Byla 2-365-482/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė, nedalyvaujant šalims, išnagrinėjusi civilinę bylą Nr. 2-365-482/2012 pagal ieškovų Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovui R. U. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovai prašo priteisti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos naudai iš atsakovo R. U. 14129,62 Lt dydžio piniginę kompensaciją, kuri buvo išmokėta Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK VTS VTKPP patruliui J. S. žalai atlyginti. Ieškovai prašo priimti sprendimą už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

32012-03-02 atsakovui buvo tinkamai įteikti ieškinio ir jo priedų nuorašai su teismo pranešimu, atsakovas įpareigotas per 14 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jam dienos pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį, atsakovui išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės (b.l. 71, 72). Terminas atsakovui atsiliepimui pateikti baigėsi, šio termino pratęsti atsakovas neprašė ir atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui yra priimamas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (( - ) str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir su juo pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2009-05-10 J. S. kartu su vyresniuoju patruliu L. D. tarnybą pradėjo nuo 19.00 val. ir pagal tarnybos užduotį patruliavo Trakų mieste tarnybiniu automobiliu „M. P.“ (ekipažas SK-45). 2009-05-11 apie 04.50 val. Trakuose, Aukštadvario gatvėje, pareigūnai pastebėjo iš Aukštadvario pusės autobusų stoties link dideliu greičiu važiuojantį automobilį „T. P.", valst. Nr. BGG 625. Pastebėję, kad minėtasis automobilis pažeidžia Kelių eismo taisyklių reikalavimus bei kilus įtarimui, kad vairuotojas (kaip vėliau paaiškėjo R. U.) gali būti neblaivus, pareigūnai nutarė sustabdyti ir patikrinti minėtą transporto priemonę. Automobilį pareigūnai pasivijo išvažiuodami iš Trakų miesto Vilniaus miesto link, ties „Lukoil" degaline. Pasivijus automobilį buvo įjungti specialieji šviesos ir garso signalai, be to, pareigūnai per garsiakalbį pareikalavo sustoti dešiniajame kelkraštyje. Tačiau vairuotojas nereagavo į pareigūnų reikalavimus ir toliau dideliu greičiu (apie 120 km/h) važiavo Vilniaus miesto link. Apie įvykį nedelsiant buvo informuotas Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK budėtojas, kuriam nuolat buvo teikiama atnaujinta informacija apie nesustojusio automobilio buvimo vietą. Ties Trakų Vokės gyvenviete automobilis staiga nusuko į kelią Vilniaus - Varėna. Kadangi vairuotojas vis dar nereagavo į pareigūnų reikalavimus sustoti ir pavojingu vairavimu kėlė grėsmę eismo saugumui, J. S. iš tarnybinio ginklo iššovė du įspėjamuosius šūvius, po kurių vairuotojas nusuko į keliuką vedantį į sodybą, ir privažiavęs namą iššoko iš dar riedančio automobilio. J. S. nusivijo sprunkantį vairuotoją, nuolat reikalaudamas sustoti bei įspėdamas, kad kitu atveju bus panaudotas šaunamasis ginklas. R. U. ir šį kartą nereagavo į pareigūno reikalavimus sustoti, todėl, J. S., kaip psichologinio poveikio priemonę, panaudojo tarnybinį šaunamąjį ginklą iš kurio į orą iššovė 7 šūvius. Atsakovas R. U. vis dar bėgdamas prašė nešaudyti, tačiau sustoti neketino. J. S. tarnybinį ginklą įsidėjo į dėklą ir toliau bėgo paskui vairuotoją, tačiau dešine koją už kažko užkliuvo (aptariamo įvykio metu buvo prietema, taigi matomumas buvo prastas). Pargriuvęs pareigūnas pajuto stiprų skausmą ties dešinės kojos keliu. Atsistojęs jis dar bandė vytis atsakovą, tačiau netrukus pamatė kaip tarnybiniu automobiliu jį pasivijo kolega. Pasivijęs vairuotoją, L. D. mėgino jį sulaikyti, tačiau šis aktyviais veiksmais priešinosi, nereagavo į reikalavimus nutraukti neteisėtus veiksmus, bandė pabėgti. Tuo metu pribėgo J. S. ir, panaudojęs kovinius imtynių veiksmus, padėjo sulaikyti R. U.. Sulaikytasis paaiškino, kad Vilkaviškyje iš kaimyno pavogė automobilį, norėdamas nuvažiuoti į Vilnių papramogauti. Sulaikytasis buvo pristatytas į komisariatą.

7Dėl šio įvykio Vilniaus aps. VPK buvo atliktas nelaimingo atsitikimo tyrimas, kuris 2009-06-29 baigtas surašius išvadą Nr. 10-7-IS-169 ir konstatavus, kad Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK VTS VTKPP patrulis J. S. traumą patyrė tarnybos metu, patirtos traumos ir tarnybos yra priežastinis ryšys, todėl buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas siekiant nustatyti, ar pareigūno sužalojimas buvo susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ar pareigūno statusu, taip pat, ar tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno sveikatai ar gyvybei.

