Byla 2-120-169/2012
Dėl tėvystės nustatymo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jam priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta Erlickienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vilijai Rukšėnienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Gintarui Griciui, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Vladui Narmontui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės K. Š. ieškinį atsakovui A. Š. dėl tėvystės nustatymo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jam priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovė K. Š. kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama pripažinti, kad atsakovas A. Š. yra jos sūnaus S. Š., gimusio ( - ), biologinis tėvas, o S. Š. - A. Š. sūnus; nustatyti nepilnamečio S. Š. gyvenamąją vietą su ieškove; priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiui vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 400 Lt nuo bylos iškėlimo teisme iki vaiko pilnametystės bei paskirti ieškovę išlaikymui skiriamų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise. Ieškinyje nurodė su atsakovu susipažinusi 2007 m. pavasarį (kovo mėnesį), netrukus pradėję artimai bendrauti, dažnai susitikinėti, bendrauti intymiai, o 2007 m. balandžio pradžioje pastojusi ir 2008 m. sausio 10 d. pagimdžiusi sūnų. Apie tai, jog yra nėščia, iš karto pranešusi atsakovui, kuris iš karto nepatikėjęs, vėliau sakęs, kad nėščia yra tikrai ne nuo jo. Po sūnaus gimimo atsakovas vieną kartą buvo atėjęs, džiaugėsi sūnumi, žadėjo juo rūpinti bei remti materialiai, tačiau po to sūnaus nebelankė, susisiekti su juo nepavykdavo. Pažymėjo, jog tiek ji, tiek atsakovas turi lygias teises ir lygias pareigas savo nepilnamečiui sūnui, todėl atsakovas privalo prisidėti prie nepilnamečio sūnaus išlaikymo, o, siekiant užtikrinti normalias nepilnamečio sūnaus gyvenimo sąlygas atsakovas kas mėnesį turėtų skirti po 400 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sūnaus pilnametystės.

5Ieškovė ir atsakovas, kuriems apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, į teismo posėdį neatvyko dėl nežinomų priežasčių.

6Ieškovės atstovas advokatas G. Gricius teismo posėdyje ieškinį palaikęs iš dalies ir nurodęs, jog atsakovas tėvystę pripažino gera valia ir yra įregistruotas S. Š. tėvu, todėl ieškovė šio reikalavimo atsisakė, prašė nustatyti šalių nepilnamečio sūnaus gyvenamąją vietą su ieškove, bei nurodė, jog ieškovė sumažino reikalavimą dėl išlaikymo iki 300 Lt kas mėnesį. Ieškovės atstovas paaiškino, jog dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ginčo tarp šalių nėra, vaikas nuo gimimo iki šio laiko gyvena su ieškove, kuri juo tinkamai rūpinasi ir prižiūri, o atsakovas nepareiškė noro, jog vaikas gyventų su juo. Pažymėjo, jog ieškovė išlaikymo dydį sumažino atsižvelgiant į atsakovo materialinę padėtį, nes jis yra bedarbis.

7Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas Vladas Narmontas nurodė, jog iš šalių paaiškinimų akivaizdu, jog ginčo dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo tarp šalių nėra, atsakovas nereiškė noro dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su juo. Pažymėjo, jog atsižvelgiant į vaiko amžių, į tai, jog atsakovas nedirba, 300 Lt dydžio išlaikymas atitinka vaiko poreikius bei atsakovo galimybes.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

