Byla 2-30989-155/2013
Dėl baudos paskyrimo UAB „F. A.“ vadovei D. B., suinteresuoti asmenys byloje UAB „F. A.“, UAB „F. A.“ vadovė D. B., UAB (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio A. B. prašymą dėl baudos paskyrimo UAB „F. A.“ vadovei D. B., suinteresuoti asmenys byloje UAB „F. A.“, UAB „F. A.“ vadovė D. B., UAB ( - ),

Nustatė

2antstolis A. B. kreipėsi į teismą su prašymu dėl baudos skyrimo UAB „F. A.“ vadovei D. B. už antstolio reikalavimo nevykdymą. Antstolis nurodė, kad 2012-04-30 jis priėmė vykdyti Vilniaus miesto 7-ojo notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. VB7-2866 dėl 2569.22 Lt skolos išieškojimo iš skolininkės D. B. išieškotojo UAB ( - ) naudai. Vykdydamas vykdomąją bylą Nr. 0042/12/01273 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės, 2013-03-27 antstolis priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš skolininkės D. B. darbo užmokesčio ir kitų jam prilyginamų pajamų, gaunamų jo darbovietėje UAB „F. A.“. Minėtas patvarkymas įteiktas UAB „F. A.“ atstovui 2013-04-02, tačiau iki šiol patvarkymas nėra vykdomas. 2013-05-20 antstolis priėmė patvarkymą dėl pranešimo, kodėl nevykdomas privalomas antstolio 2013-03-27 patvarkymas, tačiau šis patvarkymas taip pat nebuvo vykdomas. Atsižvelgiant į tai, kad antstolio patvarkymų nevykdymas daro žalą vykdymo procesui, antstolis teismo prašo skirti baudą UAB „F. A.“ vadovei D. B..

32013-08-05 d. gautas suinteresuoto asmens UAB ( - ) atsiliepimas, kuriame nurodo, kad pagrindinės nagrinėjamos bylos faktinės ir teisinės aplinkybės susijusios su antstolio priimtų patvarkymų dėl išieškojimo nukreipimo į skolininko darbovietę nevykdymu ir baudos įmonės vadovui skyrimu. Teismui konstatavus, kad D. B. antstolio nustatytų įsipareigojimų pagal LR CPK 585 str. ir 645 str. nevykdžius, suinteresuotas asmuo sutinka su baudos skyrimu UAB „F. A.“ vadovei D. B.. Sprendžiant baudos paskyrimo dydžio klausimą prašo vertinti aplinkybes, bei remtis protingumo ir sąžiningumo principais, todėl atsižvelgus į visas aplinkybes suinteresuotas asmuo sutinka su antstolio pareiškimu dėl baudos skyrimo.

4Kiti suinteresuoti asmenys UAB „F. A.“, UAB „F. A.“ vadovė D. B. per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

5Prašymas tenkintinas.

6Iš vykdomosios bylos Nr. 0042/12/01273 nustatyta, kad antstolis vykdo 2012-04-20 Vilniaus miesto 7-ojo notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą (Notarinio registro Nr. VB7-2866) dėl 2533,63 lt nesumokėtos per mokėjimo terminą vekselio sumos, 52 lt išlaidų už vykdomojo įrašo darymą, 6 procentus metinių palūkanų sumą už laiku neapmokėtą vekselį sudarysiančią nuo vekselio pateikimo dienos iki vykdomojo įrašo pilno įvykdymo, mokestį už registruoto laiško siuntimą raginimą: 3,35 lt, mokestį už parašo paliudijimą prašyme dėl vykdomojo įrašo išdavimo 5 litus išieškojimo iš skolininkės D. R. (B.) išieškotojo UAB „Vilniaus energija“ naudai.

7Antstolis vykdydamas minėtą vykdomąjį dokumentą, 2013-03-27 priėmė patvarkymą, kuriuo įpareigojo skolininkės D. B. darbovietę UAB „F. A.“ iš skolininkės darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio, viršijančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA, šias sumas išskaitant ir pervedant į antstolio depozitinę sąskaitą reguliariai iki visos sumos išieškojimo arba antstolio nurodymo. Patvarkyme antstolis taip pat informavo UAB „F. A.“ apie tai, kad už antstolio reikalavimo nevykdymą teismas gali paskirti iki 1000 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo dieną. Minėtas patvarkymas 2013-03-28 įteiktas pasirašytinai UAB „F. A. “ darbuotojui L. C. (nurodyta pranešimo pažymoje, kad bendrovėje dirba pardavėju). UAB „F. A.“ nevykdant minėto antstolio patvarkymo, 2013-05-16 antstolis priėmė patvarkymą dėl pranešimo, kodėl nevykdomas išieškojimas. Šiuo patvarkymu antstolis įpareigojo UAB „F. A.“ per 5 dienas nuo šio patvarkymo įteikimo dienos, įvykdyti 2013-03-27 patvarkyme nurodytus išskaičiavimus arba nurodyti priežastis, kodėl minėtas patvarkymas nėra vykdomas. 2013-05-16 antstolio patvarkymas 2013-05-18 įteiktas pasirašytinai asmeniškai UAB „F. A.“ direktorei D. B..

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Pagal CPK 585 straipsnio 2 dalį asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. CPK 585 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui.

9Atsižvelgdamas į antstoliui keliamus aukštus kvalifikacijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimus (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnis, kt.), teismas neturi pagrindo abejoti pareiškime išdėstytais antstolio teiginiais, kad 2013-03-27 ir 2013-05-16 patvarkymai iki šiol neįvykdyti (CPK 185 straipsnio 1 dalis), tą patvirtina ir vykdomojoje byloje esantys dokumentai. Ginčo dėl antstolio nustatytų įpareigojimų teisėtumo nėra, vadinasi, patvarkymuose nurodyti įpareigojimai yra galiojantys, teisėti ir vykdytini (CPK 585 straipsnio 1 dalis). Taigi nagrinėjamu atveju nustatytos faktinės aplinkybės, kad UAB „F. A.“ buvo žinomas 2013-03-27 patvarkymo bei 2013-05-16 patvarkymo turinys, t. y. patvarkymuose nustatyti atitinkami įpareigojimai, jų vykdymo tvarka ir nevykdymo teisiniai padariniai, tačiau šie patvarkymai iki šiol neįvykdyti. Teismas neturi duomenų, dėl kokių konkrečių (finansinių, organizacinių, nenugalimos jėgos ar kt.) priežasčių UAB „F. A.“ nevykdo antstolio patvarkymų, t. y. neišskaičiuoja ir į depozitinę sąskaitą neperveda skolininkės D. B. darbo užmokesčio dalies ir neinformuoja antstolio apie patvarkymų nevykdymo priežastis.Vykdomojoje byloje taip pat yra pateiktas Valstybės įmonės registrų centro LR Juridinių asmenų registro išrašas, kuriame nurodyta, kad UAB „F. A.“ vadove yra D. B.. Atsižvelgiant į visas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra pateikta pakankamai įrodymų, patvirtinančių antstolio nustatytų įpareigojimų neįvykdymo faktą, kaip pagrindą UAB „F. A.“ vadovės D. B. procesinei atsakomybei (CPK 585 straipsnio 2, 3 dalys).

10Antstolis prašo skirti UAB „F. A.“ vadovei D. B. baudą. Teismas, spręsdamas dėl skirtinos baudos dydžio, vadovaujasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Teismo skiriamos baudos, kaip procesinė sankcija, neatlieka kompensuojamosios (žalos, nuostolių atlyginimo) funkcijos, taip pat ši sankcija negali būti vertinama kaip „satisfakcija“ antstoliui ar išieškotojui. Teismo vertinimu, baudos drausminantis poveikis yra nukreiptas tik į ateitį, siekiant, kad pažeidimas nesikartotų ateityje (neįmanoma drausminti ar koreguoti asmens elgesio praeityje). Be to, drausminantis baudos poveikis, akivaizdu, gali būti pasiektas tik tada, kai asmuo, kuriam taikoma bauda, subjektyviai žino, kad jam jau yra paskirta atitinkama sankcija, nes, tik žinodamas apie jam pritaikytą konkrečią poveikio priemonę, asmuo gali atitinkamai spręsti dėl savo veiksmų, elgesio ateityje – tęsti pažeidimą ar nutraukti neteisėtus veiksmus (neveikimą). Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į išieškotinos pagal vykdomąjį dokumentą sumos dydį, į laikotarpį, per kurį antstolis, matydamas, jog jo reikalavimai nevykdomi, nesikreipė į teismą dėl procesinės sankcijos taikymo bei į tai, kad UAB „F. A.“ nevykdo dviejų antstolio patvarkymų, sprendžia, jog už antstolio reikalavimų nevykdymą UAB „F. A.“ vadovei D. B. skirtina 50 Lt dydžio bauda už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną.

11Pažymėtina ir tai, kad teismo nutarčių įsiteisėjimas yra siejamas su jų apskundimu per tam tikrą terminą, kuris skaičiuojamas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos (CPK 335 straipsnio 1 dalis). Taigi nutarties įsiteisėjimas iš esmės lemia ir išvadą, kad, įsiteisėjant nutarčiai, jos turinys yra žinomas visiems asmenims, dėl kurių nutartis priimta. Tai konstatavęs, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju bauda taikytina nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos. Dėl to, tenkinant pareiškimą, bauda D. B., kaip UAB „F. A.“ vadovei, skirtina už kiekvieną antstolio patvarkymų nevykdymo dieną, pradedant nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos.

12Apibendrindamas išdėstytus motyvus, teismas sprendžia, kad antstolio pareiškimas tenkintinas ir, įsiteisėjus šiai nutarčiai, už 2013-03-27 patvarkymu bei 2013-05-16 patvarkymu nustatytų įpareigojimų nevykdymą D. B., kaip UAB „F. A.“ vadovei, skirtina 50 Lt dydžio bauda už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną.

13Išaiškintina, kad pagal CPK 106 straipsnio 3 dalį baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams ar juridinių asmenų atstovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 96 straipsnio 1, 5 dalimis, 106 straipsnio 3 dalimi, 107 straipsnio 1 dalimi, 585 straipsnio 1, 2, 3 dalimis, 593 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalimis,

Nutarė

15Antstolio A. B. pareiškimą tenkinti.

16Skirti UAB „F. A.“, juridinio asmens kodas ( - ), vadovei D. B., asmens kodas ( - ) nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos skaičiuotiną 50 Lt (penkiasdešimties litų) baudą už kiekvieną antstolio 2013-03-27 patvarkymo bei 2013-05-16 patvarkymo, priimtų vykdomojoje byloje Nr. 0042/12/01273, nevykdymo dieną.

17Bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 6800. Baudos sumokėjimas neatleidžia D. B. nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai