Byla A-1103-662/2015
Dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Dalios Višinskienės, rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos D. J. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja D. J. (toliau – ir pareiškėja) skundu (b. l. 1–7) prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo: 1) panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – ir atsakovas, URM) 2014 m. balandžio 16 d. atsakymą Nr. (22.29.)3-2418 „Dėl prašymo kompensuoti netesybas už nuomotą butą“ (toliau – ir Atsakymas) (b. l. 9–11); 2) įpareigoti atsakovą kompensuoti pareiškėjai netesybas už nuomotą butą (1 920 eurų).

5Paaiškino, kad URM kanclerio (toliau – ir Kancleris) 2012 m. birželio 26 d. potvarkiu Nr. DP-85 „Dėl D. J. perkėlimo darbui užsienyje“ (b. l. 15) nuo 2012 m. rugpjūčio 20 d. iš URM buvo perkelta dirbti į Lietuvos nuolatinę atstovybę Europos Sąjungoje (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Nuolatinė atstovybė), nenurodant tikslios darbo užsienyje trukmės. Kanclerio 2014 m. sausio 15 d. potvarkiu Nr. KP-9 „Dėl D. J. atšaukimo ir skyrimo į pareigas Užsienio reikalų ministerijoje“ (b. l. 12) (toliau – ir Potvarkis) pareiškėja nuo 2014 m. vasario 28 d. buvo atšaukta iš Nuolatinės atstovybės ir paskirta dirbti URM. 2014 m. vasario 28 d. pareiškėja kreipėsi į Nuolatinę atstovybę dėl kompensacijos už sumokėtas netesybas, nutraukus buto (duomenys neskelbtini) nuomos sutartį, tačiau 2014 m. balandžio 16 d. gavo ginčijamą Atsakymą prašymo netenkinti. Pareiškėja nesutiko, kad turėjo žinoti, jog jos pareigybė skiriama laikotarpiui nuo 2012 m. antro pusmečio iki 2014 m. pirmo pusmečio, atsižvelgiant į 2010 m. lapkričio 18 d. URM Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos posėdyje nagrinėtą 2011-2012 m. rotacijos planą, nes šis planas rekomendacinio pobūdžio ir preliminarus. 2012 m. birželio 26 d. Kanclerio potvarkyje Nr. DP-85 pareiškėjos skyrimo laikotarpis nebuvo nurodytas, tačiau Nuolatinės atstovybės administracijos direktoriaus R. Š. 2012 m. rugpjūčio 27 d. rašte teigiama, kad ji Nuolatinėje atstovybėje dirbs 2 metus, be to, jai buvo žadamas trejų metų darbas. Nuolatinėje atstovybėje pareiškėja ėjo pareigas tik 18 mėn. ir 8 d., tuo buvo pažeistas teisėtų lūkesčių principas, ji buvo priversta anksčiau laiko nutraukti buto nuomos sutartį, dėl to sumokėti netesybas. Pareiškėja teigia, kad jai turi būti kompensuotos gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo išlaidos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Vyriausybė) 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (toliau – ir Nutarimas) 4.5 punktu. Pareiškėjos nuomone, jos atšaukimas iš Nuolatinės atstovybės turi būti traktuojamas kaip tarnybinė būtinybė, kadangi sprendimas nuo jos valios nepriklausė, apie jį pareiškėja buvo informuota tik 2014 m. sausio 15 d.

6Atsakovas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 72–80) su juo nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.

7Paaiškino, kad 2012 m. birželio 26 d. Kanclerio potvarkiu Nr. DP-85 pareiškėja nuo 2012 m. rugpjūčio 20 d. perkelta į (duomenys neskelbtini) pareigas. Kanclerio potvarkiu, pareiškėja nuo 2014 m. vasario 28 d. atšaukta iš Nuolatinės atstovybės. Pareiškėjos 2014 m. vasario 25 d. sudarytas susitarimas nutraukti nuomos sutartį nesukūrė atsakovui teisinių pasekmių. Pareiškėjai buvo žinoma, kad jos pareigybė Nuolatinėje atstovybėje buvo įsteigta ribotam terminui dėl pirmininkavimo laikotarpiu padidėjusio darbo krūvio. Pareiškėjai buvo paaiškinta, kad atsakovas, atsižvelgdamas į esančią aplinkybę (vidinius personalo išteklius, darbuotojo perkėlimo tikslus, turimas lėšas išlaidoms, susijusioms su darbuotojų perkėlimu, finansuoti ir kt.), turi diskrecijos teisę kiekvienu konkrečiu atveju priimti sprendimą dėl konkretaus darbuotojo paskyrimo ar atšaukimo datos. Kadangi Kanclerio potvarkyje dėl pareiškėjos atšaukimo nėra nurodytas tarnybinis būtinumas kaip perkėlimo pagrindas, Nutarimo 4.5 punktas negali būti taikomas. Pareiškėja privalėjo žinoti, kad ji gali būti iš atstovybės atšaukta bet kuriuo metu. Sudarydama buto nuomos sutartį, pareiškėja privalėjo numatyti galimą atšaukimą ir įtraukti atitinkamas nuostatas į sudaromą sutartį arba nuomoti būstą iš kito savininko. Tai, kad valstybės lėšos už buto nuomą valstybės tarnautojui skiriamos neatsiskaitytinai, nulemia jo pareigą būti asmeniškai atsakingu už patalpų nuomos sutarčių sudarymą, jų vykdymą ir nutraukimą, nes asmenys, sudarydami sandorį, išreiškia savo valią dėl tarpusavio susitarimu sukuriamų teisių ir pareigų, prisiimdamos atsakomybę.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 24 d. sprendimu (b. l. 123–128) pareiškėjos D. J. skundą tenkino.

10Pirmosios instancijos teismas aptarė byloje nustatytas faktines aplinkybes, rėmėsi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – ir VTĮ) 19 straipsnio 1, 4 ir 6 dalimis. Nurodė, kad Kanclerio 2012 m. kovo 12 d. potvarkiu patvirtinto Karjeros valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas URM ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 3 punktas numato, kad klausimus, susijusius su tarnautojų perkėlimu į kitas pareigas diplomatinėse atstovybėse ir su jų atšaukimu iš pareigų, svarsto Valstybės tarnautojų perkėlimo komisija, kuri teikia rekomendacijas Kancleriui. Aprašo 14 punktas nustato, kad paprastai tarnautojas kitas pareigas diplomatinėje atstovybėje gali eiti ne ilgiau kaip trejus metus. Aprašo 16 punktas numato, kad pasibaigus perkėlimo terminui, nustatytam šio tvarkos aprašo 14 punkte, tarnautojas atšaukiamas iš pareigų diplomatinėje atstovybėje. Remiantis tvarkos aprašo 15 punktu, Kancleris potvarkiu gali atšaukti tarnautoją iš pareigų diplomatinėje atstovybėje anksčiau nei po trejų metų (b. l. 96–98).

11Vadovavosi Nutarimo 4.2, 4.4 ir 4.5 punktais, UR ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-171 patvirtinto Gyvenamųjų patalpų suteikimo ir išmokos (kompensacijos) apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis skyrimo Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių darbuotojams tvarkos aprašo (toliau – ir Gyvenamųjų patalpų suteikimo aprašas) 2 punktu, kuris nustato, kad valstybės tarnautojams jų pasirinkimu, pateikus raštišką prašymą atstovybės vadovui, suteikiamos gyvenamosios patalpos arba skiriama išmoka (kompensacija) apsirūpinti darbuotojo pareigybę ir šeimos narių skaičių atitinkančiomis gyvenamosiomis patalpomis, komunalinėms ir ryšių išlaidoms padengti. Remiantis Gyvenamųjų patalpų suteikimo aprašo 23 punktu išmoka skaičiuojama nuo darbuotojo darbo atstovybėje pradžios kas mėnesį lygiomis dalimis. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį sudaro atstovybės darbuotojas savo vardu. Sudarant šią sutartį rekomenduojama vadovautis aprašo 10 punktu, kuris numato, kad į sudaromą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, esant galimybei, turėtų būti įtraukiama sąlyga dėl galimybės nutraukti sutartį prieš terminą valstybės tarnautojo perkėlimo iš buvimo valstybės atveju. Gyvenamųjų patalpų suteikimo aprašo 36 punktas numato, kad atstovybės darbuotojai, kuriems mokama išmoka apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, už gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sudarymą, vykdymą ir nutraukimą atsako asmeniškai (b. l. 21–25).

12Nurodė, jog iš VTĮ 19 straipsnio ir Aprašo nuostatų matyti, kad paprastai karjeros valstybės tarnautojas, kuris perkeliamas į kitas pareigas diplomatinėje atstovybėje, gali šias pareigas eiti ne ilgiau kaip trejus metus. Valstybės tarnautojas, pasirinkęs gauti išmoką (kompensaciją) apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, komunalinėms ir ryšių išlaidoms, turi pats pasirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, savo vardu sudaryti gyvenamųjų patalpų užsienyje nuomos sutartį. Iš Nutarimo 4.5 punkto nuostatų matyti, kad perkeltam į kitas pareigas diplomatinėje atstovybėje valstybės tarnautojui nėra draudžiama sudaryti terminuotą gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, nes numatomas netesybų dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą kompensavimo mechanizmas valstybės tarnautojo atšaukimo atveju. Remiantis aptartu teisiniu reglamentavimu, nagrinėjamu atveju pareiškėjos perkėlimas į kitas pareigas galėjo trukti ne ilgiau kaip trejus metus.

13Nurodė, jog atsakovo argumentai, kad pareiškėja turėjo žinoti, jog jos pareigybė Nuolatinėje atstovybėje įsteigta iki 2014 m. pirmojo pusmečio iš URM Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos 2010 m. lapkričio 18 d. posėdyje patvirtinto Nuolatinės atstovybės su pirmininkavimu susijusių pagrindinių pareigybių 2011-2012 m. rotacijos plano yra nepagrįsti (b. l. 16–18). Šiuo dokumentu kaip galutinai nustatančiu tarnybos užsienyje trukmę pareiškėjai nebuvo pagrindo vadovautis, nes šis dokumentas sudarytas 2011-2012 metams, o 2013-2014 metai nurodomi preliminariai. Plane pareiškėjos pareigybė nurodoma preliminariai (nenurodytas tikslus pareigybės pavadinimas, pareigybė vadinama „pirmininkavimo kalendorius“). Be to, rotacijos plano patvirtinimo metu galiojusių URM valstybės sekretoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. potvarkiu patvirtintų URM karjeros valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir atšaukimo iš šių pareigų taisyklių (toliau – ir Taisyklės) (b. l. 100–103) 5 punktas numatė, kad Valstybės tarnautojų vertinimo komisija teikia rekomendacijas ministerijos valstybės sekretoriui, o 6 punktas numatė, kad perkėlimo planas turi būti rengiamas kiekvienais metais. Vadinasi, 2011-2012 m. rotacijos planas buvo rekomendacinio pobūdžio. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad tai, jog minėtas planas nebuvo teisiškai įpareigojantis dokumentas apibrėžiant pareiškėjos tarnybos užsienyje trukmę, įrodo ir paties atsakovo vėlesni veiksmai, nes jis šiuo planu, perkeldamas pareiškėją ir ją atšaukdamas iš Nuolatinės atstovybės, nesivadovavo. Pareiškėjos pareigybė („pirmininkavimo kalendorius“) 2011-2012 m. rotacijos plane nurodyta dvejiems metams – nuo 2012 m. antrojo pusmečio iki 2014 m. pirmojo pusmečio, tačiau, priešingai nei numatyta plane, atsakovas pareiškėją į Nuolatinę atstovybę perkėlė ne nuo 2012 m. antrojo pusmečio pradžios, bet nuo 2012 m. rugpjūčio 20 d., o atšaukė nesuėjus dviejų metų terminui ir netgi nesibaigus 2014 m. pirmajam pusmečiui. Galiausiai, remiantis URM valstybės sekretoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. potvarkiu patvirtintų URM karjeros valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas taisyklių 14 punktu, tarnautojai perkeliami ir grąžinami paprastai kasmet nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. Vadinasi, net ir numačius rotacijos plane pareiškėjos pareigybę iki 2014 m. pirmojo pusmečio, pareiškėja pagrįstai galėjo tikėtis, kad jos atšaukimas gali vykti iki rugsėjo 1 d.

14Apie tai, kuriam konkrečiam terminui įsteigta pareiškėjos pareigybė, pareiškėjai nebuvo žinoma ir iš (duomenys neskelbtini) aprašymo, patvirtinto URM 2012 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-116 (b. l. 107–108). Nors iš šio pareigybės aprašymo matyti, kad pareigybė įsteigta siekiant užtikrinti sėkmingą Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai, tačiau pareigybės aprašyme nėra nustatytas konkretus jos įsteigimo ar funkcijų atlikimo terminas. Pažymėtina, kad Vyriausybės 2012 m. spalio 16 d. nutarime Nr. 1277 numatytas Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais tarpinstitucinio 2013-2014 metų veiklos plano įgyvendinimas iki 2014 m. liepos 1 d., pagal kurį buvo numatyta veikla, susijusi su pirmininkavimu ir pasibaigus Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiui. Taigi, vien ta aplinkybė, kad pareiškėjos pareigybė buvo įsteigta siekiant užtikrinti sėkmingą Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai, nereiškia, kad pareiškėja turėjo pagrindą tikėtis, kad bus atšaukta iš Nuolatinės atstovybės vos pasibaigus Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai. Nurodė, kad minėtas nutarimas, o taip pat kitas atsakovo nurodomas Vyriausybės 2013 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 1112, kuriame lėšos pagal Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais tarpinstitucinį 2013-2014 metų veiklos planą išlaikomam diplomatiniam personalui Lietuvos diplomatinėse atstovybėse numatytos iki 2014 m. vasario 28 d., buvo priimti jau po to, kai pareiškėja buvo perkelta į Nuolatinę atstovybę, taigi su jų turiniu pareiškėja, prieš sudarydama gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, susipažinti neturėjo galimybės.

