Byla AS-438-598-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio ir Romano Klišausko (pranešėjas) teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų A.Ž. ir L.Ž. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų A.Ž. ir L.Ž. skundą atsakovams Prienų rajono savivaldybei, Prienų rajono savivaldybės administracijai bei Valstybinės energetikos inspekcijos Kauno teritoriniam skyriui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjų A.Ž. ir L.Ž. skundas atsakovams Prienų rajono savivaldybei, Prienų rajono savivaldybės administracijai, AB „VST“, UAB „Doleta“, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Elektros darbai“.

5Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi buvo konstatuota, jog pareiškėjų skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau- ABTĮ) 23 ir 24 straipsnių reikalavimų ir buvo nustatytas terminas iki trūkumams pašalinti iki 2009 m. rugpjūčio 25 d.

6Kauno apygardos administraciniame teisme 2009 m. rugpjūčio 25 d. buvo gautas pareiškėjų patikslintas skundas atsakovams Prienų rajono savivaldybei, Prienų rajono savivaldybės administracijai ir Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno teritoriniam skyriui, kuriuo prašoma:

71) įpareigoti atsakovus per dvi savaites priimti atitinkamus sprendimus ir atlikti sekančius veiksmus:

8a) atidengti 10 kv požeminio kabelio fragmentą prie pareiškėjų A. ir L.Ž. gyvenamų namų ir namų valdos Jiezne, ( - );

9b) (jei reiks) atlikti šio kabelio fragmento ekspertizę, nustatant kabelio atstumus iki medžių šaknų, iki namo pagrindo, iki kelio krašto, iki asfalto paviršiaus (gylį) pagal horizontalę ir vertikalę, kabelio izoliacijos būklę, kabelio tipą ir gamintoją ir t.t.;

10c) perkelti kabelio fragmentą nuo pareiškėjų namų ir namų valdos daugiau nei 6 metrus atstumu;

112) įpareigoti Prienų rajono savivaldybės administraciją ir Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno teritorinį skyrių pateikti mokėjimų pavedimus 100 Lt ir 180 Lt už statybos leidimo Nr. L-66 išdavimą ir 2006 m. lapkričio 29 d. akto - pažymos Nr. 6808, patvirtintos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Kauno teritorinio skyriaus inspektoriaus - inžinieriaus V.V., išdavimą.

12II.

13Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi pareiškėjų skundą pripažino nepaduotu ir grąžino jį A.Ž. ir L.Ž.

14Teismas konstatavo, jog iš skundo aplinkybių ir iškeltų reikalavimų matyti, kad pareiškėjai atsakovais nurodo viešąjį administravimą vykdančias institucijas, tačiau patikslinti ir iškelti patikslintame skunde reikalavimai neatitinka šių institucijų vykdomų funkcijų, t.y. viešojo administravimo. ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų nustatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą ir atliekant viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą (ABTĮ 2 straipsnio 1 dalis). ABTĮ 15 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas, kurios priskirtinos jų kompetencijai bei ginčus kilusius iš administracinių teisinių santykių. Pagal ABTĮ 18 straipsnio 1 dalies nuostatas, apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija administracinėms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas. Teismo nuomone, šiuo atveju pareiškėjai, nurodydami skundo dalyką, prašo atsakovus įpareigoti atlikti eilę veiksmų, tačiau tie veiksmai nėra susiję su viešojo administravimo vykdymu. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog veiksmai, nesusiję su viešuoju administravimu, nepriskiriami administracinių teismų kompetencijai. Teismas pažymėjo, jog iš pateiktų dokumentų matyti, kad minimo kabelio fragmento atidengimas, kabelio ekspertizės atlikimas, kabelio fragmento išpjovimas nėra atsakovo Prienų rajono savivaldybės kompetencija. Teismas akcentavo, jog kadangi pareiškėjų keliami reikalavimai atsakovams nėra susiję su viešuoju administravimu, todėl pareiškėjams siūlytina kreiptis į elektros kabelio savininką ir, gavus atitinkamą atsakymą, bei manant, jog jų teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami, kreiptis gynybos atitinkama teismine tvarka. Teismo nuomone, dėl nurodytų aplinkybių tolimesnis teismo procesas negalimas, o skundas ir patikslintas skundas grąžintini pareiškėjams A. ir L.Ž.

15III.

16Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartį ir priimti nagrinėti jų patikslintą skundą. Atskirajame skunde pareiškėjai nurodo, kad tinkamai parengė 2009 m. rugpjūčio 25 d. patikslintą skundą ir laikėsi visų Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 11 d. nutartyje suformuluotų nurodymų.

17Pareiškėjai taip pat pateikė prašymą išreikalauti iš LNK televizijos „Žinios“ laidos filmuotą medžiagą apie 2009 m. rugsėjo 16 d. įvykusį gaisrą Ukmergės rajone, kur nuo žaibo iškrovos sudegė vieno aukšto medinis namas, ūkinis pastatas ir elektros pastotė.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjai 2009 m. rugpjūčio 25 d. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su patikslintu skundu, kuriame išdėstė šiuos reikalavimus:

211) įpareigoti atsakovus per dvi savaites priimti atitinkamus sprendimus ir atlikti sekančius veiksmus:

22a) atidengti 10 kv požeminio kabelio fragmentą prie pareiškėjų A. ir L.Ž. gyvenamų namų ir namų valdos Jiezne, ( - );

23b) (jei reiks) atlikti šio kabelio fragmento ekspertizę, nustatant kabelio atstumus iki medžių šaknų, iki namo pagrindo, iki kelio krašto, iki asfalto paviršiaus (gylį) pagal horizontalę ir vertikalę, kabelio izoliacijos būklę, kabelio tipą ir gamintoją ir t.t.;

24c) perkelti kabelio fragmentą nuo pareiškėjų namų ir namų valdos daugiau nei 6 metrus atstumu;

252) įpareigoti Prienų rajono savivaldybės administraciją ir Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno teritorinį skyrių pateikti mokėjimų pavedimus 100 Lt ir 180 Lt už statybos leidimo Nr. L-66 išdavimą ir 2006 m. lapkričio 29 d. akto - pažymos Nr. 6808, patvirtintos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Kauno teritorinio skyriaus inspektoriaus - inžinieriaus V.V., išdavimą (b.l. 104 – 115).

26Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartyje konstatavo, jog šiuo atveju pareiškėjai, nurodydami skundo dalyką, prašė teismo įpareigoti atsakovus atlikti eilę veiksmų, tačiau tie veiksmai nėra susiję su viešojo administravimo vykdymu, o ginčų dėl tokių veiksmų nagrinėjimas nepriskiriamas administracinių teismų kompetencijai. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjų minimo kabelio fragmento atidengimas, kabelio ekspertizės atlikimas, kabelio fragmento išpjovimas nėra pareiškėjų patikslintame skunde nurodomo atsakovo Prienų rajono savivaldybės kompetencija.

27Teisėjų kolegija pažymi, jog ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis numato, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Be to, vadovaujantis ABTĮ 22 straipsnio 1 dalimi, skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

28Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjų 2009 m. rugpjūčio 25 d. pateiktame patikslintame skunde buvo nurodyti trys atsakovai, kurių atžvilgiu yra formuluojami skundo reikalavimai, - Prienų rajono savivaldybė, Prienų rajono savivaldybės administracija ir Valstybinės energetikos inspekcijos Kauno teritorinis skyrius. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, jog tokie pareiškėjų skundo reikalavimai susiję su įpareigojimais atidengti elektros kabelio fragmentą, atlikti jo ekspertizę bei išpjauti elektros kabelio fragmentą negali būti adresuojami nei Prienų rajono savivaldybei, nei Prienų rajono savivaldybės administracijai, kadangi tokių viešojo administravimo funkcijų šioms institucijoms vykdyti nepaveda jų veiklą reglamentuojantis teisės aktas – Vietos savivaldos įstatymas.

29Tačiau, kaip jau buvo minėta, pareiškėjai atsakovu nurodė ir Valstybinės energetikos inspekcijos Kauno teritorinį skyrių. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1-32 patvirtintų Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų 5 punktas numato, jog pagrindinis Inspekcijos uždavinys – vykdyti Lietuvos energetikos objektų ir visų ūkio sektorių (pramonės, žemės ūkio, paslaugų ir kt.) energetikos įrenginių valstybinę kontrolę, siekiant užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią energijos išteklių ir energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą bei kontroliuoti energijos išteklių valstybės ir rezervines atsargas. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų 6 punkte nurodytos šios viešojo administravimo institucijos funkcijos, susijusios su nurodyto uždavinio įgyvendinimu: kontroliuoti energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą; teisės aktuose (normatyviniuose dokumentuose) nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant energetikos objektus ir įrenginius, vertinti jų atitiktį projektui ir tinkamumą naudoti ir kt.

30Bylos medžiaga patvirtina, jog pareiškėjų skundo reikalavimai dėl elektros kabelio ekspertizės ir perkėlimo iš esmės sietini su teisės aktų numatytomis viešojo administravimo subjekto - Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos - funkcijomis. Tačiau pirmosios instancijos teismas šio klausimo nevertino ir nenagrinėjo bei netyrė ar Valstybinės energetikos inspekcijos Kauno teritorinį skyrius šiuo požiūriu galėjo būti laikomas tinkamu atsakovu pareiškėjų keliamoje administracinėje byloje, taip pat ar pareiškėjų skundo reikalavimuose nurodyti veiksmai patenka į minėto viešojo administravimo subjekto kompetencijos sritį. Nenustačius bei neištyrus šių aplinkybių, pirmosios instancijos teismo padaryta išankstinė išvada, kad pareiškėjų keliami reikalavimai atsakovams nėra susiję su viešuoju administravimu ir negali būti nagrinėjami administraciniame teisme, laikytina nepagrįsta.

31Dėl šių priežasčių pareiškėjų atskirasis skundas tenkinamas, o Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartis yra panaikinama, perduodant pirmosios instancijos teismui pareiškėjų A.Ž. ir L.Ž. 2009 m. rugpjūčio 25 d. patikslinto skundo priėmimo klausimą spręsti iš naujo.

32Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog remiantis išdėstytais argumentas patenkinus pareiškėjų atskirąjį skundą nėra pagrindo išreikalauti papildomų įrodymų, pagrindžiančių šio skundo motyvus bei argumentus, todėl pareiškėjų prašymas dėl medžiagos išreikalavimo iš LNK televizijos laidos „Žinios“ yra atmetamas.

33Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34pareiškėjų A.Ž. ir L.Ž. atskirąjį skundą tenkinti.

35Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m rugpjūčio 31 d. nutartį panaikinti, perduodant pareiškėjų 2009 m. rugpjūčio 25 d. patikslinto skundo priėmimo klausimą tam pačiam teismui išnagrinėti iš naujo.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjų A.Ž. ir... 5. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi buvo... 6. Kauno apygardos administraciniame teisme 2009 m. rugpjūčio 25 d. buvo gautas... 7. 1) įpareigoti atsakovus per dvi savaites priimti atitinkamus sprendimus ir... 8. a) atidengti 10 kv požeminio kabelio fragmentą prie pareiškėjų A. ir L.Ž.... 9. b) (jei reiks) atlikti šio kabelio fragmento ekspertizę, nustatant kabelio... 10. c) perkelti kabelio fragmentą nuo pareiškėjų namų ir namų valdos daugiau... 11. 2) įpareigoti Prienų rajono savivaldybės administraciją ir Valstybinės... 12. II.... 13. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi... 14. Teismas konstatavo, jog iš skundo aplinkybių ir iškeltų reikalavimų... 15. III.... 16. Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo panaikinti Kauno apygardos... 17. Pareiškėjai taip pat pateikė prašymą išreikalauti iš LNK televizijos... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjai 2009 m. rugpjūčio 25 d.... 21. 1) įpareigoti atsakovus per dvi savaites priimti atitinkamus sprendimus ir... 22. a) atidengti 10 kv požeminio kabelio fragmentą prie pareiškėjų A. ir L.Ž.... 23. b) (jei reiks) atlikti šio kabelio fragmento ekspertizę, nustatant kabelio... 24. c) perkelti kabelio fragmentą nuo pareiškėjų namų ir namų valdos daugiau... 25. 2) įpareigoti Prienų rajono savivaldybės administraciją ir Valstybinės... 26. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartyje... 27. Teisėjų kolegija pažymi, jog ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis numato, kad... 28. Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjų 2009 m. rugpjūčio 25 d. pateiktame... 29. Tačiau, kaip jau buvo minėta, pareiškėjai atsakovu nurodė ir Valstybinės... 30. Bylos medžiaga patvirtina, jog pareiškėjų skundo reikalavimai dėl elektros... 31. Dėl šių priežasčių pareiškėjų atskirasis skundas tenkinamas, o Kauno... 32. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog remiantis išdėstytais argumentas... 33. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 34. pareiškėjų A.Ž. ir L.Ž. atskirąjį skundą tenkinti.... 35. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m rugpjūčio 31 d. nutartį... 36. Nutartis neskundžiama....