Byla I-3345-580/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės, Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Vansevičiaus, dalyvaujant pareiškėjui M. G., atsakovo atstovei Eglei Toliūnaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo M. G. skundą atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Žemės ūkio ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas M. G. prašė: 1) pripažinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2013-04-15 sprendimą Nr. BR6-1957416 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų“ nepagrįstu ir neteisėtu; 2) įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos iš naujo įvertinti pareiškėjo 2012 m. paraišką (reg. Nr. 12-1003848449-A1-1): už pasėlius, bulves ir kitus augalus (4.09 ha) taikyti teisingą išmoką (atitinkamai jos nemažinti), o kadangi ūkinių gyvūnų pareiškėjas neturi, už deklaruotas pievas (ganyklas) (3.09 ha) taikyti išmoką už plotą, atitinkantį 30 procentų nuo bendro deklaruoto (7.18 ha) ploto, t. y. apie 2,15 ha, netaikant jokių sankcijų.

4Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

5Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemės ūkio ministerija prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra.

6Pareiškėjas 2013-08-30 pateikė teismui prašymą, kuriame nurodė, kad skundo atsisako, kadangi Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2013-05-21 sprendimu Nr. BR6-2090840 panaikino skundžiamą 2013-04-15 sprendimą Nr. BR6-1957416.

7Byla nutrauktina.

8Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo. Teismas nenustatė aplinkybių, leidžiančių tvirtinti, jog pareiškėjo skundo atsisakymas prieštarauja įstatymui ar viešajam interesui arba pažeidžia kieno nors teises ar įstatymų saugomus interesus. Skundo atsisakymas pareikštas per įstatyme nustatytą terminą, t. y. iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad pareiškėjo M. G. atsisakymas nuo skundo priimamas, byla nutraukiama.

9Pareiškėjui išaiškinama, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Administracinių bylų teisenos įstatymo straipsnio 102 straipsnio 3 dalis).

10M. G. taip pat prašė grąžinti jam sumokėtą žyminį mokestį.

11Prašymas dėl žyminio mokesčio grąžinimo netenkinamas.

12Atvejai, kada grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis, nustatyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje – sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis grąžinami šiais atvejais: 1) kai sumokėta daugiau žyminio mokesčio, negu reikia pagal įstatymą; 2) kai pareiškėjas skundą (prašymą) atsiima; 3) kai atsisakoma priimti skundą (prašymą) ar pareiškimą arba jie grąžinami pareiškėjui; 4) bylą nutraukus, kai ji nenagrinėtina teisme arba kai pareiškėjas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne per teismą tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti; 5) skundą (prašymą) palikus nenagrinėtą, kai pareiškėjas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir dar galima šia tvarka pasinaudoti; 6) skundą (prašymą) palikus nenagrinėtą, kai skundą (prašymą) pateikė neveiksnus asmuo arba neįgaliotas vesti bylą asmuo; 7) kai atsisakoma priimti teismui paduotą apeliacinį skundą. Šis sąrašas yra baigtinis. Nei minėtame Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnyje, nei kituose šio įstatymo straipsniuose nėra nuostatų, kad žyminis mokestis grąžinamas atsisakius skundo. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 2 punktą žyminis mokestis grąžinamas, kai pareiškėjas skundą atsiima. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo skundas buvo priimtas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-05-06 nutartimi ir M. G. 2013-08-29 prašymu jo atsisakė. Kadangi pareiškėjo atvejis nepatenka į minėto straipsnio 1 dalyje numatytą baigtinį žyminio mokesčio grąžinimo pagrindų sąrašą, prašymas grąžinti žyminį mokestį netenkinamas.

13Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje numatyta pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui. Atsakovas 2013-05-21 sprendimu Nr. Nr. BR6-2090840 „Dėl mokėtinos išmokos sumos ir taikomų sankcijų“ , atsižvelgdamas į naują teisinį reglamentavimą pripažino negaliojančiu Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2013-04-15 sprendimą Nr. BR6-1957416 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų“. Todėl prašymas grąžinti sumokėtą žyminį mokestį nėra laikomas prašymu priteisti žyminį mokestį Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 3 dalies tvarka.

14Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, 102 straipsnio 3 punktu, 105–106 straipsniais, 149 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

15Bylą nutraukti.

16Prašymo grąžinti sumokėtą žyminį mokestį netenkinti.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai