rajono ˛emetvarkos skyriaus 2004 m. gegu˛es 4 d. surašyto sklypo, i kuri atstatomos nuosavybes teises, vietos ap˛iurejimo ir ribu nustatymo akto matyti, kad remiantis paties pareiškejo ir liudininku parodymais, priklauses R. Z. sklypas u˛eme dali jau suformuoto ( - ), ˛emes sklypo iki savivaldybes administracijos pastato ir net dali po savivaldybes administracijos pastatu. Atkreipe demesi, kad 2004 m. gegu˛es 4 d. sklypo, i kuri atstatomos nuosavybes teises, vietos ap˛iurejimo ir ribu nustatymo aktas parengtas praejus metams po valstybinio ˛emes sklypo, esancio ( - ), Trakuose, suformavimo ir iteisinimo. Akte nurodyti duomenys yra subjektyvi pareiškejo ir liudytoju nuomone. Teritorija, kurioje yra valstybines ˛emes sklypas ( - ). Traku m. (U18), yra Traku miesto senamiestyje. Traku miesto senamiestis yra nekilnojamojo kulturos vertybe ir Traku istorinio nacionalinio parko urbanistinis draustinis. Traku miesto senamiesciui galioja specialieji planai: Traku istorinio nacionalinio parko planavimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1993 m. gruod˛io 6 d. nutarimu Nr. 912; Senamiescio regeneravimo projektas; Sklypu išplanavimo projektas, reg. Nr. 010792000004, patvirtintas Traku rajono valdybos 1993 m. lapkricio 22 d. potvarkiu Nr. 395v; Traku senamiescio regeneravimo projektas (Reg. Nr. 010793000005). Traku senamiescio sklypu išplanavimo projekte saugomuose esamuose istoriniuose sklypuose veliau susiformavusiu valdu ribos, sutartiniuose ˛enkluose parodomos kaip siulomos perspektyvoje atstatyti istorines sklypo ribas. Valstybines ˛emes sklypas ( - ), Trakuose, yra suformuotas istorinio ˛emes sklypo ribose. Traku senamiescio sklypu išplanavimo projekto pagrindiniame bre˛inyje istorinio sklypo ribose, kuriame yra dabar suformuotas ir iteisintas ( - ), Trakai (U18), ˛emes sklypas, nera sklypo pavaizduoto 2004 m. gegu˛es 4 d. surašytame akte, kurio ribos turi buti (ar gali buti) atstatomos. R. Z. namu valdos, inventorizuotos 1948 m. bir˛elio 17 d., plano su 1995 m. AB „Paminklu restauravimo institutas“ parengtu „XV-XX a. architekturos ir urbanistikos paminklas. Traku senamiestis. Senamiescio regeneravimo projektas“ istorinio atraminio plano ( - ) gatves, Trakuose, bre˛iniu palyginimas rodo, kad R. Z. priklausiusi namu valda buvo dabartinio kino teatro, esancio ( - ), Trakuose, vietoje. Namu valdos dydis pagal inventorine byla sudare 523 kv. m Traku rajono savivaldybes administracijos ˛iniomis, pareiškejas eile kartu rašydamas prašymus Vilniaus apskrities viršininko administracijos Traku rajono ˛emetvarkos skyriui del nuosavybes teisu atkurimo i jo senelio tureta ˛eme mini, kad butent jo seneliui priklausiusi ˛eme buvo esamo kino teatro, esancio ( - ), Trakuose, vietoje ir praše atkurti nuosavybes teises i 523 kv. m ploto ˛emes sklypa. Vykdant Vilniaus apygardos administracinis teismo 2005 m. gruod˛io 19 d. sprendima, Traku rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2008 m. baland˛io 16 d. isakymu ˛emes sklype, esanciame ( - ), Trakuose, laisvame ˛emes plote nuo kino teatro pastatu, suformavo 891 kv. m ploto ˛emes sklypa, skirta nuosavybes teisems i išlikusi nekilnojamaji turta atkurti, t. y. i R. Z. tureta ˛eme. Nuosavybes teises i nurodyta ˛emes plota pareiškejui atkurtos. Tvirtino, kad jeigu teismas nustatytu, jog pareiškejo senelis turejo ˛emes, esancios ( - ), Trakuose, tai praše teismo atsi˛velgti i Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo (toliau – ir Atkurimo istatymas) nuostatas. Pastebejo, kad Nacionaline ˛emes taryba prie ˇemes ukio ministerijos 2009 m. gegu˛es 27 d. rašte nurode, kad ji, patikrinusi ˛emes sklypo, esancio ( - ), Trakuose, suformavimo pagristuma, nenustate, kad Traku rajono savivaldybes administracija ar Vilniaus apskrities viršininko administracija butu padariusi kokius nors pa˛eidimus.

14Atsakovas Traku rajono savivaldybes meras su skundu nesutiko ir praše atmesti kaip nepagrista.

15Atsiliepime i skunda (t. I, b. l. 69 – 71) nurode iš esmes tuos pacius argumentus kaip ir atsakovas Traku rajono savivaldybes administracija atsiliepime i pareiškejo skunda.

16Treciasis suinteresuotas asmuo Traku rajono savivaldybes taryba su skundu nesutiko ir praše atmesti kaip nepagrista.

17Atsiliepime i skunda (t. I, b. l. 152-155) nurode iš esmes tuos pacius argumentus kaip ir atsakovas Traku rajono savivaldybes administracija atsiliepime i pareiškejo skunda.

18II.

19Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 14 d. sprendimu pareiškejo M. Z. skunda patenkino iš dalies. Panaikino Traku rajono savivaldybes mero 2003 m. gegu˛es 9 d. potvarki Nr. P1-148 ,,Del ˛emes sklypo ( - ), Traku mieste, suteikimo naudotis Traku rajono savivaldybes tarybai“, ipareigojo Traku rajono savivaldybes administracija suformuoti ˛emes sklypa, nustatant M. Z. gra˛intinos laisvos, Traku rajono savivaldybes administracijos pastatu, esanciu ( - ), Trakuose, neu˛statytos, ˛emes sklypo dalies dydi ir ribas. Kitoje dalyje skundo netenkino. M. Z. naudai iš atsakovu Traku rajono savivaldybes mero bei Traku rajono savivaldybes administracijos priteise 810 Lt teismo išlaidu.

20M. Z. prašymo dali del išlaidu u˛ apeliacinio skundo parengima Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui administracineje byloje Nr. I-2381-95/2009 perdave nagrineti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

21Teismas nustate, kad M. Z. 1991 m. lapkricio 8 d. padave prašyma Traku rajono merijai atkurti nuosavybes teises i jo senelio R. Z. tureta ˛eme Trakuose, ( - ) (dabartinis Nr. 35).

22Lietuvos centrinis valstybes archyvas 1994 m. liepos 12 d. išdave archyvo pa˛ymejima Nr. 83-7, kuriame nurodyta, kad Vilniaus – Traku seniunijos archyviniame fonde, Vilniaus –Traku apskrities Traku miesto ˛emes sklypu savininku 1923 m. sarašo skiltyse ,,Gatviu ir sklypu pavadinimai“, ,,Namu ir nekilnojamojo turto Nr.“, ,,Ukininkaujancio asmens pavarde“, ,,Jeigu ukininkaujantis asmuo nera savininkas, nurodyti savininko pavarde“, ,,Bendras sklypo plotas, kuriame asmuo ukininkauja, sieksniu“, atitinkamai irašyta: ,,V. V. gatve“ ,,38“, ,,Z. R. Ip.“, ,, Z. R.. Ip.“, ,,500“, skiltyje ,,Pastabos“ parašyta ,,9“ (gatves pavadinimas, vardas – taip dokumente, tevo vardas, gimimo metai nenurodyti). Pagrindas. F.55, ap.9, b.30.