15Vadinasi, pareiškėja atsakovo nebuvo supažindinta su jokiais teisės aktais, kurie numatytų konkretų pareiškėjos perkėlimo į Nuolatinę atstovybę terminą. Tačiau iš minėto Nuolatinės atstovybės įgaliotojo ministro Nuolatinio atstovo ES pavaduotojo 2012 m. rugpjūčio 27 d. rašto, kuriame nurodyta, kad pareiškėja nuo 2012 m. rugpjūčio 20 d. dirba Nuolatinėje atstovybėje, o jos darbo sutartis pasirašyta dviejų metų laikotarpiui (b. l. 67–68), galima spręsti, kad pareiškėjai perkėlimo metu buvo suteikta informacija, jog ji Nuolatinėje atstovybėje dirbs bent dvejus metus.

16Pareiškėja Potvarkiu, priešingai nei nurodyta Nuolatinės atstovybės nuolatinio atstovo ES pavaduotojo 2012 m. rugpjūčio 27 d. rašte, buvo atšaukta iš Nuolatinės atstovybės nuo 2014 m. vasario 28 d., t. y. nesuėjus dviejų metų terminui.

17Pirmosios instancijos teismo vertinimu, Nutarimo 4.5 punkte nurodytas valstybės tarnautojo atšaukimas iš atstovybės dėl tarnybinės būtinybės negali būti aiškinamas analogiškai, kaip VTĮ 18 straipsnio 5-7 dalyse numatytas valstybės tarnautojo perkėlimas į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas dėl tarnybinės būtinybės. Nutarimo 4.5 punktu reglamentuojamas ne valstybės tarnautojo perkėlimas į kitas pareigas dėl tarnybinės būtinybės, bet jo atšaukimas iš pareigų, eitų atstovybėje dėl tarnybinės būtinybės, taigi tokiai situacijai VTĮ 18 straipsnio 5-7 dalyse įtvirtintas teisinis reguliavimas netaikomas. Nutarimo 4.5 punkte nurodyta sąlyga – valstybės tarnautojo atšaukimas iš atstovybės dėl tarnybinės būtinybės – turi būti aiškinama kaip perkelto į atstovybę pagal VTĮ 19 straipsnį valstybės tarnautojo atšaukimas perkėlusios tarnautoją institucijos vadovo sprendimu iš pareigų atstovybėje į eitas arba kitas pareigas įstaigoje, perkėlusioje valstybės tarnautoją, anksčiau nei treji metai arba anksčiau, nei kitas perkėlimo metu nustatytas terminas. Šiuo atveju nėra pagrindo vadovautis atsakovo nurodytu tarnybinio būtinumo instituto paskirties aiškinimu, pateiktu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 2 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A662-185/2013, kadangi šioje byloje buvo aiškinamas valstybės tarnautojo laikino perkėlimo į kitas pareigas esant tarnybiniam būtinumui institutas, o ne perkelto pagal VTĮ 19 straipsnį valstybės tarnautojo atšaukimo iš diplomatinės atstovybės dėl tarnybinio būtinumo, atvejis.

18Kadangi pareiškėja ne savo noru, bet perkėlusios institucijos vadovo sprendimu dėl tarnybinių priežasčių (funkcijų pasibaigimo, nenumatytų lėšas personalo išlaikymui pagal Vyriausybės 2013 m. lapkričio 27 d. nutarimą Nr. 1112) buvo atšaukta iš pareigų diplomatinėje atstovybėje ir paskirta į pareigas perkėlusioje institucijoje, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėja buvo atšaukta iš pareigų dėl tarnybinės būtinybės. Kadangi atšaukimo laikas, nurodytas Potvarkyje buvo trumpesnis, nei pareiškėjos sudarytos gyvenamosios patalpos nuomos sutartyje numatytas įspėjimo apie sutarties nutraukimą terminas (3 mėn.), o gyvenamosios patalpos nuomos sutartyje buvo numatytos netesybos už nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą, remiantis Nutarimo 4.5 punktu, atsakovas privalėjo išmokėti pareiškėjai nuomos sutarties nutraukimo išlaidas, šiuo atveju pareiškėjos sumokėtas netesybas už gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą.

19Pabrėžė, kad pareiškėja, sudarydama terminuotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, elgėsi sąžiningai ir protingai, pagal tuo metu turėtą informaciją apie numatomą perkėlimo trukmę. Pareiškėja, sužinojusi apie atšaukimą iš Nuolatinės atstovybės, taip pat elgėsi sąžiningai ir protingai, siekė išvengti nuostolių dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą – ėmėsi veiksmų pernuomoti butą kitiems asmenims (b. l. 59–60), susitarė su nuomotojo atstovais dėl sankcijų netaikymo už pavėluotą įspėjimą apie nuomos sutarties nutraukimą (b. l. 63–64).

20III.

21Atsakovas Lietuvos Respublikos užsienių reikalų ministerija apeliaciniu skundu (b. l. 131–140) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 24 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Apeliaciniame skunde pakartoja bylos faktines aplinkybes, paaiškina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. liepos 3 d. administracinių bylų tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos apibendrinime yra pažymėjęs, kad konstituciniai valstybės tarnybos organizavimo principai reikalauja valstybės tarnybos sistemos vieningumo užtikrinimo, nepaneigiant galimybės tam tikrus valstybės tarnybos santykius reguliuoti diferencijuotai. Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas (toliau ir Diplomatinės tarnybos įstatymas) bei kiti teisės aktai diplomatinę tarnybą priskiria ypatingai valstybės tarnybos daliai, susijusiai su Lietuvos atstovavimu užsienyje, kurioje ypač svarbu užtikrinti šios tarnybos tinkamumą ir stabilumą. Diplomatinės tarnybos specifika suponuoja UR ministro specialiąją kompetenciją diplomatų parinkimui taikyti rotacijos principą (Diplomatinės tarnybos įstatymo 24 str.). Remiasi VTĮ 19 straipsniu ir mano, kad VTĮ 19 straipsnyje naudojamas terminas „paprastai ne ilgiau kaip trejus metus“ aiškintinas taip, kad tas faktas, jog valstybės tarnautojas buvo perkeltas darbui į atstovybę ne ilgiau kaip trejus metus, nepanaikina galimybės atsirasti juridiškai reikšmingam tarnautojo perkėlimo terminą sąlygojančiam faktui – tam tikros aplinkybės atsiradimui, o tokios aplinkybės (fakto) atsiradimo galimybę ir numato minėti įstatymai, taip pat URM nuostatai ir Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai. Tas faktas, kad pareiškėja buvo perkelta į Nuolatinę atstovybę Kanclerio potvarkiu nenurodant paskyrimo termino, nepanaikina galimybės atsirasti juridiškai reikšmingam pareiškėjos perkėlimą sąlygojusiam faktui – tam tikros aplinkybės atsiradimui, o tokios aplinkybės atsiradimas buvo Vyriausybės sprendimai dėl valstybės institucijų bei valstybės tarnautojų vykdytų funkcijų Lietuvos valstybei pirmininkaujant ES Tarybai pasibaigimo bei biudžetinio finansavimo nebeskyrimas (sumažinimas) Lietuvos Respublikos įstaigoms ir jų darbuotojams.

