Byla e2-2473-945/2018
Dėl skolos priteisimo priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bartninkas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinio atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno marių žuvys“ dėl skolos priteisimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 402 937,46 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas nuo 2018 m. sausio 3 d. iki tos dienos, kada skola bus grąžinta.

3Ieškinį atsisakoma priimti

4Bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Teisės aktai numato taisyklių sistemą, pagal kurią nustatoma konkretaus teismo jurisdikcinė kompetencija. Kiekvienu atveju teismas privalo patikrinti, ar jis yra kompetentingas nagrinėti pareikštą reikalavimą, t. y. teismas turi nustatyti, ar įstatymai ir kiti teisės aktai suteikia teismui teisę nagrinėti tam tikros kategorijos bylą, ar ji priskirtina ir teisminga konkrečiam teismui.

5Kaip matyti iš ieškovės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 3D-17, ieškovė yra savarankiška Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, veikianti Žemės ūkio ministerijos administravimo srityje, administruojanti valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšas bei atliekanti jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas. Ieškovės veiklos tikslas – pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės politikos priemones (Nuostatų 7 punktas). Nuostatuose numatyta, kad ieškovės uždaviniai yra skatinti šalies žemės ūkio, kaimo ir žuvininkystės plėtrą administruojant valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšas ir užtikrinant jų naudojimo kontrolę (Nuostatų 8.1 punktas), akcentuojama, jog įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, ieškovė administruoja valstybės paramos žemės ūkiui lėšas, atlieka jų mokėjimą ir kontroliuoja tikslinį šių lėšų panaudojimą, koordinuoja lėšų panaudojimo kontrolę ir finansuojamų priemonių įgyvendinimo priežiūrą (Nuostatų 9.1, 9.2, 9.4 punktai).

6Nurodytų aplinkybių analizė leidžia spręsti, kad ieškovė yra viešojo administravimo subjektas (Viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 2 straipsnio 4 dalis), veikiantis viešojo administravimo srityje (VAĮ 2 straipsnio 1 dalis). Būtent iš tokio pobūdžio santykių kildinamas ir byloje reiškiamas reikalavimas grąžinti netinkamai vykdytos 2013 m. lapkričio 8 d. paramos sutarties su vėlesniais pakeitimais pagrindu išmokėtas lėšas. Tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė ne civiliniai lygiateisiškumo pagrindu paremti teisiniai santykiai, bet pavaldumo santykiai, priskirtini viešojo administravimo sričiai.

7Kadangi reiškiamas reikalavimas yra susijęs su ginču dėl teisės viešojo administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 straipsnio 1 dalis), pagal įstatymuose įtvirtintas ginčų rūšinio teismingumo taisykles jis nagrinėtinas administraciniame teisme (ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Šio administracinio teisinio ginčo išsprendimas pagal pareikšto reikalavimo pobūdį nėra siejamas su kokio nors tolesnio civilinio teisinio ginčo išsprendimu. Tai, jog ginčai, susiję su išmokomis iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tiek dėl tokių išmokų išmokėjimo, tiek ir dėl išmokų grąžinimo remiantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137, yra nagrinėtini administraciniame teisme, patvirtina ir aktuali teismų praktika (dėl ginčų, kylančių tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros ir paramos gavėjų rūšinio teismingumo, yra ne kartą pasisakiusi Specialioji teisėjų kolegija; žr., pvz., 2010 m. birželio 11 d. nutartis byloje Nr. T-36-2010, 2017 m. liepos 12 d. nutartis byloje Nr. T-72/2017, 2018 m. sausio 24 d. nutartis byloje Nr. T-4/2018). Pažymėtina ir tai, kad nors atsakovei yra iškelta bankroto byla neteismine tvarka, tai bylos teismingumo nekeičia, nes Įmonių bankroto įstatymas nustato tik teritorinį civilinės bylos teismingumą, bet ne rūšinį bylų priskyrimą bendrosios kompetencijos ar administraciniams teismams (žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 17 d. nutartis byloje Nr. T-216, 2012 m. lapkričio 13 d. nutartį byloje Nr. T-232-2012, 2013 m. vasario 27 d. nutartį byloje Nr. T-19/2013).

8Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovės ieškinys paduotas Kauno apygardos teismui (bendrosios kompetencijos teismui) pažeidžiant rūšinio teismingumo taisykles (CPK 26 straipsnis), ginčas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka, todėl ieškinį atsisakoma priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

9Ieškovei išaiškinama, kad ji reikalavimą gali reikšti kreipdamasi į administracinį teismą ABTĮ nustatyta tvarka.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

11ieškovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno marių žuvys“ dėl skolos priteisimo atsisakyti priimti.

12Nurodyti ieškovei, kad ji reikalavimą gali reikšti kreipdamasi į administracinį teismą ABTĮ nustatyta tvarka.

13Nutarties kopiją išsiųsti ieškovei.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai