Byla 2A-258-280/2008

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Rimanto Savicko, teisėjų Zinos Mickevičiūtės, Laimutės Sankauskaitės (pranešėja)

3sekretoriaujant R. Markelevičienei

4dalyvaujant ieškovui L. K., jo atstovui adv. R. Vaitiekūnui, Panevėžio apskrities viršininko administracijos atstovei A. T., R. K., M. L., trečiųjų asmenų atstovams P. N. ir R. V.

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo L. K. ir atsakovo Panevėžio apskrities viršininko administracijos apeliacinius skundus dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-149-589/2008 pagal ieškovo L. K. ieškinį atsakovams Panevėžio apskrities viršininko administracijai, tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Pasvalio specialiajai mokyklai dėl apskrities viršininko įsakymo panaikinimo, grąžinimo į darbą, termino apskųsti apskrities viršininko įsakymą atnaujinimo

Nustatė

6Ieškovas, vadovaudamasis DK 295 str. 2d., ieškiniu prašo panaikinti atsakovo Panevėžio apskrities viršininkės 2007 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. P-101 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus L. K. atleidimo iš darbo", kuriuo jis 2007-07-04 atleistas iš Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus pareigų pagal DK 136 str. 3 d. 1 p., grąžinti j į ankstesnes pareigas, priteisti iš atsakovo ieškovui kompensaciją už priverstines pravaikštas po 2428,80 Lt per mėnesį, skaičiuojant už laikotarpį nuo 2007 m. liepos 5 d. iki teismo sprendimo įvykdymo; atnaujinti 2006 m. lapkričio 17 d. Panevėžio apskrities viršininko įsakymo Nr. P-183 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo" apskundimo terminą ir panaikinti 2006 m. lapkričio 17 d. Panevėžio apskrities viršininko įsakymą Nr. P-183 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo".

7Ieškinyje nurodo, kad jis iki atleidimo iš darbo dirbo Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus pareigose pagal darbo sutartį. 2007 m. liepos 2 d. atsakovas Panevėžio apskrities viršininkė įsakymu Nr. P-101 jam paskyrė drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo. Minėtame įsakyme nurodoma, kad jis netinkamai vykdė Panevėžio apskrities viršininko 2003 m. rugpjūčio lld. įsakymu Nr. V-151 patvirtinto Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo 26 p. - leisti įsakymus, inicijuoti vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų pareigybių aprašymų ir kitų dokumentų, reguliuojančių įstaigos veiklos rengimą ir juos tvirtinti, 29 p. - skirti vadybines funkcijas pavaduotojams ir užtikrinti jų veiklos priežiūrą.

8Remiantis komisijos, sudarytos Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-60, 2007 m. vasario 21 d. pažyma Nr. S1-2, atsižvelgiant į tai, kad jam, ieškovui, per paskutinius dvylika mėnesių jau buvo taikytos dvi drausminės nuobaudos – papeikimai, jam vadovaujantis DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punktu paskirta drausminė nuobauda - atleidimas iš darbo.

9Nurodo, kad drausminė nuobauda yra neteisėta ir nepagrįsta, nes ją skiriant buvo pažeisti DK 240 straipsnio 1 p. reikalavimai. Nors Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2007 m. birželio ll d. pranešime Nr. 20-1801-(1.35)-10 nurodoma apie tai, kad yra duomenų apie jo padarytus darbo drausmės pažeidimus, tačiau iš jo nėra pareikalauta pateikti paaiškinimą dėl mokyklos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo nesuderinus su darbuotojų atstovais, neprašyta paaiškinti, kaip vykdomas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa. Nenurodžius pažeidimų 2007 m. birželio lld. pranešime Nr. 20-1801-(1.35)-10 buvo pažeista, jo, ieškovo, teisė pateikti paaiškinimą dėl minėtų menamų darbo drausmės pažeidimų faktų.

10Nežiūrint to, Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. liepos 2 d. įsakymu jis buvo atleistas iš darbo, įsakyme nurodoma, kad nebuvo atnaujintas pavaduotojai ugdymui ir nepakeistas auklėtojo - kuratoriaus pareigybės aprašymas. Nurodo, kad Pasvalio specialiojoje mokykloje iki 2006 m. rugsėjo 1 d. buvo du pavaduotojai ugdymui. Pagal patvirtintą mokyklos etatų sąrašą specialiajai mokyklai, turinčiai mažiau negu 100 mokinių, galimas tiktai vienas direktoriaus pavaduotojo ugdymui etatas. Suderinus su Panevėžio apskrities viršininko administracija, direktoriaus pavaduotojo etatas buvo pakeistas į auklėtojo kuratoriaus etatą. Auklėtojo kuratoriaus pareigybės aprašymas patvirtintas 2006 m. spalio 2 d. Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-42. Tuo pačiu įsakymu numatytas ir patvirtintas mokyklos administracijos pasiskirstymas pareigomis 2006/2007 metais. Mokyklos pavaduotojui ugdymui, atsakingam už pamokinį darbą, 2006 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. V-119 2, 11 punktais priskirta funkcija dėl papildomo ugdymo organizavimo, ugdytinių lankomumo juose kontrolės. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, atsakingo už pamokinį darbą pareigybinė instrukcija patvirtinta 2001 m. rugsėjo 3 d. Pagal savo turinį ir jose numatytas mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui atlikti funkcijas šis pareigybės aprašymas pilnai atitiko Pasvalio specialiosios mokyklos poreikius ir neprieštaravo Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams, reglamentuojantiems mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas. Ieškovas nesutinka, kad mokyklos darbo tvarkos taisyklės buvo patvirtintos nesuderinus su darbuotojų atstovais.

11Darbo kodekso nuostatuose nėra numatytas reikalavimas arba prievolė darbdaviui inicijuoti ar kitaip įtakoti darbuotojų atstovų, profesinių sąjungų steigimąsi organizacijose. Jeigu įstaigoje nėra veikiančios profesinės sąjungos, darbuotojams atstovauja darbo taryba. Darbuotojų būrimosi į jiems atstovaujantį organą ar instituciją iniciatyvos teisė priklauso tiktai patiems darbuotojams, todėl tvirtinant darbo tvarkos taisykles, nebuvo realios galimybės jas suderinti su darbuotojų atstovais.

12Dėl 2006/2007 metų mokyklos ugdymo plano sudarymo jis mano, kad ugdymo planas buvo sudarytas laikantis visų šiam dokumentui ruošti keliamų reikalavimų. 2006 m. gegužės 12 d. išleistas Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. V-187 „Dėl darbo grupės sudarymo ugdymo planui rengti". Darbo grupė numatytais terminais parengė Pasvalio specialiosios mokyklos ugdymo plano projektą ir suderino jį su steigėju - Panevėžio apskrities viršininko administracijos švietimo skyriumi. Panevėžio apskrities viršininko administracijos švietimo skyrius 2006 m. birželio 13 d. pateikė pažymą „Pasvalio specialiosios mokyklos 2006/2007 m. ugdymo plano projekto analizė" Nr. S15-16, kurioje numatyti siūlymai, atsižvelgiant į analizėje nurodytas pastabas, tikslinti ugdymo plano projektą. Atsižvelgiant į nurodytas steigėjo pastabas ugdymo plano projektas buvo ištaisytas. Panevėžio apskrities viršininko administracija pažymoje patvirtino, kad ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2005-2007 m. bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 20 d, įsakymu Nr. ISAK-663 ir mokykla maksimaliai vykdo bendruosius ugdymo planus.

13Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2006-10-16 pažymos 28 punkte klaidingai nurodoma, kad Pasvalio specialiosios mokyklos 2006-2007 m. ugdymo plano 6 punkte nenurodyta, į kokius konkrečius dalykus bus integruojama Žmogaus sauga. 2005-2007 metų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų švietimo ir mokslo 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-663 reikalavimuose nėra tiesioginio reikalavimo nurodyti konkrečius dalykų pavadinimus, į kuriuos bus integruojama Žmogaus sauga (civilinė ir priešgaisrinė sauga bei saugaus eismo mokymas). Bendruose ugdymo planuose nurodoma Žmogaus saugos dalyką tiktai integruoti į „kitus dalykus". Šis reikalavimas ir buvo įgyvendintas vykdant Pasvalio specialiosios mokyklos patvirtintą 2006/2007 m. ugdymo planą. Mokyklos ugdymo plano 6 p., kuris sutampa su bendrųjų ugdymo planų 12 p. dėl pradinio ugdymo programos, nurodoma: 6. Žmogaus sauga (civilinė ir priešgaisrinė sauga bei saugaus eismo mokymas) pradinio ugdymo programoje integruojama į kitus dalykus. 5-10 klasėse žmogaus sauga integruojama į buities darbų pamokas.6.1 civilinės ir priešgaisrinės saugos bei saugaus eismo mokymo apskaita tvarkoma atskirame klasės dienyno lape). Dėl vyresniųjų klasių mokykla nurodė, kad žmogaus saugą integruoja į buities darbus, o pradinių klasių mokytojams paliko teisę pasirinkti patiems į kokius dalykus ją integruoti, ką pastarieji įvykdė (integravo į lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, kūno kultūros pamokas) .

14Pasvalio specialiosios mokyklos 2006/2007 m. ugdymo plano 17 punkte nustatytos vasaros atostogų datos: 1-5 spec. lavinamosios klasės birželio 2 d. - rugpjūčio 31 d., 6-10 spec. lavinamosios klasės birželio 22 - rugpjūčio 31 d. Bendrojo ugdymo plano 24 punktas sutampa su Pasvalio specialiosios mokyklos ugdymo plano 17 punktu, tame pačiame punkte nurodyta, kad 1-5 klasės mokslo metus baigia 06.01. Įvertinant tai, kad mokslo metų pirmoji diena yra rugsėjo 1 d., mokinių vasaros atostogų laikotarpis yra nuo 06.02 iki 08.31.

15Dėl ugdytinių pasiekimų vertinimo pažymiais. Bendrojo ugdymo plano 38.5 punktas yra rekomendacinio pobūdžio, o ne privalus vykdyti. Pasvalio specialiosios mokyklos Mokytojų taryboje nutarta vertinti mokinių pažangą adaptaciniu periodu pažymiais ir tuo bendrojo ugdymo plano 38.5 punktas pažeistas nebuvo.

16Dėl papildomų ugdymo valandų. Moksleivis kartu su tėvais bei klasės auklėtoju iki rugsėjo 5 dienos nusprendžia, kiek ir kokiai mokyklos siūlomai popamokinei veiklai jis gali skirti laiko. Kokioms programoms skiriamos papildomo ugdymo valandos, nustatyta Pasvalio specialiosios mokyklos ugdymo planų 5 punkte. Papildomų valandų paskirstymui pritarė mokyklos taryba, kaip ir reikalauja bendrojo ugdymo planas. Pasvalio specialiosios mokyklos ugdymo planas tik iš dalies atkartoja bendrojo ugdymo plano 18 punktą, o Pasvalio specialiosios mokyklos ugdymo plano 27.1 punkte nurodytos veiklos buvo vykdomos atsižvelgiant į Pasvalio specialiosios mokyklos poreikius ir vidinius susitarimus. Tuo jokie bendrojo ugdymo plano reikalavimai nebuvo pažeisti.

17Dėl dorinio ugdymo pasirinkimo, tai mokyklai tėvų, vaikų raštiški prašymai dėl tikybos arba etikos dalykų pasirinkimo buvo pateikti pradėjus rengti Pasvalio specialiosios mokyklos ugdymo plano projektą 2006/2007 metais. Atsižvelgiant į juos ir buvo paskirstytos pamokos minėtiems dalykams mokyti. Švietimo ir mokslo ministerijos sudaryta komisija, dirbdama Pasvalio specialiojoje mokykloje, šių prašymų pateikti neprašė, todėl padarė klaidingas išvadas, konstatuodama apie bendrojo ugdymo planų pažeidimus sudarant Pasvalio specialiosios mokyklos ugdymo planą.

18Dėl klasių dalijimo į grupes priėmė sprendimą mokyklos taryba, vadovaudamasi bendrojo ugdymo plano 48,3 ir 57.5 punktais. Pasvalio specialiosios mokyklos ugdymo plano 23.4 ir 23.9 punktuose nurodyta, kad klasės dalijamos į grupes per technologijų ir kūno kultūros pamokas konkrečiose klasėse, kurios pakanka mokinių pagal reikalavimus.

19Dėl mokinių pažangos vertinimo ugdymo procese tėvų, globėjų informavimas apie mokymosi sėkmingumą būdai ir laikotarpiai aprašyti Pasvalio specialiosios mokyklos ugdymo plano 24 bei 19 punktuose. Visa tai aptarta mokytojų tarybos posėdyje. Dėl ugdymo turinio planavimo formų, tai ugdymo turinio planavimo laikotarpiai ir formos yra nurodyti Pasvalio specialiosios mokyklos 18 punkte, o visa tai aptarta mokytojų taryboje. Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. P-101 teigiama, kad neįvykdyti Pasvalio specialiosios mokyklos nuostatų, patvirtintų Panevėžio apskrities viršininko 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-174, 67 ir 68 punktai, kuriuose nurodoma, kad kvalifikaciją mokytojai kelia pagal kvalifikacijos tobulinimo tvarką ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą. Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2007-06-11 pranešime Nr. 20-1801 (1.35.) -10 nebuvo prašoma pateikti paaiškinimą dėl šių tvarkų, todėl 2007 m. birželio 11 d. jis savo paaiškinime to ir nepateikė.

202006 m. rugpjūčio 31 d. buvo parengta ir Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-263 patvirtinta „Pasvalio specialiosios mokyklos pedagogų išleidimo į kvalifikacijos tobulinimo renginius tvarka". Šios tvarkos bendrojoje dalyje nustatyta pedagogų išleidimo į kvalifikacijos tobulinimo renginius, apmokėjimo už juos, sklaidos vykdymo, mokytojų pasirinkimo tobulinimo programų įgyvendinimo tvarka. Ši tvarka pilnai atitinka mokyklos nuostatų 67 ir 68 punktus.

21Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr, P-183 jam, kaip Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui, buvo skirta drausminė nuobauda. Kadangi atsakovo 2007 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. P-101, kuriuo jis yra atleistas iš darbo, yra remiamasi atsakovo 2006 m. lapkričio 17 d. Panevėžio apskrities viršininko įsakymo Nr. P-183 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo", kuriuo jam yra paskirt drausminė nuobauda (papeikimas), jis prašo apskundimo terminą dėl šios nuobaudos apskundimo pratęsti ir panaikinti 2006 m. lapkričio 17 d. Panevėžio apskrities viršininko įsakymą Nr. P-183 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo". Šios drausminės nuobaudos apskundimo terminą ieškovas prašo pratęsti, kadangi nuo 2006 nuo gruodžio 28 d. iki 2007 m. vasario 4 d. jis buvo išleistas mokymosi atostogų ir gyveno tuo laikotarpiu Vilniuje, kur lankė paskaitas ir laikė egzaminus, todėl negalėjo laiku pateikti skundo dėl drausminės nuobaudos apskundimo. Nuo 2007 m. vasario 26 d. iki 2007 m. birželio 8 d. buvo nedarbingas, gydėsi ligoninėje bei namuose, todėl savalaikiai to negalėjo padaryti ir nepateikė skundo Panevėžio apskrities viršininko administracijos darbo ginčų komisijai. Šias aplinkybes jis prašo pripažinti reikšmingomis ir pratęsti darbo ginčo apskundimo laikotarpį.

22

23Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008 m. kovo 31 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Ieškovui atnaujino 2006 m. lapkričio 17 d. Panevėžio apskrities viršininko įsakymu Nr, P-l 83 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K." skyrimo apskundimo terminą.

24Pripažino Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2007 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. P-101 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus L. K. atleidimo iš darbo neteisėtu" ir jį panaikino.

25Pripažino Panevėžio apskrities viršininko administracijos darbo sutarties nutraukimą su ieškovu L. K. neteisėtu.

26Nusprendė laikyti, kad darbo sutartis su L. K. nutraukta Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 297 straipsnio 4 dalį nuo 2008 m. gegužės 6 d. (teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos).

27Priteisė iš atsakovo, Panevėžio apskrities viršininko administracijos, ieškovui L. K. 24 280 Lt litų vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2007 m. liepos 5 d (atleidimo iš darbo dienos) iki 2008 m. gegužės 6 d. (teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos), 7284 Lt litų dydžio išeitinę pašaipą, 2000 Lt advokato atstovavimo išlaidų, 160 Lt antstolio pagalbai apmokėti bei 946,92 Lt žyminio mokesčio ir 38.20 Lt išlaidų, su procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

28Sprendime nurodė ir pripažino įrodytas bei nustatytas šias faktines bylos aplinkybes bei tokius ieškinio dalinio tenkinimo teisinius ir faktinius pagrindus.

29Nurodė, kad teismas, nagrinėdamas ginčą dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, tikrina ankstesnės drausminės nuobaudos teisėtumą ir pagrįstumą, kadangi ankstesnė drausminė nuobauda yra vienas iš darbo sutarties nutraukimo, dėl kurio teisėtumo kilęs ginčas, pagrindo sudėties elementų, o darbuotojas (ieškovas) nėra ieškinio forma pareiškęs dėl jos atskiro reikalavimo, tai pareikštas reikalavimas dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu apima ir reikalavimą dėl ankstesnės drausminės nuobaudos teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjų Senato nutarimo Nr. 45 išaiškinimas).

30Sprendime nurodė, kad ieškovas šioje byloje prašo atnaujinti terminą dėl 2006 m. lapkričio 17 d, Panevėžio apskrities viršininko įsakymo Nr. P-183 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo" apskundimo, kuriuo jam už darbo drausmės pažeidimą yra paskirtas papeikimas. DK 296 straipsnyje yra nustatytas trijų mėnesių terminas darbuotojui kreiptis į darbo ginčų komisiją, tačiau pagal DK 289 straipsnį darbo ginčų komisija yra privalomas pirminis organas, nagrinėjantis darbo ginčus, jeigu DK ar kiti įstatymai nenustato kitos ginčo sprendimo tvarkos ir aptariamas terminas nėra siejamas su teismine pažeistų darbo teisių gynyba, pareiškiant ieškinį. Todėl šio termino pasibaigimas negali būti vertinamas kaip sukeliantis subjektinės teisės išnykimą ir ieškovas turi teisę šią drausminę nuobaudą skųsti ir ginčyti teisme.

31Teismas, spręsdamas termino atnaujinimo klausimą, nurodė, jog atsižvelgia į tai, kad tinkamo proceso, teisės būti išklausytam bei kiti civilinio proceso principai reikalauja byloje dalyvaujantiems asmenims suteikti teisę apskųsti teismui institucijos priimtą procesinį sprendimą. Sprendimo peržiūrėjimas aukštesnėje instancijoje užtikrina institucijos atliekamą teisės aiškinimo ir taikymo teisingumą bei vienodumą visoje valstybės teisinėje sistemoje. Nurodė, kad DK 296 str. numato, jog darbuotojas gali kreiptis į darbo ginču komisiją per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad pažeistos jo teises. Byloje yra duomenų (dokumentų), iš kurių matyti, kad ieškovas yra praleidęs terminą dėl 2006 m. lapkričio 17 d. Panevėžio apskrities viršininko įsakymo Nr. P-183 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo" apskundimo. Tačiau atsižvelgiant į ieškovo nurodytas termino praleidimo priežastis, t.y. didelį jo darbo krūvį, kitame mieste (Vilniuje) tuo metu ieškovas mokėsi, ieškovo liga, taip pat atsižvelgiant į galimybės pasinaudoti įstatyme jam įtvirtinta teise į priimto sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimą sudarymo įtvirtinimą, tiek nacionalinės tiek ir tarptautinės teisės rėmuose, nutarė terminą dėl 2006 m. lapkričio 17 d. Panevėžio apskrities viršininko Įsakymo Nr. P-183 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo" apskundimo atnaujinti, kaip praleistą dėl nurodytų svarbių priežasčių.

32Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. P-10L remiantis komisijos, sudarytos Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. vasario 2 d. įsakymu Nr, V-60, 2007 m. vasario 2! d. pažyma Nr. Šl-2, susipažinus su Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus L. K. 2007 m. birželio 13 d. paaiškinimu Nr. V-3-367, atsižvelgiant į tai, kad jam per paskutinius dvylika mėnesių jau buvo taikytos dvi drausminės nuobaudos - papeikimai ir vadovaujantis DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 136 straipsnio 3 dalies 1 punktu, ieškovui paskyrė drausminę nuobauda - atleidimą iš darbo, mokyklos direktoriaus pareigų nuo 2007 m. liepos 4 d. (jis Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriumi dirbo nuo 2003 m. spalio 31 d.).Nustatė, kad iš byloje esančių duomenų matyti, kad Panevėžio apskrities viršininko 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-213, Pasvalio specialiosios mokyklos direktorius L. K. buvo įpareigotas sistemingai asmeniškai vykdyti ugdymo proceso priežiūrą, fiksuoti jos rezultatus, parengti ir patvirtinti mokytojų ir auklėtojų pedagoginio darbo krūvių skirstymo kriterijus, viešai paskelbti mokyklos vadovų darbo grafikus, parengti ir patvirtinti darbuotojų etikos normas, imtis papildomų priemonių užtikrinant vaikų psichologinį saugumą, įdarbinti psichologą bei peržiūrėti ir patikslinti pedagogų pareigybių aprašymus bei darbo tvarkos taisykles (2 tomas, b.l 51).

