Byla AS-143-467-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės ir Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Pakapės medžiotojų būrelio atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Pakapės medžiotojų būrelio skundą atsakovams Radviliškio rajono savivaldybės Medžioklės plotų vienetų sudarymo bei jų ribų pakeitimo komisijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Radviliškio skyriaus ,,Ąžuolo“ medžiotojų būreliui, Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl nutarimo ir įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Pakapės medžiotojų būrelis (toliau – ir pareiškėjas) 2011 m. balandžio 7 d. skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Radviliškio rajono savivaldybės Medžioklės plotų vienetų sudarymo bei jų ribų pakeitimo komisijos (toliau – Komisija) 2003 m. kovo 27 d. nutarimą (posėdžio protokolas Nr. 2) ir Šiaulių apskrities viršininko 2003 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-2557 „Dėl „Ąžuolo“ medžiotojų būrelio medžioklės plotų vieneto projekto patvirtinimo“.

5Pareiškėjas nurodė, kad Komisija 2003 m. kovo 27 d. posėdyje (posėdžio protokolas Nr. 2) pritarė parengtam Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Radviliškio skyriaus ,,Ąžuolo“ medžiotojų būrelio (toliau – „Ąžuolo“ medžiotojų būrelis) medžioklės plotų vieneto projektui. Šiaulių apskrities viršininkas 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-2557 pritarė Komisijos 2003 m. kovo 27 d. nutarimui. Apie tai, kad ginčijami teisės aktai pažeidžia jo teises, tapo žinoma 2011 m. kovo 7 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui palikus galioti Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. I-30-289/2010. Skundžiami teisės aktai sukėlė pasekmes tik 2011 m. kovo 7 d., nors apie juos sužinojo, gavęs Šiaulių apskrities viršininko 2009 m. liepos 27 d. pranešimą Nr. S2-1447-(1.14).

6II.

7Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 14 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą, taip pat įpareigojo Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti pareiškėjui 2011 m. balandžio 7 d. sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 2 d. 8 p.).

8Teismas nurodė, kad ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis reglamentuoja skundų padavimo administraciniam teismui terminus: jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Taigi valstybė pareiškėjui garantavo pažeistos teisės teisminę gynybą, jeigu jis, nepažeisdamas įstatyme numatytų terminų skundui paduoti, būtų kreipęsis į teismą su skundu. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu skundas paduotas praleidus skundo padavimo terminą, prašymas dėl termino atnaujinimo nagrinėjamas šio įstatymo 34 straipsnio nustatyta tvarka. Teismas nustatė, kad skundžiami aktai buvo priimti 2003 m. kovo 27 d. ir 2003 m. birželio 30 d. Skunde nurodoma, kad nors ir pareiškėjas apie šiuos aktus sužinojo 2009 m. liepos 29 d., apie jais pažeidžiamas savo teises sužinojo 2011 m. kovo 7 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui palikus galioti Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. I-30-289/2010. Teismas nurodė, kad tai, jog pareiškėjas žinojo skundžiamų aktų turinį ir buvo su jais susipažinęs, įrodo Šiaulių apygardos administracinio teismo administracinės bylos Nr. I-30-289/2010 medžiaga. Šioje byloje Pakapės medžiotojų būrelis dalyvavo kaip trečiasis suinteresuotas asmuo, 2009 m. spalio 12 d. atsiliepime į pareiškėjo skundą jis mini šiuos ginčijamus aktus, bylos medžiaga administracinės bylos Nr. I-30-289/2010 posėdžio metu buvo pagarsinta, ir šalys su ja susipažino. Teismas pažymėjo, jog administracinių teismų praktikoje pranešimui apie individualų skundžiamą aktą prilyginama situacija, kai suinteresuotam asmeniui tampa žinoma informacija, reikalinga teisei kreiptis gynybos į teismą realizuoti, t. y. administracinį aktą priėmęs viešojo valdymo subjektas, akto pavadinimas, priėmimo data bei turinys. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas į teismą su skundu kreipėsi tik 2011 m. balandžio 7 d., t. y. vėliau nei per vieną mėnesį nuo susipažinimo su skundžiamais aktais, todėl pareiškėjo skundą atsisakė priimti, nes yra praleistas skundo padavimo terminas ir pareiškėjas neprašė jo atnaujinti. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjui neatimta teisė kreiptis iš naujo į teismą, tačiau kartu su skundu turi būti paduotas prašymas dėl praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo. Pagal ABTĮ 34 straipsnio 2 dalies nuostatas, prašyme atnaujinti terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami praleidimo priežastis patvirtinantys įrodymai. ABTĮ 34 straipsnio

91 dalyje nurodyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose. Pagal susiklosčiusią teisminę praktiką, svarbiomis priežastimis, sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, gali būti pripažintos objektyvios kliūtys, t. y. nepriklausančios nuo proceso šalies valios aplinkybės, kurios sutrukdė jai laiku įgyvendinti procesines teises ar atlikti procesinius veiksmus.

10III.

11Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį ir perduoti skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

12Pareiškėjas nurodo, kad apie tai, jog jo teises pažeidžia ginčijami teisės aktai, tapo žinoma tik 2011 m. kovo 7 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui palikus galioti Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. I-30-289/2010. Šioje byloje ginčijami aktai nebegaliojo, kompetentingai institucijai – Šiaulių apskrities viršininkui 2003 m. rugsėjo 9 d. priėmus įsakymą Nr. V-1859, kitaip reguliuojantį tuos pačius visuomeninius santykius – Pakapės medžiotojų būrelio medžioklės ploto vieneto ribas. Todėl nuo 2003 m. rugsėjo 9 d. iki 2011 m. kovo 7 d. galioję aktai jo teisių nepažeidė, o šioje byloje ginčijami aktai jo teises pažeidžia tik nuo 2011 m. kovo 7 d., t. y. nuo jų galiojimo pradžios, nors apie juos sužinojo gavęs Šiaulių apskrities viršininko 2009 m. liepos 27 d. pranešimą

13Nr. S2-1447-(1.14). Teismas skundžiama nutartimi formuoja tokią praktiką, kad asmuo, sužinojęs apie priimtą, tačiau negaliojantį ir todėl jo teisių nepažeidžiantį aktą, privalo jį ginčyti.

14Atsakovas Komisija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Komisija nurodo, kad teismas tinkamai taikė ir aiškino ABTĮ normas, reglamentuojančias skundų padavimo administraciniam teismui terminus, kadangi pareiškėjas, kreipdamasis į teismą su prašymu/reikalavimu panaikinti skundžiamus aktus, akivaizdžiai praleido ABTĮ nustatytą vieno mėnesio skundo padavimo administraciniam teismui terminą ir neprašė jo atnaujinti.

16Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo spręsti atskirąjį skundą teismo nuožiūra.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo ,,Ąžuolo“ medžiotojų būrelis atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

18,,Ąžuolo“ medžiotojų būrelis nurodo, kad apie tai, jog ginčijami aktai gali pažeisti pareiškėjo teises, šis sužinojo 2009 m. spalio mėn., kai jis kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą su skundu administracinėje byloje Nr. I-30-289-2010. Iš šioje byloje pateikto 2009 m. spalio 12 d. atsiliepimo į skundą turinio yra aišku, kad pareiškėjas su dabar skundžiamų aktų turiniu buvo susipažinęs, tačiau jų neskundė. Pareiškėjas skundžiamus teisės aktus turėjo ir su jais buvo susipažinęs. Pareiškėjas į teismą kreipėsi praleidęs įstatymo nustatytą terminą. Teismas pagrįstai atsisakė priimti skundą, kadangi pareiškėjas praleido skundo padavimo teismui terminą ir neprašė jo atnaujinti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

19Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

20Šiaulių rajono savivaldybės administracija nurodo, kad sutinka su nutartimi, nes pareiškėjas praleido skundo padavimo terminą ir neprašė teismo jo atnaujinti.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Atskirasis skundas atmestinas.