91996 m. rugsėjo 17 d. įstatymu Nr.1519 Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1975 m. Europos Konvenciją „Dėl nesantuokinių vaikų teisinio statuso”. Ratifikuota Konvencija yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis ir taikoma tiesiogiai kartu su nacionaliniais įstatymais, reglamentuojančiais ginčo santykius (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalis). Šios Konvencijos 3 straipsnyje numatyta, jog kiekvieno nesantuokinio vaiko tėvystė gali būti įrodoma arba nustatoma savanorišku pripažinimu arba teismo sprendimu, 5 straipsnyje - kad bylose dėl tėvystės nustatymo priimami moksliniai įrodymai, kurie gali padėti nustatyti arba paneigti tėvystę. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas kreipėsi į civilinės metrikacijos įstaigą su pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo ir civilinės metrikacijos įstaiga (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyrius) 2012 m. kovo 21 d. įregistravo atsakovą A. Š. ieškovės sūnaus S. Š., gimusio ( - ), a. k. ( - ) tėvu (b. l. 54), yra privalus pagrindas šioje dalyje bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 9 punktas ir 390 straipsnio 2 punktas).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.169 straipsnyje nustatyta, kad, kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu (1 dalis); jei kyla ginčas tarp tėvų dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu nustatoma su vienu iš tėvų (2 dalis); pasikeitus aplinkybėms ar vienam iš tėvų, su kuriuo buvo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, atidavus vaiką auginti ir gyventi kartu su kitais asmenimis, antrasis iš tėvų gali reikšti pakartotinį ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo (3 dalis). Pagal CK 3.174 straipsnio 2 dalį ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo teismas išsprendžia vadovaudamasis vaiko interesais, atsižvelgdamas į vaiko norą; į vaiko norą gali būti neatsižvelgiama tik tuo atveju, kai vaiko noras prieštarauja jo interesams.

11Nagrinėjamoje byloje ginčo dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo nėra, nes atsakovas savo pozicijos šiuo klausimu teismui nenurodė. Esant duomenų, jog atsakovas vaiku visiškai nesirūpina ir jo neišlaiko, vaikas nuo gimimo gyvena su ieškove, kuri jam užtikrina visapusiškas vystymosi sąlygas, S. Š., gimusio ( - ), gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove, nes vaiko gyvenamosios vietos nustatymas su ieškove neprieštaraus jo interesams (LR CK 3.174 straipsnis).

12Nesantuokinio vaiko tėvas ir motina turi tokias pačias pareigas išlaikyti vaiką, kaip ir jei jis būtų gimęs santuokoje (Europos konvencijos dėl nesantuokinių vaikų teisinio statuso 6 straipsnio 1 dalis). Turi būti imamasi visų reikiamų priemonių, kad vaikas gautų geresnį išlaikymą iš tėvų ar kitų finansiškai už jį atsakingų asmenų tiek valstybės viduje, tiek iš užsienio (Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 4 dalis). Šių konvencijų nuostatų reikalavimai suderinti su nacionalinės teisės aktų nuostatomis. CK 3.192 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Galiojančiuose Lietuvos teisės aktuose vienodai pripažįstama ir ginama tiek gimusio santuokoje vaiko, tiek nesantuokinio vaiko teisė į išlaikymą, nes ši teisė yra prigimtinė. Teismas, nustatydamas nepilnamečių vaikų išlaikymo naštos paskirstymą tarp tėvų ir konkrečią išlaikymo formą bei dydį, turi įvertinti vaiko poreikius bei kiekvieno iš tėvų turtinę padėtį. Šeimos teisinių santykių teisinis reglamentavimas grindžiamas prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (CK 3.3 straipsnio 1 dalis). Šio principo turinys nustatant vaiko išlaikymo formą ir dydį lemia tai, kad priteisiant išlaikymą reikia atsižvelgti tiek į vaikų, tiek į tėvų interesus, jų pusiausvyrą. Tėvams nesutariant dėl išlaikymo dydžio, teismas apskaičiuoja tokį išlaikymo dydį, kuris užtikrintų vaiko poreikių tenkinimą. Remiantis prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu, teismų praktikoje formuojama nuostata, kad, siekiant, jog vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma ir dydis negali būti ribojami vien tik minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu (LAT CBS teisėjų kolegijos 2004-04-26 nutartis civilinėje byloje V.Sinkevič v. M.Sinkevič; Nr.3K-3-259/2004; kategorija 72.2).

13CK 3.192 straipsnio 2 dalies nuostata dėl išlaikymo dydžio proporcingumo nepilnamečių vaikų poreikiams ir jų tėvų turtinei padėčiai reiškia, kad vaikų išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jų tėvų galimybių. Šioje įstatymo nuostatoje išlaikymo dydis nesiejamas su konkrečiu tėvų pajamų dydžiu, tačiau įstatyme nustatyti, taip pat teismų praktikoje suformuluoti tam tikri orientaciniai kriterijai – šiais, taip pat įstatyme (CK 3.3 straipsnis, 1.5 straipsnis) įtvirtintais šeimos santykių teisinį reglamentavimą grindžiančiais principais vadovaujamasi sprendžiant dėl išlaikymo dydžio konkrečiu atveju.

14Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog S. Š. yra ieškovės K. Š. ir atsakovo A. Š. sūnus (b. l. 54), todėl atsakovas privalo teikti išlaikymą sūnui. Iš ieškovės bei atsakovo paaiškinimų matyti, jog atsakovas nuo vaiko gimimo nevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnametį sūnų. Ieškovė nedirba, yra socialinės pašalpos gavėja, be S., jos šeimoje auga dar vienas nepilnametis vaikas (b. l. 6). Atsakovas apie savo pajamas bei turtinę padėtį duomenų nepateikė, tačiau ir sunki materialinė atsakovo padėtis jo neatleistų nuo pareigos išlaikyti nepilnamečius vaiką. Byloje esančių duomenų pagrindu teismas sprendžia, jog ieškovės prašomas iš atsakovo priteisti po 300 Lt kas mėnesį vaikui išlaikymo dydis yra pagrįstas mažamečio vaiko, atsižvelgiant į jo amžių, normalią sveikatos būklę, įprastais poreikiais, dėl to toks išlaikymo dydis laikytinas realiu. Todėl, ieškinį visiškai tenkinant, priteistinas iš atsakovo A. Š. išlaikymas jo nepilnamečiui sūnui S. Š., gimusiam ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt kas mėnesį nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki vaiko pilnametystės (CK 3.196, 3.200 straipsniai).

15Vaikui skirtas išlaikymas turi būti naudojamas tik jo interesams (CK 3.203 straipsnis). Išlaikymas negali būti naudojamas tėvo (motinos), kitų asmenų asmeniniams poreikiams tenkinti. Išlaikymą teikiantis tėvas turi teisę kontroliuoti išlaikymo panaudojimą.

16S. Š. skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirtina ieškovė K. Š., nes su ja gyvena vaikas (CK 3.190 straipsnis).

17Išlaikymo suma indeksuotina kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 straipsnis).

18Teismo sprendimas dėl išlaikymo išieškojimo vykdytinas skubiai (CPK 282 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

19Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė pagal Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2011 m. rugsėjo 19 d. sprendimą Nr. SP-3361-(7.2476) bei įstatymo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 3 punktas) yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, ieškinį iš dalies patenkinus iš atsakovo valstybei priteistina: žyminis mokestis pagal bendrą išlaikymo išmokų už vienerius metus sumą – 108,00 Lt (300,00 Lt x 12 mėn. = 3.600,00 Lt x 3 %) bei 400,00 Lt advokato užmokesčio pagal Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. kovo 22 d. pažymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų Nr. VI-345(7.2476)(LR CPK 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 96 straipsnis, 99 straipsnis).

20Mažeikių rajono apylinkės teismo pažymos apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, duomenimis teismas šioje byloje patyrė 15,99 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurios, ieškinį patenkinus, priteistinos valstybei iš atsakovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

21Likusioje dalyje, ieškovei atsisakius nuo dalies ieškinio ir teismui priėmus jos atsisakymą, nes tie veiksmai neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms bei viešajam interesui (CPK 42 straipsnis, 140 straipsnio 1 dalis), civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270, 282, 390 straipsniais, teismas

Nutarė

23Ieškinį patenkinti iš dalies.

24Nustatyti S. Š., gimusio ( - ), a. k. ( - ), gyvenamąją vietą su ieškove K. Š., a. k. (duomenys neskelbtini), gyvenančia ( - ).

25Priteisti iš atsakovo A. Š., gimusio ( - ), , a. k. ( - ), gyvenančio ( - ), nedirbančio, išlaikymą jo sūnui S. Š., gimusiam ( - ), a. k. ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt (tris šimtus litų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2011 m. lapkričio 15 d. - iki jo pilnametystės.

26S. Š. išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti ieškovę K. Š.

27Išlaikymo sumą indeksuoti kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

28Sprendimą dėl išlaikymo priteisimo skubiai vykdyti.

29Priteisti iš atsakovo A. Š. į valstybės biudžetą:

30- 108,00 Lt (šimtą aštuonis litus) žyminio mokesčio;

31- 400,00 Lt (keturis šimtus litų) valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų;

32- 15,99 Lt (penkiolika litų 99 ct) pašto išlaidų.

33Likusioje dalyje, ieškovei atsisakius nuo dalies ieškinio, bylą nutraukti.

34Išaiškinti A. Š., jog išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (pašto išlaidas), jis privalo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“ (banko kodas 73000, įmokos kodas 5660), o antrinės teisinės pagalbos išlaidas - į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, nurodant juridinio asmens kodą - 188659752, įmokos kodą - 5630), mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

35Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės K. Š.... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovė K. Š. kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama pripažinti, kad... 5. Ieškovė ir atsakovas, kuriems apie teismo posėdžio laiką ir vietą... 6. Ieškovės atstovas advokatas G. Gricius teismo posėdyje ieškinį palaikęs... 7. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. 1996 m. rugsėjo 17 d. įstatymu Nr.1519 Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.169 straipsnyje... 11. Nagrinėjamoje byloje ginčo dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo nėra,... 12. Nesantuokinio vaiko tėvas ir motina turi tokias pačias pareigas išlaikyti... 13. CK 3.192 straipsnio 2 dalies nuostata dėl išlaikymo dydžio proporcingumo... 14. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog S. Š. yra ieškovės K. Š. ir... 15. Vaikui skirtas išlaikymas turi būti naudojamas tik jo interesams (CK 3.203... 16. S. Š. skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirtina ieškovė K. Š.,... 17. Išlaikymo suma indeksuotina kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka... 18. Teismo sprendimas dėl išlaikymo išieškojimo vykdytinas skubiai (CPK 282... 19. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė pagal Šiaulių valstybės garantuojamos... 20. Mažeikių rajono apylinkės teismo pažymos apie išlaidas, susijusias su... 21. Likusioje dalyje, ieškovei atsisakius nuo dalies ieškinio ir teismui priėmus... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270, 282, 390... 23. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 24. Nustatyti S. Š., gimusio ( - ), a. k. ( - ), gyvenamąją vietą su ieškove... 25. Priteisti iš atsakovo A. Š., gimusio ( - ), , a. k. ( - ), gyvenančio ( - ),... 26. S. Š. išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti... 27. Išlaikymo sumą indeksuoti kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant... 28. Sprendimą dėl išlaikymo priteisimo skubiai vykdyti.... 29. Priteisti iš atsakovo A. Š. į valstybės biudžetą:... 30. - 108,00 Lt (šimtą aštuonis litus) žyminio mokesčio;... 31. - 400,00 Lt (keturis šimtus litų) valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 32. - 15,99 Lt (penkiolika litų 99 ct) pašto išlaidų.... 33. Likusioje dalyje, ieškovei atsisakius nuo dalies ieškinio, bylą nutraukti.... 34. Išaiškinti A. Š., jog išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų... 35. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...