Byla 2-140-904/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Tadui Būdvyčiui, atsakovui Č. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui Č. R., terieji asmenys Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, E. R., dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą įpareigoti atsakovą per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, nustatytus 2010-10-19 savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-101019-00072 – parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, o neįvykdžius šio reikalavimo, pašalinti savavališkos statybos padarinius – nuardyti iškeltą palėpę, adresu ( - ) Klaipėdos r. ir sutvarkyti statybvietę. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad ieškovo atstovė 2010-09-28 atliko pastato, esančio ( - ), Klaipėdos r., statybos patikrinimą ir surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą. Patikrinimo metu nustatyta, kad E. R. įgaliotinis Č. R., neturėdamas leidimo bei projekto, rekonstravo patalpą – butą gyvenamajame name, kuris priskiriamas neypatingiems statiniams, iškėlė lygiašonės trapecijos formos palėpę apie 8,50 m ilgio ir apie 2,40 m aukščio bei įstatė dvejus langus, stogo danga – bituminė. Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str., 2010-10-19 Č. R. buvo surašytas savavališkos statybos aktas. Statybos įstatymo 12 str. 1 d. 3 ir 4 p. numato, kad statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą, įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą. Šio įstatymo 20 str. 1 d. 2 p. numato, kad ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimui rengiamas rekonstravimo projektas, 23 str. 1 d. 2 p. numato, kad ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo atveju reikalingas leidimas rekonstruoti statinį; pagal 23 str. 28 dalį statinio statyba (rekonstrukcija) be statybos leidimo, kai jis įstatymo nustatytais atvejais yra privalomas, draudžiama. Pagal Statybos įstatymą savavališka statyba yra laikoma statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendimus. Nustatyta, kad Č. R., rekonstruodamas butą, pažeidė Statybos įstatymo 12 str. 1 d. 3 ir 4 p., 20 str. 1 d. 2 p., bei 23 str. 1 d. 2 p. ir 28 p. 2010-11-05 atsakovui surašytas reikalavimas, kuriuo ieškovas įpareigojo ne vėliau kaip iki 2011-05-08 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nuardyti iškeltą palėpę ir sutvarkyti statybvietę, be to, nurodė, kad statytojas turi teisę aktų nustatyta tvarka kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo. 2011-04-06 gautas atsakovo prašymas pratęsti 2010-11-05 reikalavimo įvykdymo terminą, ieškovas šį terminą pratęsė iki 2011-08-08. 2011-08-19 patikrinus statybvietę, buvo surašytas reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, patikrinimo aktas, kuriame buvo užfiksuota, jog padariniai yra nepašalinti. Esant tokioms aplinkybėms, vadovaujantis LR Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 ir 3 p, LR CK 4.103 str. 2 ir 3 dalimis, ieškovas kreipėsi į teismą.

3Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, kadangi atsakovas kreipėsi į projektuotojus, dėl kurių kaltės laiku nebuvo parengti dokumentai, dėl ko atsakovas kreipėsi į ieškovą dėl termino pratęsimo. Pratęsus terminą atsakovui nepavyko susitarti su projektuotojais, todėl atsakovas buvo priverstas kreiptis į kitus projektuotojus (b.l. 42-43).

4Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad trečiasis asmuo palaiko ieškinį. Atsiliepime nurodė, kad pastatas, adresu ( - ), Klaipėdos r. yra Kultūros vertybių registre, registruotos kompleksinės nekilnojamosios kultūros vertybė. 2011-08-29 buvo gautas atsakovo prašymas dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų išdavimo. Departamento nuomone, atsakovo įvykdyti statybos darbai pagal faktinę situaciją, negali būti įteisinti, tačiau pagal pateiktus paveldosaugos reikalavimus, parengus tvarkomųjų darbų projektą ir statinio rekonstravimo projektą, yra galimybė tokią projektinę dokumentaciją derinti (b.l. 38-39).

5Trečiasis asmuo E. R. atsiliepimo į ieškinį teismo nustatytu terminu nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, iš jos gautas prašymas, nagrinėti bylą jai nedalyvaujant (b.l. 62).

6Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, nurodė ieškinio pagrindu išdėstytas aplinkybes, papildomai paaiškino, kad ieškovas prašo nustatyti 3 mėnesių terminą, tačiau, jei atsakovui šio termino neužtenka, teismas gali jį pailginti, ieškovo nuomone pusės metų terminas yra pakankamas terminas parengti projektinę dokumentaciją (b.l. 67).