23VAVA Traku rajono ˛emetvarkos skyrius 2002 m. rugsejo 27 d. raštu Nr. 1331 papraše Traku rajono mero pateikti informacija kartografineje med˛iagoje apie laisva (neu˛statyta) ˛eme, kuri nepriskirta valstybes išperkamai: Traku m. Jeigu miesto teritorijos detalieji planai nepatvirtinti arba ju nera, papraše pateikti informacija apie nesuplanuotu miestu teritorijas, o 2002 m. spalio 4 d. raštu Nr. 1358 Traku rajono mero papraše pateikti informacija apie visa turima ˛eme, iki 1995 m. bir˛elio 1 d. buvusia miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, kartografine med˛iaga, kurioje butu pa˛ymetos savininku iki nacionalizacijos turetu ˛emes sklypu ribos.

24Traku rajono meras 2003 m. gegu˛es 9 d. potvarkiu Nr. P1-148 ,,Del ˛emes sklypo ( - ), Traku mieste, suteikimo naudotis Traku rajono savivaldybes tarybai“ ˛emes sklypa ( - ), Traku mieste suteike naudotis Tarybai ir nustate naudojamo valstybinio ˛emes sklypo, ( - ), Trakuose, ribas ir 7680 kv.m plota: iš jo – 7580 kv.m naudojama Tarybos, 100 kv.m naudojama AB ,,Lietuvos energija“ bei specialiasias ˛emes naudojimo salygas.

25Traku rajono savivaldybes meras 2003 m. bir˛elio 18 d. raštu Nr. MP3-389 pateike VAVA Traku rajono ˛emetvarkos skyriui informacija apie laisva (neu˛statyta) ˛eme Traku mieste, o VAVA Traku rajono ˛emetvarkos skyrius 2003 m. liepos 2 d. raštu Nr. 1134 praneše M. Z., kad iš 2003 m. bir˛elio 18 d. raštu Nr. MP3-389 Mero pateiktos informacijos apie laisva (neu˛statyta) ˛eme Traku mieste (planu) matyti, kad sklypo dalis patenka i laisva (neu˛statyta) ˛eme. Norint tiksliai nustatyti norima susigra˛inti ˛emes sklypa, institucija pasiule atlikti šio sklypo vietos ribu nustatymo ir ap˛iurejima.

26Traku rajono (miesto) komisija 2003 m. rugpjucio 5 d. nustate, kad esamu dokumentu (t.y. Lietuvos valstybes archyvo 1923 m. Traku m. ˛emes savininku sarašo (F.55 ap 9, b.30), vietos ap˛iurejimo akto) pakanka R. Z. ipediniui nuosavybes teisems i ˛eme, tureta 0,2730 ha Vilniaus apskrityje, Traku valsciuje, Traku mieste, ( - ) g., atkurti, o VAVA Traku rajono ˛emetvarkos skyrius 2003 m. spalio 28 d. parenge pa˛yma Nr. 03-17, kad M. Z. turi nuosavybes teise i 0,2730 ha ˛emes Vilniaus apskr. Traku r. Traku m., iki nacionalizacijos nuosavybes teisemis valdyta R. Z..

27VAVA Traku rajono ˛emetvarkos skyrius 2003 m. rugsejo 16 d. raštu Nr. 1747 praneše pareiškejui, kad Traku rajono savivaldybes Architekturos skyrius 2003 m. bir˛elio 18 d. pateike Traku miesto laisvu neu˛statytu plotu schema. M. Z. su liudininkais dalyvavo nustatant buvusio savininko R. Z. ˛emes sklypo ribas vietoje ( - ), Traku mieste. Pagal sklypo kartografavimo med˛iaga dalis M. Z. ˛emes sklypo u˛statytas (pastatytas kino teatras, priklausantis Traku rajono savivaldybei). ˇemes sklypas, esantis ( - ), Traku mieste, pagal pateikta Traku miesto laisvu neu˛statytu plotu schema nera priskirtas prie laisvu, todel institucija i ji negali atkurti nuosavybes teises natura.

28Traku rajono meras 2003 m. lapkricio 11 d. raštu Nr. MP3-736 praneše VAVA Traku rajono ˛emetvarkos skyriui, kad pagal pateikta ribu plana buvusiam savininkui R. Z. priklauses ˛emes sklypas yra u˛statytas, nagrinejama teritorija yra valstybes išperkama ˛eme.

29Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkricio 24 d. isakymu Nr. 61114-79 pavede Traku rajono ˛emetvarkos skyriui nustatyta tvarka iregistruoti valstybines ˛emes sklypa, esanti ( - ), Traku mieste, Nekilnojamojo turto registre. ˇemes sklypas Nekilnojamojo turto registre iregistruotas 2003 m. gruod˛io 10 d. Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. vasario 2 d. isakymu Nr. 23-483-79 „Del Vilniaus apskrities viršininko 2003-11-24 isakymo Nr. 6114-79 patikslinimo“ papilde Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkricio 24 d. isakyma Nr. 6114-79 4 punktu – nustate servituta: leisti kitiems asmenims naudotis keliu – 1 900 kv. m.

30Traku rajono ˛emetvarkos skyriaus specialistas, M. Z. ir liudininkai, 2004 m. gegu˛es 4 d. vietoje ap˛iureje M. Z. nurodyta ˛emes sklypa, i kuri jis pageidauja atkurti nuosavybes teises, Traku mieste, Traku rajone, 2004 m. gegu˛es 4 d. suraše sklypo, i kuri atstatomos nuosavybes teises vietos ap˛iurejimo ir ribu nustatymo akta.

31VAVA Traku rajono ˛emetvarkos skyrius 2004 m. gegu˛es 5 d. raštu Nr. 982, vadovaudamasis 2004 m. gegu˛es 4 d. vietos ap˛iurejimo ir ribu nustatymo aktu, Traku rajono savivaldybes administracijos direktoriaus papraše nustatyti, ar ˛eme nera priskirta valstybes išperkamai ir yra gra˛intina, esant tokiai galimybei – suformuoti ˛emes sklypo ribas, per menesi organizuoti ˛emes sklypo kadastrinius matavimus ir parengti ˛emes sklypo plana.

32Traku rajono savivaldybes administracijos direktorius 2004 m. liepos 12 d. raštu Nr. AP3-889 atsake ˇemetvarkos skyriui, kad, rengiant detaluji plana, numatoma spresti ˛emes sklypu, ivardytu Traku senamiescio sklypu išplanavimo projekte (reg. Nr.010792000004) ,,E“ – atkuriamas sunaikintas istorinis u˛statymas. Tai išnykusios valdos, kurias siuloma atstatyti...“ klausima. Apie galimybe atkurti nuosavybes teises i buvusio savininko R. Z. tureta ˛eme Traku mieste nurode, kad informuos papildomai.