33Panevėžio apskrities viršininko administracijos Švietimo skyriaus specialistai atliko Pasvalio specialiosios mokyklos veiklos patikrinimą. Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2006 m. lapkričio 9 pažymoje dėl Pasvalio specialiosios mokyklos grįžtamojo patikrinimo (2 tomas, b.l. 53-57) padarytos šios išvados ir nurodoma, jog patikrinus Pasvalio specialiosios mokyklos veiklą nustatyta, jog Pasvalio specialiosios mokyklos direktorius nevykdo sistemingos asmeniškos ugdymo proceso priežiūros ir jos rezultatų fiksavimo bei aptarimo. Pasvalio specialiosios mokyklos mokytojų, šeimynų, auklėtojų pedagoginio darbo krūvių skirstymo kriterijai parengti ir patvirtinti, tačiau į kriterijų projekto rengimą nebuvo įtraukta bendruomenė, nepatvirtinti pedagogų etikos nuostatai, mokyklos vadovų darbo grafikai skelbiami viešai. Mokykloje organizuota įvairių kvalifikacijos tobulinimo renginių mokiniams ir mokytojams, bendruomenės nariams, pagerintos vaikų gyvenimo bendrabutyje sąlygos, tačiau mikroklimatas mokykloje nepagerėjo, nepriimtas dirbti psichologas. Pedagogų pareigybių aprašymai ir vidaus darbo tvarkos taisyklės peržiūrėtos ir patikslintos, tačiau nustatyta netikslumų pareigybių aprašuose ir etatų sąraše. Metodinio susivienijimo darbo reglamente yra netikslumų, pašalinti ugdymo organizavimo trūkumai dėl mokinių išvykimo į namus penktadieniais, vadovų pasiskirstymas pareigomis nepatikslintas. 2006 m. lapkričio 9 d. Pasvalio specialiosios mokyklos direktorius pateikė paaiškinimą dėl Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2006 m. spalio 16 d. pažymoje Nr., OR1-25 (5.1-24) „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos dalinio patikrinimo" nurodytų teisės aktų pažeidimų ir jų nevykdymo (2 tomas, b.l. 58-60). Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. F'-183, Pasvalio - specialiosios mokyklos ieškovui, direktoriui L. K. paskirta drausminė nuobauda - papeikimas už nustatytus ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos trūkumus ir Panevėžio apskrities viršininko 2005 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. V-213 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos veiklos trukumų pašalinimo" nepakankamą vykdymą. Tuo pačiu įsakymu Pasvalio specialiosios mokyklos direktorius L. K. įpareigojamas pašalinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2006 m. spalio 16 d. pažymoje Nr. ORI-25 (5.1-24) „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos dalinio patikrinimo" ir Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2006 m. lapkričio 9 d. pažymoje Nr. SI5-33 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos grįžtamojo patikrinimo" nurodytus pažeidimus iki 2007 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2006 m. spalio 16 d. pažymoje Nr, ORI-25 (25.1-24) „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos dalinio patikrinimo" išvadose ir siūlymuose nurodoma, kad direktorius neužtikrino bendradarbiavimu pagrįstu santykių plėtojimo mokykloje, nevykdė jam pavestos funkcijos rūpintis palankaus ugdymui ir darbui mikroklimato kūrimu, puoselėti demokratinius įstaigos bendruomenės santykius. Mokykloje ypač griežtai ir smulkmeniškai reglamentuota darbuotojų darbas, jų atsakomybė. Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėse daug vietos skiriama drausmei užtikrinti, darbuotojų ir mokinių kontrolei, bet mokykloje darbo drausmės ir mokinių elgesio pažeidimų nemažėja. Nustatė, kad pasitaikė atvejų, kai direktorius L. K. ir pavaduotoja ugdymui R. V. patys nepaisė nustatytų taisyklių, pedagogų atžvilgiu dėl darbo drausmės nesilaikymo taikė skirtingus vertinimo standartus. Direktoriaus sprendimu darbo problemas, kurias pagal tiesiogines pareigas turi spręsti pats ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pavesti nagrinėti Etikos komisijai, kas sudarė prielaidas susipriešinti mokytojams tarpusavyje. Mokykloje atsitinkantys įvykiai laiku ir iki galo neištiriami, todėl jau kelinti metai direktorius bylinėjasi su mokyklos darbuotojais teismuose. Mokykloje yra paplitusi vaikų raštiška apklausa. Ją vykdo pedagogai ir vadovai, aiškindamiesi vaikų nusižengimus ir spręsdami tarpusavio nesutarimus. Mokykla psichologo neturi, teisėti vaiko atstovai - tėvai (globėjai, rūpintojai) į apklausas nekviečiami, o vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai apklausose dalyvauja tik atskirais atvejais. Mokinio elgesio taisyklės per sudėtingos šios mokyklos mokiniams jas suvokti ir jų laikytis. Nepateisinamas direktoriaus elgesys, kai leidžiama vaikui į rankas grąžinti alaus butelius. Savavališkai apribota Švietimo įstatymu suteikta teisė vaikams ir jų tėvams (globėjams) pasirinkti dorinio ugdymo dalyką. Mokykloje nėra branginamas pamokų laikas, jų metu vyksta renginiai, komisijų ir tarybų posėdžiai, dėl kurių dalis pedagogų neveda savo pamokų. Buvo ne vienas atvejis, kai direktorius viršijo savo kompetenciją, prisiimdamas sau sprendimo teisę, kuri pagal teisės aktus priklauso aukštesnėms valdžios institucijoms. Direktorius, būdamas mokytojų atestacijos komisijos pirmininku, aplaidžiai organizuoja mokytojų atestaciją. Dalis mokytojų dirbančių daugiau kaip 14 metų, dar neatestuoti, jiems nesuteiktos kvalifikacijos kategorijos, nesudaryta teisė į didesnį darbo užmokestį. Dėl mokinių skaičiaus mažėjimo mokykloje mažinami auklėtojų etatai. Atleistas pedagogas, dirbęs pagrindinėse pareigose, nors antraeilėse pareigose dirbantys auklėtojai pažymas apie savo darbo grafikus ir darbo krūvius pateikė tik prasidėjus mokslo metams, o auklėtojas V. C. tokios pažymos nėra pateikęs. Mokyklos vadovui 2005-2006 m. sunkiai sekėsi derinti darbą pagrindinėse pareigose ir mokytojo darbą. Turėdamas maksimaliai leistiną darbo krūvį, direktorius savo pamokų vedimą patikėdavo kitiems mokytojams, kurie faktiškai ne vaduodavo jo pamokas, o prisijungdavo vaikus prie savo grupės. Įsakymai dėl direktoriaus pamokų pavadavimo paprastai buvo rašomi dieną prieš komandiruotę arba tą pačią komandiruotės dieną. Klasės ir stalystės būrelio dienynus L. K. pildė neatidžiai, kartais pavėluotai, kartais už jo mokinius prisijungusius mokytojus. Atsainus direktoriaus požiūris į Lietuvos valstybinės vėliavos įstatymo vykdymą, nesugebėjimas pakeisti mokyklos iškabos, kurioje užrašas beveik 10 metų klaidino visuomenę dėl įstaigos steigėjo ir veiklos pobūdžio. Nustatyti šie teisės aktų pažeidimai ir jų nevykdymo faktai, t.y. nevykdomas Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 61 straipsnio 4 dalies 3 punktas, pažeistas Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 31 str. 1, 2 ir 3 dalis, 46 str. 1 dalies 3 punktas, pažeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1195 patvirtintos darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos 2 punktas, pažeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 1043 patvirtintų darbo sutarties dėl antraeilių pareigų (darbo) ypatumų 4 punktas, pažeisti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. ISAK -1459 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 29 ir 29.2 punktai, pažeistas švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. ISAK -1217 „Dėl valstybinių bendrojo lavinimo internatinių mokyklų, kurios vykdo globą (rūpybą), mokyklos tipo pakeitimo" 2 punktas, pažeistas Švietimo ir mokslo ministro 1998 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 996 patvirtintų Švietimo įstaigų pedagogų atestacijos komisijos veiklos nuostatų 10 ir 5 punktai, pažeistas Švietimo ir mokslo ministro 1998 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 331 patvirtintų Pedagogų atestacijos nuostatų 13 punktas, pažeistas Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1SAK-2668 „Dėl išimties atvejų, kada leidžiama dirbti daugiau nei 36 valandas per savaitę"1 3 punktas, pažeistas Švietimo ir mokslo ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1565 (švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. ISAK -1459 redakcija) patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų apmokėjimo tvarkos aprašo 84 punktas bei švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. ISAK -1436 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 76 punktas ir nesivadovauta Pasvalio specialiosios mokyklos nuostatų 57.1 punktu, pažeisti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ISAK -663 patvirtintų 2005-2007 metų bendrųjų ugdymo planų 12.24. 14.1.8, 18,42.1, 14.1.2. 15.6. 15.9. 15.10, 15.11, 18.2 ir 37 punktai, pažeistas LR Švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 158 patvirtintos Specialiųjų poreikių asmenų priėmimo į specialiąją ugdymo įstaigą tvarkos 11 punktas ir švietimo ir mokslo ministro 2000 m. balandžio 1 7 d. įsakymo Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 158 „Dėl specialiųjų poreikių asmenų priėmimo į specialiojo ugdymo įstaigą'' dalinio pakeitimo 1 punktas.

34Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2007 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-60 buvo sudaryta Pasvalio specialiosios mokyklos grįžtamojo patikrinimo komisija (2 tomas, b.l. 64). Panevėžio apskrities viršininko administracijos pažymoje dėl Pasvalio specialiosios mokyklos grįžtamojo patikrinimo (2 tomas, b.l. 65 -72) nurodoma, kad po dalinio patikrinimo situacija Pasvalio specialiojoje mokykloje iš esmės nepakito, t. y. neatnaujinti mokyklos nuostatai, nereglamentuotas mokyklos tarybos sudarymas ir veikla, neatnaujintas pareigybės aprašymas direktoriaus pavaduotojui ugdymui bei nepakeistas auklėtojo - kuratoriaus pareigybės aprašymas, nepakeistas auklėtojo pareigybės aprašymo 6 p., neištaisyti pažeidimai dėl darbuotojų, dirbančių ne pagrindiniame darbe, neišdiskutavus su visais mokytojais parengtos Etikos normos, nepašalinti bendrųjų ugdymo planų pažeidimai. Toliau yra dienynų pildymo vaduojant mokytojus trūkumų, yra pažeidimų sudarant mokymo sutartis, yra trūkumų organizuojant mokytojų atestacijos komisijos veiklą. Mokyklos direktorius, neturėdamas apskrities viršininko nustatytų priedų dydžių, darbuotojams paskyrė maksimalius priedus, tuo šiurkščiai pažeisdamas švietimo ir mokslo ministro nustatytą darbo apmokėjimo tvarką, ir pats neteisėtai pasiskyrė sau vienkartinę išmoką, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą. Grįžtamojo patikrinimo metu neištaisyti teisės aktų pažeidimai, t.y. nevykdoma Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punktas, 45 straipsnio 4 ir 5 dalys, šiurkščiai pažeistas Švietimo įstatymo 3 str. 1, 2 ir 3 dalies, 46 str. 1 dalies 3 punktas, pažeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 1043 patvirtintų Darbo sutarties dėl antraeilių pareigų (darbo) ypatumų 4 punktas, pažeisti švietimo ir mokslo ministro 1998 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 33 patvirtintų Pedagogų atestacijos nuostatų 14 punktas, šiurkščiai pažeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" 4 punktas, pažeistas švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. ISAK -2408 „ Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo,, 76, 68, 69 punktai, pažeisti LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ISAK -663, patvirtintų 2005-2007 metų Bendrųjų ugdymo planų 12, 24, 14.1.8, 18. 42.1, 14.1.2, 15.6. 15.9, 15.10, 15.11. 18.2 ir 37 punktai, pažeistas LR Švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 22 įsakymu Nr. 158 patvirtintos specialiųjų poreikių asmenų priėmimo į specialiąją ugdymo įstaigą tvarkos 11 punktas ir švietimo ir mokslo ministro 2000 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 429 „Dėl specialiųjų poreikių asmenų priėmimo į specialiojo ugdymo įstaigą" dalinio pakeitimo 4 punktai.