23Bylos faktinės aplinkybės patvirtina, jog pareiškėjos pareigybė Lietuvos Respublikos atstovybėje buvo įsteigta terminuotam laikui – Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai laikotarpiui. Lietuvos nuolatinės atstovybės ES su pirmininkavimu susijusių pareigybių 2011-2012 metų rotacijos plane buvo nurodytos esamos ir papildomai steigtinos pareigybės pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu, tarp kurių buvo nurodyta ir pareiškėjos pareigybė Nuolatinėje atstovybėje laikotarpiui ne ilgesniam kaip iki 2014 metų pirmojo pusmečio pabaigos. Pareiškėjai privalėjo būti ir buvo žinoma bei suprantama apie URM diskrecijos teisę valstybės tarnautoją iš laikinojo perkėlimo darbui diplomatinėje atstovybėje atšaukti iš pareigų diplomatinėje atstovybėje paskiriant tolesniam darbui URM nesilaikant paskyrimo (perkėlimo) diplomatinėje tarnyboje terminų ir nustatytų bendrų procedūrų.

24Įstatymai, reglamentuojantys valstybės tarnautojų priėmimą į tarnybą ir perkėlimą į kitas pareigas, nereikalauja, kad darbdavys ir darbuotojas iš karto detaliai susitartų dėl visų darbų, kuriuos darbuotojui gali tekti dirbti. Darbo funkcijų apimtis gali būti nustatyta lokaliniais norminiais aktais, pvz.: pareigybės aprašymu. Iš pareiškėjos pareigybės aprašymo buvo aiški jos tarnybos funkcijų Nuolatinėje atstovybėje apimtis ir funkcijų Nuolatinėje atstovybėje vykdymo laikotarpis. Pareiškėja raštu ir savo veiksmais išreikšdama savo sutikimą būti perkelta į Nuolatinę atstovybę suprato tokio perkėlimo sąlygas ir priežastis.

25Remiasi Taisyklių (2009 m. kovo 13 d. redakcija) 3, 5, 6, 8 ir 12 punktais. Pažymi, kad pagal Taisyklių 3(1) punktą Kancleris savo potvarkiu gali atšaukti tarnautoją iš pareigų diplomatinėje atstovybėje anksčiau nei po trejų metų; pasibaigus šiam perkėlimo terminui tarnautojas atšaukiamas iš pareigų diplomatinėje atstovybėje nesilaikant Taisyklių 6, 8, 13 ir 14 punktuose nustatytų procedūrų.

26Informacija apie laisvas karjeros valstybės tarnautojų pareigas diplomatinėje atstovybėje ar ministerijoje, į kurias siekiama perkelti valstybės tarnautoją, skelbiama URM informacinėje sistemoje (kURMis). Sutinkamai su Aprašo 15 punktu Kancleris potvarkiu gali atšaukti tarnautoją iš pareigų diplomatinėje atstovybėje anksčiau nei po trejų metų. Laikantis aukščiau nurodytos tvarkos darbdavys perkėlė pareiškėją į Nuolatinę atstovybę, o vėliau ją atšaukė iš tarnybos Nuolatinėje atstovybėje. Pažymėtina, kad nei VTĮ, nei kiti teisės aktai nenumato termino prieš kurį asmuo turi būti įspėjamas apie perkėlimą į kitas pareigas, teisės aktai nenumato, kad karjeros valstybės tarnautojo grąžinimui iš diplomatinės atstovybės tolesniam darbui į URM būtų reikalingas tokio asmens sutikimas.

27Pirmosios instancijos teismas Nutarimo 4.5 punkte nurodytą terminą „dėl tarnybinės būtinybės atšaukiamas“ sprendime aiškino kaip perkelto į atstovybę pagal VTĮ 19 straipsnį valstybės tarnautojo atšaukimas perkėlusios tarnautoją institucijos vadovo sprendimu iš pareigų atstovybėje į eitas arba kitas pareigas įstaigoje, perkėlusioje valstybės tarnautoją, anksčiau nei treji metai arba anksčiau, nei kitas perkėlimo metu nustatytas terminas. Toks aukščiau paminėtos teisės normos aiškinimas prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotai teisminei praktikai (2013 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1895/2013) bei faktinėms nagrinėjamos bylos aplinkybėms.

28Potvarkis negali būti pripažintas tarnybiniu būtinumu, nes faktinė situacija neatitinka tarnybinio būtinumo paskirties. Pirmiausia pastebėtina, kad valstybės tarnautojo perkėlimas į kitas pareigas dėl tarnybinio būtinumo galimas tik kaip laikinas perkėlimas. Tuo tarpu iš Potvarkio matyti, kad pareiškėja nuo 2014 m. vasario 28 d. atšaukta iš (duomenys neskelbtini) pareigų ir paskirta į URM (duomenys neskelbtini) pareigas nuolatiniam darbui.

29Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą teisminę praktiką perkelti darbuotoją dėl tarnybinio būtinumo į kitas pareigas galima tik tuo atveju, kai yra atsiradęs atitinkamos kvalifikacijos darbuotojo stygius tam tikroje tarnybos vietoje. Tuo tarpu nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog Kanclerio 2012 m. birželio 26 d. potvarkiu atliktas pareiškėjos perkėlimas į Lietuvos Nuolatinę atstovybę dėl URM ir Nuolatinei atstovybei priskirtų laikinų Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai funkcijų atlikimo ir dėl atsiradusio darbuotojų stygiaus Nuolatinėje atstovybėje labiau atitinka tarnybinio būtinumo paskirtį, nei pareiškėjos atšaukimą iš tarnybos Nuolatinėje atstovybėje nuolatiniam darbui į URM. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje Nr. A7-433/2005 nagrinėjamu atveju pareiškėja, laikinai perkelta ir vykdžiusi jai nustatytas pareigas Nuolatinėje atstovybėje, neturi teisinių pagrindų perkėlimo į Nuolatinę atstovybę pasibaigimą ginčyti įrodinėdama darbdaviui iškilusia tarnybine būtinybe, nes jos atšaukimas iš tarnybos Nuolatinėje atstovybėje į URM buvo vieningo (rotacijos) proceso sudėtinė dalis, taigi nelaikytinas tarnybine būtinybe.

30Pabrėžia, kad Belgijos įstatymai leidžia buto nuomos sutartis sudaryti ne tik 3, 2 metų terminui, bet ir trumpesniam laikotarpiui. Kadangi pareiškėja, kaip URM valstybės tarnautoja privalėjo žinoti, kad ji gali būti iš atstovybės atšaukta bet kuriuo metu, sudarydama buto nuomos sutartį privalėjo numatyti galimą atšaukimą ir įtraukti atitinkamas nuostatas į sudaromą sutartį arba nuomotis iš kito savininko, nuomos sutartį sudarant vienerių metų laikotarpiui su galimybe jį dar pratęsti. Tai, jog valstybės lėšos už buto nuomą (išmoka) valstybės tarnautojui skiriamos neatsiskaitytinai, nulemia jo pareigą būti asmeniškai atsakingu už patalpų nuomos sutarčių sudarymą, jų vykdymą ir nutraukimą, nes asmenys, sudarydami sandorį išreiškia savo valią dėl tarpusavio susitarimu sukuriamų teisių ir pareigų, prisiimamos atsakomybės. Taigi, remiantis Gyvenamųjų patalpų suteikimo aprašo 23 ir 36 punktais, pareiškėjos ir jos nuomoto buto (duomenys neskelbtini) savininko (jį atstovaujančios agentūros) sudarytas susitarimas nutraukti sutartį, pareiškėjai įsipareigojant sumokėti 1 920 EUR baudą negalėjo sukurti ir nesukūrė teisinių pasekmių atsakovui.

31Pareiškėja D. J. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (b. l. 145–149) su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat, prašo priteisti 400 Lt (115,85 Eur) atstovavimo išlaidų.

32Atsiliepime į apeliacinį skundą pažymi, kad iš VTĮ 19 straipsnio ir Aprašo nuostatų matyti, kad paprastai karjeros valstybės tarnautojas, kuris perkeliamas į kitas pareigas diplomatinėje atstovybėje, gali šias pareigas eiti ne ilgiau kaip trejus metus. Valstybės tarnautojas, pasirinkęs gauti išmoką (kompensaciją) apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, komunalinėms ir ryšių išlaidoms, turi pats pasirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, savo vardu sudaryti gyvenamųjų patalpų užsienyje nuomos sutartį. Remiantis Nutarimo 4.5 punktu, perkeltam į diplomatinę atstovybę valstybės tarnautojui nedraudžiama sudaryti terminuotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Be to, valstybės tarnautojams sudaryti terminuotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį nedraudžia ir atsakovo patvirtintas Gyvenamųjų patalpų suteikimo aprašas. Pareiškėjos atveju matyti, kad Kanclerio 2012 m. birželio 26 d. potvarkiu pareiškėją perkeliant į (duomenys neskelbtini) pareigas, jos perkėlimo terminas nebuvo nurodytas. Remiantis aptartu teisiniu reglamentavimu, pareiškėjos perkėlimas į kitas pareigas galėjo trukti ne ilgiau kaip trejus metus. Be to, pareiškėja atsakovo nebuvo supažindinta su jokiais teisės aktais, kurie numatytų konkretų pareiškėjos perkėlimo į Nuolatinę atstovybę terminą. Tačiau iš minėto Nuolatinės atstovybės įgaliotojo ministro nuolatinio atstovo ES pavaduotojo 2012 m. rugpjūčio 27 d. rašto, kuriame nurodyta, kad pareiškėja nuo 2012 m. rugpjūčio 20 d. dirba Nuolatinėje atstovybėje, o jos darbo sutartis pasirašyta dviejų metų laikotarpiui (b. 1. 67–68), galima spręsti, kad pareiškėjai perkėlimo metu buvo suteikta informacija, jog ji Nuolatinėje atstovybėje dirbs bent dvejus metus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėja sudarė trumpalaikę buto nuomos sutartį, kurios trukmė – 3 metai, skaičiuojant nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Sutartyje numatyta, kad savininką apie nuomos sutarties nutraukimą nuomininkas turi informuoti prieš 3 pilnus mėnesius. Kartu pareiškėjos prašymu į sutartį įtraukta nuostata, kad po pirmų dviejų sutarties metų pareiškėja gali nutraukti sutartį be baudų.

33Pažymi, kad atsakovas pareiškėją į Nuolatinę atstovybę perkėlė ne nuo 2012 m. antrojo pusmečio pradžios, bet nuo 2012 m. rugpjūčio 20 d., o atšaukė nesuėjus dviejų metų terminui. Remiantis Taisyklių 14 punktu, tarnautojai perkeliami ir grąžinami paprastai kasmet nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. Vadinasi, net ir numačius rotacijos plane pareiškėjos pareigybę iki 2014 m. pirmojo pusmečio, pareiškėja pagrįstai galėjo tikėtis, kad jos atšaukimas gali vykti iki rugsėjo 1 d.

34Sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime pateiktais motyvais bei mano, kad nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti ir į tai, kad kitos institucijos (Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija), vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintais Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatais, į Nuolatinę atstovybę paskirtiems spec. atašė, kompensuoja netesybas, remiantis Nutarimo 4.5 punktu. Iki 2011 sausio 1 d., vadovaujantis tuo metu galiojusia Nutarimo redakcija, gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis sudarinėjo pačios atstovybės, o ne atstovybės darbuotojai. Tuo metu atstovybės susidurdavo su gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo išlaidomis ir jas padengdavo.

35Prašyme priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas pareiškėja remiasi ABTĮ 44 straipsnio 1 dalimi ir nurodo, jog apeliacinės instancijos teisme ji patyrė 400 Lt (115,85 Eur) bylinėjimosi išlaidų (atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimas.).

36Teisėjų kolegija

konstatuoja:

37IV.

38Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kanclerės 2014-04-16 sprendimo Nr. (22.29.)3-2418, kuriuo atsisakyta kompensuoti sumokėtas netesybas nutraukiant buto (duomenys neskelbtini) nuomos sutartį, bei įpareigojimo atlikti veiksmus, teisėtumo ir pagrįstumo.

39Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos skundą tenkino, t. y. panaikino Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kanclerės 2014 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. (22.29.)3-2418 „Dėl prašymo kompensuoti netesybas už nuomotą butą“ ir įpareigojo atsakovą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją kompensuoti pareiškėjai D. J. 1920 eurų netesybas už nuomotą butą. Teismas sprendime nurodė, jog kadangi pareiškėja ne savo noru, bet perkėlusios institucijos vadovo sprendimu dėl tarnybinių priežasčių (funkcijų pasibaigimo, nenumatytų lėšų personalo išlaikymui pagal Vyriausybės 2013 m. lapkričio 27 d. nutarimą Nr. 1112) buvo atšaukta iš pareigų diplomatinėje atstovybėje ir paskirta į pareigas perkėlusioje institucijoje, konstatuotina, kad pareiškėja buvo atšaukta iš pareigų dėl tarnybinės būtinybės bei kadangi atšaukimo laikas, nurodytas Kanclerio 2014-01-15 potvarkyje (2014-02-28) buvo trumpesnis, nei pareiškėjos sudarytos gyvenamosios patalpos nuomos sutartyje numatytas įspėjimo apie sutarties nutraukimą terminas (3 mėn.), o gyvenamosios patalpos nuomos sutartyje buvo numatytos netesybos už nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą, remiantis Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ 4.5 punktu, atsakovas privalėjo išmokėti pareiškėjai nuomos sutarties nutraukimo išlaidas, šiuo atveju pareiškėjos sumokėtas netesybas už gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą.

40Atsakovas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija su pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka, teigia, kad teismas neatskleidė bylos esmės, netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias ginčo santykius, neteisingai vertino byloje surinktus įrodymus, nukrypo nuo teisminės praktikos, ko pasėkoje skundžiamu sprendimu padarė nepagrįstas, neteisėtas ir neteisingas išvadas, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo priimtą sprendimą prašo panaikinti ir priimti naują sprendimą – D. J. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

41Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855 redakcija) 19 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, jog karjeros valstybės tarnautojas arba statutinis valstybės tarnautojas jo rašytiniu sutikimu gali būti perkeltas į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, taip pat dirbti į specialiąsias misijas. To paties straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad paprastai pagal šio straipsnio 1 ar 3 dalį perkeltas valstybės tarnautojas kitas pareigas gali eiti ne ilgiau kaip trejus metus, jeigu tarptautinė sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Pagal minėto įstatymo 19 straipsnio 6 dalį, karjeros valstybės tarnautojų arba statutinių valstybės tarnautojų perkėlimo į šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas ir atšaukimo iš šių pareigų tvarką, socialinių garantijų tarnybos užsienyje metu ypatumus nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

42Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kanclerio 2012-03-13 potvarkiu Nr. VP-98 patvirtinto Karjeros valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas Užsienio reikalų ministerijoje ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse tvarkos aprašo 3 punkte nustatyta, kad klausimus, susijusius su tarnautojų perkėlimu į kitas pareigas diplomatinėse atstovybėse ir su jų atšaukimu iš pareigų, svarsto Valstybės tarnautojų perkėlimo komisija, kuri teikia rekomendacijas ministerijos kancleriui. Pagal Aprašo 14 punktą, paprastai tarnautojas kitas pareigas diplomatinėje atstovybėje gali eiti ne ilgiau kaip trejus metus, o Aprašo 16 punktas numato, kad pasibaigus perkėlimo terminui, nustatytam šio tvarkos aprašo 14 punkte, tarnautojas atšaukiamas iš pareigų diplomatinėje atstovybėje. Aprašo 15 punkte įtvirtinta, kad ministerijos kancleris potvarkiu gali atšaukti valstybės tarnautoją iš pareigų diplomatinėje atstovybėje anksčiau nei po trejų metų.

43Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ 4.2 punkte nustatyta, kad kitiems atstovybės darbuotojams jų pasirinkimu kas mėnesį lygiomis dalimis skiriama išmoka (kompensacija) apsirūpinti darbuotojo pareigybę ir šeimos narių skaičių atitinkančiomis gyvenamosiomis patalpomis, komunalinėms ir ryšių išlaidoms padengti (toliau - išmoka) arba, esant galimybei, suteikiamos jų pareigybę ir šeimos narių skaičių atitinkančios gyvenamosios patalpos. Šio nutarimo 4.4 punkte reglamentuota, jog išmoka atstovybės darbuotojui išmokama kas mėnesį kartu su darbo užmokesčiu. Pagal minėto nutarimo 4.5 punktą, jeigu diplomatas ar kitas valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės atšaukiamas iš atstovybės ir atšaukimo laikas, nurodytas valstybės institucijos ar įstaigos, paskyrusios ar perkėlusios diplomatą ar kitą valstybės tarnautoją į atstovybę, vadovo sprendime, trumpesnis už diplomato ar kito valstybės tarnautojo gyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje numatytą įspėjimo apie sutarties nutraukimą terminą, taip pat jeigu sutartyje nustatytos netesybos jos nutraukimo prieš terminą atveju, diplomato ar kito valstybės tarnautojo gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo išlaidas apmoka valstybės institucija ar įstaiga, paskyrusi ar perkėlusi diplomatą ar kitą valstybės tarnautoją į atstovybę.

44Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2010-12-17 įsakymu Nr. V-171 patvirtinto Gyvenamųjų patalpų suteikimo ir išmokos (kompensacijos) apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis skyrimo Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių darbuotojams tvarkos aprašo 2 punkte numatyta, kad valstybės tarnautojams jų pasirinkimu, pateikus raštišką prašymą atstovybės vadovui, suteikiamos gyvenamosios patalpos arba skiriama išmoka (kompensacija) apsirūpinti darbuotojo pareigybę ir šeimos narių skaičių atitinkančiomis gyvenamosiomis patalpomis, komunalinėms ir ryšių išlaidoms padengti. Pagal minėto aprašo 23 punktą, išmoka skaičiuojama nuo darbuotojo darbo atstovybėje pradžios kas mėnesį lygiomis dalimis. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį sudaro atstovybės darbuotojas savo vardu. Sudarant šią sutartį rekomenduojama vadovautis aprašo 10 punktu, kuris numato, kad į sudaromą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, esant galimybei, turėtų būti įtraukiama sąlyga dėl galimybės nutraukti sutartį prieš terminą valstybės tarnautojo perkėlimo iš buvimo valstybės atveju. Aprašo 36 punkte nustatyta, jog atstovybės darbuotojai, kuriems mokama išmoka apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, už gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sudarymą, vykdymą ir nutraukimą atsako asmeniškai.

45Byloje nustatyta, jog Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kanclerio 2012-06-26 potvarkiu Nr. DP-85 (duomenys neskelbtini) D. J. nuo 2012 m. rugpjūčio 20 d. (įskaitytinai) perkelta į (duomenys neskelbtini) (A lygis, 11 kategorija) pareigas. Šio įsakymo 2 punktu nustatyta pareiškėjai nuo 2012 m. rugpjūčio 20 d. (įskaitytinai) mokėti 11 kategorijos pareiginę algą, 3 procentų priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, taip pat su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensaciją pagal vyriausiojo specialisto pareigas, taikant gyvenimo lygio vietos koeficientą (duomenys neskelbtini), mokant iš Lietuvos pirmininkavimui koordinavimo lėšų. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kanclerio 2014-01-15 potvarkiu pareiškėja nuo 2014 m. vasario 28 d. (įskaitytinai) atšaukta iš (duomenys neskelbtini) pareigų ... >.

46Darbo Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje laikotarpiu D. J. savarankiškai pasirūpino gyvenamosiomis patalpomis, todėl prašė skirti išmoką (kompensaciją) apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, komunalinėms ir ryšių išlaidoms. Pareiškėja 2012 m. rugpjūčio 31 d. sudarė buto nuomos sutartį trejų metų laikotarpiui (nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.). Minėtos sutarties 2 punkte nustatyta, jog nuomininkas gali bet kada nutraukti nuomos sutartį, jei apie tai praneš prieš tris mėnesius. Tokiu atveju nuomininkas turės sumokėti trijų, dviejų ar vieno mėnesio nuomos mokestį, priklausomai nuo to, ar nuomos sutartis nutraukiama per pirmuosius, antruosius ar trečiuosius metus. Nuomos sutarties 21 punkte taip pat įtvirtinta, jog praėjus dviems metams nuomininkas turi teisę nutraukti nuomos sutartį be kompensacijos mokėjimo su sąlyga, kad apie tai bus pranešta prieš tris mėnesius.

47Byloje pateiktas Lietuvos nuolatinės atstovybės ES su pirmininkavimu susijusių pareigybių 2011–2012 metų rotacijos planas, iš kurio matyti, kad pareigybė, į kurią buvo perkelta D. J., nurodyta kaip papildoma. Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos 2010 m. lapkričio 18 d. posėdžio protokole Nr. 9 taip pat užfiksuota, jog svarstyti kandidatai – karjeros valstybės tarnautojai į LR nuolatinės atstovybės ES su pirmininkavimu ES susijusias pareigybes 2011–2012 metais. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012-06-26 įsakymu patvirtinto Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje (duomenys neskelbtini) pareigybės aprašyme valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, veiklos sritis apibrėžiama kaip Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu vykstančių renginių – Tarybos darbo grupių posėdžių, kitų susitikimų planavimas bei pasirengimo pirmininkauti ES koordinavimas. Aptariamo pareigybės aprašymo 4 punkte nurodyta šios pareigybės paskirtis, t. y. atstovybės (duomenys neskelbtini), atsakingo už Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių kalendorių, pareigybė reikalinga užtikrinti sėkmingą Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu vykstančių renginių, įskaitant ES Tarybos darbo grupių posėdžių, kitų susitikimų planavimą, šio kalendoriaus priežiūrą ir įgyvendinimą, visapusišką renginių logistinį aprūpinimą, bei prisidėti prie bendro pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai koordinavimo. Pareigybės aprašymo 7 punkte įtvirtintos šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos, kurios taip pat išimtinai siejamos su Lietuvos pirmininkavimu ES Tarybai. Be to, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kanclerio 2012-06-26 potvarkyje Nr. DP-85 „Dėl D. J. perkėlimo darbui užsienyje“ nėra nurodyta konkreti kalendorinė data ar tam tikrų aplinkybių atsiradimas, iki kurių pareiškėja perkeliama į atitinkamas pareigas Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES. Iš šių faktinių aplinkybių visumos matyti, kad pareiškėjos perkėlimas į Lietuvos nuolatinę atstovybę ES buvo siejamas su pirmininkavimu ES Tarybai. Atsižvelgiant į tai D. J., būdama atidi ir rūpestinga, galėjo ir turėjo suvokti, kad į anksčiau minėtas pareigas atstovybėje ji yra perkeliama pirmininkavimo terminui, o ne trejų metų laikotarpiui.

48Mokslinėje doktrinoje teigiama, jog tarnybinio būtinumo konstatavimas galimas tik tuo atveju, kai institucijos ar įstaigos, į kurią valstybės tarnautojas perkeliamas, vidinių personalo išteklių nepakanka kvalifikuotai užtikrinti institucijos ar įstaigos funkcionalumo, o ankstesnėje institucijoje ar įstaigoje dėl tokio valstybės tarnautojo perkėlimo veikla nesutrikdoma. Tarnybinio būtinumo pagrindas valstybės tarnautojų perkėlimui į kitas pareigas turi būti motyvuotai paaiškintas įsakyme dėl laikinojo perkėlimo į kitas pareigas, taip pat nurodoma, kas laikino perkėlimo metu vykdys perkeltojo tarnybines funkcijas. Kalbant apie karjeros valstybės tarnautojo perkėlimą į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje tarnybinis būtinumas vertinamas atsižvelgiant į šiuos kriterijus: į pareigas, kurioms vykdyti numatoma laikinai perkelti karjeros valstybės tarnautoją, dėl specialių kvalifikacijų reikalingumo negali būti priimtas pakaitinis valstybės tarnautojas; pareiginių funkcijų, kurias turės vykdyti perkeltas karjeros valstybės tarnautojas, svarba institucijos ar įstaigos funkcionalumui garantuoti turi būti didesnė, negu vykdytų užimant ankstesnes pareigas; perkelto karjeros valstybės tarnautojo funkcijos turės būti vykdomos, siekiant laiduoti jam anksčiau eitas pareigas. Perkeliant karjeros valstybės tarnautoją į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje tarnybinis būtinumas vertinamas atsižvelgiant į šiuos kriterijus: institucijų ar įstaigų, į kurias ar iš kurių laikinai perkeliamas karjeros valstybės tarnautojas, paskirtis ir funkcijos savo turiniu yra panašios; institucijos ar įstaigos, į kurią perkeliamas karjeros valstybės tarnautojas, personalas neturi kvalifikacijų, reikalingų svarbioms jos funkcijoms vykdyti nedelsiant, o kvalifikacijų formavimui nėra laiko arba šios kvalifikacijos dar tik formuojamos; perkeliamo karjeros valstybės tarnautojo kvalifikacijų visiškai pakanka vykdyti kitas pareigines funkcijas be papildomo mokymo ir pan. (R. Budbergytė, A. Šakočius, D. Žilinskas „Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo komentaras“. Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2004, p. 99-105).

49Kaip jau buvo minėta, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėja buvo atšaukta iš pareigų diplomatinėje atstovybėje ir paskirta į pareigas perkėlusioje institucijoje dėl tarnybinės būtinybės. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kanclerio 2012-03-13 potvarkiu Nr. VP-98 patvirtinto Karjeros valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas Užsienio reikalų ministerijoje ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse tvarkos aprašo 18 punkte įtvirtinta, jog atšaukiami iš pareigų diplomatinėse atstovybėse tarnautojai grąžinami į iki perkėlimo į diplomatinę atstovybę eitas arba kitas tos pačios kategorijos tarnautojo pareigas ministerijoje arba gali būti perkeliami į kitas tos pačios kategorijos valstybės tarnautojo pareigas kitoje diplomatinėje atstovybėje. Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kanclerio 2014-01-15 potvarkio Nr. KP-9, D. J. nuo 2014 m. vasario 28 d. (įskaitytinai) atšaukta iš Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje vyriausiosios specialistės (A lygis, 11 kategorija) pareigų ir paskirta į (duomenys neskelbtini) (A lygis, 11 kategorija) pareigas. Tai reiškia, jog pareiškėja buvo atšaukta ir grąžinta į kitas tos pačios kategorijos ir lygio valstybės tarnautojo pareigas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, t. y. taikyta teisės aktais nustatyta garantija, o ne atšaukta iš Lietuvos nuolatinės atstovybės ES dėl tarnybinės būtinybės.

50Pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kanclerio 2012-03-13 potvarkiu Nr. VP-98 patvirtinto Karjeros valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas Užsienio reikalų ministerijoje ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse tvarkos aprašo 19 punktą, tarnautojai perkeliami ir grąžinami paprastai kasmet nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Personalo departamentas iš anksto suderina konkrečias tarnautojų perkėlimo ir grąžinimo datas ir parengia ministerijos kanclerio potvarkių projektus. Nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kanclerio 2014-01-15 potvarkis Nr. KP-9 „Dėl D. J. atšaukimo ir skyrimo į pareigas Užsienio reikalų ministerijoje“ buvo priimtas prieš pusantro mėnesio iki atšaukimo iš Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, byloje taip pat nėra jokių duomenų, jog pareiškėja apie atšaukimo datą buvo informuota anksčiau bei supažindinta su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1112, t. y. jog lėšos pagal Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais tarpinstitucinį 2013-2014 metų veiklos planą išlaikomam personalui Lietuvos diplomatinėse atstovybėse numatytos iki 2014 m. vasario 28 d. Be to, Valstybės tarnautojų perkėlimo komisija 2013 m. spalio 16 d. rekomendavo atšaukti pareiškėją į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją 2014 m. I-ketvirtį, nenurodant konkrečios datos.

51Savo aktuose aiškindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnį Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs (inter alia 1999 m. gruodžio 21 d., 2006 m. gegužės 9 d., 2006 m. birželio 6 d., 2006 m. lapkričio 27 d., 2007 m. spalio 24 d., 2008 m. sausio 21 d. nutarimuose), kad teismai, vykdydami teisingumą, privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose išreikštos teisės įgyvendinimą, garantuoti teisės viršenybę, apsaugoti žmogaus teises ir laisves. Iš Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalies teismams kyla pareiga teisingai ir objektyviai išnagrinėti bylas, priimti motyvuotus ir pagrįstus sprendimus (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 15 d., 2007 m. spalio 24 d. nutarimai). Konstitucijoje įtvirtintas teisingumo principas, taip pat nuostata, kad teisingumą vykdo teismai, reiškia, jog konstitucinė vertybė yra ne pats sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas; konstitucinė teisingumo samprata suponuoja ne tik formalų, nominalų teismo vykdomą teisingumą, ne tik išorinę teismo vykdomo teisingumo regimybę, bet ir – svarbiausia – tokius teismo sprendimus (kitus baigiamuosius teismo aktus), kurie savo turiniu nėra neteisingi; vien formaliai teismo vykdomas teisingumas nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d., 2007 m. spalio 24 d., 2008 m. sausio 21 d., 2008 m. vasario 20 d. nutarimai).