33Iš nagrinejamoje administracineje byloje esancio Traku rajono savivaldybes mero 2003 m. gegu˛es 9 d. potvarkio Nr. P1-148 priedo matyti, jog iš viso ˛emes sklypo ploto (0,7680 ha) 0,3924 u˛ima in˛ineriniai statiniai (iš jo vandentiekis u˛ima 0,1046 ha, kanalizacija – 0,1213 ha, centrinio šilumos tiekimo tinklai – 0,2423 ha, dujotiekis – 0,0588 ha, ryšiu tinklai – 0,0654, elektros tinklai – 0,0769 ha).

34UAB ,,Geonetas“, VAAT nagrinejant administracine byla Nr. I-583-142/09, pateike teismui 2008m. spalio men. parengta 2730 kv.m. ˛emes sklypo plana pagal ˛emetvarkos sklypo, i kuri atstatomos nuosavybes teises vietos ap˛iurejimo akta, M. Z. ir liudininku vietoveje parodytas sklypo ribas, pagal 2004 m. gegu˛es 4 d. plana. Šiame plane yra pavaizduotos tokiu ˛emes sklypu plotai ir ribos: buvusio savininko R. Z. iki nacionalizacijos tureto ˛emes sklypo (2730 kv.m ploto) ribos (pagal 2004 m. gegu˛es 4 d. kartografija); savivaldybes administraciniam pastatui ( - ), Trakuose, suteikto ˛emes sklypo (kad. Nr. ( - )) ribos; gra˛intinas natura ˛emes sklypas, tuo metu patekes i kino teatrui priskirta teritorija (apie 890 kv.m); galimas gra˛inti natura 526 kv.m ploto ˛emes sklypas, patenkantis i administraciniam pastatui ( - ), Trakuose, suteikta ˛emes sklypa. (adm. byla Nr. I-583-142/09, b.l.27). Prašomi gra˛inti natura du sklypai (890 kv.m ir 526 kv.m) turi bendra kraštine.

35VAAT 2009 m. sausio 29 d. sprendimu adm. byloje Nr. I-89-331/2009 ipareigojo VAVA ir Traku rajono savivaldybes administracija ˇemes sklypo ribu pa˛enklinimo–parodymo akto Nr. 97, sudaryto 2007 m. gruod˛io 3 d., bei ˇemes sklypo plano – sklypo plotas 891 kv.m, sudaryto 2007 m. gruod˛io 3 d., pagrindu gra˛inti pareiškejui sklypa natura (adm. byla Nr. I-89-331/2009, 2t., b.l.81-87). Vykdydamas VAAT 2009 m. sausio 29 d. sprendima, Vilniaus apskrities viršininkas 2009 m. baland˛io 24 d. prieme sprendima Nr. 2.7-79401-534 atkurti M. Z. nuosavybes teises i 0,0891 ha kitos paskirties ˛emes sklypa pagal jo prašyma atkurti nuosavybes teises i R. Z. iki nacionalizacijos valdyta 0,2730 ha ˛emes sklypa Traku mieste, Traku rajone, Vilniaus apskrityje.

36Traku rajono savivaldybes administracija 2009 m. kovo 12 d. raštu Nr. AP3-719 praneše M. Z., kad nera pagrindo išformuoti ˛emes sklypa adresu ( - ), Trakai, unikalus Nr. ( - ), kuriame yra Traku rajono savivaldybes administracijos pastatas. Jeigu bus teismo sprendimas, Traku rajono savivaldybes administracija vykdys teismo sprendima.

37M. Z. 2009 m. baland˛io 10 d. kreipesi i Nacionaline ˛emes tarnyba prie ˇemes ukio ministerijos (toliau – ir Tarnyba) del nuosavybes teisiu i buvusio savininko R. Z. tureta ˛eme Traku mieste atkurimo. Tarnyba, išnagrinejusi jo prašyma, atsake 2009 m. gegu˛es 27 d. raštu Nr. 3B-(7.5)-Z-280-498, kad pagal galiojancius teises aktus, reglamentuojancius nuosavybes teisiu atkurima, kai kuriu dokumentu, kuriais remiantis priimamas sprendimas del nuosavybes teisiu atkurimo, parengimas priklauso kitu instituciju, o ne sprendima priimancios institucijos kompetencijai. Traku rajono ˛emetvarkos skyrius 2002 m. rugsejo 27 d. raštu Nr. 1331 kreipesi i Traku rajono mera, prašydamas pateikti informacija kartografineje med˛iagoje apie laisva (neu˛statyta) ˛eme Traku, Lentvario, Rudiškiu miestuose, kuri nepriskirta valstybes išperkamai. Traku rajono savivaldybes meras 2003 m. bir˛elio 18 d. raštu Nr. MP3-389 pateike Traku rajono ˛emetvarkos skyriui informacija apie laisva (neu˛statyta) ˛eme Traku mieste, iš kurios nustatyta, kad nera išlikusi planine buvusio savininko R. Z. tureto ˛emes sklypo Traku mieste med˛iaga. Traku rajono ˛emetvarkos skyrius organizavo ˛emes sklypo, i kuri atstatomos nuosavybes teises, vietos ap˛iurejima ir ribu nustatyma, dalyvaujant pareiškejui ir liudininkams. Šio ap˛iurejimo metu sudarytas buvusio savininko R. Z. tureto ˛emes sklypo Traku mieste planas, iš kurio matyti, kad i ši plota patenka kino teatro pastatas bei dalis Traku rajono savivaldybes administracijos pastato, priklausantys Traku rajono savivaldybei. Traku rajono savivaldybes mero pateiktoje med˛iagoje teritorija, i kuria patenka buvusio savininko R. Z. turetas ˛emes sklypas, nepa˛ymeta kaip laisva (neu˛statyta ˛eme, taciau nenurodyta, kokiai valstybes išperkamai ˛emei pagal Atkurimo istatymo 12 straipsnio 3 punkta ši ˛eme priskirta. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenu banko duomenimis prie Administracijos pastato ( - ) yra suformuotas ir registre iregistruotas sklypas <...>.

38Teismas, analizuodamas Atkurimo istatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas, pa˛ymejo, kad Traku rajono savivaldybes meras, atsakydamas i VAVA Traku rajono ˛emetvarkos skyriaus paklausima, 2003 m. lapkricio 11 d. raštu Nr. MP3-736 praneše, kad pagal pateikta ribu plana buvusiam savininkui R. Z. priklauses ˛emes sklypas yra u˛statytas, nagrinejama teritorija yra valstybes išperkama ˛eme. Pagal Atkurimo istatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkta (2002 m. baland˛io 2 d. istatymu Nr. IX-832 ) ˛eme iš šio istatymo 2 straipsnyje nurodytu pilieciu išperkama valstybes ir u˛ ja atlyginama pagal šio istatymo 16 straipsni, jeigu ji iki 1995 m. bir˛elio 1 d. buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir inter alia pagal istatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra u˛imta: pastatams, statiniams ar irenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingu ˛emes sklypu. Teismas, atsi˛velges i tai, kad ginco ˛emes sklypas Traku rajono savivaldybes tarybai yra suteiktas mero potvarkiu, jo detalusis planas, kaip reikalauja Atkurimo istatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas, nepatvirtintas, padare išvada, kad šio ˛emes sklypo nera pagrindo laikyti valstybes išperkamu.

39Teismas nurode, kad pareiškejas iš esmes pretenduoja susigra˛inti natura apie 5 arus ˛emes, suformuotus UAB ,,Geonetas“ Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinejant administracine byla Nr. I-583-142/09 pateiktame teismui jo 2008 m. spalio men. parengtame plane. Pareiškejas teigia, kad, sudarant ši plana, specialistas isitikino, jog šiame bendro ˛emes sklypo fragmente nera nutiesta jokiu in˛ineriniu tinklu, taciau atsakovas Traku rajono savivaldybes administracija teismui irodymu, kurioje ˛emes sklypo dalyje yra komunikaciju, daranciu ˛emes gra˛inima natura negalima, nepateike.

40Teismas padare išvada, jog nera kliuciu revizuoti valstybinio ˛emes sklypo, suteikto eksploatuoti pastatams, nelaikytino valstybes išperkamu, dyd˛io (ABTI 89 str.1d. 3 p.).

41Teismas nurode, kad Traku rajono savivaldybes meras skund˛iamu 2003 m. gegu˛es 9 d. potvarkiu Nr. P1-148 ˛emes sklypa ( - ), Traku mieste suteike naudotis Traku rajono savivaldybes tarybai ir nustate naudojamo valstybinio ˛emes sklypo, ( - ), Trakuose, ribas ir 7680 kv.m plota: iš jo - 7580 kv.m naudojama Traku rajono savivaldybes tarybos, 100 kv.m naudojama AB ,,Lietuvos energija“ bei specialiasias ˛emes naudojimo salygas. Teismas padare išvada, kad Traku rajono savivaldybes tarybai suteiktas valstybines ˛emes sklypas; valstybines ˛emes sklypa Traku rajono savivaldybes tarybai naudotis suteike Meras; sklypas suteiktas naudotis neterminuotai.

42Teismas, analizuodamas 1994 m. baland˛io 26 d. ˇemes istatymo Nr. I-446 (aktuali redakcija nuo 2002 m. spalio 15 d. iki 2004 m. sausio 26 d.) 6 straipsni, 21 straipsnio 3 dali, 22, 23 straipsnius, Vyriausybes 1995 m. lapkricio 13 d. nutarimu Nr. 1428 patvirtintos Valstybines ˛emes suteikimo naudotis tvarkos (akto redakcija galiojusi nuo 1995 m. lapkricio 18 d. iki 2005 m. spalio 23 d.) 1.1 ir 1.2 punktu nuostatas, padare išvada, kad skund˛iama potvarki prieme neigaliotas tai daryti asmuo (ABTI 89 str. 1 d. 2 p.), kadangi skund˛iamu potvarkiu Traku rajono savivaldybes meras ˛emes sklypa tarybai suteike naudotis neterminuotai.

43Teismas, išanalizaves Vyriausybes 1997 m. rugsejo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo igyvendinimo tvarkos (toliau – ir Tvarka) 106 punkta (2002 m. rugsejo 19 d. nutarimo Nr. 1475 redakcija) ir ivertine tai, del ko jau pasisake šiame teismo sprendime, padare išvada, kad Traku rajono savivaldybes administracija ipareigotina suformuoti ˛emes sklypa, nustatant M. Z. gra˛intinos laisvos, Traku rajono savivaldybes administracijos pastatu neu˛statytos, ˛emes sklypo dalies dydi ir ribas, inter alia ivertinus UAB ,,Geonetas“ 2008 m. spalio men. parengta ˛emes sklypo plana, pagal kuri yra galimybe suformuoti apie 5 aru dyd˛io ˛emes sklypa.

44Del pareiškejo reikalavimu panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkricio 24 d. isakyma Nr. 6114-79 bei 2004 m. vasario 2 d. isakyma Nr. 23 483-79; panaikinti sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esancio ( - ), Trakai, registro irašas Nr. ( - ), iregistravima nekilnojamojo turto registre; ipareigoti VAVA ir Traku rajono savivaldybes administracija nedelsiant gra˛inti jam natura visa likusia neu˛statyta ˛emes sklypo dali teismas padare išvada, kad jie yra pertekliniai bei priešlaikiniai, nes, viena vertus, cituoti teises aktai numato nuoseklia sprendimu priemimo seka, antra, isiteisejus teismo sprendimui del ˛emes sklypo suformavimo ir toki ˛emes sklypa suformavus, tiketina, kad prašomi veiksmai bus atlikti, todel laikytina, kad tarp šaliu del šiu aktu panaikinimo bei veiksmu atlikimo nera kiles gincas ABTI 5 straipsnio 1 dalies prasme; trecia, tiketina, kad aktus (Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkricio 24 d. isakyma Nr. 6114-79 bei 2004 m. vasario 2 d. isakyma Nr. 23 483-79; sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esancio ( - ), Trakai, registro irašas Nr. ( - ), iregistravima nekilnojamojo turto registre) teks koreguoti ne pilna apimtimi, o tik nedidele dalimi.

45Teismas, vadovaudamasis susiklosciusia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (pvz. 2007 m. kovo 8 d. nutartis administracineje byloje Nr. AS8–83/2007, 2007 m. vasario 15 d. nutartis administracineje byloje Nr. AS14–1/2007, 2006 m. vasario 9 d. nutartis administracineje byloje Nr. AS11–53/2006 ir kt.), M. Z. prašyma dalyje del išlaidu u˛ apeliacinio skundo parengima Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui administracineje byloje Nr. I-2381-95/2009 perdave nagrineti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, Teisingumo ministro 2004 m. baland˛io 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintu Rekomendaciju del civilinese bylose priteistino u˛mokescio u˛ advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dyd˛io 7, 8.2, 8.18 ir 9 punktais, Vyriausybes 2007 m. gruod˛io 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Del minimaliojo darbo u˛mokescio didinimo“ ir remdamasi 2009 m. liepos 14 d. atstovavimo sutartimi (t. I, b.l. 85b), teismo posed˛io protokolu (t. I, b.l. 86-87) ir ivertines tai, kad iš teismui pareikštu keturiu reikalavimu yra patenkinti du, prašyma del teismo išlaidu patenkino iš dalies, iš atsakovo Traku rajono savivaldybes administracijos priteise puse iš pagristomis išlaidomis pripa˛intos sumos – 810 Lt (1500 Lt + 120 Lt : 2).

47III.

48Atsakovas Traku rajono savivaldybes administracija pateike apeliacini skunda, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 14 d. sprendima.

49Apeliacinis skundas (t. II, b. l. 53-56) grind˛iamas šiais argumentais:

501. Traku rajono komisijos del ˛emes valdymo nuosavybes teisemis fakta irodantiems papildomiems dokumentams nagrineti 2003 m. rugpjucio 5 d. aktu pripa˛inta, kad ( - ) gatveje, Trakuose, R. Z. turejo 0,2730 ha ˛emes. Taciau Komisijos akte nera nurodyta, kurioje tiksliai ( - ) gatves vietoje buvo priklauses nuosavybes teisemis R. Z. sklypas.

512. Iš VAVA Traku rajono ˛emetvarkos skyriaus 2004 m. gegu˛es 4 d. akto matyti, kad remiantis paties pareiškejo ir liudininku parodymais, priklauses R. Z. sklypas u˛eme dali jau suformuoto ( - ), ˛emes sklypo iki savivaldybes administracijos pastato ir net dali po savivaldybes administracijos pastatu. 2004 m. gegu˛es 4 d. aktas parengtas praejus metams po valstybinio ˛emes sklypo, esancio ( - ), Trakuose, suformavimo ir iteisinimo.