7Atsakovas teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko iš dalies, paaiškino, kad jis sutinka, kad jo atlikta pastato rekonstrukcija yra nelegali, statybos leidimo jis neturėjo, šiai dienai reikalingų dokumentų neturi, tačiau atsakovas stengiasi dokumentus gauti, prašė jam papildomai skirti laiko dokumentams sutvarkyti, mano, kad jam pusės metų turėtų pakakti tai padaryti (b.l. 68).

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Nekilnojamojo turto registro duomenimis butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), įregistruotas E. R. vardu pagal 2010-02-18 pirkimo-pardavimo sutartį (b.l. 7-8). Notariškai patvirtintu įgaliojimu E. R. įgaliojo Č. R. įregistruoti daiktines teises į butą, valdyti, naudoti, disponuoti, parduoti R. E. priklausančiu butu, esančiu ( - ), Klaipėdos rajone (b.l. 27-28). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2010-09-28 surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą (b.l. 20-21), 2010-10-19 surašė savavališkos statybos aktą, kuriuo nustatyta, kad statinys, esantis ( - ), Klaipėdos rajone, pastatytas savavališkai, todėl reikalaujama iš statytojo Č. R. tuojau pat sustabdyti neypatingo statinio (esančio kultūros paveldo statiniu) statybą, nevykdyti jokių statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką (b.l. 15-18). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2010-11-05 surašė reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius, kuriuo ieškovas įpareigojo atsakovą ne vėliau kaip iki 2011-05-08 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nuardyti iškeltą palėpę ir sutvarkyti statybvietę, be to, nurodė, kad statytojas turi teisę aktų nustatyta tvarka, kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo (b.l. 13-14). 2011-04-06 atsakovas pateikė prašymą pratęsti terminą pašalinti savavališkos statybos padarinius (b.l. 12). Ieškovas atsakovo prašymą patenkino, terminas buvo pratęstas iki 2011-08-08. 2011-08-19 patikrinus statybvietę, buvo surašytas reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas, kuriame buvo užfiksuota, jog savavališkos statybos padarinius atsakovas nepašalino (b.l. 9). Atsakovas prašymu kreipėsi į Kultūros paveldo departamentą (prašymas gautas 2011-08-29), kuriuo prašė išduoti specialiuosius paveldosauginius reikalavimus rengiant buto rekonstrukcijos darbus (b.l. 40). Kultūros paveldo departamentas rengiant savavališkos statybos padarinių pašalinimo techninį projektą pateikė specialiuosius paveldosauginius reikalavimus: parengti techninį projektą, pateikti projektinius pasiūlymus, sprendiniais sumažinti neigiamą savavališkos statybos poveikį (b.l. 41).

10Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 71 d. apibrėžia, kad savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

11Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-824 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.08.2002 „Statinio statybos rūšys“ 9 punktas numatė, kad statinio rekonstravimo tikslas – perstatyti esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas ir tuo pakeičiant (padidinant, sumažinant) bet kuriuos statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 str. 1 d. 3 ir 4 p. numato, kad statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą, įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą. Šio įstatymo 20 str. 1 d. 2 p. numato, kad ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimui rengiamas rekonstravimo projektas, 23 str. 1 d. 2 p. numato, kad ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo atveju reikalingas leidimas rekonstruoti statinį; pagal 23 str. 28 dalį statinio statyba (rekonstrukcija) be statybos leidimo, kai jis įstatymo nustatytais atvejais yra privalomas, draudžiamas. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes ir esant tokiam teisiniam reglamentavimui, pripažintina, kad atsakovas, vykdant neypatingo statinio rekonstravimo darbus, privalėjo teisės aktų nustatyta tvarka parengti rekonstravimo projektą bei gauti leidimą rekonstruoti statinį. Įvertinus šias aplinkybes, pripažintina, kad atsakovas pastatą rekonstravo savavališkai, jam pagrįstai surašyti administraciniai aktai (savavališkos statybos aktas, reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas). Šių aplinkybių atsakovas neginčija, pripažįsta pažeidęs teisės aktų reikalavimus, atsakovas administracinių aktų neskundė, sutinka su pareikštu ieškovo reikalavimu.

12Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovas atsakovui buvo nustatęs terminą iki 2011-05-08 pašalinti savavališkos statybos padarinius arba gauti statybą leidžiančius dokumentus. Atsakovo prašymu ieškovas terminą pratęsė iki 2011-08-08 dienos, tačiau atsakovui neįvykdžius ieškovo reikalavimų iki pratęsto termino pabaigos. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2010-07-02 redakcija Nr. 17) 28 str. 6 dalyje įtvirtina, kad, jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą šio straipsnio 2 dalyje nurodyto reikalavimo neįvykdo ar negauna statybą leidžiančio dokumento, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dėl įpareigojimo vykdyti reikalavimą ne vėliau kaip per mėnesį nuo įpareigojimo termino pabaigos kreipiasi į teismą. Vadovaujantis šia įstatymo nuostata, ieškovas 2011-09-12 kreipėsi į teismą.

13Atsakovas tiek atsiliepime, tiek teismo posėdžio metu nurodė, kad nuo pat pradžių atsakovas dėjo pastangas gauti pastato rekonstrukciją leidžiančius dokumentus, tačiau dėl projektuotojų klaidų dokumentai nebuvo paruošti laiku. Pateikti rašytiniai įrodymai, t.y. atsakovo prašymas Kultūros paveldo departamentui (b .l. 40), atsakovui pateikti specialieji paveldosauginiai reikalavimai (b.l. 41) patvirtina aplinkybę, kad atsakovas siekė gauti statinio rekonstrukcijai reikalingus dokumentus. Iš pateiktos atsakovo (užsakovo) ir A. A. projektavimo firmos (rangovo) 2011-01-20 sudarytos tyrimo ir projektavimo darbų rangos sutarties matyti, kad šios sutarties pagrindu rangovas atsakovui įsipareigojo per 3 mėnesius nuo avanso sumokėjimo dienos parengti namo, esančio ( - ) tyrimo darbus ir rekonstravimo projektinius pasiūlymus, susijusius su užsakovui nuosavybės teise priklausančių buto patalpų išplėtimu (b.l. 63-64). Įvertinus šias aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad Kultūros paveldo departamento nuomone statinio rekonstrukcijos projektas gali būti parengtas pagal pateiktus sprendinius, pripažintina, kad, vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 9 dalimi, yra pagrindas teismo sprendimu įpareigoti atsakovą per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti leidimą rekonstruoti statinį – butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovą per nustatytą terminą likviduoti savavališkos statinio rekonstrukcijos padarinius atsakovo lėšomis. Ieškovas pareiškė reikalavimą nustatyti trijų mėnesių terminą atsakovui parengti statinio rekonstrukcijos projektinę dokumentaciją, tačiau teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad jam reikėtų pusės metų termino projektinei dokumentacijai paruošti ir leidimui gauti. Ieškovas, atsakovo prašymui neprieštaravo. Esant tokioms aplinkybėms, pagrindas ieškinio reikalavimą patenkinti iš dalies, t.y. atsakovui nustatyti 6 mėnesių terminą projektinei dokumentacijai parengti.

14Iš atsakovo priteistinas 139,00 Lt žyminis mokestis ir 33,38 Lt už procesinių dokumentų įteikimą valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 2 p., 82 str., 83 str. 1 d. 4 p., 92 str., 93 str. 1 d.).

15Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas,

Nutarė

16ieškinį patenkinti iš dalies.

17Įpareigoti atsakovą Č. R., a.k. ( - ) per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ir gauti leidimą rekonstruoti statinį – butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ). Jei per šį nustatytą terminą atsakovas teismo reikalavimo neįvykdys, įpareigoti atsakovą per 3 (tris) mėnesius nuo įpareigojimo parengti projektinę dokumentaciją termino pabaigos likviduoti savavališkos buto rekonstrukcijos padarinius – nuardyti iškeltą palėpę ir sutvarkyti statybvietę. Informuoti atsakovą, kad atsakovui neįvykdžius teismo nustatytų reikalavimų, savavališkai pastatyta statinio dalis bus nugriaunama, išardoma atsakovo lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka.

18Priteisti iš atsakovo Č. R. 139,00 Lt (vieną šimtą trisdešimt devynis Lt) žyminio mokesčio ir 33,38 Lt (trisdešimt tris Lt 38 ct) išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, SWEDBANKAS AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas pašto išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

19Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai