Byla Ik-1189-815/2012
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Egidijos Puzinskaitės, Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Žalnieriūnienės, sekretoriaujant Monikai Skardžiūtei, dalyvaujant atsakovės – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovui – šios institucijos Teisės departamento Atstovavimo skyriaus vyriausiajam specialistui Gediminui Žmoginui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos – D. M. skundą atsakovei – Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėja – D. M. (toliau – ir pareiškėja) su skundu (t. 1, b. l. 2–6) ir patikslintu skundu (t. 1, b. l. 30–46) (toliau šiame sprendime skundo ir patikslinto skundo prasme vartojama skundo sąvoka) kreipėsi į teismą, prašydama:

51.1. panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovė, ir Agentūra) 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. BR6-(3.82)-4732 „Dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo“ (toliau – ir sprendimas Nr. BR6-(3.82)-4732);

61.2. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Ministerija) 2011 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą Nr. 3IN-M-697-1079 „Dėl prašymo pratęsti priemonės įgyvendinimą“ (toliau – ir sprendimas Nr. 3IN-M-697-1079);

71.3. panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2011 m. spalio 3 d. sprendimą Nr. 3R-251(AG-217/05-2011) (toliau – ir sprendimas Nr. 3R-251(AG-217/05-2011));

81.4. įpareigoti atsakovę priimti naują sprendimą, t. y. grąžinti pareiškėjai išieškotas sankcijas – iš viso 7 085,02 Lt į pareiškėjos atsakovei nurodytą banko sąskaitą ir panaikinti visas pareiškėjai pritaikytas sankcijas, susijusias su 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (toliau – ir Nitratų direktyva) įgyvendinimu;

91.5. priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas – 100,00 Lt.

102. Pareiškėjos skundas grindžiamas tokiais argumentais.

112.1. Pareiškėja pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano (toliau – ir KPP), finansuojamo iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (toliau – ir EŽŪOGF) Garantijų skyriaus bei iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, priemonės „Standartų laikymasis“ administravimo taisykles pateikė Agentūrai 2005 m. spalio 28 d. paraišką paramai gauti pagal šios priemonės dvi kryptis: Pieno ir Nitratų direktyvą; Agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-496 patvirtintų Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonės „Standartų laikymasis“ administravimo taisyklių (toliau – ir Administravimo taisyklės) 8.2 punktu, 2011 m. gegužės 27 d. sprendime Nr. BR6-(3.82)-4732 prašė sugrąžinti išmokėtą paramą pagal Nitratų direktyvą – 17 023,69 Lt, nurodė, kad kita dalis – 447,47 Lt bus užskaityta iš būsimųjų mokėjimų, kadangi Agentūros Kontrolės departamento Šiaulių patikrų vietoje skyrius, 2011 m. balandžio 27 d. atlikęs patikrą pareiškėjos ūkyje, parengtoje 2011 m. balandžio 27 d. Žemės ūkio veiklos subjekto ūkio atitikties vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių patikros vietoje ataskaitoje Nr. 134 (toliau – ir ataskaita Nr. 134), pažymėjo, jog ūkyje neįrengta mėšlidė, atsižvelgiant į tai padaryta išvada, jog pareiškėjos ūkis neatitinka Administravimo taisyklių 8.2 punkte nurodytų reikalavimų, ir, įvertinus pareiškėjos paraišką, pritaikyta 60 proc. sankcija visai paramos sumai. Pasak pareiškėjos, jai pritaikyta sankcija (paskirta bauda ir apskaičiuoti delspinigiai) už veiksmus, kurių ji neatliko, t. y. dėl kurių nebuvo jos kaltės. Kitas šio ginčo pagrindas – termino pratęsimas Nitratų direktyvos įgyvendinimo programos užbaigimui dėl itin ilgai užsitęsusio nagrinėjimo nebeteko prasmės ir nenagrinėtinas, be to, nuo 2012 m. sausio 1 d. visiems ūkio subjektams, laikantiems gyvulius, privaloma įsirengti mėšlides.

122.2. Nitratų direktyvos programos įgyvendinimo procesas vyko sklandžiai, per trejus metus pavyko įgyvendinti tos pačios paraiškos vieną sudedamąją dalį, būtent – Pieno direktyvą, strigo Nitratų direktyvos įgyvendinimo procesas, buvo įvykdyta visa programa, liko neįsisavintų lėšų (445,47 Lt), buvo įsigyti 2 mėšlo šalinimo transporteriai atskirais paramos laikotarpiais, bet nepavyko laiku pasistatyti mėšlidės, dėl kurios ir kilo šis ginčas. Mėšlidės laiku pastatyti nepavyko dėl užsitęsusio fermos (pastato) įteisinimo ir žemės sklypo suformavimo (priežastis – biurokratinės kliūtys) bei elektros energijos tiekimo kliūčių, kurios yra išspręstos, tačiau pažeidžiant Agentūros nustatytus terminus; dar viena priežastis – nenumatytas ir nuo pareiškėjos valios nepriklausęs ženklus jos sveikatos pablogėjimas. Duomenys apie pareiškėjos nedarbingumą su atitinkamais dokumentais laiku buvo pateikti Agentūrai, tačiau Agentūra į pareiškėjos prašymą neatsakė, priimdama skundžiamą sprendimą, neatsižvelgė į nurodytas aplinkybes.

13Tuo laikotarpiu Agentūra siuntė pareiškėjai keletą paklausimų dėl Nitratų direktyvos įgyvendinimo, ne į visus pavyko laiku atsakyti raštu dėl tuo metu prasidėjusių ligų, tačiau, pasak pareiškėjos, ji nuolat telefonu informuodavo, konsultuodavosi dėl iškylančių klausimų, ne kartą buvo pranešusi, kad labai prastai jaučiasi, kad į paklausimus nepavyks laiku atsakyti; pažymėtina, kad viešai yra skelbiama, jog visi pokalbiai yra įrašomi.

142.3. Pareiškėja Agentūros Kaimo plėtros programų departamento Kaimo paramos programų skyriaus vedėjui 2011 m. kovo 14 d. pateikė prašymą pratęsti terminą Nitratų direktyvos įgyvendinimo pabaigimui iki 2011 m. rugsėjo 30 d. dėl pateisinamų kliūčių, remiantis protingumo ir sąžiningumo kriterijais, taip pat tokiuose teisiniuose santykiuose viršenybę teikiant šių santykių veiklos turiniui, o ne jos formaliai išraiškai, prašymą grindė šiais argumentais ir įrodymais: iki 2011 m. vasario 28 d. nebuvo galimybės bet kokioms statyboms, nes ferma įsigyta ir jos įsigijimo procesas užsitęsė dėl dokumentų tvarkymo iki 2011 m. vasario 28 d., o statybos leidimo gavimas dar užtruks, be to, pastate nėra elektros (dėl to jau kreiptasi), taip pat kreiptasi dėl žemės sklypo suformavimo apie pastatą; nebuvo kitos vietos mėšlidės statyboms, nes turima nuosava žemė neatitiko regiono aplinkos apsaugos departamento keliamų reikalavimų; projekto įgyvendinimo laikotarpiu pareiškėja sirgo ir lėtinėmis ligomis, dėl to kilo įtarimų dėl projekto užbaigimo nutraukimo; finansinė padėtis nebuvo gera dėl Lietuvoje smarkiai nukritusių pieno ir mėsos supirkimo kainų, atsiskaitymų vilkinimo, ko pasirašydama sutartį su Agentūra pareiškėja negalėjo numatyti; per tą patį laikotarpį pareiškėja įgyvendino Pieno direktyvos keliamus reikalavimus, reikėjo skirti daug lėšų patalpų įrengimui, įrangos pirkimui ir pan.; be kita ko, nurodė, jog paskutiniu metu pieno ir mėsos kainos stabilizavosi, jog planuoja didinti gyvulių skaičių, jog 2011 m. skaičius yra gerokai didesnis, negu planuota pasirašant sutartį su Agentūra dėl Nitratų direktyvos įgyvendinimo, jog mėšlidę bus privaloma pastatyti iki 2012 m. sausio 1 d. visiems ūkinio subjektams, laikantiems gyvulius, taigi, ir pareiškėjai. Su minėtu prašymu pareiškėja pateikė Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašų kopijas, elektros įrengimo sutartį, prašymo Žemės tarnybai kopiją, sveikatos būklę pagrindžiančių dokumentų kopijas. Į minėtą pareiškėjos prašymą Agentūra neatsakė.

152.4. Pareiškėja pateikė Ministerijai 2011 m. birželio 19 d. prašymą dėl Agentūros veiksmų ir termino Nitratų direktyvos programos pabaigimui pratęsimo, prašė panaikinti sprendimą Nr. BR6-(3.82)-4732 ir klausimą išspręsti iš esmės. Ministerija sprendime Nr. 3IN-M-697-1079 atsisakė pratęsti terminą priemonės pagal Kaimo rėmimo ir plėtros programą 2004 – 2006 m. „Standartų laikymasis“ įgyvendinimui, neišsprendė šio klausimo iš esmės ir sprendimo Nr. BR6-(3.82)-4732 nepanaikino. Nesutikdama su Ministerijos sprendimu, pareiškėja 2011 m. rugpjūčio 30 d. kreipėsi į Komisiją, prašydama panaikinti sprendimą Nr. 3IN-M-697-1079 bei įpareigoti Ministeriją per Komisijos nustatytą laiką pakartotinai nagrinėti pareiškėjos prašymą, 2011 m. birželio 19 d. pateiktą Ministerijai. Komisija sprendime Nr. 3R-251(AG-217/05-2011) pareiškėjos skundo netenkino, tačiau šis sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

162.5. Nustatyti pažeidimai yra netyčiniai, mažo masto, nesunkūs, nesukėlę jokios žalos nei aplinkai, nei kaimyniniams ūkiams ar gyventojams. Iki skundžiamo sprendimo priėmimo ūkyje buvo atlikti ir kitų tarnybų – Valstybinės augalų apsaugos tarnybos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Respublikinio augalų apsaugos departamento patikrinimai, kurių metu jokių pažeidimų pagal jų kuruojamas sritis nenustatyta. Per penkerius dalyvavimo Nitratų direktyvos programoje metus nebuvo pažeistas nė vienas šios programos reikalavimų punktas ir per šį laikotarpį pareiškėja negavo jokių įspėjimų dėl pažeidimų ar galimo sankcijų taikymo. Nenustačius konkrečių pareiškėjos neteisėtų veiksmų (neveikimo), nėra jokių prielaidų vertinti pareiškėjos kaltę kaip tyčią. Remiantis Metodika, Agentūra turėjo pareigą įrodyti, kad pareiškėja savo veiksmais (neveikimu) sąmoningai neužtikrino Standartų diegimo direktyvos reikalavimų arba sąmoningai aktyviais veiksmais darė žalą aplinkai, kėlė pavojų žmonių sveikatai, gyvūnų gerovei ir sveikatai, kad dėl to kilo pasekmės.

17Sprendime Nr. BR6-(3.82)-4732 pateikta informacija nėra išsami, be to, individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas ne informacija, o faktais, argumentais ir įrodymais, tačiau skundžiamas Agentūros sprendimas yra priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, taip pat savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, taigi, yra neteisėtas ir nepagrįstas, o todėl naikintinas.

182.6. Pažymėtina, kad paramos administravimo procedūros yra pakankamai sudėtingos, paramos gavėjui numatančios įvairius įsipareigojimus ir reikalavimus, todėl Agentūra, kaip viešojo administravimo subjektas, turi būti aktyvi ir padėti paramos gavėjui tinkamai įgyvendinti teisę į paramą, suteikdama visokeriopą pagalbą. Tokia išvada darytina, remiantis Agentūros nuostatų 8.20 punktu, kuriame numatyta, kad Agentūra teikia išsamią informaciją paramos gavėjams apie valstybės paramos ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemones, jų įgyvendinimo ir panaudojimo galimybes bei tvarką, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 1 straipsniu, įtvirtinančiu, kad šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

19Agentūra yra viešasis juridinis asmuo, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais bei kitomis jos veiklą reglamentuojančiomis normomis. Agentūra privalo vadovautis bendraisiais viešosios teisės principais, įtvirtintais Viešojo administravimo įstatyme. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos ginčijamas Agentūros sprendimas yra individualus administracinis aktas, jis turi atitikti tokiam aktui nustatytus reikalavimus, t. y. turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintos nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą, motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas; ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus. Ginčijamas Agentūros sprendimas, kaip matyti iš jo turinio, neatitinka nustatytų reikalavimų, jame nurodoma tik tai, kad pareiškėjai buvo pritaikyta sankcija ir ji turi sumokėti atitinkamą skolą.

20Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas; individualus administracinis aktas paprastai turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas; visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar laikantis tik iš dalies, pavyzdžiui, neįvardijant kokiais teisės aktais remiantis ginčijamas administracinis aktas yra priimamas, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti.

212.7. Remiantis objektyvumo principu, sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs, t. y. viešojo administravimo subjekto sprendimai turi atitikti tikrąsias faktines aplinkybes, kurios nustatomos išaiškinus visas aplinkybes, turinčias reikšmės priimant sprendimą ir kritiškai, nešališkai vertinant įrodymus. Taip pat viešojo administravimo subjekto veikla turi remtis įstatymu ir atitikti jo reikalavimus, o atlikdamas administracinius veiksmus, susijusius su asmenų teisėmis ir laisvėmis, šis subjektas negali peržengti jam įstatymuose suteiktos kompetencijos ribų. Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi proporcingumo principu, reiškiančiu, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus, taigi, taikomos priemonės neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia pagrįstiems administravimo tikslams pasiekti.

22Pažymėtina, kad pagal gero administravimo principą susidariusi situacija turi būti aiškinama ne formaliai, o atsižvelgiant į aplinkybių visumą: tiek į pažeidimo mastą, tiek į taikytinos sankcijos dydį, tiek į pareiškėjos kaltę, veikos pakartotinumą (byloje nėra duomenų apie analogiškų pažeidimų nustatymą kitais metais) ir kt. Formalus teisės aktų aiškinimas neturi prioriteto prieš teisingumo principo įgyvendinimą. Taisyklėse nustatytos vienodos sankcijos visiems paramos gavėjams, nevykdantiems prisiimtų įsipareigojimų, neatsižvelgiant į tai, ar jie nepateikė kasmet privalomų pateikti dokumentų, ar nesilaikė kitų įgyvendinamos programos reikalavimų.

232.8. Kiekvienu atveju paraiškos ir kasmet privalomi pateikti dokumentai Agentūroje administruojami individualiai. Agentūra, nustačiusi, kad pareiškėjas, vykdydamas projektą, pažeidė Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu, vadovaudamasi Taisyklių nuostatomis, turi taikyti pareiškėjui sankcijas individualiai. Agentūra, nustatydama konkrečiam pareiškėjui taikytiną sankcijų dydį, privalo individualiai atsižvelgti į nustatyto reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, pastovumą, pasikartojimą, tačiau nagrinėjamu atveju tai nėra užfiksuota.

24Įvertinus įrodymus jų pakankamumo, liečiamumo ir patikimumo aspektais darytina išvada, kad Agentūros surinkti įrodymai apie pareiškėjos galimai padarytą pažeidimą ir paskirta sankcija už mėšlidės nepastatymą per nustatytą terminą sudaro tik pagrindą prielaidai, kad pareiškėja galėjo padaryti jai inkriminuotus pažeidimus, tačiau yra nepakankami daryti kategorišką išvadą dėl pareiškėjos kaltės; tai savo ruožtu lemia, kad atsakovė neįrodė pareiškėjai inkriminuoto pažeidimo fakto.

252.9. Administracinis aktas negali būti grindžiamas abejonėmis, o jį priimant turi būti įvertinti visi pateikti argumentai, negali būti nutylėtų argumentų, tai ypač svarbu viešojo administravimo procedūrose, užsibaigiančiose sankcijų skyrimu. Sankcijos paskyrimas nebuvo būtina priemonė tam, kad būtų įgyvendinti Agentūros uždaviniai. Todėl, paskirdama sankciją, kai dėl didžiosios dalies investicijų Agentūra priekaištų pareiškėjai neturėjo, kai į projekto įgyvendinimą jau investuota didžioji dalis lėšų, Agentūra pažeidė proporcingumo principą. Remiantis Konstitucinio Teismo 2008 m. rugsėjo 17 d. nutarimu, tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus bei užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas). Agentūros pritaikyta sankcija (17471,16 Lt) iš esmės yra neadekvati nustatytam pažeidimui, o įvertinus susiklosčiusias aplinkybes sankcija iš viso neturėtų būti taikoma. Ginčijamu sprendimu pažeistas konstitucinis laisvės verstis ūkine veikla principas (Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalis). Esant nustatytam teisiniam reglamentavimui, susiklosto situacija, kai už nedidelį, pirmą kartą padaromą ir vien formalios tvarkos pažeidimą, kuris neatitinka Taisyklėse nustatytos sankcijos sunkumo, ūkininkas lieka be finansinės paramos; dėl šios priežasties teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijų neatitinkanti sankcija pareiškėjai negalėjo būti paskirta.

262.10. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai; sutarties šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; šio principo privalo laikytis abi šalys. Pareigos bendradarbiauti principo turinys yra platus, apimantis pareigą informuoti, duoti nurodymus, suteikti pagalbą, sudaryti tinkamas sąlygas įvykdyti sutartį, koordinuoti veiksmus.

273. Pareiškėja 2011 m. lapkričio 15 d. prašyme (t. 1, b. l. 18–19) prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – įpareigoti atsakovę sustabdyti sankcijos išieškojimo veiksmu, kol bus priimtas galutinis teismo sprendimas. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. lapkričio 23 d. nutartyje (t. 1, b. l. 65–66) pareiškėjos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę atmetė.

28II

29Atsakovė – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškėjos skundą (t. 1, b. l. 100–102) nurodo, kad su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.

301. 2005 m. spalio 29 d. Agentūroje gauta pareiškėjos 2005 m. spalio 28 d. paraiška paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Standartų laikymasis“, reg. Nr. ( - ) (toliau – ir Paraiška), kurioje pareiškėja pasirinko įgyvendinti 1992 m. birželio 16 d. Tarybos direktyvos 92/46/EEB, nustatančios sveikatos taisykles žalio pieno, termiškai apdoroto pieno ir pieno produktų gamybai ir tiekimui į rinką (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyva (EB) Nr. 85/2003) (toliau – ir Pieno direktyva), bei Nitratų direktyvos reikalavimus. Su Paraiška pateiktame veiklos plane pareiškėja įsipareigojo investicijas įgyvendinti per 2005, 2006 ir 2007 m. Pažymėtina, kad Administravimo taisyklių 8.2 punkte numatyta, kad mėšlidėse turės tilpti bent 6 mėnesius kauptas galvijų, arklių ir avių mėšlas (8 mėnesius – kiaulininkystės ar paukštininkystės ūkyje), o tai reiškia, kad pareiškėjos ūkyje turi būti įrengta mėšlidė.

312. Administruojant Paraišką, 2006 m. kovo 6 d. pareiškėjai buvo išsiųstas „Užklausimas dėl duomenų tikslinimo“ Nr. ( - ), kuriame prašyta nurodyti planuojamos įrengti mėšlidės talpą. 2006 m. kovo 18 d. pranešime pareiškėja nurodė, kad planuoja įrengti 400 m3 talpos mėšlidę. 2006 m. liepos 31d. Agentūroje gauta pareiškėjos Kasmetinė investicijų ataskaita (toliau – ir Ataskaita už 2005 m.), kurioje nurodyta, kad diegiant Nitratų direktyvos reikalavimus įgyvendinta 15 050,85 Lt dydžio investicija į mėšlo šalinimo transporterį KSG7-02. Mėšlo šalinimo transporteris buvo įsigytas 2006 m. liepos 1 d. Pareiškėja taip pat pateikė 2006 m. liepos 30 d. prašymą, kuriame prašė leisti pakeisti investicijų planą – vietoje mėšlidės projektavimo darbų ir statybinių medžiagų įsigijimo įsigyti mėšlo krautuvą T-426. 2007 m. vasario 2 d. Agentūra pareiškėjai išsiuntė „Užklausimą dėl papildomų dokumentų“ Nr. ESS/UPD-182718, 2007 m. vasario 27 d. – „Užklausimą dėl papildomų dokumentų“ Nr. ESS/UPD-183722, kuriuose prašė pateikti motyvuotą paaiškinimą, kodėl buvo keičiamas veiklos planas. 2007 m. kovo 19 d. pareiškėja pateikė „Paaiškinimą dėl veiklos plano keitimo“. 2007 m. rugsėjo 13 d. pareiškėja įsigijo dar du mėšlo šalinimo transporterius KSG7-07 ir KSG9-01. 2008 m. liepos 18 d. pareiškėja pateikė Agentūrai Kasmetinę investicijų ataskaitą už 2006 metus. 2008 m. rugpjūčio 19 d. Agentūra pareiškėjos valdoje atliko patikrą vietoje (2008 m. rugpjūčio 19 d. Paraiškos / investicijų ataskaitos patikros vietoje ataskaita Nr. ESS/PVATA-13674), kurios metu ūkyje rastas nesumontuotas mėšlo šalinimo transporteris KSG7-07. Agentūra 2008 m. rugsėjo 1 d. „Užklausime dėl papildomų dokumentų“ Nr. ESS/UPD-261869 paprašė pareiškėjos atsiųsti paaiškinimą, kodėl nesumontuotas mėšlo šalinimo transporteris, bei nurodyti konkrečią datą, kada jis bus sumontuotas. 2008 m. rugsėjo 15 d. Agentūroje gautas 2008 m. rugsėjo 9 d. pareiškėjos paaiškinimas, kuriame nurodyta, kad mėšlo šalinimo transporteris nesumontuotas, nes užsitęsė statybos paruošiamieji sumontavimo darbai, kurie bus baigti iki 2008 m. gruodžio 1 d. 2009 m. vasario 3 d. pareiškėja pateikė Agentūrai Kasmetinę investicijų ataskaitą už 2007 metus. 2009 m. vasario 26 d. Agentūra pareiškėjos valdoje atliko patikrą vietoje (Paraiškos / investicijų ataskaitos patikros vietoje ataskaita Nr. ESSS/PVATA-14387), kurios metu nustatė, kad mėšlo šalinimo transporteriai KSG7-02, KSG7-07 bei KSG9-01 nesumontuoti. 2009 m. kovo 16 d. „Užklausime dėl papildomų dokumentų“ Nr. ESS/UPD-280548 Agentūra paprašė pareiškėjos pateikti konkrečią datą, iki kada pareiškėja atsiųs mėšlo krautuvo įsigijimo dokumentus ir aplinkosaugos pažymą, paaiškinti, kodėl mėšlo transporteriai yra nesumontuoti, bei nurodyti konkrečią datą, iki kada jie bus sumontuoti, bei priminė tai, kad investicijos, kurias pareiškėja buvo numačiusi įgyvendinti pagal Nitratų direktyvą turėjo būti atliktos iki 2009 m. balandžio 14 d. ir, jeigu pareiškėja nespėja įgyvendinti investicijų iki šio termino ne dėl nuo jos priklausančių aplinkybių, paprašė pareiškėjos pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. 2009 m. balandžio 1 d. Agentūra pareiškėjos valdoje atliko patikrą vietoje, kurios metu vėl nustatė, kad mėšlo šalinimo transporteriai nesumontuoti. 2009 m. balandžio 17 d. Agentūra išsiuntė pareiškėjai „Užklausimą dėl papildomų dokumentų“ Nr. ESS/UPD-284212, kuriame prašė pareiškėjos nurodyti konkrečią datą, iki kada pareiškėja atsiųs mėšlo krautuvo įsigijimo dokumentus ir Paraiškos VI dalies 2.6.3 punkte nurodytą pažymą, atsiųsti paaiškinimą, kodėl nesumontuoti mėšlo transporteriai, bei dokumentus, pagrindžiančius investicijų vėlavimo priežastis. 2009 m. gegužės 19 d. Agentūroje gautas 2011 m. gegužės 17 d. pareiškėjos paaiškinimas, nurodyta, kad Nitratų direktyvos reikalavimų įgyvendinimas užsitęsė dėl lėšų stygiaus ir pastatų perregistravimo dokumentų tvarkymo pažymai gauti iš Aplinkos apsaugos agentūros, kad reikiamus dokumentus pareiškėja pateiks iki 2009 m. gruodžio 31 d., kad mėšlo krautuvo pagal Nitratų direktyvą nebeįsigis, kadangi jis ūkyje jau yra, o lėšos bus panaudotos mėšlidės statybai. 2009 m. birželio 8 d. Agentūra išsiuntė pareiškėjai „Užklausimą dėl papildomų dokumentų“ Nr. ESS/UPD-290781, kuriame Pareiškėjos prašyta atsiųsti patikslintą investicijų planą su paaiškinimu dėl investicijų keitimo, leidimą ir komercinius pasiūlymus mėšlidės statybai iki 2009 m. birželio 10 d., aplinkosaugos pažymą iki 2009 m. gruodžio 31 d., paaiškinimą, kodėl nesumontuoti mėšlo transporteriai, bei nurodyti tikslią datą, iki kada jie bus sumontuoti. 2009 m. birželio 15 d. gautas 2009 m. birželio 10 d. pareiškėjos prašymas pratęsti terminą komercinių pasiūlymų pristatymui dėl mėšlidės įrengimo iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. 2009 m. birželio 18 d. „Užklausime dėl papildomų dokumentų“ Nr. ESS/UPD-291049 Agentūra pareiškėjos prašė atsiųsti patikslintą investicijų planą su paaiškinimu dėl investicijų keitimo, paaiškinimą, kodėl nesumontuoti mėšlo transporteriai ir kada jie bus sumontuoti, bei leidimą ir komercinius pasiūlymus mėšlidės statybai iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. 2009 m. spalio 22 d. Agentūra išsiuntė „Užklausimą dėl papildomų dokumentų“ Nr. ESS/UPD-303677, kuriame, be tokio pat prašymo pateikti dokumentus, priminė, kad pareiškėja juos turėjo pateikti iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. 2010 m. sausio 15 d. „Užklausime dėl papildomų dokumentų“ Nr. ESS/UPD-305233 Agentūra dar kartą prašė pareiškėjos pateikti šiuos dokumentus, priminė, kad juos pareiškėja privalėjo pateikti iki 2009 m. rugpjūčio 1 d., bei paprašė pateikti pažymą iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, kurią pareiškėja privalėjo pateikti iki 2009 m. gruodžio 31 d. 2010 m. birželio 8 d. „Užklausime dėl papildomų dokumentų pateikimo“ Nr. ESS/UPD-314582, 2010 m. rugpjūčio 16 d. „Užklausime dėl papildomų dokumentų pateikimo“ Nr. ESS/UPD-328132 bei 2010 m. lapkričio 23 d. „Užklausimu dėl papildomų dokumentų pateikimo“ Nr. ESS/UPD-331224 Agentūra pakartotinai paprašė atsiųsti dokumentus pagal Nitratų direktyvą, kurių prašyta 2009 m. birželio 18 d., 2009 m. spalio 22 d. ir 2010 m. sausio 15 d siųstuose paklausimuose. Pažymėtina, kad nuo 2009 m. birželio mėn. iki 2011 m. kovo mėn. į Agentūros paklausimus pareiškėja neatsakė.

322011 m. sausio 13 d. „Užklausime dėl papildomų dokumentų pateikimo“ Nr. ESS/UPD-332092 Agentūra pakartotinai paprašė atsiųsti dokumentus pagal Nitratų direktyvą, kurių prašyta 2009 m. birželio 18 d., 2009 m. spalio 22 d. ir 2010 m. sausio 15 d. siųstuose paklausimuose, informavo pareiškėją kad, vadovaujantis Administravimo taisyklių 2 punktu, paramos teikimo laikotarpis – tai laikotarpis nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki paskutinės išmokos išmokėjimo dienos, tačiau ne ilgesnis negu 5 metai, todėl galutinė data, iki kada pareiškėja turi galutinai atsiskaityti su Agentūra, yra 2011 m. vasario 14 d. 2011 m. kovo 17 d. Agentūroje gautas pareiškėjos 2011 m. kovo 14 d. prašymas pratęsti terminą Nitratų direktyvos įgyvendinimo užbaigimui, nurodydama neužbaigimą lėmusias kliūtis: fermos įsigijimo procesas užtruko iki 2011 m. vasario 28 d., nebuvo kitos vietos mėšlidės statyboms, projekto įgyvendinimo laikotarpiu pareiškėja sirgo lėtinėmis ligomis, finansinė padėtis nebuvo gera, daug lėšų reikalavo Pieno direktyvos reikalavimų įgyvendinimas. 2011 m. balandžio 7 d. rašte „Dėl atsakymo į prašymą“ Agentūra informavo pareiškėją, kad negali pratęsti atsiskaitymo termino iki prašomos datos, motyvuodama tuo, kad Administravimo taisyklių 2 punkte nurodyta, jog paramos teikimo laikotarpis – tai laikotarpis nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki paskutinės išmokos išmokėjimo dienos, tačiau ne ilgesnis negu 5 metai. Sprendimas skirti pareiškėjai paramą buvo priimtas 2006 m. balandžio 14 d., todėl paramos teikimo laikotarpis yra nuo 2006 m. balandžio 14 d. iki 2011 m. balandžio 14 d. 2011 m. balandžio 27 d. pareiškėjos valdoje Agentūra atliko patikrą vietoje (2011 m. balandžio 27 d. „Žemės ūkio veiklos subjekto ūkio atitikties vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių reikalavimams pagal KPP priemonę „Standartų laikymasis“ patikros vietoje ataskaita“), kurios metu nustatyta, kad pareiškėja nėra įsirengusi mėšlidės ir srutų kauptuvo, be to, nesumontuoti mėšlo šalinimo transporteriai KSG7-07, KSG9-01 ir KSG7-02. 2011 m. gegužės 6 d. Agentūra išsiuntė pareiškėjai „Užklausimą dėl papildomų dokumentų“, kuriame prašė per 10 darbo dienų pateikti paaiškinimą, kodėl nesumontuoti įsigyti mėšlo transporteriai, ir nurodyti konkrečią datą, iki kada jie bus sumontuoti. Atsakymo į paklausimą Agentūra negavo.

333. 2011 m. gegužės 24 d. Paraiškos administravimas buvo baigtas. 2011 m. gegužės 27 d. sprendime Nr. BR6-(3.82)-4732 Agentūra informavo pareiškėją, jog kadangi pareiškėjos ūkyje nėra mėšlidės, ūkis neatitinka Administravimo taisyklių 8.2 punkte nurodyto reikalavimo (mėšlidėse turės tilpti bent 6 mėnesius kauptas galvijų, arklių ir avių mėšlas (8 mėnesius – kiaulininkystės ar paukštininkystės ūkyje)), todėl, įvertinus Paraišką, priimtas sprendimas pareiškėjai pritaikyti 60 procentų sankciją. Sankcija buvo pritaikyta pagal Administravimo taisyklių 381.2.4 punktą, kuriame įtvirtinta, kad, jeigu nepastatyta mėšlidė / srutų kauptuvas arba kai pastatytoje telpa mažiau nei 25 proc. reikalingo mėšlo ar srutų kiekio, paramos suma mažinama 60 procentų. Agentūra, vadovaudamasi Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 (toliau – ir Taisyklės), 7.1.1, 13, 14.1 ir 16.2 punktais, iš pareiškėjos pareikalavo grąžinti 17 471,16 Lt skolą, taip pat nurodė, kad 447,47 Lt bus išskaičiuota būsimų išmokų mokėjimo metu, o 17 023,69 Lt pareikalavo pervesti į Agentūros banko sąskaitą.

342011 m. birželio 23 d. Agentūroje gautas pareiškėjos 2011 m. birželio 19 d. prašymas dėl termino pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Standartų laikymasis“ įgyvendinimo pratęsimo, adresuotas Ministerijai, kurį Agentūra persiuntė Ministerijai, ir 2011 m. birželio 29 d. rašte „Dėl prašymo persiuntimo“ informavo apie tai pareiškėją.

