Byla AS-146-15-12
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Anatolijaus Baranovo, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios finansinio maklerio akcinės bendrovės „Diskontas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 10 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios finansinio maklerio akcinės bendrovės „Diskontas“ skundą atsakovui Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui akcinei bendrovei „Panevėžio energija“ dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjas uždaroji finansinio maklerio akcinė bendrovė „Diskontas“ (toliau – ir UFMAB „Diskontas“, pareiškėjas) 2011 m. gegužės 17 d. pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą, prašydamas: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2011 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 3R-111(AG-86/05-2011) dalį, kuria nutrauktas pareiškėjo skundo dalyje dėl reikalavimo panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – ir Inspekcija, atsakovas) 2011 m. kovo 14 d. sprendimą Nr. (07)2R-178 ir skundo dalyje dėl reikalavimo įpareigoti Inspekciją pateikti įpareigojimą akcinei bendrovei „Panevėžio energija“ (toliau – ir AB „Panevėžio energija“, trečiasis suinteresuotas asmuo) perskaičiuoti mokesčius už šilumos energiją pareiškėjui UFMAB „Diskontas“ priklausančioms patalpoms, esančioms ( - ), Zarasuose, ir nutraukti mokesčių skaičiavimą ateityje nagrinėjimas; 2) įpareigoti Komisiją iš esmės išnagrinėti pareiškėjo skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Inspekcijos 2011 m. kovo 14 d. sprendimą Nr. (07)2R-178 ir skundą dalyje dėl reikalavimo įpareigoti Inspekciją pateikti įpareigojimą AB „Panevėžio energija“ perskaičiuoti mokesčius už šilumos energiją pareiškėjui UFMAB „Diskontas“ priklausančioms patalpoms, esančioms ( - ), Zarasuose, ir nutraukti mokesčių skaičiavimą ateityje; 3) kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.384 straipsnio 1 dalis ta apimtimi, kuria ši nuostata aiškinama, kad jeigu pagal šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartį abonentas yra juridinis asmuo, naudojantis energiją ne buitinėms reikmėms, sutartis laikoma sudaryta nuo šilumos vartotojo įrenginių prijungimo prie šilumos energijos tiekimo tinklų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 23 straipsniui, 29 straipsniui, 46 straipsniui bei teisinės valstybės principui; 4) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Šilumos ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258, 93 punktas (2008 m. gruodžio 4 d. redakcija) neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, CK 1.2 straipsnio 1 daliai, 1.5 straipsniui, 6.388 straipsnio 1 daliai, Šilumos ūkio įstatymui; 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-7, 27-33).

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 12 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Sprendimas šioje byloje įsiteisėjo 2011 m. rugsėjo 27 d.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Panevėžio energija“ 2011 m. spalio 3 d. padavė teismui prašymą priteisti iš pareiškėjo UFMAB „Diskontas“ 1000 Lt atstovavimo išlaidų. Nurodė, kad AB „Panevėžio energija“ byloje atstovavo advokatas Virgilijus Vaitekūnas. Pateikė 2011 m. liepos 20 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 491 dėl 1210 Lt (1000 Lt + 210 Lt PVM) už suteiktas teisines paslaugas šioje byloje.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 10 d. nutartimi AB „Panevėžio energija“ prašymą tenkino iš dalies: priteisė trečiojo suinteresuoto asmens AB „Panevėžio energija“ naudai iš pareiškėjo UFMAB „Diskontas“ 500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalimi, pažymėjo, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pažymėjo, kad remiantis ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi teisę į išlaidų atlyginimą. Pagal to paties straipsnio 6 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pažymėjo, kad netenkinus pareiškėjo skundo, buvo apgintos ir trečiojo suinteresuoto asmens AB „Panevėžio energija“, nesutikusio su pareiškėjo reikalavimais, teisės. Todėl, teismo vertinimu, trečiasis suinteresuotas asmuo įgijo teisę į atstovavimo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant Vilniaus apygardos administraciniame teisme, atlyginimą. Teismas nustatė, kad įsiteisėjusiame teismo sprendime konstatuota, jog pareiškėjas nagrinėtoje byloje siekė, kad Inspekcija įpareigotų šilumos tiekėją AB „Panevėžio energija“ perskaičiuoti mokesčius už šilumos energiją pareiškėjui priklausančioms patalpoms, esančioms ( - ), Zarasuose, bei nutrauktų mokesčių už šilumos energiją šioms patalpoms skaičiavimą. Įsiteisėjusiame teismo sprendime konstatuota, kad pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės yra susijusios su privačiu pareiškėjo ir šilumos tiekėjo ginču, atsirandančiu iš privatinės teisės normų; šis ginčas, atsirandantis iš privatinės teisės normų, negali būti išnagrinėtas administracinėmis priemonėmis, nes teisės aktuose nėra nustatyta tokia galimybė.

10Teismas nustatė, kad trečiojo suinteresuoto asmens atstovas parengė atsiliepimą į pareiškėjo skundą ir atstovavo pareiškėjui 2011 m. rugpjūčio 31 d. teismo posėdžio, trukusio 5 minutes, metu. Pažymėjo, kad pateiktas 2011 m. liepos 22 d. mokėjimo nurodymas patvirtina, kad už suteiktas paslaugas AB „Panevėžio energija“ atsiskaitė.

11Vadovaudamasis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 8.2, 8.18, 9 punktais bei atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką dėl Rekomendacijų 8.1, 8.2 punktų (2009 m. gruodžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-766/2009, 2010 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-358/2010), pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad teismo posėdis truko mažiau nei 30 minučių, todėl atstovavimo laikas, skaičiuojant bylinėjimosi išlaidas, atmetamas. Taip pat pažymėjo, kad prašoma priteisti 1000 Lt suma neviršija Rekomendacijų 8.2 punkte numatyto maksimalaus taikytino koeficiento už ieškinio surašymą – 3, tačiau Rekomendacijų 2 punkte numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes. Įvertinęs tai, kad byla nesudėtinga, nereikalaujanti specialių žinių, teismas sumažino trečiojo suinteresuoto asmens naudai priteistiną partirtų atstovavimo išlaidų sumą iki 500 Lt.

12III.

13Pareiškėjas UFMAB „Diskontas“ atskiruoju skundu (b. l. 160-161) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartį ir atmesti trečiojo suinteresuoto asmens prašymą dėl išlaidų atlyginimo.

14Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Kartu su prašymu priteisti bylinėjimosi išlaidas trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė atstovavimo sutartį, kurią AB „Panevėžio energija“ vardu pasirašė ne įmonės vadovas, o technikos direktorius P. D. Pareiškėjas kelia klausimą, ar nurodytas asmuo yra AB „Panevėžio energija“ darbuotojas, ir ar jis yra kompetentingas pasirašyti atstovavimo sutartį.

162. AB „Panevėžio energija“ yra juridinis asmuo, turintis didelius finansinius ir žmogiškuosius išteklius, veikia specifinėje srityje ir iš esmės turi būti pajėgus teisme atstovauti savo interesus, kylančius iš šilumos teisinių santykių. Taigi, pareiškėjo vertinimu, AB „Panevėžio energija“ šioje byloje galėjo išsiversti be advokato pagalbos.

173. AB „Panevėžio energija“ trečiuoju suinteresuotu asmeniu į bylą buvo įtrauktas teismo, o ne pareiškėjo iniciatyva. Todėl pareiškėjas mano, kad trečiojo suinteresuoto asmens dalyvavimas šioje byloje nebuvo būtinas.

184. AB „Panevėžio energija“ atstovavęs advokatas Virgilijus Vaitekūnas šiai bendrovei ginčuose su UFMAB „Diskontas“ jau yra atstovavęs ne vienoje civilinėje byloje. Pareiškėjas pažymi, kad administracinis ginčas kilo iš šilumos tiekimo santykių, bylos aplinkybės advokatui buvo gerai žinomos, papildomų įrodymų rinkti nereikėjo.

195. Teismas nepagrįstai priteisė 500 litų už atsiliepimo surašymą, kadangi, pareiškėjo vertinimu, šio procesinio dokumento surašymas nereikalavo jokių intelektualinių ar specialių žinių, darbo ir laiko sąnaudos buvo minimalios. Pareiškėjo manymu, tokio dokumento parengimui advokato pagalba nebuvo reikalinga.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Panevėžio energija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti. Pažymi, kad įmonė teisininko, galinčio atstovauti įmonės interesus, kylančius iš šilumos tiekimo santykių, neturi. Pažymi, kad patirtas teismo išlaidas sukėlė pareiškėjo veiksmai – nepagrįsto skundo padavimas. Pabrėžė, kad sutartis dėl atstovavimo sudaryta įgalioto bendrovės darbuotojo, o aplinkybė, kad pagal sudarytą atstovavimo sutartį bendrovė savo įsipareigojimą sumokėti pinigus įvykdė, neleidžia abejoti, jog AB „Panevėžio energija“ šią sutartį patvirtina (CK 2.133 str.).

21Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad sprendžiant teismo išlaidų atlyginimą AB „Panevėžio energija“ teisinio suinteresuotumo neturi, todėl prašo atskirąjį skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Atskirasis skundas atmestinas.

25ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 5 dalis nustato, jog tuo atveju, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Ginčo santykio ir trečiojo suinteresuoto asmens vaidmens (suinteresuotumo) procese įvertinimas yra svarbus, nes situacija, jeigu trečiojo suinteresuoto asmens dėl visiškai nepagrįsto pareiškėjo kreipimosi į teismą faktiškai patirtos išlaidos nebūtų atlyginamos, būtų nepateisinama teisingumo ir šalių procesinio lygiateisiškumo požiūriu.

26Atsižvelgus į tai, jog pareiškėjas UFMAB „Diskontas“ teismui paduotu skundu siekė, kad Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos įpareigotų šilumos tiekėją AB „Panevėžio energija“ perskaičiuoti mokesčius už šilumos energiją pareiškėjui priklausančioms patalpoms ir ateityje nutrauktų šių mokesčių skaičiavimą, 2011 m. rugsėjo 12 d. teismo sprendimu (b. l. 135-143) netenkinus pareiškėjo skundo, Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiamoje 2011 m. spalio 10 d. nutartyje visiškai pagrįstai konstatavo, kad šioje administracinėje byloje buvo apgintos ir trečiojo suinteresuoto asmens AB „Panevėžio energija“ teisės, todėl jis įgijo teisę į savo atstovavimo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant Vilniaus apygardos administraciniame teisme, atlyginimą.

27Atskirojo skundo argumentą, esą trečiojo suinteresuoto asmens AB „Panevėžio energija“ dalyvavimas byloje nebuvo būtinas, teisėjų kolegija vertina kaip nepagrįstą ir neatitinkantį ABTĮ nuostatų. ABTĮ 48 straipsnio 48 straipsnio 2 dalis nustato, kad administracinės bylos proceso šalys yra: pareiškėjas (skundą, prašymą padavęs subjektas; teismas, priėmęs nutartį); atsakovas (institucija, įstaiga, tarnyba, tarnautojas, kurių aktai ar veiksmai skundžiami); tretieji suinteresuoti asmenys (t. y. tie, kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos). ABTĮ 23 straipsnio 2 dalis, kuri nustato skundo (prašymui) turinio reikalavimus, įpareigoja pareiškėją skunde, be kita ko, nurodyti trečiojo suinteresuoto asmens duomenis. Teismas skundo priėmimo stadijoje turi patikrinti, ar nėra procesinių kliūčių priimti skundą (ABTĮ 37 str.1.2,3 d.). ABTĮ 37 straipsnio 4 dalis reglamentuoja, kad jeigu skunde (prašyme) pareiškėjas nenurodo atsakovo ar trečiojo suinteresuoto asmens arba nurodo ne tą atsakovą ar trečiąjį suinteresuotą asmenį ar nurodo asmenis, su kurių teisėmis ar pareigomis ginčas nesusijęs, tačiau skunde pakankamai aiškiai suformuluoja ginčo dalyką (nurodo skundžiamą aktą, veiksmą arba atsisakymą ar vilkinimą atlikti veiksmus) ir administravimo subjektą, dėl kurio priimto akto, veiksmo ar neveikimo paduodamas skundas, teismo pirmininkas ar teisėjas nutartimi gali pašalinti šiuos trūkumus. Tokiu atveju priimama nutartis priimti skundą (prašymą), kurioje nurodoma, kas įtraukiamas administracinės bylos proceso šalimi kaip atsakovas (atsakovai) ar (ir) trečiasis suinteresuotas asmuo (asmenys). Galutinai dėl šalies pakeitimo tinkama teismas nusprendžia teismo posėdžio parengiamojoje dalyje. Vadovaudamasis ABTĮ 68 straipsniu, pirmosios instancijos teismas priėmęs skundą turi išspręsti būtinus pasiruošimo bylos nagrinėjimui teisme klausimus. Vadovaudamasis šia įstatymo norma, skundą priėmęs teismas gali įtraukti į bylą trečiuosius suinteresuotus asmenis, jei šioje stadijoje paaiškėja neįtraukti į bylą asmenys, kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos. Priėmusiam skundą teismui keičiant administracinės bylos proceso šalis, pareiškėjo sutikimas reikalingas tik keičiant atsakovą (ABTĮ 54 str.). ABTĮ 81 straipsnis įpareigioja teismą nustatyti visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti. Jei nagrinėjant bylą apeliacine tvarka paaiškėja, kad pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų, toks procesinės teisės normų pažeidimas yra besąlyginis pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą (ABTĮ 142 str.2 d.) ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 str.1 d.1 p.). Iš minėto teisinio reglamentavimo akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą įtraukti į bylą asmenis, kurių teisėms ir pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos. Iš tikrinamos bylos matyti, kad pareiškėjas savo skundu siekė, kad atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija būtų įpareigota nustatyti AB „Panevėžio energija“ atitinkamus įpareigojimus, tačiau skundė nenurdė šios bendrovės trečiuoju suinteresuotu asmeniu, nors iš skundo reikalavimų akivaizdu, kad bylos išsprendimas pareiškėjo naudai gali turėti įtakos jų teisėms ar pareigoms. Atsižvelgdama į tai, pirmosios instancijos teismo teisėja pasiruošimo bylos nagrinėjimui teisme stadijoje (ABTĮ 68 str.) 2011 m. birželio 20 d. nutartimi pašalino šį pareiškėjo skundo trūkumą ir įtraukė AB „Panevėžio energija“ į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Taigi pareiškėjas visiškai nepagrįstai teigia, kad AB „Panevėžio energija“ įtraukimas į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu nebuvo būtinas.

28Dėl atskirojo skundo argumento, kad trečiasis suinteresuotas asmuo nepateikė įrodymų, jog kartu su prašymu dėl išlaidų atlyginimo pateiktą atstovavimo sutartį AB „Panevėžio energija“ vardu sudarė įgaliotas asmuo, teisėjų kolegija pažymi, kad ne tik kartu su minėtu prašymu pateikta 2011 m. liepos 20 d. atstovavimo sutartis (b. l. 150), kurią AB „Panevėžio energija“ vardu pasirašė technikos direktorius P. D., bet ir 2009 m. sausio 14 d. AB „Panevėžio energija“ generalinio direktoriaus V. Š. prokūra (b. l. 115) nuosekliai patvirtina, kad bendrovės interesams atstovauja advokatas Virgilijus Vaitekūnas. Be to, AB „Panevėžio energija“, įvykdžiusi pagal 2011 m. liepos 20 d. atstovavimo sutartį prisiimtą įsipareigojimą ir 2011 m. liepos 22 d. sumokėjusi advokatui už suteiktas paslaugas sutartą sumą (b. l. 152), tokiais savo konkliudentiniais veiksmais patvirtino, kad bendrovė 2011 m. liepos 20 d. atstovavimo sutartį pripažįsta ir ją vykdo. Dėl to nėra jokio pagrindo teigti, kad pareiškėjas kartu su savo prašymu dėl išlaidų atlyginimo pateikė teismui neturinčią teisinės galios (pasirašytą neįgalioto asmens) sutartį.

29Dėl atskirojo skundo argumento, jog AB „Panevėžio energija“ buvo pajėgus savarankiškai atstovauti teisme savo interesams nesinaudojant advokato pagalba, pažymėtina tai, kad ABTĮ 49 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008 pažymėjo, jog „<...> teisę į teisminę gynybą administracinėje byloje turi ne tik pareiškėjas, bet ir atsakovas bei tretieji suinteresuoti asmenys. Teismas, patenkindamas pareiškėjo skundą, apgina jo subjektinę teisę, kurią pažeidė atsakovas, o atmesdamas pareiškėjo skundą apgina atsakovą nuo nepagrįstų pareiškėjo materialinių teisinių reikalavimų. <...> Teisė naudotis advokato ar kito atstovo pagalba administraciniame procese pripažįstama vienu iš esminių elementų, padedančių užtikrinti teisę į teisminę gynybą. Profesionalus teisinis atstovavimas administracinėse bylose skirtas ne vien padėti šalims tinkamai išdėstyti ir teisiškai pagrįsti savo poziciją, bet ir veikia kaip sudedamoji teisingumo įgyvendinimo sistemos dalis. <...> Proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus (ABTĮ 49 str. 1 d.). Kiekviena administracinio proceso šalis turi galimybę pasirinkti, ar ji ves bylą pati, ar pasitelks atstovą“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-330/2008. Administracinė jurisprudencija Nr. 4(14), psl. 109-124). Iš ABTĮ 49 straipsnio 1 dalimi nustatyto teisinio reguliavimo ir pirmiau aptartos teismų praktikos darytina išvada, kad Administracinių bylų teisenos įstatymas neriboja administracinio proceso šalių, įskaitant trečiuosius suinteresuotus asmenis, galimybių pasitelkti teisminiam nagrinėjimui advokato pagalbą. Ar yra poreikis byloje naudotis teisine advokato pagalba, priklauso nuo kiekvienos proceso šalies diskrecijos (pasirinkimo teisės).

30Teisėjų kolegija sutinka su skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje pateiktu priteistino išlaidų sumos dydžio nustatymu. Teismas teisingai konstatavo, kad šioje byloje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas parengė AB „Panevėžio energija“ atsiliepimą į pareiškėjo skundą ir atstovavo AB „Panevėžio energija“ 2011 m. rugpjūčio 31 d. teismo posėdyje, taigi, suteikė iš viso dvi teisinio pobūdžio paslaugas. Atsižvelgusi į tai, kad 2011 m. rugpjūčio 31 d. teismo posėdis truko 5 minutes (b. l. 131-133) ir vadovaudamasi Rekomendacijų 8.18, 9 punktų nuostatomis, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad už tokios trukmės atstovavimo laiką trečiasis suinteresuotas asmuo neturi teisės į savo išlaidų atlyginimą.

31Teismas pagrįstai vertino, kad atstovavimo išlaidos dalyje dėl advokato parengto atsiliepimo į pareiškėjo skundą atlygintinos taikant Rekomendacijų 8.2 punkte numatytą maksimalų koeficientą – 3, kuris, padauginus jį iš 800 Lt minimalios mėnesinės algos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368, sudaro 2 400 (3 x 800 Lt) litų, todėl AB „Panevėžio energija“ prašoma priteisti 1 000 Lt suma neviršija Rekomendacijų numatyto maksimalaus dydžio. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu Rekomendacijų 2 punkte numatytų kriterijų taikymu ir jais remiantis šiuo konkrečiu atveju taikytu galimos priteisti išlaidų sumos motyvuotu sumažinimu iki 500 litų.

32Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino pateiktus įrodymus ir pagrįstai priteisė trečiajam suinteresuotajam asmeniui AB „Panevėžio energija“ iš pareiškėjo UFMAB „Diskontas“ 500 Lt dydžio išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimą. Darytina išvada, kad skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl pareiškėjo atskirasis skundas netenkintinas.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34pareiškėjo uždarosios finansinio maklerio akcinės bendrovės „Diskontas“ atskirąjį skundą atmesti.

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėjas uždaroji finansinio maklerio akcinė bendrovė „Diskontas“... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 12 d. sprendimu... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Panevėžio energija“ 2011 m. spalio 3... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 10 d. nutartimi AB... 9. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 10. Teismas nustatė, kad trečiojo suinteresuoto asmens atstovas parengė... 11. Vadovaudamasis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos teisingumo... 12. III.... 13. Pareiškėjas UFMAB „Diskontas“ atskiruoju skundu (b. l. 160-161) prašo... 14. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 15. 1. Kartu su prašymu priteisti bylinėjimosi išlaidas trečiasis... 16. 2. AB „Panevėžio energija“ yra juridinis asmuo, turintis didelius... 17. 3. AB „Panevėžio energija“ trečiuoju suinteresuotu asmeniu į bylą buvo... 18. 4. AB „Panevėžio energija“ atstovavęs advokatas Virgilijus Vaitekūnas... 19. 5. Teismas nepagrįstai priteisė 500 litų už atsiliepimo surašymą,... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Panevėžio energija“ atsiliepimu į... 21. Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Atskirasis skundas atmestinas.... 25. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas... 26. Atsižvelgus į tai, jog pareiškėjas UFMAB „Diskontas“ teismui paduotu... 27. Atskirojo skundo argumentą, esą trečiojo suinteresuoto asmens AB... 28. Dėl atskirojo skundo argumento, kad trečiasis suinteresuotas asmuo nepateikė... 29. Dėl atskirojo skundo argumento, jog AB „Panevėžio energija“ buvo... 30. Teisėjų kolegija sutinka su skundžiamoje pirmosios instancijos teismo... 31. Teismas pagrįstai vertino, kad atstovavimo išlaidos dalyje dėl advokato... 32. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 34. pareiškėjo uždarosios finansinio maklerio akcinės bendrovės... 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartį palikti... 36. Nutartis neskundžiama....