Byla 2VP-2339-1012/2019
Dėl baudos skyrimo už antstolės reikalavimų nevykdymą, suinteresuoti asmenys byloje – išieškotojai uždaroji akcinė bendrovė (toliau –UAB) „Macro Investment“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, skolininkas UAB „Romlena“, R. P

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės Virginijos Meškauskienės pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolės reikalavimų nevykdymą, suinteresuoti asmenys byloje – išieškotojai uždaroji akcinė bendrovė (toliau –UAB) „Macro Investment“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, skolininkas UAB „Romlena“, R. P..

2Teismas

Nustatė

3Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas antstolės Virginijos Meškauskienės pareiškimas, kuriuo ji prašo skirti UAB „Romlena“ vadovui R. P. 300 Eur baudą už antstolės reikalavimų nevykdymą. Antstolė pareiškime nurodė, kad vykdo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 20 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-17226-600/2009 dėl 2 516,23 Eur skolos ir 6 proc. metinių procesinių palūkanų išieškojimo, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyriaus 2009 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. (8.2)7-10-12297 dėl 203,31 Eur skolos išieškojimo, 2009 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. (8.2)7-10-17907 dėl 203,31 Eur skolos išieškojimo, 2009 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. (8.2)7-10-24297 dėl 207,48 Eur skolos išieškojimo, 2009 m. gegužės 22 d. sprendimą Nr. (8.2)7-10-28667 dėl 129,75 Eur skolos išieškojimo, 2009 m. birželio 22 d. sprendimą Nr. (8.2)7-10-32758 dėl 129,75 Eur skolos išieškojimo ir 2009 m. liepos 23 d. sprendimą Nr. (8.2)7-10-40036 dėl 284,71 Eur skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Romlena“ išieškotojų UAB „Macro Investment“ ir VSDFV Vilniaus skyriaus naudai. Antstolė 2017 m. rugpjūčio 1 d. priėmė patvarkymą dėl informacijos pateikimo apie turimą turtą, kuris 2017 m. rugpjūčio 5 d. buvo įteiktas skolininko UAB „Romlena“ vadovui R. P.. Per nustatytą terminą antstolės įpareigojimas nebuvo įvykdytas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėja prašo skirti UAB „Romlena“ vadovui R. P. baudą už antstolės reikalavimų nevykdymą.

4Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyrius atsiliepimu palaikė pareiškėjos pareiškimą dėl baudos skyrimo UAB „Romlena“ vadovui R. P.. Dėl baudos skyrimo dydžio prašė spręsti teismo nuožiūra.

5Suinteresuotas asmuo UAB „Macro Investment“ atsiliepimo į pareiškimą teismui nepateikė.

6Suinteresuotas asmuo R. P. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su pareiškimu nesutiko ir prašė teismo neskirti jam baudos. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad 2018 m. lapkričio 23 d. antstolei pateikė informaciją apie UAB „Romlena“ turimą turtą, t. y. 2008 m. rugsėjo 30 d. UAB „Romlena“ metinės finansinės atskaitomybės metinį pranešimą, taip pat paaiškinimą (prašymą) dėl 2009 metų UAB „Romlena“ veiklos. Be to, pasak R. P., 2018 m. lapkričio 23 d. jis antstolei taip pat pateikė prašymą dėl VSDFV Vilniaus skyriaus skolos išieškojimo nutraukimo suėjus senaties terminui.

72018 m. gruodžio 28 d. teisme gauta pareiškėjos antstolės Virginijos Meškauskienės pozicija dėl suinteresuotos asmens R. P. pateikto atsiliepimo į anstolės pareiškimą. Antstolė nurodė, kad R. P., kaip juridinio asmens vadovui, keliami aukštesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, tačiau jis savalaikiai į antstolę nesikreipė, jos teisėtų reikalavimų neįvykdė, su antstole nebendradarbiavo, nenurodė jokių objektyvių priežasčių, dėl kurių antstolės reikalavimai tokį ilgą laikotarpį nebuvo vykdomi. Pasak antstolės, pats R. P. savo atsiliepime neneigia, jog antstolės reikalavimų neįvykdė laiku. Antstolė taip pat pažymėjo, kad R. P. į ją kreipėsi tik po naujo pareiškimo dėl baudos skyrimo už antstolės reikalavimų nevykdymo pateikimo teismui, nors jam jau anksčiau teismas buvo skyręs baudas už šių reikalavimų nevykdymą.

8Prašymas skirti baudą tenkinamas iš dalies.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 300 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis). CPK 645 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Pagal CPK 645 straipsnio 3 dalį, už šio reikalavimo neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki 500 Eur dydžio baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų. Ši norma yra specialioji norma CPK 585 straipsnio atžvilgiu.

10Iš vykdomųjų bylų Nr. 0015/10/01351, Nr. 0015/09/03055, Nr. 0015/09/03056, Nr. 0015/09/03057, Nr. 0015/09/03058, Nr. 0015/09/03059, Nr. 0015/09/03060 medžiagos nustatyta, kad antstolė vykdo šiuos vykdomuosius dokumentus: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 20 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-17226-600/2009 dėl 2 516,23 Eur skolos ir 6 proc. metinių procesinių palūkanų išieškojimo, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyriaus 2009 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. (8.2)7-10-12297 dėl 203,31 Eur skolos išieškojimo, 2009 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. (8.2)7-10-17907 dėl 203,31 Eur skolos išieškojimo, 2009 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. (8.2)7-10-24297 dėl 207,48 Eur skolos išieškojimo, 2009 m. gegužės 22 d. sprendimą Nr. (8.2)7-10-28667 dėl 129,75 Eur skolos išieškojimo, 2009 m. birželio 22 d. sprendimą Nr. (8.2)7-10-32758 dėl 129,75 Eur skolos išieškojimo ir 2009 m. liepos 23 d. sprendimą Nr. (8.2)7-10-40036 dėl 284,71 Eur skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Romlena“ išieškotojų UAB „Macro Investment“ ir VSDFV Vilniaus skyriaus naudai. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenimis, R. P. UAB „Romlena“ vadovu yra paskirtas nuo 2006 m. rugpjūčio 4 d. (v. b. l. 73, Nr. 15/10/01351).

112017 m. rugpjūčio 1 d. antstolė priėmė patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą Nr. S1-21994, kuriuo įpareigojo skolininką per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti antstolei turimą informaciją apie skolininko ilgalaikį turtą, nurodant turto buvimo vietą ir likutinę vertę, turtines teises, turimas lėšas bankuose ir kitose kredito įstaigose, bendrovės kasoje esančias pinigines lėšas, taip pat pinigines lėšas ar turtą, esančius pas trečiuosius asmenis, pateikti užsakovų ir debitorių sąrašus (v. b. l. 57, Nr. 15/10/01351). Šis patvarkymas buvo įteiktas 2017 m. rugpjūčio 5 d. UAB „Romlena“ vadovui R. P. (v. b. l. 60, Nr. 15/10/01351). Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad antstolės 2017 m. rugpjūčio 1 d. reikalavimas būtų įvykdytas laiku ar nurodytos pagrįstos (objektyvios) antstolės reikalavimo nevykdymo priežastys. Suinteresuotas asmuo R. P. savo atsiliepime į pareiškimą pats nurodė, kad antstolei informaciją apie UAB „Romlena“ turimą turtą pateikė tik 2018 m. lapkričio 23 d., objektyvių priežasčių, dėl kurių tokį ilgą laiko tarpą antstolės reikalavimų nevykdė, teismui nepateikė. Atkreiptinas dėmesys, kad remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, R. P. jau ne kartą teismas buvo paskyręs baudas už nurodyto antstolės reikalavimo nevykdymą (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-6582-808 R. P. paskirta 100 Eur bauda ir 2018 m. gegužės 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-19291-994/2018 jam paskirta 150 Eur bauda).

12CPK 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per nustatytą terminą. Lietuvos teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad įstatymų leidėjo nenumatyta galimybės asmeniui pačiam spręsti apie priežastis, dėl kurių jis gali nevykdyti antstolio reikalavimo, įstatymų nustatyta tvarka nenuginčijus antstolio reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teismų praktikoje pažymima, kad tuo atveju, jeigu skolininkas dėl objektyvių priežasčių negalėjo vykdyti antstolio reikalavimų, jis privalo informuoti antstolį, nurodydama šias priežastis (žr. Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-2151-910/2018).

13Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolės reikalavimas dėl informacijos pateikimo apie skolininko turimą turtą pateikimo nenuginčytas, buvo tinkamai įteiktas, todėl skolininko vadovas privalėjo jį vykdyti nustatytu terminu, tačiau to nepadarė. Atkreiptinas dėmesys, kad antstolės 2017 m. rugpjūčio 1 d. patvarkymas buvo įvykdytas tik po daugiau negu metų (2018 m. lapkričio 23 d.), UAB „Romlena“ vadovas teismui nenurodė jokių objektyvių priežasčių, dėl kurių antstolės reikalavimai tokį ilgą laikotarpį nebuvo vykdomi. Atsižvelgiant į tai, kad antstolės reikalavimas dėl informacijos apie turimą turtą pateikimo buvo įteiktas tinkamai, tačiau jis nebuvo įvykdytas laiku, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas skirti UAB „Romlena“ vadovui R. P. fiksuotą (vienkartinio pobūdžio) baudą, kadangi antstolės priimtas reikalavimas susijęs su informacijos apie skolininko turimą turtą pateikimu, t. y. su CPK 645 straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų vykdymu (žr. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-2923-910/2018) .

14Nustatydamas baudos dydį, teismas atsižvelgia į pažeidimo sunkumą, į tai, kad bauda skiriama ne pirmą kartą, taip pat į tai, kad antstolės reikalavimas buvo įvykdytas pavėluotai, neinformavus antstolės apie objektyvias jos reikalavimo nevykdymo priežastis. Teismas taip pat atkreipia dėmesį į skirtinos baudos tikslą, kuris yra susijęs ne tik su siekiu finansiškai nubausti asmenį už antstolio patvarkymų nevykdymą, bet ir su proceso šalies skatinimu tinkamai ir savalaikiai įvykdyti antstolio reikalavimą. Skiriamos baudos, kaip procesinės sankcijos, vienas svarbiausių tikslų – sudrausminti. Spręsdamas dėl šiuo konkrečiu atveju skirtinos baudos dydžio, teismas prioritetiniu kriterijumi laiko būtent sudrausminantį baudos poveikį.

15Įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, antstolės reikalavimų nevykdymo trukmę bei į tai, kad R. P., kaip juridinio asmens vadovui, keliami aukštesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, be to, jam jau ne kartą buvo paskirta bauda už minėto antstolės reikalavimo nevykdymą, teismas daro išvadą, jog yra pagrindas tenkinti antstolės pareikštą reikalavimą iš dalies ir paskirti skolininko UAB „Romlena“ vadovui R. P. 150 Eur dydžio fiksuotą (vienkartinio pobūdžio) baudą už antstolės reikalavimų pakartotinį nevykdymą valstybės naudai, išieškant ją iš R. P. asmeninių lėšų.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 593 straipsniu, teismas

Nutarė

17antstolės Virginijos Meškauskienės pareiškimą dėl baudos skyrimo tenkinti iš dalies.

18Paskirti UAB „Romlena“, j. a. k. 300589555, vadovui R. P., a. k. ( - ) 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimt eurų) baudą, už antstolės Virginijos Meškauskienės 2017 m. rugpjūčio 1 d. patvarkymo dėl informacijos pateikimo Nr. S1-21994 neįvykdymą nustatytu terminu.

19Bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, įmokos kodas 6800.

20Išaiškinti, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo antstolės reikalavimų vykdymo.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė,... 2. Teismas... 3. Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas antstolės Virginijos Meškauskienės... 4. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau –... 5. Suinteresuotas asmuo UAB „Macro Investment“ atsiliepimo į pareiškimą... 6. Suinteresuotas asmuo R. P. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su pareiškimu... 7. 2018 m. gruodžio 28 d. teisme gauta pareiškėjos antstolės Virginijos... 8. Prašymas skirti baudą tenkinamas iš dalies.... 9. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnio... 10. Iš vykdomųjų bylų Nr. 0015/10/01351, Nr. 0015/09/03055, Nr. 0015/09/03056,... 11. 2017 m. rugpjūčio 1 d. antstolė priėmė patvarkymą pateikti informaciją... 12. CPK 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai privalomi... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolės reikalavimas dėl informacijos... 14. Nustatydamas baudos dydį, teismas atsižvelgia į pažeidimo sunkumą, į tai,... 15. Įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, antstolės reikalavimų... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 17. antstolės Virginijos Meškauskienės pareiškimą dėl baudos skyrimo tenkinti... 18. Paskirti UAB „Romlena“, j. a. k. 300589555, vadovui R. P., a. k. ( - ) 150... 19. Bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos... 20. Išaiškinti, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo antstolės reikalavimų... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...