523. Teritorija, kurioje yra valstybines ˛emes sklypas ( - ), Traku m. (U 18), yra Traku miesto senamiestyje. Traku miesto senamiestis yra nekilnojamojo kulturos vertybe ir Traku istorinio nacionalinio parko urbanistinis draustinis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomu teritoriju istatymo 5 straipsnio 1 dalimi ir 31 straipsnio 6 dalimi Traku miesto senamiesciui galioja tokie specialieji planai: Traku istorinio nacionalinio parko planavimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1993 m. gruod˛io 6 d. nutarimu Nr. 912 (ˇin., 1993, Nr. 68-1287), XV-XX a. architekturos ir urbanistikos paminklas. Traku senamiestis; Sklypu išplanavimo projektas, reg. Nr. 010792000004, patvirtintas Traku rajono valdybos 1993 m. lapkricio 22 d. potvarkiu Nr. 395v; Traku senamiescio regeneravimo projektas (Reg. Nr. 010793000005).

534. Valstybines ˛emes sklypas ( - ), Trakuose, yra suformuotas istorinio ˛emes sklypo ribose. Traku senamiescio sklypu išplanavimo projekto pagrindiniame bre˛inyje istorinio sklypo ribose, kuriame yra dabar suformuotas ir iteisintas ( - ), Trakai (U18), ˛emes sklypas, nera sklypo, pavaizduoto 2004 m. gegu˛es 4 d. surašytame akte, kuriuo ribos turi buti (ar gali buti) atkuriamos.

544. R. Z. namu valdos, inventorizuotos 1948 m. bir˛elio 17 d., plano palyginimas su 1995 metais AB „Paminklu restauravimo institutas“ parengtu „XV-XX a. architekturos ir urbanistikos paminklas. Traku senamiestis. Senamiescio regeneravimo projektas“ istorinio atraminio plano ( - ) gatves, Trakai, bre˛iniu, rodo, kad R. Z. priklausiusi namu valda buvo dabartinio kino teatro ( - ), Trakai, vietoje. R. Z. namu valdos dydis pagal inventorine byla sudare 523 kv. m ir jokios valdos ˛emes sklype, esanciame ( - ) nebuvo.

555. M. Z., rašydamas prašymus VAVA Traku rajono ˛emetvarkos skyriui del nuosavybes teisu atkurimo i jo senelio tureta ˛eme, nurode, kad butent jo seneliui priklausiusi ˛eme buvo esamo kino teatro ( - ), Trakai, vietoje ir praše atkurti nuosavybes teises i 523 kv. m ploto ˛emes sklypa. Su analogišku prašymu 2000 m. liepos 17 M. Z. kreipesi i Traku rajono savivaldybes mera.

566. Vykdant Vilniaus apygardos administracinis teismo 2005 m. gruod˛io 19 d. sprendima Traku rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2008 m. baland˛io 16 d. isakymu Nr. P2-337 ˛emes sklype ( - ), Trakuose, laisvame ˛emes plote nuo kino teatro pastatu, suformuotas 891 kv.m. ploto ˛emes sklypas, skirtas nuosavybes teisems i išlikusi nekilnojamaji turta atkurti, t. y. i R. Z. tureta ˛eme. Nuosavybes teises i nurodyta ˛emes plota pareiškejui yra gra˛intos.

577. Nepagrista teismo išvada, kad ˛emes sklypui ( - ), Trakuose, suformuoti turejo buti rengtas detalusis planas. Nustatant naudojamo valstybinio ˛emes sklypo, ( - ), Trakuose, ribas ir 7680 kv. m plota, jokiu duomenu apie šioje vieta tureta R. Z. namu valda savivaldybe neturejo. Pats pretendentas M. Z. tokiu duomenu neturejo ir gra˛intos ˛emes buvimo vieta buvo nustatyta tik Vilniaus apskrities viršininko administracijos Traku rajono ˛emetvarkos skyriui 2004 m. gegu˛es 4 d. surašius sklypo, i kuri atstatomos nuosavybes teises, vietos ap˛iurejimo ir ribu nustatymo akta, t. y. jau po sklypo iteisinimo savivaldybes tarybos vardu.

588. Nacionalines ˛emes tarnybos 2009 m. gegu˛es 27 d. raštas patvirtina, kad Nacionaline ˛emes tarnyba, patikrinusi ˛emes sklypo ( - ), Trakuose, suformavimo pagristuma, nenustate jokiu Traku rajono savivaldybes administracijos nei Vilniaus apskrities viršininko administracijos pa˛eidimu.

599. Pareiškejas praleido termina skundui del Traku rajono savivaldybes mero 2003 m. gegu˛es 9 d. potvarkio Nr. P1-148 ir Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkricio 24 d. isakyma Nr. 6114-79 paduoti ir neprašo ju atnaujinti.

60Teiseju kolegija k o n s t a t u o j a:

61IV.

62Apeliacinis skundas atmestinas.

63Byloje gincas kilo del nuosavybes teisiu atkurimo, konkreciai, del teises aktuose nustatytos pareigos atlikti natura gra˛intino ˛emes sklypo formavimo darbus.

64Šioje byloje susiklosciusius teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymas (toliau –ir Atkurimo istatymas), taip pat 1997 m. rugsejo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 1057 Del Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo igyvendinimo tvarkos ir salygu patvirtinta Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo igyvendinimo tvarka (toliau – ir Tvarka). Atkurimo istatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad nuosavybes teises i ˛eme, iki 1995 m. bir˛elio 1 d. buvusia miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos, be kita ko, gra˛inant natura laisva (neu˛statyta) ˛eme turetoje vietoje pilieciui ar pilieciams bendrosios nuosavybes teise, išskyrus ˛eme, pagal šio istatymo 12 straipsni priskirta valstybes išperkamai ˛emei, ir ˛eme, kurios susigra˛inti turetoje vietoje pilietis nepageidauja. Taip pat nurodyta, kad laisvos (neu˛statytos) ˛emes plotuose gra˛inamu natura turetoje vietoje ˛emes sklypu formavima ir ju planu rengima Vyriausybes nustatyta tvarka ir salygomis organizuoja ir planus tvirtina savivaldybes administracijos direktorius.

65Del aplinkybes, kad ginco ˛eme iki 1995 m. bir˛elio 1 d. yra miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, ginco nera. Gincas kiles del to, ar atsakovas pagristai nusprende, kad visa buvusio savininko ˛eme, esanti ˛emes sklype ( - ), Trakuose, yra u˛imta Atkurimo istatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto prasme ir pareiškejui tenkanti dalis negali buti gra˛inta natura.

66Atkurimo istatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad ˛eme iš Atkurimo istatymo 2 straipsnyje nurodytu pilieciu išperkama valstybes ir u˛ ja atlyginama pagal šio istatymo 16 straipsni, jeigu ji, inter alia, iki 1995 m. bir˛elio 1 d. buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal istatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra u˛imta pastatams, statiniams ar irenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingu ˛emes sklypu. Pa˛ymetina, kad ginco ˛emes sklypas Traku rajono savivaldybes tarybai naudotis suteiktas Traku rajono savivaldybes mero 2003 m. gegu˛es 9 d. potvarkiu Nr. 1-148 (t. I, b. l. 36), jo detalusis planas, kaip reikalauja Atkurimo istatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas, nepatvirtintas, taigi, mineto ˛emes sklypo nera pagrindo laikyti valstybes išperkamu. Atsakovas apeliaciniame skunde šios aplinkybes negincijo, jokiu nauju irodymu nepateike.

