Byla Ik-2539-365/2011
Dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Dzedulionio (kolegijos pirmininkas, pranešėjas), Irenos Paulauskienės ir Veslavos Ruskan, sekretoriaujant Rasai Šimkuvienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei L. M., trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,LT valda“ atstovei advokatei Aurelijai Puzinienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos AB ,,Lifosa“ skundą atsakovei VĮ Registrų centras, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centras Kauno filialas, Nacionalinės žemės tarnybos Kėdainių žemėtvarkos skyriui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, BUAB ,,Kerasta“, UAB ,,Daumantų verslai“, UAB ,,LT valda“ dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, ir

Nustatė

2Pareiškėja AB ,,Lifosa“ kreipėsi į teismą su skundu prašydama: 1) panaikinti VĮ Registrų centras Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2011 03 01 sprendimą Nr. 63 ,,Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ dalyje dėl atsisakymo priimti pareiškėjos 2009 04 10 skundą; 2) įpareigoti VĮ Registrų centras AB ,,Lifosa“ 2009 04 10 skundo priėmimo klausimą spręsti iš naujo (b. l. 1-2).

3Pareiškėja skunde paaiškino, kad ginčijamu sprendimu atsakovė atnaujino skundo padavimo terminą, tačiau atsisakė jį priimti. Atsakovė sprendimą motyvuoja tuo, kad pareiškėja atsakovais skunde nurodė VĮ Registrų centro Kauno filialą, Kauno apskrities viršininko administraciją ir UAB „Kerasta“, o atsakovė nėra įgaliota nagrinėti kitų subjektų veiksmų. Pareiškėjos teigimu, atsakovės sprendimas nenagrinėti skundo dėl netiksliai nurodytos trečiųjų suinteresuotųjų asmenų - Kauno apskrities viršininko administracijos ir UAB „Kerasta“ (UAB „Kėdainių statybininkas“ teisių ir pareigų perėmėjo) procesinės padėties pažeidžia proceso ekonomiškumo bei teisinių lūkesčių principus, prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau - LVAT) suformuotai praktikai bei laikytinas atsakovo piktnaudžiavimu savo teise. Pirmą kartą atsakovė sprendimą Nr. 143 dėl 2009 04 10 skundo priėmė 2009 05 08. Sprendime atsakovė nurodė vienintelį pareiškėjos skundo nepriėmimo argumentą - kad pareiškėja dėl teritorinio registratoriaus sprendimo su skundu kreipėsi ne į pastarąjį, bet į Centrinį registratorių. Skundo trūkumų atsakovė minėtame sprendime nenurodė. Atsakovės sprendimas buvo panaikintas Vilniaus apygardos teismo 2010 02 11 nutartimi ir ginčas galutinai išspręstas LVAT 2011 01 27 nutartimi administracinėje byloje Nr. A442-211/2011, kuria atsakovas įpareigotas spręsti klausimą dėl pareiškėjos skundo priėmimo. Vykdydamas LVAT 2011 01 27 nutartį, atsakovas antrą kartą išnagrinėjo skundą ir paliko jį nenagrinėtą, motyvavusi tuo, kad pareiškėja netiksliai nurodė Kauno apskrities viršininko administracijos ir UAB „Kerasta“ procesinę padėtį. Pareiškėjos nuomone, atsakovas šiame ginče priimdamas pirmąjį sprendimą (2009 05 08), privalėjo nurodyti visus motyvus, dėl kurių nusprendė skundo nenagrinėti, kitaip, net ir teismui panaikinus nepagrįstą atsakovės 2011 03 01 sprendimą Nr. 63, negali tikėtis, kad skundas bus išnagrinėtas ateityje. Pažymėjo, kad pagal suformuotą praktiką (LVAT 2010 02 09 nutartis administracinėje byloje A143-191/2010), nustačiusi formalius skundo trūkumus, atsakovė privalėjo ne palikti pareiškėjos skundą nenagrinėtą, bet taikyti ABTĮ 37 str. 1 d. numatytą skundo trūkumų pašalinimo institutą arba pats pašalinti trūkumus taikydamas ABTĮ 37 str. 4 d. nuostatas. Atsakovui turi būti žinoma, kad NTRĮ 17 str. 3 d. reikalavimas pateikti žemės sklypo planą buvo siejamas su statinius registruojančio asmens prievole parengti planą, laikantis 1999-09-28 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 298 „Dėl žemės sklypo plano, išduodamo asmenims perkant ar nuomojant žemės sklypą, parengimo tvarkos patvirtinimo" bei registratoriui pateikti šio plano originalą, bet ne kito plano ištraukos kopiją, o teritorinis registratorius privalėjo reikalauti pagal teisės aktus parengto plano. NTRĮ 22 str. buvo įtvirtinta statinių teisinę registraciją vykdančio teritorinio registratoriaus darbuotojo pareiga atlikti teisinę registraciją tik gavus NTRĮ nustatytus teisę į žemės sklypą bei nuosavybę teisę į statinius patvirtinančius dokumentus, juos patikrinus ir įsitikinus jų teisingumu. Pareiškėja nurodė, kad teritorinio registratoriaus - Kauno filialo darbuotojai šią pareigą pažeidė, nes, disponuodami statinių kadastro duomenimis, įregistravo savavališkai pastatytų bei 1990 m. ir 1991 m. užbaigtų statinių - gamybinio buitinio pastato bei dirbtuvių - nuosavybės teisę UAB „Kėdainių statybininkas" vardu, nors prie 2000-02-21 Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymo Nr.02-06-1417 „Dėl savavališkų statinių įteisinimo ir teisinio registravimo uždarosios akcinės bendrovės „Kėdainių statybininkas" vardu (Kėdainių rąj.), kuris buvo pateiktas registruojant statinius, buvo pridėtas UAB „Kėdainių statybininkas" įmonės registravimo pažymėjimas, įrodantis, kad pastaroji bendrovė buvo įsteigta tik 1995-12-05, todėl negalėjo registruojamų statinių pastatyti, o juo labiau - įregistruoti. Mano, kad pareiškėja, teikdama atsakovui skundą su priedais (įrodymais), laikėsi ABTĮ 23 str. 5 ir 6 d. įtvirtintų reikalavimų.

4Atsakovė VĮ Registrų centras su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 54-56) nurodė, kad pareiškėja savo poziciją grindžia Centriniam registratoriui paduoto skundo materialinio teisinio pobūdžio pagrįstumu, kai Centrinis registratorius atsisakydamas priimti skundą, materialinio teisinio pobūdžio motyvų (aplinkybių) net nenagrinėjo. Taigi, Teismui pateiktame skunde pareiškėja bando paneigti visiškai ir ne tas aplinkybes, dėl kurių buvo atsisakytas priimti jos skundas ir akivaizdžiai nukrypsta nuo kilusio ginčo nagrinėjimo dalyko. Ginčo atveju turi būti įrodinėtina tik Centriniam registratoriui paduoto skundo formos ir turinio atitiktis Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytiems reikalavimams, kurie remiantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi, yra taikytini, kai skundas paduodamas Centriniam registratoriui. Mano, kad skundų trūkumo šalinimo institutas - kaip analogija galėtų būti taikomas tik tuomet, jeigu specialios Nekilnojamojo turto registro įstatymo normos (toliau – NTRĮ), reglamentuojančios ir apibrėžiančios konkrečius šio įstatymo numatytos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme institucijos atliekamus procesinius veiksmus, visiškai nereglamentuotų tokios teisinės situacijos, kai paduodamas skundas neatitinka įstatymo numatytų jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų, sprendimo būdų, t. y. nenumatytų centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos teisės atsisakyti priimti tokį skundą. Pažymėjo, kad būtent Nekilnojamojo turto registro įstatymo 32 straipsnio 3 dalis ir yra šią konkrečią teisinę situaciją reglamentuojanti teisės norma, kuri numato konkretų procesinį veiksmą, kurį gali atlikti centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija - atsisakyti tokį skundą priimti. Minėta norma laikytina specialiąją teisės norma, kuri jokių išimčių priimti šiai komisijai kitokį sprendimą (šiuo atveju taikyti skundų trūkumų šalinimo institutą) dėl formos ir turinio reikalavimų neatitinkančio paduoto skundo, nesuteikia. Šiuo atveju yra įstatymo norma, reglamentuojanti ginčo teisinį santykį, todėl pareiškėja visiškai nepagrįstai, taiko įstatymo analogiją, t. y. Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio numatytą skundo trūkumų šalinimo institutą, dėl ko skirtingai nei numato Nekilnojamojo turto registro įstatymas, nepagrįstai plečiamai aiškina centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos kompetenciją ir jos galimus atlikti procesinius veiksmus. Tai argumentuotina atsižvelgiant ir į įstatymo analogiją leidžiančių taikyti teisės normų visumą, įtvirtintą Civilinio kodekso 1.8 straipsnyje, Civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 6 dalyje, Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje - visos jos numato galimybę taikyti įstatymo analogiją tuomet, kai nėra įstatymo, reglamentuojančio materialinį arba procesinį teisinį santykį. Tuo tarpu šio ginčo atveju, kaip nurodėme aukščiau, yra konkretus įstatymas (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 32 straipsnio 3 dalis), kuris reglamentuoja ginčo teisinį santykį ir nustato konkretų procesinį veiksmą - atsisakymą priimti formos ir turinio reikalavimų neatitinkantį skundą. Pareiškėja 2009 04 15 skunde kaip atsakovą, tai yra skundžiamą viešojo administravimo instituciją (administravimo subjektą) nurodė Kauno filialą, Kauno apskrities viršininko administraciją ir UAB ,,Kerasta“, kuri pagal Viešojo administravimo įstatymo nuostatas nėra viešojo administravimo subjektas. Šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo priimti skundus ir juos nagrinėti pagal įgaliojimus. Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka yra skundžiami teritorinio registratoriaus priimti sprendimai (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 dalis). Nekilnojamojo turto registro įstatyme nėra numatyta, kad Centrinis registratorius yra įgaliotas nagrinėti ir priimti sprendimus dėl kitų viešojo administravimo institucijų (Kauno apskrities viršininko) ir privačių juridinių asmenų (UAB ,,Kerasta“) priimtų sprendimų (veiksmų). Iš tokio teisinio reguliavimo galima daryti išvadą, kad įstatymo leidėjas, numatydamas Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje, jog paduodamo skundo centriniam registratoriui forma ir turinys turi atitikti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytus reikalavimus, įtvirtino būtent asmens pareigą pačiam pateikti įstatymo reikalavimus atitinkantį skundą bei numatė tokių reikalavimų neatitinkančio paduoto skundo teisines pasekmes - atsisakymą jį priimti, tokiu būdu siekiant užtikrinti išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka operatyvumą, jo nevilkinimą.

5Tretysis suinteresuotas asmuo UAB ,,LT valda” su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 45-46) nurodė, kad teismui išnagrinėjus bylą ir priėmus sprendimą tenkinti ar atmesti skundą - jis niekaip nėra susijęs su trečiojo asmens UAB „LT Valda” teisėmis ir pareigomis. Jei skundas bus priimtas ir sprendžiamas iš esmės, tretysis asmuo turės teisę atstovauti savo interesus. Mano, kad pareiškėja piktnaudžiauja teise, įtraukdama į bylą, nagrinėjant skundo priėmimo klausimą UAB „LT Valda”, nes siekia nepagrįsto civilinės bylos Nr. 2 -79-425/2011, nagrinėjamos Panevėžio apygardos teisme sustabdymo, vengiant žalos atlyginimo klausimo išsprendimo. Įtraukus UAB „LT Valda” trečiuoju asmeniu, juridinis asmuo nepagrįstai patiria bylinėjimosi išlaidas, todėl yra būtina skubiai išspęsti UAB „LT Valda” procesinės padėties klausimą - pašalinti UAB „LT Valda” iš suinteresuotų trečiųjų asmenų sąrašo, nes bylos išsprendimas nėra niekaip susijęs su jos teisėmis ir pareigomis.

6Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras Kauno filialas su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 48-49) nurodė, kad palaiko ginčijamame sprendime išdėstytus motyvus. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija pilnai išnagrinėjo reikšmingas aplinkybes, todėl sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas.

7Tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos Kėdainių žemėtvarkos skyrius su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 51-52) nurodė, kad argumentus išdėstytus atsakovės atsiliepime.

8Tretysis suinteresuotas asmuo BUAB ,,Kerasta” atsiliepime į skundą (b. l. 72) nurodė, kad BUAB ,,Kerasta” bankroto administratorius teismui prašymų ir pasiūlymų neturi.

9Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovė palaikė skunde išdėstytus reikalavimus, prašė skundą tenkinti jame nurodytais motyvais.

10Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuoto asmens UAB „LT Valda” atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti atsiliepime nurodytais argumentais.

11Atsakovė, tretieji suinteresuoti asmenys VĮ Registrų centras Kauno filialas, Nacionalinės žemės tarnybos Kėdainių žemėtvarkos skyrius, BUAB ,,Kerasta” į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Gauti VĮ Registrų centras Kauno filialas, Nacionalinės žemės tarnybos Kėdainių žemėtvarkos skyriaus, BUAB ,,Kerasta” prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

12Skundas tenkintinas.

13Byloje nustatyta, kad AB ,,Lifosa“ 2009 04 10 skundu kreipėsi į VĮ Registrų centras Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisiją. Atsakovais skunde nurodė VĮ Registrų centras Kauno filialą, Kauno apskrities viršininko administraciją, UAB ,,Kerasta“, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis UAB ,,LT valda“ ir UAB ,,Daumantų verslai“. Skunde prašė atnaujinti skundo padavimo terminą ir panaikinti VĮ Registrų centras Kauno filialas 2000 03 15 sprendimą įregistruoti statinius, unikalus Nr. (duomenys neskeltbini), unikalus Nr. (duomenys neskeltbini), esančių adresu (duomenys neskeltbini), Kėdainiai (b. l. 6). VĮ Registrų centras Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2011 03 01 sprendimu Nr. 63 ,,Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ atnaujino skundo padavimo terminą ir atsisakė priimti AB ,,Lifosa“ skundą, kadangi skundo forma ir turinys neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytų reikalavimų (b. l. 4). Sprendime išaiškino, kad pareiškėja skunde kaip atsakovą, tai yra skundžiamą viešojo administravimo instituciją (administravimo subjektą) nurodė Kauno filialą, Kauno apskrities viršininko administraciją ir UAB ,,Kerasta”, kuri pagal Viešojo administravimo įstatymo nuostatas nėra viešojo administravimo subjektas. Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka yra skundžiami teritorinio registratoriaus priimti sprendimai (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 dalis), jis nėra įgaliotas nagrinėti ir priimti sprendimus dėl kitų viešojo administravimo institucijų (Kauno apskrities viršininko) ir privačių juridinių asmenų (UAB ,,Kerasta”).Savo skundą (b.l.6) centriniam registratoriui pareiškėja motyvavo tuo, kad NTR išrašo duomenimis statinių statybos pabaigos metai yra 1990 ir 1991. UAB ,,Kėdainių statybininkas“ įregistruotas 1995 12 05 kaip naujai įsteigta bendrovė. Šis faktas patvirtina, kad UAB ,,Kėdainių statybininkas“ ginčo statinių nestatė. Akivaizdu, kad ši bendrovė paminėtų statinių ir neįgijo nuosavybės teise, nes nei 2000 02 21 Kauno apskrities viršininko įsakyme, nei NTR duomenų išraše nėra duomenų nurodančių, kad UAB ,,Kėdainių statybininkas“ sudarė sandorį dėl paminėtų statinių. Pažymėtina, kad nekilnojamojo daikto perleidimo sandoriai, vadovaujantis 1964 m. Civilinio kodekso , galiojusio statinių įregistravimo laikotarpiu, 255 str. privalėjo būti sudaryti notarine forma ir per tris mėnesius nuo jų sudarymo dienos įregistruoti NTR, nes kitaip taptų negaliojantys. Iš paminėtų aplinkybių darytina išvada, kad UAB ,,Kėdainių statybininkas“ neturėjo jokios teisės į statinius, tačiau pateikė neteisingus duomenis bei dokumentus Kauno apskrities viršininko administracijai. Nepaisant nurodytų faktų, statiniai 2000 03 15 buvo įregistruoti kaip savavalė statyba, pateikus Kauno apskrities viršininko administracijai pažymą, kad statiniai yra UAB ,,Kėdainių statybininkas“ balanse. Jokiame teisės akte nėra nurodyta, kad tokia pažyma laikoma nuosavybės teisės dokumentu, nes turto įtraukimas į įmonės buhalterinį balansą vykdomas sandorio pagrindu. Be to, registruojant statinius nebuvo pateiktas žemės sklypo planas, kurį privaloma pateikti registruojant statinį, vadovaujantis Įstatymo 17 str. 3 d., o tik ištrauka iš pareiškėjos UAB ,,Lifosa“ detalaus plano. Neteisėtas statinio įregistravimas pažeidžia pareiškėjos teises ir teisėtus interesus, nes žemės sklypas po statiniais ir aplinkui juos nuo 1997 m. yra išnuomotas pareiškėjai, pareiškėja nepertraukiamai ir faktiškai naudojasi paskirtu žemės sklypu, nuo 1992 m. ji moka žemės nuomos mokestį, įskaitant plotą po statiniais, negali naudotis užstatyta sklypo dalimi. Visi aplink ginčo statinius esantys pareiškėjos statiniai pastatyti iš atsakovės lėšų ir įregistruoti atsakovės UAB ,,Lifosa“ vardu.

14Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovė palaikė skunduose išdėstytą poziciją. Mano, kad jie turi teisę skųsti sprendimą ir tai daro. Kuo konkrečiai teritorinis registratorius pažeidė jų teises, registruojant įmonę, nurodyti negalėjo. Jei centrinis registratorius išnagrinėtų skundą, jie turėtų sprendimą, bet negalėjo paaiškinti ką tai keistų. Pareiškėjos teigimu atsakovė privalėjo ne palikti skundą nenagrinėtą, bet taikyti skundų trūkumų šalinimo institutą arba pats pašalinti trūkumus remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. l, 4 dalių nuostatomis. Todėl sprendimą atsisakyti priimti skundą dėl trūkumų, laiko neteisingu ir prašo jį naikinti.

15Trečiojo suinteresuoto asmens UAB”LT Valda” atstovė teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad jos atstovaujama įmonė įsigijo ginčo pastatus iš trečiojo asmens ir kreipėsi dėl žemės valdų aplink pastatą suformavimo. Dėl šio ginčo yra nagrinėjama byla Panevėžio apugardos teisme. Ginčydama jos atstovaujamos įmonės teises į ginčo pastatą, pareiškėją galėjo reikšti priešieškinį nagrinėjamoje byloje, tačiau to nedaro. Padavė skundą centriniam registratoriui ir prašė stabdyti bylą Panevėžio teisme iki to laiko, kol bus išnagrinėta ši byla. Pareiškėjos nekompetentingumas, pasireiškęs netinkamu skundų surašymu, susijęs su tuo, kad siekiam vilkinti minėtą nagrinėjamą bylą Panevėžyje. Mano, kad, paduodant skundą centriniam registratoriui, skunde nepagrįstai nurodyti tretieji nevieši asmenys. Paduodama skundą centrinima registratoriui, pareiškėja nurodo aplinkybes, susijusias su ginču dėl teisės į pastatus, o centrinis registratorius tokių ginčų nenagrinėja. Pareiškėja 1999 08 04 rašte pati pasisakė, kad nereiškia pretenzijų dėl ginčo pastatų, o dabar tai neigia. Tad šiandieninę pareiškėjos poziciją ji vertina kaip piktnaudžiavimą savo procesinėmis tesisėmis, vilkinant Panevėžio bylos nagrinėjimą. Spręsdama procedūrinius klausimus, pareiškėja visada nurodo ginčo dėl teisės klausimus ir tokiu būdu stengiasi spręsti šioje byloje nespręstinus klausimus. Palaiko centrinio registratoriaus poziciją ir prašo skundo netenkinti.

16Pareiškėja kreipėsi su skundu į VĮ Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisiją prašydama panaikinti teritorinio registratoriaus VĮ Registrų centro Kauno filialo sprendimą, priimtą 2000 03 15 dėl konkrečių ginčo statinių registravimo, nurodydama, jog statiniai neteisėtai užregistruoti , jog nesuformuotas žemės sklypas, jog UAB“Kerasta“/UAB „Kėdainių statybininkas“ teisių perėmėjas/ neturi teisės į tuos statinius. Mano, kad tai apriboja jų teises į nuomojamus žemės sklypus, todėl, jų nuomone, registravimo faktas neteisingas. VĮ Registrų centras atsisakė priimti skundą motyvuodamas tuo, kad jis netinkamai surašytas, netinkamai nurodytos šalys. Visą savo poziciją pareiškėjas grindžia argumentais, kurie neva rodo, kad pastatai buvo pastatyti savavališkai ir UAB“Kėdainių statybininkas „ neturėjo teisės jų registruoti. Visi šie nurodomi argumentai susiję su ginču dėl teisės į pastatus ir gali būti nagrinėjami bendros kompetencijos teisme , nagrinėjant ginčą dėl teisės į pastatus, jeigu toks ieškinys būtų reiškiamas. VĮ Registrų centro Ginčų nagrinėjimo komisija privačių subjektų ginčų dėl teisės į nekilnojamąjį turtą nesprendžia. Todėl trečiojo asmens išvada, kad pareiškėjas , žinodamas, jog dabartinio pastatų savininko pretenzijos pareiškėjai dėl tų pačių pastatų eksploatavimo nagrinėjamos Panevėžio apygardos teisme, kur galėtų būti sprendžiami klausimai ir dėl ginčo į pastatus, tačiau tyčia to nedaro, yra pagrįstas, t.y. argumentais dėl teisės į pastatus negali būti grindžiamos pretenzijos dėl teritorinio registratoriaus veiksmų. Šias teismo išvadas patvirtina ir pareiškėjos atstovės pasisakymai, jog ,išnagrinėjus skundą ir gavus Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą, galbūt jie ginčytų pastatų registravimą.

17Nežiūrint į tai, kad pareiškėja nesutinka su pastatu priklausymu tretiems asmenims, paduotas skundas dėl to, kad VĮ Registrų centras netinkamai sprendė procesinį - skundo priėmimo klausimą. Ginčas šioje dalyje kilęs dėl to ar tinkamai taikytas ABTĮ.

18Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro įstatymo ir Administracinių bylų teisenos įstatymo normos.

19Pagal nekilnojamojo turto registro įstatymo 32 str. 3 d., centrinis registratorius atsisako priimti skundą, jei skundo turinys ir forma neatitinka ABTĮ nustatytų reikalavimų. ABTĮ 23 str. 2 d. 3, 5 ir 6 p. reikalauja, kad skunde būtų nurodyti tarnautojo, kurio veiksmai skundžiami vardas, pavardė ir asmens kodas, pareigos ir institucijos (administravimo subjekto) duomenys, konkretus skundžiamas veiksmas arba aktas bei jo įvykdymo (priėmimo) data, aplinkybės, kuriomis grindžiamas pareiškėjo reikalavimas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

20Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30-32 str. 2 d., teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Centrinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Centriniam registratoriui paduoto skundo dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo forma ir turinys turi atitikti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytus reikalavimus. Centrinis registratorius atsisako priimti skundą, jei skundo turinys, forma neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytų reikalavimų.

21Tais atvejais, kai specialusis įstatymas, reglamentuojantis atitinkamus teisinius santykius ar teisines procedūras, - nagrinėjamu atveju Nekilnojamojo turto registro įstatymas, nereglamentuoja teisinio santykio ar procesinio veiksmo, vadovaujamasi bendrojo pobūdžio bendromis ar procesinėmis teisės normomis, šiuo atveju ABTĮ, juolab, kad ir Nekilnojamojo turto registro įstatyme yra nuorodos į ABTĮ, todėl nagrinėjant šį ginčą, ir atsižvelgiant į tai, kad specialieji įstatymai nereglamentuoja skundo trūkumų šalinimo proceso bei jo termino nustatymo, turėtų būti vadovaujamasi ABTĮ 37 str. 1-4 d. nuostatomis, pagal kurias, gavus teisme skundą (prašymą), administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas jo priėmimo klausimą išsprendžia ne vėliau kaip per septynias dienas priimdamas nutartį. Jeigu skundas (prašymas) neatitinka šio įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. ABTĮ 37 str. 2 dalis įvardija kitus pagrindus atsisakyti priimti skundą, t.y. kai skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų; byla nepriskirtina tam teismui; pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos; yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti pareiškėjo atsisakymą nuo skundo (prašymo); teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu; skundą (prašymą) paduoda neveiksnus asmuo; skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu paduoda neįgaliotas vesti bylą asmuo; praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą.

22Pagal ABTĮ 37 str. 4 d., jeigu skunde (prašyme) pareiškėjas nenurodo atsakovo ar trečiojo suinteresuotojo asmens arba nurodo ne tą atsakovą ar trečiąjį suinteresuotą asmenį ar nurodo asmenis, su kurių teisėmis ar pareigomis ginčas nesusijęs, tačiau skunde pakankamai aiškiai suformuluoja ginčo dalyką (nurodo skundžiamą aktą, veiksmą arba atsisakymą ar vilkinimą atlikti veiksmus) ir administravimo subjektą, dėl kurio priimto akto, veiksmo ar neveikimo paduodamas skundas, teismo pirmininkas ar teisėjas nutartimi gali pašalinti šiuos trūkumus. Tokiu atveju priimama nutartis priimti skundą (prašymą), kurioje nurodoma, kas įtraukiamas administracinės bylos proceso šalimi kaip atsakovas (atsakovai) ar (ir) trečiasis suinteresuotas asmuo (asmenys).

23Darytina išvada, kad skundo trūkumas, kai pateiktame skunde nurodyti ne tie atsakovai, gali būti šalinamas ginčą nagrinėjančios institucijos, todėl kolegijos nuomone šiuo atveju teisės analogijos pagrindu atsakovė pati galėjo pašalinti pareiškėjos skundo trūkumą, o ne atsisakyti jį priimti. Todėl teismas daro išvadą, kad paminėtas pareiškėjos skundo trūkumas (ne tų atsakovų nurodymas) negali būti pripažintas pakankama priežastimi atsisakyti priimti pareiškėjos skundą Nekilnojamojo turto registro įstatymo 32 straipsnio 3 dalies pagrindu.

24Pažymėtina, kad LVAT 2010 02 09 nutartyje administracinėje byloje A143-191/2010 konstatavo, kad skundo trūkumų pašalinimo instituto nenurodymas Nekilnojamojo turto registro įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje savaime nepanaikina asmens teisės „būti išklausytam“ ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo institucijoje ir dėl to, kad, net ir įžvelgiant tam tikrus prieštaravimus tarp Nekilnojamojo turto registro įstatymo 32 straipsnio 3 dalies ir ABTĮ 37 straipsnio 1 dalies (kurioje paminėtas institutas yra nustatytas), būtina taikyti ABTĮ 4 straipsnio 5 dalyje nustatytą ABTĮ normų taikymo prioritetą.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

26Pareiškėjos AB ,,Lifosa” skundą patenkinti.

27Panaikinti VĮ Registrų centras Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2011 03 01 sprendimą Nr. 63 ,,Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ dalyje dėl atsisakymo priimti pareiškėjos 2009 04 10 skundą.

28Įpareigoti VĮ Registrų centras AB ,,Lifosa“ 2009 04 10 skundo priėmimo klausimą spręsti iš naujo.

29Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja AB ,,Lifosa“ kreipėsi į teismą su skundu prašydama: 1)... 3. Pareiškėja skunde paaiškino, kad ginčijamu sprendimu atsakovė atnaujino... 4. Atsakovė VĮ Registrų centras su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį... 5. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB ,,LT valda” su pareiškėjos skundu... 6. Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras Kauno filialas su... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos Kėdainių... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo BUAB ,,Kerasta” atsiliepime į skundą (b. l.... 9. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovė palaikė skunde išdėstytus... 10. Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuoto asmens UAB „LT Valda”... 11. Atsakovė, tretieji suinteresuoti asmenys VĮ Registrų centras Kauno filialas,... 12. Skundas tenkintinas.... 13. Byloje nustatyta, kad AB ,,Lifosa“ 2009 04 10 skundu kreipėsi į VĮ... 14. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovė palaikė skunduose... 15. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB”LT Valda” atstovė teisminio... 16. Pareiškėja kreipėsi su skundu į VĮ Registrų centro centrinio... 17. Nežiūrint į tai, kad pareiškėja nesutinka su pastatu priklausymu tretiems... 18. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro įstatymo... 19. Pagal nekilnojamojo turto registro įstatymo 32 str. 3 d., centrinis... 20. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30-32... 21. Tais atvejais, kai specialusis įstatymas, reglamentuojantis atitinkamus... 22. Pagal ABTĮ 37 str. 4 d., jeigu skunde (prašyme) pareiškėjas nenurodo... 23. Darytina išvada, kad skundo trūkumas, kai pateiktame skunde nurodyti ne tie... 24. Pažymėtina, kad LVAT 2010 02 09 nutartyje administracinėje byloje... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 26. Pareiškėjos AB ,,Lifosa” skundą patenkinti.... 27. Panaikinti VĮ Registrų centras Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo... 28. Įpareigoti VĮ Registrų centras AB ,,Lifosa“ 2009 04 10 skundo priėmimo... 29. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...