8Tarnybinis patikrinimas baigtas 2009-09-18 surašius išvadą Nr. 10-7-IS-215 „Dėl Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK VTS VTKPP patrulio J. S. traumos tarnybos metu“. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, tarnybinio patikrinimo išvadoje buvo pripažinta, kad policijos pareigūnas J. S. buvo sužalotas tarnybos metu vykdydamas tarnybines pareigas, jo sveikatos sutrikdymas tiesiogiai susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ir padidėjusiu pavojumi, todėl jam mokėtina kompensacija dėl tarnybos metu patirto sužalojimo (b.l. 25-28.). CMEK 2009-09-24 J. S. išduotoje pažymoje Nr. 4357 konstatuota, kad pareigūno patirta trauma (galutinė diagnozė pagal TLK-10 kodą S 83.5), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-09-02 nutarimu Nr. 1130, priskiriama prie lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymų.

9Policijos departamentas prie VRM, atsižvelgdamas į 2009-09-18 Vilniaus aps. VPK viršininko patvirtintą tarnybinio patikrinimo išvadą 10-7-IS-215 „Dėl Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK VTS VTKPP patrulio J. S. traumos tarnybos metu" bei į CMEK 2009-09-24 išduotą pažymą Nr. 4357, priėmė sprendimą iš Policijos departamento prie VRM centralizuotų priemonių programos sąmatos (programos kodas - 1.3, priemonė „Mokėti policijos pareigūnams socialines išmokas“) skirti Vilniaus aps. VPK 14129,62 Lt Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK VTS VTKPP patruliui J. S.. Piniginė kompensacija J. S. buvo išmokėta 2009-10-20. (b.l. 16-18).

10Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostoliu (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 str. 1 d.). Deliktinė civilinė atsakomybė yra viena civilinės atsakomybės rūšių (CK 6.245 str. 2 d.). Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais (CK 6.245 str. 4 d.). CK nustatytos civilinės atsakomybės sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246 str., 6.247 str., 6.248 str., 6.249 str.).

11Priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir žalos yra akivaizdus, kadangi atsakovas yra atsakingas už pasekmes, atsiradusias sužalojus policijos pareigūną nes turėjo ir galėjo numatyti, kad jo aktyvūs veiksmai, pasireiškę kaip sulaikymo vengimas, gali sukelti neigiamų padarinių, o patirti ieškovo nuostoliai, kaip neteisėtų veiksmų pasekmė, yra susiję su asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijos mokėjimu juos sužeidus ryšium su tarnyba (1991-12-05 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 530), t.y. su piniginės kompensacijos išmokėjimo nukentėjusiam J. S. dėl atsakovo neteisėtų veiksmų.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-12-05 nutarimo Nr. 530 „Dėl Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų“ 26 punktu, įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas turi regreso teisę į žalą padariusius asmenis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Pagal LR CK 6.280 str. 1 d. asmuo, atlyginęs kito asmens padarytą žalą turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek išmokėjo žalos atlyginimo. Už žalą, padarytą asmeniui, visiškai privalo atlyginti atsakingas asmuo ( LR CK 6.263 str.2 d.).

13Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei į tai, kad atsakovas įrodymų dėl žalos, jos dydžio pagrįstumo ir teisėtumo nepaneigė (CPK 178 str.), iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 14129,62 Lt žalos atlyginimo (CK 6.280 str. 1 d., 6.263 str. 2 d.).

14Kadangi pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 751 patvirtino Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarką (Žin., 2004, Nr. 96-3531), pagal kurią Policijos generalinis komisaras, kaip asignavimų valdytojas, valstybės biudžeto lėšas naudoja pavaldžioms įstaigoms finansuoti nustatyta tvarka, 14129,62 Lt žalos atlyginimo suma priteistina Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos.

15CPK 96 str. 1 d. numatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 424 Lt žyminio mokesčio ir 5,08 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, (CPK 83 str. 1 d. 3 p., CPK 88 str. 1 d. 3 p, 96 str. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu).

16Vadovaudamasi LR CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo R. U. (asmens kodas ( - ) ieškovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos (kodas 188785847, buveinės adresas Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius) naudai 14129,62 Lt (keturiolika tūkstančių vieną šimtą dvidešimt devynis litus ir 62 ct) patirtų nuostolių dėl žalos atlyginimo.

19Priteisti iš atsakovo R. U. (asmens kodas ( - ) valstybės naudai 424 Lt (keturis šimtus dvidešimt keturis litus) žyminio mokesčio ir 5,08 Lt (penkis litus ir 8 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

20Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Vilkaviškio rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas turi teisę per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė,... 2. Ieškovai prašo priteisti Policijos departamento prie Vidaus reikalų... 3. 2012-03-02 atsakovui buvo tinkamai įteikti ieškinio ir jo priedų nuorašai... 4. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir su juo pateiktais įrodymais nustatyta,... 7. Dėl šio įvykio Vilniaus aps. VPK buvo atliktas nelaimingo atsitikimo... 8. Tarnybinis patikrinimas baigtas 2009-09-18 surašius išvadą Nr. 10-7-IS-215... 9. Policijos departamentas prie VRM, atsižvelgdamas į 2009-09-18 Vilniaus aps.... 10. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 11. Priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir žalos yra... 12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-12-05 nutarimo Nr. 530... 13. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei į tai, kad atsakovas įrodymų dėl... 14. Kadangi pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d.... 15. CPK 96 str. 1 d. numatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 16. Vadovaudamasi LR CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.,... 17. Ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovo R. U. (asmens kodas ( - ) ieškovo Policijos... 19. Priteisti iš atsakovo R. U. (asmens kodas ( - ) valstybės naudai 424 Lt... 20. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio... 21. Ieškovas turi teisę per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...