67Be to, pirmosios instancijos teismas pagristai nurode, kad skund˛iama Potvarki prieme neigaliotas tai daryti asmuo. Pa˛ymetina, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1995 m. lapkricio 13 d. nutarimu Nr. 1428 patvirtintos Valstybines ˛emes suteikimo naudotis tvarkos (nuo 1995-11-18 iki 2005-10-23 galiojusio teises akto redakcija) 1.1. punkte nustatyta, kad valstybine ˛eme suteikiama naudotis istaigoms ir organizacijoms, išlaikomoms iš biud˛eto (toliau vadinama – istaigos ir organizacijos); 1.2. punkte nustatyta, kad sprendima suteikti ˛eme naudotis priima: 1.2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybe – kai suteikiamo ˛emes sklypo plotas yra didesnis kaip 1 hektaro miestuose ir didesnis kaip 10 hektaru kaimo vietoveje; 1.2.2. savivaldybes meras (valdyba) ar kitas valstybines ˛emes valdytojas – kai ˛emes sklypas, esantis savivaldos vykdomajai institucijai ar kitam valstybines ˛emes valdytojui Lietuvos Respublikos Vyriausybes sprendimu perduotoje valdyti ˛emeje, suteikiamas naudotis iki 3 metu (be teises statyti kapitalinius pastatus) ir ˛emes sklypo plotas yra ma˛esnis kaip 1 hektaro miestuose bei ma˛esnis kaip 10 hektaru kaimo vietoveje; 1.2.3. apskrities valdytojas – kitais atvejais. Iš bylos med˛iagos matyti, jog skund˛iamu Potvarkiu Meras ˛emes sklypa Traku rajono savivaldybes tarybai suteike naudotis neterminuotai (t. I, b. l. 37). Remiantis tuo, laikytina, kad skund˛iamas Potvarkis yra neteisetas del to, kad ji prieme nekompetentingas administravimo subjektas (ABTI 89 str. 1 d. 2 p.). Atsi˛velgdama i pirmiau minetas aplinkybes ir motyvus teiseju kolegija sprend˛ia, kad pirmosios instancijos teismas teisetai ir pagristai konstatavo, jog skund˛iamas Potvarkis yra naikintinas. Taigi, pirmos instancijos teismas, nustate faktine aplinkybe, jog ˛emes sklypas, ( - ), Trakuose, yra laisvas (neu˛statytas).

68Byloje yra rašytiniai irodymai, kad pareiškejas 1991 m. kreipesi i Traku miesto mera (Traku rajono valdyba) su prašymu del nuosavybes teisiu atkurimo i senelio R. Z. tureta ˛eme (adm. byla Nr.I-2358-16/2005, 1 t., b. l. 149). Teiseju kolegija atmeta atsakovo argumentus, kad pareiškejo senelis neturejo ˛emes adresu ( - ), Trakuose. Lietuvos centrinis valstybes archyvas Traku rajono valdybai pateike 1994 m. liepos 12 d. archyvo pa˛ymejima Nr. 83-Z, kuriame yra duomenys, kad pareiškejo senelis 1923 m. V. V. gatveje 38, Trakuose, turejo ˛emes (adm. byla Nr. I-2358-16/2005, 1 t., b. l. 144-145, 149). Taip pat šioje byloje yra duomenys, pateikti Traku istorinio nacionalinio parko direkcijos, kad R. Z. turejo ˛emes sklypus V. V. 38 (dabar ( - ) – Traku rajono savivaldybes pastato teritorijoje) (adm. byla Nr.2358-16/2005, 1 t., b. l. 194). Taip pat atkreiptinas demesys, kad Traku rajono savivaldybes administracija pati yra pripa˛inusi, jog dalis R. Z. priklausiusio sklypo patenka i sklypa, kuriame yra savivaldybes pastatas (adm. byla Nr.I-89-331/2009, 1 t., b. l. 18).

69Vyriausybes 1997 m. rugsejo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo igyvendinimo tvarkos 106 punkte (2002 m. rugsejo 19 d. nutarimo Nr. 1475 redakcija) nustatyta, kad pilieciu prašymus atkurti nuosavybes teises i ˛eme, esancia miestuose, nagrineja turto buvimo vietos miesto ˛emetvarkos skyrius. <...> Apskrities viršininkas sprendima atkurti nuosavybes teises i ˛eme, iki 1995 m. bir˛elio 1 d. buvusia miestams nustatytaja tvarka priskirtose teritorijose, natura priima pagal savivaldybiu tarybu patvirtintus ˛emes sklypu planus. Pilieciu prašymus del nuosavybes teisiu atkurimo i miestuose esancius ˛eme ir miška nagrineja miestu, rajonu ˛emetvarkos skyriai, vadovaudamiesi: šios tvarkos 12 punkte nurodytais dokumentais; <...> savivaldybiu tarybu patvirtintais ˛emes sklypu planais, kai pilieciams gra˛inama natura laisva (neu˛statyta) ˛eme, iki 1995 m. bir˛elio 1 d. buvusi miestams nustatytaja tvarka priskirtose teritorijose. Savivaldybe per menesi nuo ˛emetvarkos skyriaus prašymo pateikimo ˛emetvarkos skyriui pagal nustatytaja tvarka patvirtintus teritorijos detaliuosius planus pateikia informacija kartografineje med˛iagoje apie laisva (neu˛statyta) ˛eme, kuri pagal šio istatymo 12 straipsnio 3 punkta nepriskirta valstybes išperkamai ˛emei, o tuo atveju, kai teritorijos detalusis planas nepatvirtintas arba jo nera, - apie nesuplanuotas miesto teritorijas. ˇemetvarkos skyrius, gaves informacija apie laisva (neu˛statyta) ˛eme, per menesi šioje kartografineje med˛iagoje pa˛ymi turetu ˛emes sklypu ribas, remdamasis turima (išlikusia) arba kartografuota planine med˛iaga. <....> Jeigu nustatytos turetos ˛emes sklypo ribos pagal teritorijos detaluji plana sutampa su jau suprojektuotomis ˛emes sklypo ar ˛emes sklypu ribomis arba pagal teritorijos detaluji plana suprojektuotas ˛emes sklypas ar ˛emes sklypai yra piliecio turetos ˛emes vietoje, šis ˛emes sklypas arba ˛emes sklypai gra˛inami pilieciui. Jeigu i jau suprojektuota pagal teritorijos detaluji plana ˛emes sklypa (išskyrus jau suprojektuotus ˛emes sklypus individualiai statybai) patenka tik dalis turetos ˛emes, pilieciui arba pilieciams gra˛inama nustatyta ˛emes sklypo dalis arba dalys, likusia ˛emes sklypo dali suteikiant pilieciui nuosavyben neatlygintinai pagal šios tvarkos 37 punkte nustatyta eile arba registruojant ši ˛emes sklypa bendrosios dalines nuosavybes teise kartu su valstybe. ˇemetvarkos skyrius, miesto nesuplanuotu arba jau suprojektuotu pagal teritorijos detaliuosius planus teritoriju kartografineje med˛iagoje pa˛ymejes turetu ˛emes sklypu ribas, per 20 darbo dienu pateikia ja savivaldybes valdybai, išskyrus kartografine med˛iaga tos miesto teritorijos, kurioje buvo likusi re˛iu sistema, pilieciu rašytini susitarima del ˛emes sklypo daliu, isigyjamu bendrosios dalines nuosavybes teise, o ten kur likusi re˛iu sistema - kartografuoto kaimo ribas, plota, pilieciams tenkancia proporcingai turetajam ˛emes plotui ˛emes dalis, su lydrašciu ir prašo savivaldybes valdybos: suformuoti ˛emes sklypu ribas, per menesi organizuoti ˛emes sklypu kadastrinius matavimus (nustatant ˛emes sklypu ribu posukio taškus ir ribo˛enkliu koordinates valstybineje geodeziniu koordinaciu sistemoje) ir parengti ˛emes sklypu planus; pasiulyti ˛emes sklypu specialiasias ˛emes ir miško naudojimo salygas, numatytas Vyriausybes 1992 m. gegu˛es 12 d. nutarime Nr. 343 „Del Specialiuju ˛emes ir miško naudojimo salygu patvirtinimo"; pasiulyti urbanistinius-architekturinius apribojimus ir salygas; nustatyti ˛emes sklypu pagrindine tiksline ˛emes naudojimo paskirti, naudojimo buda ir pobudi. ˇemes sklypu naudojimo budas ir pobudis

Nustatė

70mi pagal Aplinkos ministerijos patvirtinta saraša; apskaiciuoti ˛emes sklypu verte, išskyrus namu valdas, kurios yra turetos ˛emes vietoje; pateikti pasiulyma del ˛emes servitutu nustatymo. Ne ˛emes ukio paskirciai (veiklai) gra˛inamu ˛emes sklypu verte apskaiciuojama laikantis Nauju valstybines ˛emes sklypu pardavimo ir nuomos ne ˛emes ukio paskirciai (veiklai) tvarkos, patvirtintos Vyriausybes 1999 m. bir˛elio 2 d. nutarimu Nr. 692. Savivaldybes valdyba parengtus ˛emes sklypu planus pateikia tvirtinti savivaldybes tarybai. Savivaldybes taryba šiuos ˛emes sklypu planus tvirtina artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje. Savivaldybes valdyba, ne veliau kaip per 20 darbo dienu savivaldybes tarybai patvirtinus ˛emes sklypu planus, šiuos planus kartu su kitais dokumentais (duomenimis) pateikia ˛emetvarkos skyriui. ˇemetvarkos skyrius, gaves iš savivaldybes valdybos dokumentus (duomenis): Vyriausybes 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Del ˛emes ivertinimo tvarkos" nustatyta tvarka apskaiciuoja namu valdos, ˛emes ukio paskirties ˛emes sklypu verte; parengia kadastro duomenis, kuriu reikia ˛emes sklypams iregistruoti Nekilnojamojo turto registre; parengia apskrities viršininko isakymo del ˛emes servitutu nustatymo ir sprendimo del nuosavybes teisiu atkurimo i ˛eme projektus. Gra˛inant laisva (neu˛statyta) ˛eme natura, kai detaliojo plano nera, sprendime atkurti nuosavybes teises irašoma salyga, kad pilietis, noredamas pletoti veikla šiame ˛emes sklype, privalo parengti detaluji plana Lietuvos Respublikos teritoriju planavimo istatymo nustatyta tvarka.

71Byloje yra duomenys, kad ˇemetvarkos skyrius, vykdydamas istatymu jam pavestas funkcijas nuosavybes atkurime, 2002-2003 m. keleta kartu kreipesi i Traku rajono savivaldybe, prašydamas pateikti informacija kartografineje med˛iagoje apie laisva (neu˛statyta) ˛eme, kuri nepriskirta valstybes išperkamai ˛emei (adm. byla Nr I-2358-16/2005, b. l. 81-82), taciau atsakyma Traku rajono savivaldybe pateike tik 2003 m. bir˛elio 18 d. raštu Nr. MP3-389, t. y. po skund˛iamo Potvarkio priemimo. Pa˛ymetina, kad Traku rajono ˛emetvarkos skyriaus specialistas, M. Z. ir liudininkai 2004 m. gegu˛es 4 d. vietoje ap˛iureje M. Z. nurodyta ˛emes sklypa, i kuri jis pageidauja atkurti nuosavybes teises, Traku mieste, Traku rajone, 2004 m. gegu˛es 4 d. suraše sklypo, i kuri atstatomos nuosavybes teises vietos ap˛iurejimo ir ribu nustatymo akta (1 t., b. l. 47-49). Traku rajono ˛emetvarkos skyrius 2004 m. gegu˛es 5 d. raštu Nr. 982, vadovaudamasis 2004 m. gegu˛es 4 d. vietos ap˛iurejimo ir ribu nustatymo aktu, Traku rajono savivaldybes administracijos direktoriaus papraše nustatyti, ar ˛eme nera priskirta valstybes išperkamai ir yra gra˛intina, esant tokiai galimybei – suformuoti ˛emes sklypo ribas, per menesi organizuoti ˛emes sklypo kadastrinius matavimus ir parengti ˛emes sklypo plana (adm. byla Nr. I-2358-16/05, 1 t., b. l. 75). Ivertinus tai, kad pirmosios instancijos teismas pagristai panaikino skund˛iama Traku rajono savivaldybes mero 2003 m. gegu˛es 9 d. potvarki Nr. P1-148 bei tai, kad dalis ˛emes sklypo, esancio ( - ), Trakuose, yra laisva (neu˛statyta), pirmosios instancijos teismas pagristai Traku rajono savivaldybes administracija ipareigojo suformuoti ˛emes sklypa, nustatant M. Z. gra˛intinos laisvos, Traku rajono savivaldybes administracijos pastatu neu˛statytos, ˛emes sklypo dalies dydi ir ribas, inter alia ivertinus UAB „Geonetas" 2008 m. spalio men. parengta ˛emes sklypo plana (adm. byla Nr. I-583-142/09, b. l. 27), pagal kuri yra galimybe suformuoti apie 5 aru dyd˛io ˛emes sklypa.

72Be to, atkreiptinas demesys, kad atsakovo teiginys, jog pareiškejas praleido termina skundui del Traku rajono savivaldybes mero 2003 m. gegu˛es 9 d. potvarkio Nr. P1-148 ir Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkricio 24 d. isakymo Nr. 6114-79 paduoti ir neprašo ju atnaujinti, atmetamas kaip nepagristas. Pa˛ymetina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugpjucio 14 d. nutartyje teiseju kolegija iš dalies patenkino M. Z. atskiraji skunda ir atnaujino termina skundui del 2003 m. gegu˛es 9 d. Potvarkio paduoti (adm. byla Nr. I-583-142/09, 1 t., b. l. 27). Be to, skunda del Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkricio 24 d. isakymo Nr. 6114-79 pirmosios instancijos teismas 2008 m. liepos 4 d. nutartimi prieme pagristai.

