Byla AS-143-612-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Lietuvos lošimo operatorių asociacijos, uždarosios akcinės bendrovės ,,Olympic Casino Group Baltija“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Tete-a-Tete“ kazino atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjų Lietuvos lošimo operatorių asociacijos, uždarosios akcinės bendrovės ,,Olympic Casino Group Baltija“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Tete-a-Tete“ kazino skundą atsakovui Valstybinei lošimų priežiūros komisijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Žalgirio loto“ dėl nutarimų dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai Lietuvos lošimo operatorių asociacija, uždaroji akcinė bendrovė ,,Olympic Casino Group Baltija“ ir uždaroji akcinė bendrovė ,,Tete-a-Tete“ kazino (toliau – pareiškėjai) 2010 m. liepos 19 d. skundu, kurį 2010 m. rugpjūčio 9 d. patikslino, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti atsakovo Valstybinės lošimų priežiūros komisijos (toliau – atsakovas) 2010 m. birželio 17 d. nutarimų Nr. N-159, Nr. N-160, Nr. N-161, Nr. N-162, Nr. N-163, Nr. N-164, Nr. N-165, Nr. N-166, Nr. N-167, Nr. N-168, Nr. N-169 bei Nr. N-170 1 ir 2 punktus, kuriais buvo suderintos loterijų „Patrink asilą“, „Milijonierius

53 Lt“, „Turtingas katinas“, „Turtingas katinas 2“, „Kukū“, „Patrink asilą 1 Lt“, „Pinigų saugykla“, „Pinigų saugykla 2 Lt“, „Milijonierius“, „Pabučiuok ešerį“, „Dosnus mažylis“, „Dosnus mažylis II“ taisyklės ir šios loterijos priskirtos didžiosios momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai. Pareiškėjai taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdyti ginčijamų teisės aktų dalių ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo, UAB „Žalgirio loto“) direktoriaus patvirtintų loterijų „Patrink asilą“, „Milijonierius 3 Lt“, „Turtingas katinas“, „Turtingas katinas 2“, „Kukū“, „Patrink asilą 1 Lt“, „Pinigų saugykla“, „Pinigų saugykla 2 Lt“, „Milijonierius“, „Pabučiuok ešerį“, „Dosnus mažylis“, „Dosnus mažylis II“ taisyklių galiojimą.

6Pareiškėjai nurodė, kad, nesustabdžius nutarimų ir jais suderintų žaidimų taisyklių galiojimo, kils neigiamos pasekmės, ypač socialinės, ir jų nebus galima pašalinti, jeigu teismas patenkintų skundą. Nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, neribotas asmenų ratas tiesiogiai bus skatinamas dalyvauti lošime, ir tai akivaizdžiai turės neigiamą įtaką ypač jautrioms asmenų grupėms (pvz., nepilnamečiams), įtraukiant jas ir skatinant įsitraukti į lošimus. Esant nevienodam veiklos sąlygas sudarančiam reguliavimui, kyla grėsmė, kad kitų lošimų operatoriai praras dalį pajamų, o valstybė – dalį azartinių lošimų mokesčio. Nutarimų galiojimas gali tiesiogiai paveikti šioje byloje nedalyvaujančių trečiųjų asmenų teises ir pareigas, konkrečiai – darbo teisinių santykių srityje, sukelti neigiamas finansines pasekmes valstybei (darbuotojų atleidimo atveju), o šių teisių atkūrimas patenkinus skundą būtų neįmanomas.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutarties dalimi pareiškėjų prašymą atmetė (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 str.).

9Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Teismas, įvertinęs prašymą užtikrinti skundo reikalavimą ir inicijuojamo ginčo faktinių aplinkybių visumą, pripažino, kad pareiškėjų argumentai yra paremti prielaidomis. Pagal ABTĮ 92 straipsnio nuostatas, skundžiamo akto panaikinimas reiškia, jog konkrečiu atveju atkuriama buvusi iki ginčijamo akto priėmimo padėtis. Teismui patenkinus pareiškėjų skundą ir panaikinus skundžiamus atsakovo nutarimų punktus, kuriais buvo suderintos išvardintų loterijų taisyklės ir šios loterijos priskirtos didžiosios momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai, teismo įsitikinimu, iki sprendimo priėmimo buvusios padėties atkūrimas nepasunkėtų. Įvertinęs aplinkybę, kad pareiškėjai remiasi prielaidomis ir bylos medžiagoje nėra įrodymų, įgalinančių daryti išvadą, jog, nesustabdžius ginčijamų aktų galiojimo, iš esmės galėtų pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas būsimo teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas, t. y. buvusios

10iki ginčijamo akto priėmimo padėties atkūrimas, teismas konstatavo, kad taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki galutinio teismo sprendimo šioje administracinėje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdyti ginčijamų teisės aktų dalių, taip pat UAB „Žalgirio loto“ direktoriaus patvirtintų paminėtų loterijų taisyklių galiojimą – yra netikslinga. Pagal ABTĮ 71 straipsnio

111 dalį, reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje.

12III.

13Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutarties dalį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

14Pareiškėjai nurodo, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo pagrindas

15yra prielaida apie būsimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje byloje

16Nr. AS822-326/2010, 2010 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-373/2010, 2009 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-251/2009, 2008 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-338/2008 ir kt.). Nurodė teisinius argumentus ir aplinkybes, įrodančius reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinybę, tačiau teismas išsamiai ir visapusiškai jų neišanalizavo ir neįvertino. Atkurti iki ginčijamų aktų priėmimo buvusią padėtį netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės būtų neįmanoma. Ginčo teisinių santykių pobūdis lemia veiklos apribojimų taikymą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-251/2009).

17Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Atsakovas nurodo, kad pareiškėjai nenurodė realių administracinių aktų galiojimo sukeltų grėsmių atsiradimą pagrindžiančių įrodymų ir apsiribojo tik tam tikrų tikėtinų, abstrakčių prielaidų išvardijimu – neigiama įtaka konkurencinėms sąlygoms, visuomenės sveikatai, darbo rinkai, valstybei ir kt. Žaidimų organizavimas bei skundžiamų nutarimų galiojimas negali sukelti pareiškėjų nurodytų žalingų pasekmių. Į teismą kreipėsi azartinius lošimus organizuojančios bendrovės, todėl ginčijami nutarimai, kurie priimti loterijų organizatoriaus UAB „Žalgirio loto“ atžvilgiu, bylos nagrinėjimo metu nesukelia ir ateityje nesukels jokios realios grėsmės lošimų organizatorių teisėms ir teisėtiems interesams, todėl šiuo atveju nėra pagrindo stabdyti jų galiojimo.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjai prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones grindžia tik prielaidomis, tikrovės neatitinkančiomis aplinkybėmis, samprotavimais, tuo pačiu nuslėpdami tikruosius savo motyvus bei tikslus. Pareiškėjai neįvykdė reikalavimo, nustatyto ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje, - pateikti teismui patikimus įrodymus, jog jiems atsiras tokios neigiamos pasekmės, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones ir sustabdžius ginčijamų aktų galiojimą, kiltų neapibrėžtumas jau susiklosčiusiuose įmonės sutartiniuose santykiuose, atsirastų didelių materialinių nuostolių. Šioje byloje ginčijamų aktų (nutarimų) galiojimas savaime negali padaryti jokios įtakos būsimo teismo sprendimo dėl skundžiamų administracinių aktų įvykdymo apsunkinimui ar negalimumui. Nėra jokio objektyvaus pagrindo manyti jog, priėmus pareiškėjams palankų teismo sprendimą, t. y. panaikinus skundžiamus aktus, iki jų priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas. Be to, skundžiami nutarimai pareiškėjų teisių ar teisėtų interesų nepažeidė ir negalėjo pažeisti, nes nedaro jokios tiesioginės įtakos jų teisėms ar teisėtiems interesams.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Atskirasis skundas atmestinas.

24Pareiškėjai inicijuoja ginčą dėl administracinių aktų teisėtumo ir pagrįstumo bei prašo laikinai sustabdyti šių aktų galiojimą, t. y. taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę (T 2, b. l. 45 – 63).

25ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

26Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

27Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo intereso.

28Atsižvelgus į šiuos argumentus bei įvertinus pareiškėjų nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti reikalavimą, negalima daryti išvados, kad yra pagrindas taikyti jų prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Nėra jokio objektyvaus pagrindo manyti, jog, priėmus pareiškėjams palankų teismo sprendimą, t. y. panaikinus skundžiamus aktus (jų dalis), iki jų priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas. Negalima teigti, jog, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, ginčo teisme nagrinėjimo metu visuomenė ir valstybė patirs pareiškėjų nurodytą žalą. Pačių pareiškėjų galimi materialiniai nuostoliai galėtų būti atlyginami teisės aktų nustatyta tvarka. Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas šiuo atveju būtų neadekvatus siekiamam tikslui, pažeistų proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyrą, viešąjį interesą.

29Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarties dalimi pagrįstai nusprendė nesiimti priemonių reikalavimui užtikrinti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutarties dalis yra pagrįsta, todėl jos panaikinti nėra pagrindo.

31Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Pareiškėjų Lietuvos lošimo operatorių asociacijos, uždarosios akcinės bendrovės ,,Olympic Casino Group Baltija“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Tete-a-Tete“ kazino atskirąjį skundą atmesti.

33Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai Lietuvos lošimo operatorių asociacija, uždaroji akcinė... 5. 3 Lt“, „Turtingas katinas“, „Turtingas katinas 2“, „Kukū“,... 6. Pareiškėjai nurodė, kad, nesustabdžius nutarimų ir jais suderintų... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutarties... 9. Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas... 10. iki ginčijamo akto priėmimo padėties atkūrimas, teismas konstatavo, kad... 11. 1 dalį, reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje.... 12. III.... 13. Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. Pareiškėjai nurodo, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo pagrindas... 15. yra prielaida apie būsimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę (Lietuvos... 16. Nr. AS822-326/2010, 2010 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje... 17. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos... 18. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjai nenurodė realių administracinių aktų... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjai prašymą taikyti... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Atskirasis skundas atmestinas.... 24. Pareiškėjai inicijuoja ginčą dėl administracinių aktų teisėtumo ir... 25. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 26. Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo... 27. Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti... 28. Atsižvelgus į šiuos argumentus bei įvertinus pareiškėjų nurodytas... 29. Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutarties... 31. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 32. Pareiškėjų Lietuvos lošimo operatorių asociacijos, uždarosios akcinės... 33. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutarties... 34. Nutartis neskundžiama....