52Nagrinėjamu atveju reikia pripažinti, jog atsakovas tinkamai neinformavo D. J. apie perkėlimo trukmę ir atšaukimo iš Nuolatinės atstovybės ES datą, todėl pareiškėja turėjo lūkestį tikėtis, jog iš pareigų Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES bus atšaukta per teisės aktais nustatytą laikotarpį (paprastai nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.). Atsižvelgiant į tai, jog pasekmėms kilti įtakos turėjo abiejų ginčo šalių veiksmai, teisėjų kolegija sprendžia, jog pareiškėjos prašymas tenkintinas iš dalies ir priteistina iš atsakovo 50 procentų dydžio kompensacija už sumokėtas netesybas, nutraukus buto (duomenys neskelbtini) nuomos sutartį.

53Pareiškėja atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėja turi teisę reikalauti atlyginti sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas (ABTĮ 44 str. 2 d.). Taip pat, remiantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, ji turi teisę reikalauti atlyginti ir patirtas atstovavimo išlaidas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu (ABTĮ 45 str. 1 d.).

54Vadovaujantis Rekomendacijų 7 punktu, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 972 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ nuo 2014 m. spalio 1 d. patvirtino MMA – 1 035 Lt (teisinės paslaugos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme pareiškėjai teiktos po 2014 m. spalio 1 d.).

55Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą, maksimali suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą yra 1 552,50 Lt (1 035 Lt MMA x 1,5). Pinigų sumokėjimo už suteiktų teisinių paslaugų faktą patvirtina 2014 m. lapkričio 20 d. pinigų priėmimo kvitas (duomenys neskelbtini). Kadangi prašoma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą priteisti suma neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, ji priteistina iš atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies (50 procentų), proporcingai patenkintų reikalavimų daliai mažintinos ir bylinėjimosi išlaidos (bylinėjimosi išlaidų suma mažintina perpus), t. y. priteistina 200 Lt (57,92 Eur).

56Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš dalies netinkamai vertino faktinę situaciją, taikė ir aiškino teisės normas, ko pasėkoje priėmė dalinai netinkamai motyvuotą sprendimą, todėl atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeičiamas.

57Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

58Atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

59Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 24 d. sprendimą pakeisti.

60Sprendimo dalį, kuria Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija įpareigota kompensuoti pareiškėjai D. J. 1920 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus dvidešimt eurų) panaikinti. Priteisti pareiškėjai D. J. iš atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 960 Eur (devynis šimtus šešiasdešimt eurų) kompensaciją už sumokėtas netesybas, nutraukus buto (duomenys neskelbtini) nuomos sutartį.

61Kitoje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

62Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos pareiškėjai D. J. 200 Lt (du šimtus litų) (57,92 Eur (penkiasdešimt septynis eurus ir devyniasdešimt du euro centus) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu apeliaciniame teisme, atlyginimą.

63Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja D. J. (toliau – ir pareiškėja) skundu (b.... 5. Paaiškino, kad URM kanclerio (toliau – ir Kancleris) 2012 m. birželio 26 d.... 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, atsiliepime į... 7. Paaiškino, kad 2012 m. birželio 26 d. Kanclerio potvarkiu Nr. DP-85... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 24 d. sprendimu (b.... 10. Pirmosios instancijos teismas aptarė byloje nustatytas faktines aplinkybes,... 11. Vadovavosi Nutarimo 4.2, 4.4 ir 4.5 punktais, UR ministro 2010 m. gruodžio 17... 12. Nurodė, jog iš VTĮ 19 straipsnio ir Aprašo nuostatų matyti, kad paprastai... 13. Nurodė, jog atsakovo argumentai, kad pareiškėja turėjo žinoti, jog jos... 14. Apie tai, kuriam konkrečiam terminui įsteigta pareiškėjos pareigybė,... 15. Vadinasi, pareiškėja atsakovo nebuvo supažindinta su jokiais teisės aktais,... 16. Pareiškėja Potvarkiu, priešingai nei nurodyta Nuolatinės atstovybės... 17. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, Nutarimo 4.5 punkte nurodytas... 18. Kadangi pareiškėja ne savo noru, bet perkėlusios institucijos vadovo... 19. Pabrėžė, kad pareiškėja, sudarydama terminuotą gyvenamųjų patalpų... 20. III.... 21. Atsakovas Lietuvos Respublikos užsienių reikalų ministerija apeliaciniu... 22. Apeliaciniame skunde pakartoja bylos faktines aplinkybes, paaiškina, kad... 23. Bylos faktinės aplinkybės patvirtina, jog pareiškėjos pareigybė Lietuvos... 24. Įstatymai, reglamentuojantys valstybės tarnautojų priėmimą į tarnybą ir... 25. Remiasi Taisyklių (2009 m. kovo 13 d. redakcija) 3, 5, 6, 8 ir 12 punktais.... 26. Informacija apie laisvas karjeros valstybės tarnautojų pareigas... 27. Pirmosios instancijos teismas Nutarimo 4.5 punkte nurodytą terminą „dėl... 28. Potvarkis negali būti pripažintas tarnybiniu būtinumu, nes faktinė... 29. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą teisminę... 30. Pabrėžia, kad Belgijos įstatymai leidžia buto nuomos sutartis sudaryti ne... 31. Pareiškėja D. J. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį... 32. Atsiliepime į apeliacinį skundą pažymi, kad iš VTĮ 19 straipsnio ir... 33. Pažymi, kad atsakovas pareiškėją į Nuolatinę atstovybę perkėlė ne nuo... 34. Sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime pateiktais motyvais bei mano,... 35. Prašyme priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas pareiškėja remiasi ABTĮ... 36. Teisėjų kolegija... 37. IV.... 38. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų... 39. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos skundą tenkino, t. y. panaikino... 40. Atsakovas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija su pirmosios... 41. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (2002 m. balandžio 23 d.... 42. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kanclerio 2012-03-13... 43. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1235... 44. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2010-12-17 įsakymu Nr. V-171... 45. Byloje nustatyta, jog Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos... 46. Darbo Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje laikotarpiu 47. Byloje pateiktas Lietuvos nuolatinės atstovybės ES su pirmininkavimu... 48. Mokslinėje doktrinoje teigiama, jog tarnybinio būtinumo konstatavimas galimas... 49. Kaip jau buvo minėta, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad... 50. Pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kanclerio 2012-03-13... 51. Savo aktuose aiškindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnį... 52. Nagrinėjamu atveju reikia pripažinti, jog atsakovas tinkamai neinformavo 53. Pareiškėja atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo priteisti bylinėjimosi... 54. Vadovaujantis Rekomendacijų 7 punktu, rekomenduojami priteistini užmokesčio... 55. Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą, maksimali suma už atsiliepimo į... 56. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 57. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 58. Atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos apeliacinį... 59. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 24 d. sprendimą... 60. Sprendimo dalį, kuria Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija... 61. Kitoje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.... 62. Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos... 63. Nutartis neskundžiama....