24Pareiškėjas ginčija Komisijos 2003 m. kovo 27 d. nutarimą (posėdžio protokolas Nr. 2) ir Šiaulių apskrities viršininko 2003 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-2557 „Dėl „Ąžuolo“ medžiotojų būrelio medžioklės plotų vieneto projekto patvirtinimo“, kurie skirti trečiajam suinteresuotam asmeniui ,,Ąžuolo“ medžiotojų būreliui. Vadovaujantis ABTĮ 33 straipsnio

251 dalimi, skundas teismui turėjo būti paduotas per vieną mėnesį nuo sužinojimo apie skundžiamus aktus dienos.

26Yra laikoma, kad asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija

27apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, t. y. apie aktą priėmusią instituciją (asmenį), priėmimo datą, aktu nustatomas teises ar pareigas. Sužinojęs apie priimtą aktą, asmuo tuo pačiu sužino apie šiuo aktu pažeidžiamas jo teises. Kitoks aptariamo termino

28eigos skaičiavimas (asmens nuomone, papildomas vėlesnis sužinojimas apie pažeistas teises) sudarytų prielaidas asmenims piktnaudžiauti teise kreiptis į teismą, būtų aiškiai pažeisti teisinio tikrumo, teisinių santykių stabilumo principai.

29Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjas apie skundžiamus aktus sužinojo anksčiau nei prieš vieną mėnesį. Jis jau vėliausiai 2009 m. spalio mėn. sužinojo

30apie galimą savo teisių pažeidimą. Skundas teismui 2011 m. balandžio 7 d. pateiktas akivaizdžiai praleidus terminą.

31Pareiškėjas neprašė atnaujinti praleisto apskundimo termino, todėl teismas pagrįstai atsisakė priimti skundą pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą.

32Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartis yra pagrįsta, todėl jos panaikinti nėra pagrindo.

33Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjo Pakapės medžiotojų būrelio atskirąjį skundą atmesti.

35Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Pakapės medžiotojų būrelis (toliau – ir pareiškėjas) 2011... 5. Pareiškėjas nurodė, kad Komisija 2003 m. kovo 27 d. posėdyje (posėdžio... 6. II.... 7. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 14 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis reglamentuoja skundų padavimo... 9. 1 dalyje nurodyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo... 10. III.... 11. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos... 12. Pareiškėjas nurodo, kad apie tai, jog jo teises pažeidžia ginčijami... 13. Nr. S2-1447-(1.14). Teismas skundžiama nutartimi formuoja tokią praktiką,... 14. Atsakovas Komisija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Šiaulių... 15. Komisija nurodo, kad teismas tinkamai taikė ir aiškino ABTĮ normas,... 16. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo ,,Ąžuolo“ medžiotojų būrelis atsiliepimu... 18. ,,Ąžuolo“ medžiotojų būrelis nurodo, kad apie tai, jog ginčijami aktai... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracija... 20. Šiaulių rajono savivaldybės administracija nurodo, kad sutinka su nutartimi,... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Atskirasis skundas atmestinas.... 24. Pareiškėjas ginčija Komisijos 2003 m. kovo 27 d. nutarimą (posėdžio... 25. 1 dalimi, skundas teismui turėjo būti paduotas per vieną mėnesį nuo... 26. Yra laikoma, kad asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija... 27. apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, t. y. apie aktą... 28. eigos skaičiavimas (asmens nuomone, papildomas vėlesnis sužinojimas apie... 29. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjas... 30. apie galimą savo teisių pažeidimą. Skundas teismui 2011 m. balandžio 7 d.... 31. Pareiškėjas neprašė atnaujinti praleisto apskundimo termino, todėl teismas... 32. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad... 33. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 34. Pareiškėjo Pakapės medžiotojų būrelio atskirąjį skundą atmesti.... 35. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį... 36. Nutartis neskundžiama....