35Su šio patikrinimo išvadomis L. K. supažindintas 2007-02-21. 2007 m. birželio 11 d. pranešimu Nr. 20-1801-(1.35)-10. L. K. buvo įpareigotas iki 2007 m. birželio 14 d. pateikti dėl atlikto patikrinimo pasiaiškinimą Panevėžio apskrities viršininkui, kurį jis pateikė 2007-06-13 (t.2, b.l.74-76). DK 240 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas reikalavimas darbdaviui, prieš skiriant drausminę nuobaudą, raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Šios teisės normos tikslas yra ne tik užtikrinti darbuotojo teisę pasiaiškinti darbdaviui dėl darbo drausmės pažeidimo, kurį, darbdavio nuomone, darbuotojas yra padaręs, bei ir maksimaliai užtikrinti, kad darbdavys, prieš skirdamas drausminę nuobaudą, žinotų visas darbo drausmės pažeidimo padarymo aplinkybes ir galėtų parinkti tinkamą drausminę nuobaudą.

36Teismas konstatavo, kad vengimas per protingą terminą paprašyti pateikti pasiaiškinimą, traktuotinas, kaip nuobodaus skyrimo tvarkos pažeidimas, tačiau formalūs drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos pažeidimai nėra pakankamas pagrindas naikinti paskirtą drausminę nuobaudą, jeigu darbo drausmės pažeidimas tikrai buvo padarytas, o paskirta drausminė nuobauda atitinka pažeidimo sunkumą. Dėl to aplinkybė, kad iš anksto nebuvo raštu pareikalauta pasiaiškinti, nedaro ieškovo atleidimo iš darbo neteisėtu. Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. P-101 atsižvelgiant į tai, kad jam per paskutinius dvylika mėnesių jau buvo taikytos dvi drausminės nuobaudos papeikimai, ir vadovaujantis DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 136 straipsnio 3 dalies 1 punktu, ieškovui, Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. paskirta drausminė nuobauda - atleidimas iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punktą (kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos). Įsakyme dėl drausminės nuobaudos taikymo atsakovas išdėstė ieškovo darbo pažeidimų turinį, t.y. nurodė, kad Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. P-164 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo" už neteisėtą atlyginimo išmokėjimą mokytojai A. K., darbo organizavimo trūkumus ir nepakankamą pavaldžių darbuotojų veiklos priežiūrą Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. paskirta drausminė nuobauda - papeikimas. Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. P -183 ,,Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo „už nustatytus ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos trūkumus ir Panevėžio apskrities viršininko 2005 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. V-213 „ Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos veiklos trūkumų pašalinimo" nepakankamą vykdymą Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. paskirta drausminė nuobauda - papeikimas ir jis įpareigotas pašalinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2006 m. spalio 16 d. pažymoje Nr. ORI-25(5.1-24) „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos dalinio patikrinimo" ir Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2006m. lapkričio 9 d. pažymoje Nr. SI5-33 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos grįžtamojo patikrinimo'" nurodytus pažeidimus iki 2007 m. sausio 12 d.

37Įsakyme nurodyta, kad Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-60 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos grįžtamojo patikrinimo" sudaryta komisija 2007 m. vasario 6-21 d. atliko Pasvalio specialiosios mokyklos grįžtamąjį patikrinimą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos 2006 m. spalio 16 d. pažymą Nr. OR 1-25 (5.1-24 ) „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos dalinio patikrinimo" ir nustatė, kad neįvykdytas Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. P-183 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo „skirtas įpareigojimas iki 2007 m. sausio 12 d. pašalinti pažymose nurodytus po dalinio patikrinimo mokykloje dar rasta trūkumų ir pažeidimų: neatnaujintas pareigybės aprašymas direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir nepakeistas auklėtojo - kuratoriaus pareigybės aprašymas, mokyklos Darbo tvarkos taisyklės patvirtintos nesuderinus su darbuotojų atstovais, pažeistas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 230 straipsnis, nepašalinti 2006-2007 mokslo metų mokyklos ugdymo plano sudarymo pažeidimai nustatyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2006 m. spalio 16 d. pažymos Nr. ORI-25 ( 5.1-24) 28 punktas, nėra patvirtinta Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarka ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa, neįvykdyti Pasvalio specialiosios mokyklos nuostatų, patvirtintų Panevėžio apskrities viršininko 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-174, 67 ir 68 punktai (2 tomas, b.l. 77-78).

38Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 punktas numato, kad darbo sutartis nutraukiama apie tai iš anksto neįspėjus darbuotojo, kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos. Teismas nustatė, kad Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. P-164 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo'" už neteisėtą atlyginimo išmokėjimą mokytojai A. K., darbo organizavimo trūkumus ir nepakankamą pavaldžių darbuotojų veiklos priežiūrą, Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. paskirta drausminė nuobauda - papeikimas. Su šia nuobauda ieškovas sutiko, jos neginčija.

39Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. P -183 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo“ paskirta drausminė nuobauda - papeikimas ir jis įpareigotas pašalinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2006 m. spalio 16 d. pažymoje Nr. ORI-25 (5.1-24) „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos dalinio patikrinimo" ir Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2006 m. lapkričio 9 d. pažymoje Nr. S15-33 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos grįžtamojo patikrinimo" nurodytus pažeidimus iki 2007 m. sausio 12 d. Teismas nustatė, kad ieškovas neištaisė visų nustatytų ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos trūkumų, nepakankamai efektyviai vykdė visų Panevėžio apskrities viršininko 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-213 numatytų įpareigojimų, tačiau nuolat ir kryptingai veikė, siekdamas kuo efektyviau įvykdyti nurodytus neatitikimus.

40Švietimo įstatymo 61 straipsnio 4 dalies nuostatos numato, kad mokyklos vadovas vadovauja mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos programų, mokyklos švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui, nustatyta tvarka skiria ir atleidžia, mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus, atsako Švietimo įstatymo 26 straipsnyje nurodytos informacijos paskelbimą, demokratinį mokyklos valdymą. Užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką, analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoja mokyklos vidaus audito vykdymą ir atsako už mokyklos veiklos rezultatus, atlieka mokyklos steigėjo priskirtas funkcijas, įtvirtintas mokyklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme. Teismas sprendime nurodė, kad ieškovas yra atsakingas už nustatytų efektyvios mokyklos veiklos ir jos darbo organizavimo trūkumų pašalinimą, kas leidžia konstatuoti, kad Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. lapkričio 17 d, įsakymu Nr. P -183 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo" paskirta nuobauda yra teisėta. Šią išvadą teismas darė atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas nors ir ištaisė dalį nustatytų veiklos ir darbo organizavimo trūkumų ir nors dalies efektyvios veiklos ir darbo organizavimo trūkumų pašalinimas priklausė ne tik nuo atsakovo objektyvios galimybės tam tikras sritis paveikti, tačiau ieškovas turėjo pareigą taip veikti.

41Sprendime nurodė, kad teisme kilus ginčui dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo, darbdavys privalo įrodyti tų svarbių priežasčių, kuriomis jis grindžia darbo sutarties nutraukimą, buvimą (CPK 178 straipsnis), o teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, turi įvertinti, ar tos priežastys yra pakankamai svarbios, kad konkrečiu atveju sudarytų pagrindą nutraukti neterminuotą darbo sutartį (CPK 3 straipsnio 6 dalis). Sprendime teismas nurodė, kad nustatyti pažeidimai Pasvalio specialiojoje mokykloje, suteikė teisę mokyklos steigėjui, Panevėžio apskrities viršininko administracijai spręsti klausimą dėl L. K. kvalifikacijos ir profesinių gebėjimų stokos ir tai galėjo būti pagrindu nutraukti darbo sutartį pagal Darbo kodekso 129 str. 1,2 dalis. Teismas nurodė, kad atsakovas nagrinėjamu atveju nevertino ieškovo atleidimo galimybės DK 129 str. 2 d. pagrindu, todėl ieškovo atleidimo teisėtumas nagrinėtinas DK 136 str. 3 d. 1 p. kontekste. Pagal galiojančias teismų praktikos suformuluotas įrodinėjimo taisykles darbo bylose dėl drausminės nuobaudos skyrimo teisėtumo ir pagrįstumo pareiga įrodyti, kad drausminė nuobauda skirta teisėtai ir pagrįstai tenka darbdaviui, tačiau darbdavys bylos nagrinėjimo teisme metu neįrodė, kad ieškovui paskirta nuobauda, atleidimas iš darbo, yra skirta teisėtai, kadangi praleistas nuobaudos skyrimo senaties terminas. Pagal Darbo kodekso 241 straipsnį drausminė nuobauda skiriama tuoj pat paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo. Pasvalio specialiosios mokyklos patikrinimas atliktas 2007 m. vasario 21 d. Su patikrinimo išvadomis L. K. supažindintas 2007 m. vasario 21d. Paaiškinimo iš ieškovo dėl paaiškėjusių darbo drausmės pažeidimų Panevėžio apskrities viršininkas paprašė 2007 m. birželio 11 d., t.y. praėjus daugiau kaip vienam mėnesiui po pažeidimų nustatymo. Todėl vertinant paskirtos nuobaudos, atleidimo iš darbo, teisėtumo klausimą, teismas atsižvelgė ne tik į nuobaudos skyrimo tvarkos pažeidimus, bet į tai, kad buvo praleistas nuobaudos skyrimo senaties terminas, kas sudaro pagrindą pripažinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2007 m. liepos 2 d, įsakymą Nr. P-101 ,.Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus L. K. atleidimo iš darbo" neteisėtu. DK 241 str. 2 dalis numato, kad negalima skirti drausminės nuobaudos praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo padarytas. Tačiau minėta nuostata negali būti taikoma nagrinėjamiems santykiams, kadangi dalis ieškovo padarytų pažeidimų buvo tęstinio pobūdžio, DK 241 str. 2 d. yra specialioji norma DK 241 str. 1 dalies atžvilgiu, o pastaroji norma numato naikinamąjį vieno mėnesio terminą, skaičiuojamą nuo pažeidimo paaiškėjimo, bet ne nuo pažeidimo padarymo momento. Teismas nurodė, kad Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2007 m. liepos 2 d, įsakymas Nr. P-101 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus L. K. atleidimo iš darbo'" pripažįstamas neteisėtu ir naikintinas.

42Nors ieškovas prašė jį grąžinti į ankstesnes pareigas mokykloje, tačiau teismas nurodė, kad, grįžus į darbą, jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti dėl organizacinių ir panašių priežasčių, todėl ieškovui priteisė DK 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinis darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos (DK 297 straipsnio 4 dalis). Nurodė, kad ieškovui priteistinas 24280 Lt dydžio vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos (2428 Lt x 10 mėn. (10 mėn. nuo 2007 m. liepos 5 d. iki 2008 m. gegužės 6 d., atsižvelgiant į perkeliamas darbo ir poilsio dienas) = 24280 Lt). Nustatė, kad ieškovas Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriumi dirbo 45 mėnesius, todėl pagal DK 140 straipsnio 1 dalies 3 punktą, jam išmokam trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė pašalpa ( 2428 x3 = 7284 Lt ). Teismas išsprendė ir priteisė iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, vadovaudamasis įstatymu (CPK 88, 92. 93.96. 98 str.).

43Ieškovas L. K. apeliaciniu skundu prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-03-31 sprendimą dėl negrąžinimo į darbą bei nepriteisimo vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2008-05-06 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (jeigu jis neįsiteisės 2008-05-06) ar visiško teismo sprendimo įvykdymo (jeigu apeliacinės instancijos teismas grąžintų jį į darbą) dienos pakeisti ir šioje dalyje priimti sprendimą: grąžinti ieškovą į ankstesnes pareigas ir priteisti iš atsakovo jo naudai vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2008-05-06 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo ar visiško teismo sprendimo įvykdymo (jeigu apeliacinės instancijos teismas grąžintų jį į darbą) dienos bei priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

44Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad jo atleidimas iš darbo buvo neteisėtas, todėl jo pažeistos teisės turi būti atstatytos atkuriant buvusius iki atsakovo neteisėtų veiksmų atlikimo darbo teisinius santykius, o tai būtų galima padaryti tik jį grąžinus į ankstesnį darbą (pareigas). Nėra jokio pagrindo daryti prielaidą, kad grįžus į darbą, jam būtų sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, nes savo darbe jis yra santykinai savarankiškas ir atsakovui sudaryti jo darbui nepalankias sąlygas galimybės yra labai menkos. Be to, net ir tokia prielaidinio pagrindo riziką jis sutinka prisiimti. Mano, kad šioje byloje pirmenybė turi būti teikiama jo pažeistų teisių atstatymui ir jo pažeistų interesų gynimui, o jie turėtų būti nustatomi atsižvelgiant iš esmės į jo pasirinktą poziciją dėl galėjimo grįžti į ankstesnį darbą. Be to, pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė paskaičiuotą vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką tik iki 2008-05-06, tačiau nenurodė, kad šis užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką skaičiuotinas ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (jeigu jis neįsiteisės 2008-05-06) ar visiško teismo sprendimo įvykdymo (jeigu apeliacinės instancijos teismas grąžintų jį į darbą) dienos. Todėl šioje dalyje apskųstas teismo sprendimas irgi keistinas.

45Apeliaciniu skundu atsakovas Panevėžio apskrities viršininko administracija prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 31d. sprendimą ir priimti naują sprendimą- ieškovo L. K. ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo atsakovo Panevėžio apskrities viršininko administracijos naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas, teismo turėtas išlaidas valstybės biudžetui.

46Nurodo, kad su šiuo sprendimu nesutinka, nes jis prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms, sprendime teismas netinkamai aiškina materialinės teisės normas. Šiuo sprendimu iš esmės yra pažeidžiamos atsakovo teisės ir teisėti interesai.

47Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas L. K. yra praleidęs terminą apskųsti Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. lapkričio 17 d. įsakymą Nr. P-183 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo", tačiau, atsižvelgdamas į ieškovo nurodytas termino praleidimo priežastis, apskundimo terminą atnaujino, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių, ir, išnagrinėjęs drausminės nuobaudos skyrimo byloje surinktus įrodymus ir aplinkybes, konstatavo, kad Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. P-183 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo" paskirta nuobauda yra teisėta.

48Teismas nurodė, kad darbdavys bylos nagrinėjimo metu neįrodė, kad ieškovui paskirta nuobauda - atleidimas iš darbo - yra skirta teisėtai, nes praleistas nuobaudos skyrimo senaties terminas. Su šia teismo sprendimo dalimi nesutinka iš esmės, kadangi teismas neįvertino bylos aplinkybių ir neteisingai išaiškino DK 241 straipsnyje nustatytą drausminės nuobaudos skyrimo terminą. Drausminė nuobauda skiriama tuoj pat, paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo, neįskaitant laiko, kurį darbuotojas darbe nebuvo dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo. Ieškovas L. K. ieškinyje pirmosios instancijos teismui nurodė, kad, skiriant nuobaudą Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. P-101 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus L. K. atleidimo iš darbo", buvo pažeisti procedūriniai reikalavimai, nustatyti DK 240 straipsnio 1 dalyje, bet nuobaudos skyrimo termino, nustatyto DK 241 straipsnyje, neskundė. Teismas, priimdamas sprendimą ir pripažindamas Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. P-101 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus L. K. atleidimo iš darbo" neteisėtu, vertindamas nuobaudos teisėtumo klausimą, atsižvelgė ne į nuobaudos skyrimo tvarkos pažeidimus (ieškovo ieškinio reikalavimą), bet į tai, kad buvo praleistas nuobaudos skyrimo senaties terminas. Ieškovas L. K. 2007 m. liepos 18 d. ieškinyje prašydamas teismą pratęsti Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. P-183 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo" paskirtos drausminės nuobaudos apskundimo terminą ir ją panaikinti, nurodė, kad nuo 2007 m. vasario 26 d. iki 2007 m. birželio 8 d. turėjo nedarbingumo pažymėjimą. Teismas, atsižvelgdamas į ieškovo nurodytas termino praleidimo priežastis, apskundimo terminą atnaujino kaip praleistą dėl svarbių. Tačiau nagrinėdamas Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. P-101 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus L. K. atleidimo iš darbo" teisėtumo klausimą, teismas nebevertino šios aplinkybės (laikotarpio nuo 2007 m. vasario 26 d. iki 2007 m. birželio 8 d., kai ieškovas turėjo nedarbingumo pažymėjimą), konstatavo, kad buvo praleistas nuobaudos skyrimo senaties terminas ir pripažino Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. P-101 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus L. K. atleidimo iš darbo" . DK 241 straipsnyje imperatyviai nustatyta, kad drausminė nuobauda skiriama tuoj pat, paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo, neįskaitant laiko, kurį darbuotojas darbe nebuvo dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo. Iš teismui pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas L. K. su Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2007 m. vasario 21d. pažyma Nr. S1-2 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos grįžtamojo patikrinimo" buvo supažindintas tą pačią dieną, t. y. 2007 m. vasario 21 d.

49Panevėžio apskrities viršininkas 2007 m. vasario 23 d. (penktadienį), susipažinęs su pažyma, pavedė Bendrųjų reikalų ir personalo skyriaus vedėjai V. I. pradėti nuobaudos skyrimo procedūrą. Ieškovas 2007 m. vasario 26 d. (pirmadienį) pranešė, kad serga ir turi nedarbingumo pažymėjimą, kuris buvo tęsiamas iki 2007 m. birželio 8 d. (penktadienio). Grįžus į darbą 2007 m. birželio 11 d. (pirmadienį), ieškovui nedelsiant buvo pateiktas Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2007 m. birželio ll d. pranešimas Nr. 20-1801-(1.35.)-10, kuriame buvo prašoma pasiaiškinti dėl Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2007 m. vasario 21 d. pažymoje Nr. S1-2 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos grįžtamojo patikrinimo" nustatytų pažeidimų. Ieškovo L. K. 2007 m. birželio 13 d. pasiaiškinimas Nr. V3-367 gautas ir užregistruotas Panevėžio apskrities viršininko administracijoje tą pačią dieną. Taigi mano, kad teismas neteisingai konstatavo, jog vengimas per protingą terminą paprašyti pateikti pasiaiškinimą traktuotinas kaip nuobaudos skyrimo tvarkos pažeidimas, nes pranešimas apie darbo drausmės pažeidimą ieškovui buvo įteiktas pirmąją po ligos darbo dieną, t. y. 2007 m. birželio 11 d. Be to, pagal ieškovo L. K. 2007 m. birželio 22 d. prašymą Panevėžio apskrities viršininkas 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A-60 „Dėl L. K. kasmetinių atostogų" suteikė ieškovui dalines kasmetines atostogas nuo 2007 m. birželio 26 d. iki liepos 1 d. įskaitytinai. Grįžus ieškovui iš atostogų, pirmąją darbo dieną Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. P-101 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus L. K. atleidimo iš darbo" jis buvo atleistas iš darbo. Taigi teismo 2008 m. kovo 31d. sprendimo dalis dėl Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. P-101 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus L. K. atleidimo iš darbo" pripažinimo neteisėtu, nes praleistas nuobaudos skyrimo senaties terminas, yra iš esmės nepagrįsta. Nurodo, kad sprendimo dalis atleidimą iš darbo pripažinti neteisėtu yra nepagrįsta, neteisėta, todėl naikintina.

50Teismas, taikydamas alternatyvų ieškovo darbo teisių gynybos būdą, neatsižvelgė į aplinkybes, kad Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus pareigos (laikinai pavaduoja mokyklos direktoriaus pavaduotoja R. V.) yra laisvos, kad ieškovas L. K. prašė teismą taikyti laikinąsias darbo vietos apsaugos priemones, nurodant Panevėžio apskrities viršininko administracijai neorganizuoti konkurso Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus vietai užimti iki vyks teisminis nagrinėjimas, ir grąžinti į ankstesnes pareigas, kad ieškovo L. K. prašymu Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. P-69 jis buvo priimtas dirbti mokytoju nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. ir dirba iki šiol. Spręsdamas darbo sutarties nutraukimo klausimą, teismas neįvertino tokių ieškovo L. K. neteisėtų veiksmų kaip piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis ir pasinaudojimas įtaka buvusiems pavaldiniams (elgėsi nesąžiningai pateikdamas pasirašyti paties surašytą atsiliepimą į ieškinį mokytojos padėjėjai, pavaduojančiai mokyklos direktorių, L. P., nes atsiliepimo turinys ir reikalavimas naudingas išimtinai ieškovui), teismas neįvertino atsakovo pateiktų įrodymų, būtent, mokyklos mokytojų skundų ir prašymų apskrities viršininkui dėl netinkamo ieškovo L. K. elgesio ir vadovavimo mokyklai trūkumų, sprendimą šioje dalyje priėmė remdamasis tik ieškovo pateiktais paaiškinimais, neatsižvelgdamas į atsakovo ir trečiųjų asmenų argumentus, tuo pažeisdamas šalių lygiateisiškumo principus (CPK 17 straipsnis) ir priimdamas išimtinai ieškovui naudingą sprendimą. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į byloje pateiktus įrodymus ir bylos nagrinėjimo metu paaiškėjusias aplinkybes, nenagrinėjo Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. P-101 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus L. K. atleidimo iš darbo" teisėtumo klausimo sistemingo darbo drausmės pažeidimo aspektu, nors 2008 m. kovo 31d. sprendimu nustatė, kad Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. P-183 „Dėl nuobaudos skyrimo Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo" paskirta nuobauda yra pagrįsta ir teisėta. Nurodo, kad ieškovas L. K. padarė darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte (kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos). Tai suprantama, kaip sistemingas darbo drausmės pažeidimas, o teismas tai turėjo įvertinti ir netaikyti alternatyvaus ieškovo darbo teisių gynybos būdo, numatyto DK 297 straipsnio 4 dalyje.

