Byla eAS-45-662/2020
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Arūno Dirvono ir Mildos Vainienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekologiniai projektai“ atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2019 m. lapkričio 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekologiniai projektai“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – Kauno rajono savivaldybės administracija, A. V. G., R. M., R. Ž., E. M., L. M.) dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Ekologiniai projektai“ kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus su skundu, prašydamas panaikinti: 1) Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos Kauno aplinkos apsaugos inspekcijos 2018 m. spalio 24 d. privalomąjį nurodymą Nr. K-17; 2) Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 2018 m. lapkričio 20 d. sprendimą Nr. (3.2)-AD5-9510.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gruodžio 21 d. nutartimi priėmė nagrinėti pareiškėjo skundą, o 2019 m. gegužės 21 d. nutartimi administracinė byla vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu perduota nagrinėti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams.

7Pareiškėjas UAB „Ekologiniai projektai“ 2019 m. spalio 23 d. pateikė skundo papildymą, kuriame pareiškė naują reikalavimą – pripažinti A. V. G. ir UAB „Ekologiniai projektai“ sudarytą 2011 m. gegužės 31 d. panaudos sutartį Nr. SUT-4/11 (toliau – ir Panaudos sutartis) negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

8II.

9Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2019 m. lapkričio 6 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo patikslintą skundą ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

10Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad administraciniai teismai nagrinėja ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje, t. y. ginčus, kylančius iš viešosios teisės normų reguliuojamų santykių (ABTĮ 3 ir 18 str.), ir nesprendžia bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos teismams. Bendrosios kompetencijos teismams priskirtini nagrinėti ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CPK) 1 straipsnis, 22 straipsnio 1 dalis). Pagrindinis kriterijus, pagal kurį yra atribojama bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo kompetencija, yra teisinių santykių, iš kurių kyla ginčas, prigimtis ir pobūdis.

11Teismas nurodė, kad šiuo nagrinėjamu atveju pareiškėjas, kuris yra privatus juridinis asmuo, prašo pripažinti tarp jo ir trečiojo suinteresuoto asmens A. V. G. 2011 m. gegužės 31 d. sudarytą panaudos sutartį Nr. SUT-4/11 dėl buitinių nuotėkų valymo sistemos perdavimo laikinai neatlygintinai naudotis panaudos gavėjui (UAB „Ekologiniai projektai“), kadangi sutartis nebuvo įvykdyta, buitinių nuotėkų valymo sistema ir su ja susijusi dokumentacija nebuvo perduota pareiškėjui. Teismas vertino, kad pareiškėjo reikalavimas fiziniam asmeniui A. V. G. yra kildinamas iš sutartinių santykių, kurie yra civilinio teisinio pobūdžio ir reguliuojami Civilinio kodekso šeštosios knygos normomis. Tokio pobūdžio ginčai vadovaujantis CPK 22 straipsniu, ABTĮ 18 straipsnio 1 dalimi nepriskirti administracinių teismų kompetencijai ir nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme. Atsižvelgdamas į tai, teismas pareiškėjo patikslintą skundą atsisakė priimti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu ir išaiškino pareiškėjui teisę kreiptis su ieškiniu į bendrosios kompetencijos teismą CPK nustatyta tvarka (ABTĮ 33 str. 3 d.).

12III.

13Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2019 m. lapkričio 6 d. nutartį ir priimti nagrinėti patikslintą skundą kartu su kitais skundo reikalavimais.

14Pareiškėjas nurodo, kad Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos Kauno aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausioji specialistė – vyresnioji aplinkos apsaugos inspektorė A. G. (toliau – ir Inspektorė) 2018 m. rugsėjo 14 d. privalomuoju nurodymu Nr. K-5 nurodė A. V. G. nutraukti nevalytų nuotekų išleidimą į ( - ). Trečiasis suinteresuotas asmuo A. V. G. inspektorei ir UAB „Ekologiniai projektai“ nurodė, kad jis nelaiko savęs buitinių nuotekų valymo sistemos savininku, o valymo įrenginius eksploatuoja UAB „Ekologiniai projektai“ pagal panaudos sutartį. Dėl nurodytų priežasčių Inspektorė 2018 m. spalio 24 d. privalomuoju nurodymu Nr. K-17 nurodė pareiškėjui UAB „Ekologiniai projektai“ iki 2018 m. lapkričio 12 d. nutraukti nevalytų nuotekų išleidimą į ( - ), pateikiant atestuotos laboratorijos, vykdžiusios šiuos matavimus, protokolą. Privalomajame nurodyme taip pat pažymėta, kad nuotekų tinklų ir vietinių valymo įrenginių statytojas A. V. G. 2011 m. gegužės 31 d. panaudos sutartimi Nr. SUT-4/11 buitinių nuotekų valymo sistemą perdavė UAB „Ekologiniai projektai“.

15Pareiškėjo nuomone, reikalavimas pripažinti A. V. G. ir UAB „Ekologiniai projektai“ sudarytą 2011 m. gegužės 31 d. panaudos sutartį Nr. SUT-4/11 negaliojančia nuo jos sudarymo momento yra neatsiejamas nuo pirminių skundo reikalavimų. Akcentuoja, kad šioje byloje vyrauja administracinis teisinis santykis, o civilinis teisinis santykis dėl Panaudos sutarties pripažinimo negaliojančia yra tik papildomas skundo reikalavimas, be kita ko, siejamas su siekiu įrodyti skundo pagrindinius reikalavimus dėl ginčijamų administracinių aktų pripažinimu nepagrįstais bei neteisėtais ir jų panaikinimo. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad papildomas skundo reikalavimas jau tampa teismingas bendrosios kompetencijos teismui ir tuo pagrindu nepagrįstai atsisakė jį priimti. Nutartimi buvo pažeisti ne tik ABTĮ 22 straipsnio 1, 2 dalys, bet ir proceso koncentracijos, operatyvumo bei ekonomiškumo principai (CPK 7 str., ABTĮ 11 str.), taip pat nukrypta nuo suformuotos teismų praktikos.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskiruoju skundu ginčijamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2019 m. lapkričio 6 d. nutarties, kuria teismas vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo skundo patikslinimą, teisėtumas ir pagrįstumas.

19Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti teismo nutartį ir priimti nagrinėti patikslintą skundą.

20Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus ABTĮ III dalies IV skyriuje numatytas išimtis (ABTĮ 151 str.). Pagal ABTĮ 152 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui šio įstatymo nustatytais atvejais (1 p.) arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (2 p.). Nesant ABTĮ 152 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, pirmosios instancijos teismo (teisėjo) priimtos nutartys atskiraisiais skundais negali būti skundžiamos, o motyvai dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukti į apeliacinį skundą: procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas panaikinti sprendimą, jeigu dėl šios pažaidos galėjo būti neteisingai išspręsta byla (ABTĮ 146 str. 1 d.).

21Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atskirąjį skundą padavė dėl pirmosios instancijos teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo patikslintą skundą. Pagal ABTĮ 50 straipsnio 3 dalį pareiškėjas turi teisę tikslinti, pakeisti skundo (prašymo, pareiškimo) pagrindą ar dalyką per keturiolika kalendorinių dienų nuo proceso šalių atsiliepimų gavimo dienos. Tokiu atveju teismui yra pateikiamas patikslintas skundas (prašymas, pareiškimas), kuris turi atitikti ABTĮ 9 straipsnio 2 dalyje ir 24 ir 25 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Patikslinto skundo (prašymo, pareiškimo) priėmimo klausimas sprendžiamas mutatis mutandis (su būtinais pakeitimais) taikant ABTĮ 33 straipsnio nuostatas. Teismas atsisako priimti pavėluotai pateiktą patikslintą skundą (prašymą, pareiškimą), išskyrus atvejus, kai atsakovas neprieštarauja dėl patikslinto skundo (prašymo, pareiškimo) priėmimo arba jeigu būtinybė pateikti patikslintą skundą (prašymą, pareiškimą) iškilo vėliau, arba jeigu teismas mano, kad tai yra būtina bylai teisingai išspręsti. Teismo nutartis atsisakyti priimti patikslintą skundą (prašymą, pareiškimą) atskiruoju skundu neskundžiama.

22Pareiškėjas šiuo konkrečiu atveju pateikė patikslintą skundą, kuriame yra išplėstas pirminio skundo pagrindas bei reiškiamas papildomas reikalavimas, susijęs su Panaudos sutarties pripažinimu negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Sutiktina, kad pareiškėjo patikslintame skunde išplėstas skundo dalykas ir pagrindas yra susiję su toje byloje priimtu ir nagrinėjamu skundo dalyku, tačiau nors ABTĮ įtvirtinta procesinė galimybė tikslinti, pakeisti skundo (prašymo, pareiškimo) pagrindą ar dalyką (ABTĮ 50 str. 3 d.), tačiau nuspręsti, ar skundo patikslinimas atitinka ABTĮ 50 straipsnio reikalavimus, priklauso teismo diskrecijai. ABTĮ 50 straipsnio 3 dalies nuostata, kad teismo nutartis atsisakyti priimti patikslintą skundą (prašymą, pareiškimą) atskiruoju skundu neskundžiama, aiškiai ir nedviprasmiškai nustato tokios nutarties apskundimo negalimumą. Be to, tokia teismo nutartis pagal savo pobūdį neužkerta galimybės tolesnei nagrinėjamos bylos eigai, todėl atskirasis skundas dėl tokios teismo nutarties dar ir šiuo pagrindu negali būti paduodamas. Dėl reikalavimo, susijusio su Panaudos sutarties pripažinimu negaliojančia, pareiškėjas turi teisę inicijuoti naują teisminį procesą.

23Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines ir teisines aplinkybes, sprendžia, kad Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2019 m. lapkričio 6 d. nutartyje nepagrįstai nurodė pareiškėjui nutarties apskundimo atskiruoju skundu galimybę, tačiau ši aplinkybė savaime nesudaro pagrindo nutartį vertinti kaip apeliacijos objektą. Konstatavus, kad Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2019 m. lapkričio 6 d. nutartis, kuria atisakyta priimti pareiškėjo patikslintą skundą, negali būti skundžiama atskiruoju skundu, pagrindo tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą nėra.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekologiniai projektai“ atskirąjį skundą atmesti.

26Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2019 m. lapkričio 6 nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Ekologiniai... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gruodžio 21 d. nutartimi... 7. Pareiškėjas UAB „Ekologiniai projektai“ 2019 m. spalio 23 d. pateikė... 8. II.... 9. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2019 m. lapkričio 6 d.... 10. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad administraciniai teismai... 11. Teismas nurodė, kad šiuo nagrinėjamu atveju pareiškėjas, kuris yra... 12. III.... 13. Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Regionų... 14. Pareiškėjas nurodo, kad Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos... 15. Pareiškėjo nuomone, reikalavimas pripažinti A. V. G. ir UAB „Ekologiniai... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Atskiruoju skundu ginčijamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno... 19. Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, padavė... 20. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad atskirajam skundui paduoti ir... 21. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atskirąjį skundą padavė dėl pirmosios... 22. Pareiškėjas šiuo konkrečiu atveju pateikė patikslintą skundą, kuriame... 23. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines ir teisines aplinkybes,... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekologiniai projektai“... 26. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2019 m. lapkričio 6... 27. Nutartis neskundžiama....