73Apibendrindama išdestytus argumentus teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinejo faktines bylos aplinkybes, prieme pagrista ir teiseta sprendima. Tenkinti atsakovo apeliacini skunda, remiantis apeliacinio skundo argumentais, nera pagrindo. Apeliacinis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 14 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

74Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

75Traku rajono savivaldybes administracijos apeliacini skunda atmesti.

76Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 14 d. sprendima palikti nepakeista.

77Nutartis neskund˛iama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzickanecienei,... 3. rašytinio proceso tvarka išnagrinejo administracine byla pagal atsakovo Traku... 4. Teiseju kolegija n u s t a t e:... 5. I.... 6. Pareiškejas M. Z. kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma,... 7. Pareiškejas skunde (t. I, b. l. 2 – 7) nurode, kad Vilniaus apygardos... 8. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – ir VAVA)... 9. Atsiliepime i skunda (t. II, b. l. 19 – 20) nurode, kad Vilniaus apskrities... 10. Atsakovas valstybes imones Registru centro Vilniaus filialas su pareiškejo... 11. Atsiliepime i skunda (t. I, b. l. 22 – 23) nurode, kad Nekilnojamojo turto... 12. Atsakovas Traku rajono savivaldybes administracija su skundu nesutiko ir praše... 13. Atsiliepime i skunda (t. I, b. l. 27-29) nurode, kad Traku rajono savivaldybe,... 14. Atsakovas Traku rajono savivaldybes meras su skundu nesutiko ir praše atmesti... 15. Atsiliepime i skunda (t. I, b. l. 69 – 71) nurode iš esmes tuos pacius... 16. Treciasis suinteresuotas asmuo Traku rajono savivaldybes taryba su skundu... 17. Atsiliepime i skunda (t. I, b. l. 152-155) nurode iš esmes tuos pacius... 18. II.... 19. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 14 d. sprendimu... 20. M. Z. prašymo dali del išlaidu u˛ apeliacinio skundo parengima Lietuvos... 21. Teismas nustate, kad M. Z. 1991 m. lapkricio 8 d. padave prašyma Traku rajono... 22. Lietuvos centrinis valstybes archyvas 1994 m. liepos 12 d. išdave archyvo... 23. VAVA Traku rajono ˛emetvarkos skyrius 2002 m. rugsejo 27 d. raštu Nr. 1331... 24. Traku rajono meras 2003 m. gegu˛es 9 d. potvarkiu Nr. P1-148 ,,Del ˛emes... 25. Traku rajono savivaldybes meras 2003 m. bir˛elio 18 d. raštu Nr. MP3-389... 26. Traku rajono (miesto) komisija 2003 m. rugpjucio 5 d. nustate, kad esamu... 27. VAVA Traku rajono ˛emetvarkos skyrius 2003 m. rugsejo 16 d. raštu Nr. 1747... 28. Traku rajono meras 2003 m. lapkricio 11 d. raštu Nr. MP3-736 praneše VAVA... 29. Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkricio 24 d. isakymu Nr. 61114-79... 30. Traku rajono ˛emetvarkos skyriaus specialistas, M. Z. ir liudininkai, 2004 m.... 31. VAVA Traku rajono ˛emetvarkos skyrius 2004 m. gegu˛es 5 d. raštu Nr. 982,... 32. Traku rajono savivaldybes administracijos direktorius 2004 m. liepos 12 d.... 33. Iš nagrinejamoje administracineje byloje esancio Traku rajono savivaldybes... 34. UAB ,,Geonetas“, VAAT nagrinejant administracine byla Nr. I-583-142/09,... 35. VAAT 2009 m. sausio 29 d. sprendimu adm. byloje Nr. I-89-331/2009 ipareigojo... 36. Traku rajono savivaldybes administracija 2009 m. kovo 12 d. raštu Nr. AP3-719... 37. M. Z. 2009 m. baland˛io 10 d. kreipesi i Nacionaline ˛emes tarnyba prie... 38. Teismas, analizuodamas Atkurimo istatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto... 39. Teismas nurode, kad pareiškejas iš esmes pretenduoja susigra˛inti natura... 40. Teismas padare išvada, jog nera kliuciu revizuoti valstybinio ˛emes sklypo,... 41. Teismas nurode, kad Traku rajono savivaldybes meras skund˛iamu 2003 m.... 42. Teismas, analizuodamas 1994 m. baland˛io 26 d. ˇemes istatymo Nr. I-446... 43. Teismas, išanalizaves Vyriausybes 1997 m. rugsejo 29 d. nutarimu Nr. 1057... 44. Del pareiškejo reikalavimu panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2003 m.... 45. Teismas, vadovaudamasis susiklosciusia Lietuvos vyriausiojo administracinio... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 98... 47. III.... 48. Atsakovas Traku rajono savivaldybes administracija pateike apeliacini skunda,... 49. Apeliacinis skundas (t. II, b. l. 53-56) grind˛iamas šiais argumentais:... 50. 1. Traku rajono komisijos del ˛emes valdymo nuosavybes teisemis fakta... 51. 2. Iš VAVA Traku rajono ˛emetvarkos skyriaus 2004 m. gegu˛es 4 d. akto... 52. 3. Teritorija, kurioje yra valstybines ˛emes sklypas ( - ), Traku m. (U 18),... 53. 4. Valstybines ˛emes sklypas ( - ), Trakuose, yra suformuotas istorinio ˛emes... 54. 4. R. Z. namu valdos, inventorizuotos 1948 m. bir˛elio 17 d., plano... 55. 5. M. Z., rašydamas prašymus VAVA Traku rajono ˛emetvarkos skyriui del... 56. 6. Vykdant Vilniaus apygardos administracinis teismo 2005 m. gruod˛io 19 d.... 57. 7. Nepagrista teismo išvada, kad ˛emes sklypui ( - ), Trakuose, suformuoti... 58. 8. Nacionalines ˛emes tarnybos 2009 m. gegu˛es 27 d. raštas patvirtina, kad... 59. 9. Pareiškejas praleido termina skundui del Traku rajono savivaldybes mero... 60. Teiseju kolegija k o n s t a t u o j a:... 61. IV.... 62. Apeliacinis skundas atmestinas.... 63. Byloje gincas kilo del nuosavybes teisiu atkurimo, konkreciai, del teises... 64. Šioje byloje susiklosciusius teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos... 65. Del aplinkybes, kad ginco ˛eme iki 1995 m. bir˛elio 1 d. yra miestams... 66. Atkurimo istatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad ˛eme iš... 67. Be to, pirmosios instancijos teismas pagristai nurode, kad skund˛iama Potvarki... 68. Byloje yra rašytiniai irodymai, kad pareiškejas 1991 m. kreipesi i Traku... 69. Vyriausybes 1997 m. rugsejo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos... 70. mi pagal Aplinkos ministerijos patvirtinta saraša; apskaiciuoti ˛emes sklypu... 71. Byloje yra duomenys, kad ˇemetvarkos skyrius, vykdydamas istatymu jam pavestas... 72. Be to, atkreiptinas demesys, kad atsakovo teiginys, jog pareiškejas praleido... 73. Apibendrindama išdestytus argumentus teiseju kolegija konstatuoja, kad... 74. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu... 75. Traku rajono savivaldybes administracijos apeliacini skunda atmesti.... 76. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 14 d. sprendima... 77. Nutartis neskund˛iama....