51Skundžiamu sprendimu teismas priteisė iš Panevėžio apskrities viršininko administracijos ieškovui L. K. 24280 Lt vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2007 m. liepos 5 d. (atleidimo iš darbo dienos) iki 2008 m. gegužės 6 d. (teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos), 7284 Lt išeitinę pašalpą, 2000 Lt sumokėti už advokato pagalbą, 160 Lt sumokėti už antstolio pagalbą bei 946,92 Lt žyminio mokesčio ir 38,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Su šia sprendimo dalimi nesutinka dėl šių argumentų.

52Atsakovas mano, jog teismas neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus, nes ieškovas dirba Pasvalio specialiojoje mokykloje nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. mokytoju pagal neterminuotą darbo sutartį, bei Pasvalio specialiosios mokyklos 2007 m. lapkričio 15 d. pažymą Nr. V3-52 „Dėl L. K. atlyginimo" ir nepagrįstai priteisė iš atsakovo 24280 Lt vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2007 m. liepos 5 d. iki 2008 m. gegužės 8 d. Faktiškai ieškovas L. K. Pasvalio specialiojoje mokykloje nedirbo tik nuo 2007 m. liepos 5 d. iki 2007 m. rugpjūčio 31 d., o Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. P-69 buvo priimtas dirbti mokytoju (paties ieškovo L. K. prašymu). Taigi pirmos instancijos teismas neįvertino šių įrodymų reikšmės ir nepagrįstai priteisė ieškovo naudai 24280 Lt vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką bei išeitinę pašalpą netaikydamas darbo užmokesčio skirtumo tarp mokyklos direktoriaus darbo užmokesčio ir mokytojo.

53Ieškovas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinio skundo netenkinti, jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad jis su apelianto apeliacinio skundo argumentais (motyvais) nesutinka.

54Darbo bylose darbdaviui (atsakovui) tenka pareiga įrodyti darbuotojo (ieškovo) ginčijamo atleidimo iš darbo pagrindo teisėtumą ir pagrįstumą. Pirmosios instancijos teismas bylą išsprendė pagal byloje esančius įrodymus, kurių pagrindu ir konstatavo, kad darbdavys (atsakovas) bylos nagrinėjimo teisme metu neįrodė, jog jam, ieškovui, paskirta pati griežčiausia nuobauda yra paskirta teisėtai (CPK 178 str.). Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 6 d.), turi įvertinti, ar tos priežastys yra pakankamai svarbios, kad konkrečiu atveju sudarytų pagrindą nutraukti darbo sutartį. Teismas tinkamai įvertino įrodymus ir nustatytas bylos aplinkybes dėl jo atleidimo iš darbo. Dalies mokyklos efektyvios veiklos ir darbo organizavimo trūkumų pašalinimas priklausė ne tik nuo jo objektyvios galimybės tam tikras mokyklos darbo sritis veikti. Todėl šis teismas, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais pagrįstai konstatavo, jog atsakovo nurodytos priežastys nėra pakankamai svarbios, kad šiuo konkrečiu atveju sudarytų pagrindą nutraukti jo darbo sutartį DK 136 str. pagrindu, o tik sudarė pagrindą atsakovui spręsti klausimą dėl jo kvalifikacijos bei jo darbo sutarties galimo nutraukimo pagal DK 129 str., t.y. dėl aplinkybių, susijusių su jo profesiniais gebėjimais.

55Atsakovas Panevėžio apskrities viršininko administracija atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą nurodo, kad su ieškovo apeliaciniu skundu dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-03-31sprendimo pakeitimo nesutinka ir prašo skundą atmesti vadovaujantis argumentais, kurie nurodyti jo, Panevėžio apskrities viršininko administracijos apeliaciniame skunde dėl šio apylinkės teismo sprendimo.

56Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o atsakovo Panevėžio apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą palaiko.

57Atsiliepime nurodo šiuos argumentus.

58Nurodo, kad Valstybinę švietimo teikėjų veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras pagal Valstybinės švietimo priežiūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 834 (Žin., 2004, Nr. 105-3888). Sudaryta komisija 2006 m. rugsėjo 11 d. - spalio 16 d. atliko dalinį patikrinimą (2006 m. spalio 16 d. pažyma Nr. OR1-25 (5.5.1-24) „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos dalinio patikrinimo"). Patikrinimo pažymoje pasiūlyta Panevėžio apskrities viršininkui skirti Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. drausminę nuobaudą už pažymoje išdėstytus teisės pažeidimus; pavesti Valstybinės priežiūros skyriui atlikti grįžtamąjį patikrinimą iki 2007 m. vasario 1 d. Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui pasiūlyta parengti priemonių planą teisės aktų pažeidimams ištaisyti, mokyklos veiklai demokratizuoti ir jį įgyvendinti. Pasvalio specialiosios mokyklos grįžtamąjį patikrinimą 2007 m. vasario 6-21 d. atliko Panevėžio apskrities viršininko sudaryta komisijai (2007 m. vasario 21 d. pažyma Nr. ŠI-2 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos grįžtamojo patikrinimo"). Situacija nepakito - nebuvo ištaisyti teisės aktų pažeidimai. Todėl komisija už pareigų nevykdymą ir darbo drausmės pažeidimus pasiūlė atleisti Pasvalio specialiosios mokyklos direktorių iš einamų pareigų. Panevėžio apylinkės teismas pagrindė nuostatą, kad ieškovo grąžinimas į ankstesnes pareigas Pasvalio specialiojoje mokykloje nepakeistų situacijos, toliau būtų nevykdomas teisės aktais nustatytas ugdymo proceso organizavimas, toliau netaisomi mokyklos veiklos trūkumai, neatliekami mokyklos direktoriui priskirti įgaliojimai.

59Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Panevėžio apskrities viršininkas, priimdamas sprendimą atleisti iš einamų pareigų ieškovą L. K. pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punktą, rėmėsi 2007 m. vasario 21 d. pažyma Nr. ŠI-2, kurioje nurodyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ministro teisės aktų nevykdymų faktai ir jų pažeidimai. Prieš tai L. K. buvo skirtos 2 drausminės nuobaudos. Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. P-164 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo" ir Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr.P-183 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo". Taip pat Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (2007 m. sausio 12 d. pažyma Nr. 16-2005/KI-31/1-158/1-161/1-288 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos ugdytinių teisių ir teisėtų interesų pažeidimo tyrimo") Pasvalio specialiosios mokyklos direktorių buvo įspėjusi dėl padarytų vaiko teisių pažeidimų.

60Mano, kad nuobaudos skyrimo senaties terminas yra neteisingai apskaičiuotas, nes faktiškai ieškovas steigėjo atleistas per 22 dienas nuo 2007 m. vasario 21 d. pažymos Nr. ŠI-2 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos grįžtamojo patikrinimo" pateikimo Panevėžio apskrities viršininkui dienos. L. K. laikinojo nedarbingumo laikotarpis buvo nuo 2007 m. vasario 26 d. iki 2007 m. birželio 8 d.; kasmetinės atostogos buvo suteiktos nuo 2007 m. birželio 26 d. iki 2007 m. liepos 1 d. įskaitytinai. Panevėžio apylinkės teismas, atnaujindamas 2006 m. lapkričio 17 d. Panevėžio apskrities įsakymo Nr. P-183 apskundimo terminus, kaip pagrindą nurodo didelį L. K. darbo krūvį. Šiems Panevėžio apylinkės teismo argumentams nepritaria. 2006 m. spalio 16 d. pažymoje Nr. ORl-25(5.5.1-24) išdėstytų išvadų L. K. nepaneigė (neapskundė). 2007 m. vasario 21 d. pažymoje Nr. ŠI-2 pateikiamos išvados rodo, kad situacija nėra pasikeitusi iš esmės.

61Atsakovo Panevėžio apskrities viršininko administracijos apeliacinis skundas tenkintinas, ieškovo L. K. atmestinas( CPK 326 str. 1 d. 2 p.)

62Teismas bylą išnagrinėjo neatsižvelgdamas į apeliaciniuose skunduose nustatytų ribų, nenustatęs absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų( CPK 320 str. 2 d.)

63Byloje dėl darbuotojo atleidimo teisėtumo darbdavys privalo įrodyti svarbių priežasčių, kurioms grindžia darbo sutarties nutraukimą, egzistavimą, kaip ir aplinkybes, kad drausminė nuobauda paskirta nepažeidžiant DK 241 straipsnyje nustatytų terminų (CPK 178 str. ir CPK XX skyrius, 410 str.).Teismas turi nustatyti, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku egzistuoja arba neegzistuoja.

64Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2004 m. birželio 18 d. nutarimo „Dėl Darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą pagal Darbo kodekso 136 str. 3 d. 1 ir 2 punktus, taikymo teismų praktikoje“ išaiškinimą (nutarimo 21, 21.2, 22 punktai) teismas taip turi patikrinti ar drausminė nuobauda parinkta atsižvelgiant į DK 238 straipsnyje nurodytas aplinkybes; ar nėra pagrindo panaikinti drausminę nuobaudą atsižvelgiant į padaryto darbo drausmės pažeidimo sunkumą, aplinkybes, kuriomis jis buvo padarytas, darbuotojo ankstesnį darbą ir elgesį, į tai, ar drausminė nuobauda atitinka padaryto nusižengimo sunkumą; jeigu darbuotojas dėl ankstesnės drausminės nuobaudos nebuvo kreipęsis į darbo ginčų komisiją ir iki jo atleidimo iš darbo dienos DK 296 straipsnyje nustatytas trijų mėnesių kreipimosi į darbo ginčų komisiją iš darbo dienos terminas yra pasibaigęs, tai teismas, tikrindamas tokios drausminės nuobaudos teisėtumą ir pagrįstumą, DK 296 straipsnyje nustatytą terminą taiko pagal ieškinio senatie taisykles, nustatytas CK 1.126 , 1.128-1.131 straipsniuose (DK 10, 27 straipsniai, CK 1.1 str. 3 d.).

65Šioje byloje atsakovas aplinkybes, kuriomis grindžia atsikirtimus į ieškovo reikalavimus dėl neteisėto darbo sutarties nutraukimo, nurodė, jas pagrindė pateiktais įrodymais.

66Pirmosios instancijos teismas pagrįstai spendime nurodytais motyvais ir argumentais (jų kolegija nutartyje nebekartoja), nustatė ir pripažino, kad , kad Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. lapkričio 17 d, įsakymu Nr. P -183 „Dėl drausminės nuobaudos Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriui L. K. skyrimo" paskirta drausminė nuobauda - papeikimas yra teisėta. Ši drausminė nuobauda ieškovui yra paskirta už nustatytus ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos trūkumus ir Panevėžio apskrities viršininko 2005 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. V-213 „ Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos veiklos trūkumų pašalinimo" nepakankamą vykdymą ir jis įpareigotas pašalinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2006 m. spalio 16 d. pažymoje Nr. ORI-25(5.1-24) „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos dalinio patikrinimo" ir Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2006. lapkričio 9 d. pažymoje Nr. SI5-33 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos grįžtamojo patikrinimo'" nurodytus pažeidimus iki 2007 m. sausio 12 d. Sprendime apylinkės teismas, spręsdamas klausimą dėl šios nuobaudos teisėtumo ir pagrįstumo taip pat nustatė, kad ieškovas nepakankamai efektyviai vykdė visus Panevėžio apskrities viršininko 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-213 numatytus įpareigojimus, tuo padarė darbo drausmės pažeidimą už ką jam buvo paskirta drausminė nuobauda.

67Dėl 2007 m. liepos 2 d, įsakymą Nr. P-101 ,.Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus L. K. atleidimo iš darbo" teisėtumo

68Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2007 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-60 buvo sudaryta Pasvalio specialiosios mokyklos grįžtamojo patikrinimo komisija (2 tomas, b.l. 64). Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2007 m. vasario 21 d. pažymoje dėl Pasvalio specialiosios mokyklos grįžtamojo patikrinimo (2 tomas, b.l. 65 -72) nurodoma, kad po dalinio patikrinimo situacija Pasvalio specialiojoje mokykloje iš esmės nepakito, t.y neatnaujinti mokyklos nuostatai, nereglamentuotas mokyklos tarybos sudarymas ir veikla, neatnaujintas pareigybės aprašymas direktoriaus pavaduotojui ugdymui bei nepakeistas auklėtojo - kuratoriaus pareigybės aprašymas, nepakeistas auklėtojo pareigybės aprašymo 6 p., neištaisyti pažeidimai dėl darbuotojų, dirbančių ne pagrindiniame darbe, neišdiskutavus su visais mokytojais parengtos etikos normos, nepašalinti bendrųjų ugdymo planų pažeidimai. Toliau yra dienynų pildymo vaduojant mokytojus trūkumų, yra pažeidimų sudarant mokymo sutartis, yra trūkumų organizuojant mokytojų atestacijos komisijos veiklą.

69Be to, nustatyta, kad mokyklos direktorius, neturėdamas apskrities viršininko nustatytų priedų dydžių, darbuotojams paskyrė maksimalius priedus, tuo šiurkščiai pažeisdamas švietimo ir mokslo ministro nustatytą darbo apmokėjimo tvarką, ir pats neteisėtai pasiskyrė sau vienkartinę išmoką, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą. Komisija nustatė, kad mokyklos direktorius 2007 m. sausio 2 d. įsakymu neteisėtai pratęsė priedų mokėjimą, kai tų priedų nebebuvo galima mokėti po 2007 m. sausio 1 d.

70Grįžtamojo patikrinimo metu nustatyta, kad neištaisyti teisės aktų pažeidimai, t.y. nevykdoma Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punktas, 45 straipsnio 4 ir 5 dalys, šiurkščiai pažeistas Švietimo įstatymo 3 str. 1, 2 ir 3 dalies, 46 str. 1 dalies 3 punktas, pažeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 1043 patvirtintų Darbo sutarties dėl antraeilių pareigų (darbo) ypatumų 4 punktas, pažeisti švietimo ir mokslo ministro 1998 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 33 patvirtintų Pedagogų atestacijos nuostatų 14 punktas, šiurkščiai pažeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" 4 punktas, pažeistas švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. ISAK -2408 „ Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo,, 76, 68, 69 punktai, pažeisti LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ISAK -663, patvirtintų 2005-2007 metų Bendrųjų ugdymo planų 12, 24, 14.1.8, 18. 42.1, 14.1.2, 15.6. 15.9, 15.10, 15.11. 18.2 ir 37 punktai, pažeistas LR Švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 22 įsakymu Nr. 158 patvirtintos specialiųjų poreikių asmenų priėmimo į specialiąją ugdymo įstaigą tvarkos 11 punktas ir švietimo ir mokslo ministro 2000 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 429 „Dėl specialiųjų poreikių asmenų priėmimo į specialiojo ugdymo įstaigą" dalinio pakeitimo 4 punktai, nurodyta aprašomojoje dalyje kuo šie pažeidimai pasireiškia.

71Su šio patikrinimo išvadomis L. K. supažindintas 2007-02-21. 2007 m. birželio 11 d. pranešimu Nr. 20-1801-(1.35)-10. L. K. buvo įpareigotas iki 2007 m. birželio 14 d. pateikti dėl atlikto patikrinimo pasiaiškinimą Panevėžio apskrities viršininkui. Pranešime jam nurodyti tokios išvados dėl padarytų pažeidimų: neatnaujinti mokyklos nuostatai; nereglamentuotas mokyklos tarybos sudarymas ir veikla; neatnaujintas pareigybės aprašymas direktoriaus pavaduotojui ugdymui bei nepakeistas auklėtojo kuratoriaus pareigybės aprašymas; nepakeistas auklėtojo pareigybės aprašymo 6p.; neištaisyti pažeidimai dėl darbuotojų, dirbančių ne pagrindiniame darbe; nepasitarus su visais mokytojais, parengtos etikos normos; nepašalinti bendrųjų ugdymo planų pažeidimai ir toliau yra dienynų pildymo vaduojant mokytojus trūkumų; pažeidimai sudarant mokymo sutartis, yra trūkumų organizuojant mokytojų atestacijos komisijos veiklą.

722007 m. birželio 13 d. ieškovas L. K. pateikė pasiaiškinimą, tvirtindamas, kad pažeidimai buvo ištaisyti tinkamai ir laiku. Nurodė, kad ėmėsi priemonių dėl Pasvalio specialiosios mokyklos nuostatų pakeitimo, reglamentuojant mokyklos tarybos sudarymą ir veiklą; 2007 m. įsakymu patvirtino mokyklos administracijos paskirstymą pareigomis, kai reikėjo tik pavaduotojo ir auklėtojo pareigybes atriboti, nuo 2007 m. balandžio 20 d. nutraukė darbo sutartį su darbuotoju V. C., kuriam darbas mokykloje buvo ne pagrindinis ir kuris sutarties sudarymo metu nebuvo pateikęs visų reikalingų dokumentų sutarčiai sudaryti. Nurodo, kad visi mokytojai turėjo galimybę teikti siūlymus mokytojų etikos normų pakeitimui, nepripažįsta, kad buvo bendrųjų ugdymo planų turinio pažeidimų. Nurodė, kad dėl formų bus atsižvelgta rengiant 2007-2008 mokslo metų plano projektą, pateiktas 2007 m. vasario 12 d. mokytojų atestacijos komisijos posėdžių grafikas, mokytojų kvalifikacijos kėlimo programa bus parengta iki 2007-2008 m.m. pradžios.( t. 2., b.l. 75-76). Kaip matyti, ieškovas netiesiogiai pripažino, kad pažeidimai buvo, tačiau jų nevertino kaip pažeidimų : ne pagrindiniame darbe dirbantį V.Cucėną atleido jau po grįžtamojo patikrinimo, kitus pažeidimus pažadėjo ištaisyti ateityje ( bus parengta mokytojų kvalifikacijos programa ir pan.). Šis pasiaiškinimas liudija, kad ieškovas nepakankamai įsigilina į iškilusias problemas, bando jas apeiti ir nenustatyta, kad jam kas trukdytų vykdyti žinybinių aktų nurodymus, paruošti lokalinius aktus, atitinkančius žinybinius reikalavimus, laikytis nurodymų. Ieškovas nenurodė, kad jam keliami nepagrįsti reikalavimai.

73Byloje pateiktas 2007-05-17 dienos Pasvalio specialiosios mokyklos raštas Panevėžio apskrities viršininko administracijos Švietimo skyriui „Dėl 2007 m. vasario 21 d. pažymoje Nr. Š1-2 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos grįžtamojo patikrinimo“ nurodytų trūkumų ištaisymo. Pripažinta, kad darbo tvarkos taisyklės iš esmės nepakeistos, Parašyti naujas planuojama iki 2007/2008 mokslo metų pradžios, mokinių elgesio taisyklės bus svarstytos 2007 m. gegužės 18 d. Mokytojų tarybos posėdžio metu; 2007 m. kovo 13 d. Panevėžio apskrities viršininko įsakymu mokyklos nuostatuose padaryti pakeitimai; mokytojų kvalifikacijos tvarka ir tobulinimo programa bus parengta iki kitų mokslo metų pradžios; 2007 m. gegužės 3 d. įsakymu „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė dokumentų rengimo, tvarkymo apskaitos, saugojimo, naudojimo , kontrolės procedūrų tvarkai parengti (iki 2007 m. rugpjūčio 20 d.). Šį dokumentą pasirašė direktoriaus pavaduotoja R. V., jis neprieštarauja L. K. paaiškinimui, bet jis patvirtina, kad ankstesni pažeidimai laiku ir tinkamai neištaisyti, patikrinimu nustatyti nauji pažeidimai.

74Šiomis aplinkybėmis Panevėžio apskrities viršininkas 2007 m. liepos 2 d. įsakymu konstatavo, kad ieškovas netinkamai vykdė darbo funkcijas, pažeidė darbo drausmę ir Pasvalio specialiosios mokyklos direktorių L. K. 2007 m. liepos 4 d. atleido iš darbo pagal LR DK 136 str. 3 d. 1 punktą (kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos)( t. 2, b.l. 77).

75Minėtame įsakyme nurodoma, kad L. K. netinkamai vykdė Panevėžio apskrities viršininko 2003 m. rugpjūčio lld. įsakymu Nr. V-151 patvirtinto Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo 26 p. - leisti įsakymus, inicijuoti vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų pareigybių aprašymų ir kitų dokumentų, reguliuojančių įstaigos veiklos rengimą ir juos tvirtinti, 29 p. - skirti vadybines funkcijas pavaduotojams ir užtikrinti jų veiklos priežiūrą.

76Įsakyme remiamasi ir komisijos, sudarytos Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-60, 2007 m. vasario 21 d. pažyma Nr. S1-2, atsižvelgiant į tai, kad jam, ieškovui, per paskutinius dvylika mėnesių jau buvo taikytos dvi drausminės nuobaudos – papeikimai, jam vadovaujantis DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punktu paskirta drausminė nuobauda - atleidimas iš darbo.

77Kaip matyti, įsakyme darbo drausmės pažeidimai, už kuriuos taikyta drausminė nuobauda, nurodyti nepakankamai konkrečiai, bet bylos nagrinėjimo metu buvo išsiaiškinta, kad ieškovas nėra pakankamai rūpestingas ir atidus, nepakankamai dėmesio skiria į steigėjo Panevėžio apskrities viršininko bei LR Švietimo ir mokslo ministerijos nurodymus bei nustatytus pažeidimus, juos šalindamas, padaro naujus pažeidimus, nurodo, kad imsis priemonių, jiems šalinti, bet tai daro tik siekdamas išvengti atsakomybės, o konkrečiai imasi epizodinių priemonių, pats savarankiškai neanalizuoja situacijos ir nesiima priemonių, kad padėtis pasikeistų iš esmės. Tai liudija ir ankstesnės drausminės nuobaudos.

78Panevėžio miesto apylinkės teismas, konstatuodamas, kad drausminė nuobauda skiriama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo, nevertino to, kad įstatyme nustatyta, kad į šį terminą neįkaitomas laikas, kurį darbuotojas darbe nebuvo dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo. Teismui buvo žinoma aplinkybė, kad ieškovas L. K. nuo 2007 m. vasario 26 d. iki 2007 m. birželio 8 d. turėjo nedarbingumo pažymėjimą. Be to, pagal ieškovo L. K. 2007 m. birželio 22 d. prašymą Panevėžio apskrities viršininkas 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A-60 „Dėl L. K. kasmetinių atostogų" suteikė ieškovui dalines kasmetines atostogas nuo 2007 m. birželio 26 d. iki liepos 1 d. įskaitytinai. Grįžus ieškovui iš atostogų, pirmąją darbo dieną Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. P-101 „Dėl Pasvalio specialiosios mokyklos direktoriaus L. K. atleidimo iš darbo" buvo atleistas iš darbo. Šiomis aplinkybėmis akivaizdu, kad ieškovui drausminė nuobauda-atleidimas iš darbo skirta nepažeidžiant DK 241 str. nustatytų terminų. Panevėžio m. apylinkės teismas neteisingai nustatė faktines aplinkybes, pažeidė materialiąja teisės normą DK 241 str. 1 d. Pažeidimas nustatytas 2007 m. vasario 21 d., o ieškovas nuo to laiko dirbo iki 2007 m. vasario 26 d.( 5 dienas), nuo 2007 m. birželio 9 d. iki birželio 26 dienos ( 17 dienų), į darbą grįžo 2007 m. liepos 2, o atleistas nuo 2007 m. liepos 5 dienos. Vieno mėnesio terminas, nustatytas DK 241 str. 1 d. nepraleistas.

79Teismas vertina ir tai, kad ieškovas darbo drausmės pažeidimus Pasvalio specialios mokyklos vadybinėje veikloje darė tik dėl nerūpestingumo, o ne dėl to, kad buvo kokios tai objektyvios kliūtys, kurių jis pats net nekonkretizavo, tik manė, kad jam turi būti užtikrintos tinkamos darbo sąlygos, nes bylos nagrinėjimo metu iš byloje dalyvaujančių asmenų atstovų ( P. N., R. K.) paaiškinimų nustatyta, kad pats ieškovas veikė savarankiškai, ignoravo jam siūlomą metodinę pagalbą, atsižvelgiant į jo vadovaujamos mokyklos specifiką ir į tai, kad jai keliami specifiniai reikalavimai ( DK 238 str.). Ieškovas jo atleidimo iš darbo metu turėjo dvi galiojančias drausmines nuobaudas, apeliacinės instancijos teisme pripažino, kad dirba nuo 2003 m. , jam skirta drausminė nuobauda ir prieš galiojusias 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu ir 2006 m. lapkričio 17 d. įsakymu skirtas drausmines nuobaudas. Tai rodo, kad ieškovas darbines pareigas pažeidinėja pastoviai, į skiriamas švelnesnės drausmines nuobaudas mažai reaguoja.

80Šiomis aplinkybėmis Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d. sprendimas naikintinas, priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškovo L. K. ieškinys atmestinas.

81Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 2 p., DK 238 str., DK 241 str. DK 136 str. 3 d. 1 p.

Nutarė

83Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008m. kovo 31 dienos sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

84Ieškovo L. K. ieškinį atsakovui Panevėžio apskrities viršininko administracijai dėl drausminės nuobaudos panaikinimo ir atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu atmesti.

85Priteisti iš ieškovo L. K. atsakovui Panevėžio apskrities viršininko administracijai 946,92 Lt bylinėjimosi išlaidų ( CPK 93 str. 1 d.)

Proceso dalyviai
2. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. sekretoriaujant R. Markelevičienei... 4. dalyvaujant ieškovui L. K., jo atstovui adv. R. Vaitiekūnui, Panevėžio... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Ieškovas, vadovaudamasis DK 295 str. 2d., ieškiniu prašo panaikinti atsakovo... 7. Ieškinyje nurodo, kad jis iki atleidimo iš darbo dirbo Pasvalio specialiosios... 8. Remiantis komisijos, sudarytos Panevėžio apskrities viršininko 2007 m.... 9. Nurodo, kad drausminė nuobauda yra neteisėta ir nepagrįsta, nes ją skiriant... 10. Nežiūrint to, Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. liepos 2 d. įsakymu... 11. Darbo kodekso nuostatuose nėra numatytas reikalavimas arba prievolė... 12. Dėl 2006/2007 metų mokyklos ugdymo plano sudarymo jis mano, kad ugdymo planas... 13. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2006-10-16 pažymos 28... 14. Pasvalio specialiosios mokyklos 2006/2007 m. ugdymo plano 17 punkte nustatytos... 15. Dėl ugdytinių pasiekimų vertinimo pažymiais. Bendrojo ugdymo plano 38.5... 16. Dėl papildomų ugdymo valandų. Moksleivis kartu su tėvais bei klasės... 17. Dėl dorinio ugdymo pasirinkimo, tai mokyklai tėvų, vaikų raštiški... 18. Dėl klasių dalijimo į grupes priėmė sprendimą mokyklos taryba,... 19. Dėl mokinių pažangos vertinimo ugdymo procese tėvų, globėjų informavimas... 20. 2006 m. rugpjūčio 31 d. buvo parengta ir Pasvalio specialiosios mokyklos... 21. Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr, P-183... 22. ... 23. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008 m. kovo 31 d. sprendimu ieškinį... 24. Pripažino Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2007 m. liepos 2... 25. Pripažino Panevėžio apskrities viršininko administracijos darbo sutarties... 26. Nusprendė laikyti, kad darbo sutartis su L. K. nutraukta Panevėžio miesto... 27. Priteisė iš atsakovo, Panevėžio apskrities viršininko administracijos,... 28. Sprendime nurodė ir pripažino įrodytas bei nustatytas šias faktines bylos... 29. Nurodė, kad teismas, nagrinėdamas ginčą dėl atleidimo iš darbo... 30. Sprendime nurodė, kad ieškovas šioje byloje prašo atnaujinti terminą dėl... 31. Teismas, spręsdamas termino atnaujinimo klausimą, nurodė, jog atsižvelgia... 32. Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. P-10L... 33. Panevėžio apskrities viršininko administracijos Švietimo skyriaus... 34. Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2007 m. vasario 2 d.... 35. Su šio patikrinimo išvadomis L. K. supažindintas 2007-02-21. 2007 m.... 36. Teismas konstatavo, kad vengimas per protingą terminą paprašyti pateikti... 37. Įsakyme nurodyta, kad Panevėžio apskrities viršininko 2007 m. vasario 2... 38. Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 punktas numato, kad darbo sutartis... 39. Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. P -183... 40. Švietimo įstatymo 61 straipsnio 4 dalies nuostatos numato, kad mokyklos... 41. Sprendime nurodė, kad teisme kilus ginčui dėl darbuotojo atleidimo iš darbo... 42. Nors ieškovas prašė jį grąžinti į ankstesnes pareigas mokykloje, tačiau... 43. Ieškovas L. K. apeliaciniu skundu prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo... 44. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad jo... 45. Apeliaciniu skundu atsakovas Panevėžio apskrities viršininko administracija... 46. Nurodo, kad su šiuo sprendimu nesutinka, nes jis prieštarauja faktinėms... 47. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas L. K. yra praleidęs... 48. Teismas nurodė, kad darbdavys bylos nagrinėjimo metu neįrodė, kad ieškovui... 49. Panevėžio apskrities viršininkas 2007 m. vasario 23 d. (penktadienį),... 50. Teismas, taikydamas alternatyvų ieškovo darbo teisių gynybos būdą,... 51. Skundžiamu sprendimu teismas priteisė iš Panevėžio apskrities viršininko... 52. Atsakovas mano, jog teismas neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus,... 53. Ieškovas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo atsakovo... 54. Darbo bylose darbdaviui (atsakovui) tenka pareiga įrodyti darbuotojo... 55. Atsakovas Panevėžio apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 56. Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija prašo... 57. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus.... 58. Nurodo, kad Valstybinę švietimo teikėjų veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos... 59. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Panevėžio apskrities viršininkas,... 60. Mano, kad nuobaudos skyrimo senaties terminas yra neteisingai apskaičiuotas,... 61. Atsakovo Panevėžio apskrities viršininko administracijos apeliacinis skundas... 62. Teismas bylą išnagrinėjo neatsižvelgdamas į apeliaciniuose skunduose... 63. Byloje dėl darbuotojo atleidimo teisėtumo darbdavys privalo įrodyti svarbių... 64. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2004 m. birželio 18 d. nutarimo... 65. Šioje byloje atsakovas aplinkybes, kuriomis grindžia atsikirtimus į ieškovo... 66. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai spendime nurodytais motyvais ir... 67. Dėl 2007 m. liepos 2 d, įsakymą Nr. P-101 ,.Dėl Pasvalio... 68. Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2007 m. vasario 2 d.... 69. Be to, nustatyta, kad mokyklos direktorius, neturėdamas apskrities viršininko... 70. Grįžtamojo patikrinimo metu nustatyta, kad neištaisyti teisės aktų... 71. Su šio patikrinimo išvadomis L. K. supažindintas 2007-02-21. 2007 m.... 72. 2007 m. birželio 13 d. ieškovas L. K. pateikė pasiaiškinimą, tvirtindamas,... 73. Byloje pateiktas 2007-05-17 dienos Pasvalio specialiosios mokyklos raštas... 74. Šiomis aplinkybėmis Panevėžio apskrities viršininkas 2007 m. liepos 2 d.... 75. Minėtame įsakyme nurodoma, kad L. K. netinkamai vykdė Panevėžio apskrities... 76. Įsakyme remiamasi ir komisijos, sudarytos Panevėžio apskrities viršininko... 77. Kaip matyti, įsakyme darbo drausmės pažeidimai, už kuriuos taikyta... 78. Panevėžio miesto apylinkės teismas, konstatuodamas, kad drausminė nuobauda... 79. Teismas vertina ir tai, kad ieškovas darbo drausmės pažeidimus Pasvalio... 80. Šiomis aplinkybėmis Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d.... 81. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 2 p., DK 238 str., DK 241... 83. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008m. kovo 31 dienos sprendimą... 84. Ieškovo L. K. ieškinį atsakovui Panevėžio apskrities viršininko... 85. Priteisti iš ieškovo L. K. atsakovui Panevėžio apskrities viršininko...