354. Agentūra nesutinka su pareiškėjos teiginiu, kad sankcija pritaikyta nesant pareiškėjos kaltės. Agentūra sankcijas pareiškėjai pritaikė pagrįstai, vadovaudamasi Administravimo taisyklių 381.2.4 punktu. Pažymėtina, kad 2011 m. balandžio 27 d. pareiškėjos valdoje atliktos patikros vietoje metu nustatyta, kad pareiškėja nėra įsirengusi mėšlidės ir srutų kauptuvo, tai yra pakankamas pagrindas taikyti sankciją, numatytą Administravimo taisyklių 381.2.4 punkte. Pareiškėja apie reikalavimą, nustatytą Administravimo taisyklių 8.2 punkte žinojo Paraiškos pateikimo dieną, t. y. 2005 m. spalio 28 d.; Paraiškos VI dalies „Pareiškėjo deklaracija“ 1 punkte pareiškėja pareiškė, kad yra susipažinusi su paramos lėšų teikimo taisyklėmis. Paraiškos pateikimo dieną galiojusios Administravimo taisyklių redakcijos 8.2 punkte buvo įtvirtintas analogiškas reikalavimas. Taigi, pareiškėja turėjo pakankami laiko suplanuoti ir įgyvendinti mėšlidės statybas. Be to, pareiškėja 2006 m. kovo 18 d. pranešime nurodė, kad planuoja įsirengti 400 m3 mėšlidės talpą. Pažymėtina ir tai, kad 2007 m. kovo 19 d. Agentūroje gautame pareiškėjos paaiškinime dėl veiklos plano pakeitimo nurodyta, kad veiklos planas keičiamas dėl šių priežasčių: „Susiklostė labai nepalanki padėtis valstybinėse institucijose gauti leidimą statyboms, kurį privalėjau pateikti kartu su kasmetine ataskaita, tai tuo metu buvo tiesiog neįmanoma gauti: atostogavo, sirgo atsakingi darbuotojai ir pan., mėšlidės statyboms turime įsigiję statybinių medžiagų ir kt. gaminių, kuriuos galėtume panaudoti jos įrengimui, o tai nėra tinkamas investicijų panaudojimas, nes įsigyta prieš pateikiant prašymą NMA“. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja jau 2007 m. turėjo statybinių medžiagų mėšlidės statyboms, tačiau nesiėmė aktyvių veiksmų statyboms įgyvendinti. 2011 m. kovo 14 d. prašyme pareiškėja nurodė, kad iki 2011 m. vasario 28 d. nebuvo galimybės bet kokioms statyboms, nes ferma įsigyta ir jos įsigijimo procesas užsitęsė dėl dokumentų tvarkymo iki 2011 m. vasario 28 d., norint gauti leidimą statybai, dar užtruks. Pareiškėja įsigijo fermą ir ėmėsi aktyvių veiksmų, vykdydama savo įsipareigojimus, tik pasibaigus galutiniam atsiskaitymo su Agentūra terminui, t. y. po 2011 m. vasario 14 d. (2011 m. vasario 28 d. įsigyta ferma, 2011 m. kovo 10 d. išsiųstas prašymas Nacionalinei žemės tarnybai, paraiška LESTO Nr. ( - )). Pareiškėja, būdama rūpestinga ir atidi ūkininkė, ir jau 2006 m. matydama sunkumus, su kuriais galima susidurti planuojant bei statant mėšlidę, turėjo ir galėjo iš anksto imtis aktyvių veiksmų, leisiančių įsipareigojimus įgyvendinti laiku.

36Pareiškėja 2006 m. liepos 1 d. už 17 760,00 Lt įsigijo mėšlo šalinimo transporterį KSG7-02, o 2007 m. rugsėjo 13 d. – dar du mėšlo šalinimo transporterius KSG7-07 ir KSG9-01 iš viso už 17 920,00 Lt, tačiau iki paskutinės 2011 m. balandžio 27 d. vykdytos patikros vietoje mėšlo šalinimo transporteriai nebuvo sumontuoti. Agentūra siuntė raštus, kuriuose prašė nurodyti, kada transporteriai bus sumontuoti, tačiau pareiškėja į šį klausimą neatsakė ir transporterių nesumontavo. Toks elgesys rodo pareiškėjos nerūpestingumą, neatidumą, aplaidumą ir nenorą bendradarbiauti su Agentūra.

375. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 2 punktu, paramos teikimo laikotarpis – tai laikotarpis nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki paskutinės išmokos išmokėjimo dienos, tačiau ne ilgesnis negu 5 metai, todėl galutinė data, iki kada pareiškėja turėjo galutinai atsiskaityti su Agentūra, yra 2011 m. vasario 14 d. Šio termino pabaiga yra teisiškai reikšminga aplinkybė, kuriai įvykus išnyksta asmens teisė atlikti atitinkamus veiksmus. Tai lemia, kad, praleidus nustatytą terminą, gali būti sprendžiamas tik šio termino atnaujinimo klausimas, o svarbios priežastys, dėl kurių buvo praleistas šis terminas, turi egzistuoti ar atsirasti iki nustatyto termino pabaigos. Paprastai svarbiomis termino praleidimo priežastimis yra pripažįstamos tokios aplinkybės, kurios asmeniui sudaro kliūtis laiku įgyvendinti savo valią atlikti tam tikrus veiksmus. Tokios priežastys yra objektyvaus pobūdžio ir nepriklausomos nuo asmens valios, pavyzdžiui, fizinio asmens sunki liga, kitų asmenų veikla, ribojanti asmens veiksmų laisvę, valią, neraštingumas ir pan. Teismų praktikoje sprendžiant termino atnaujinimo klausimą taip pat yra atsižvelgiama į svarbių aplinkybių atsiradimo momentą, jų egzistavimo trukmę, taip pat, ar po to, kai minėtos aplinkybės išnyko, asmuo kreipėsi į kompetentingą instituciją per protingą laiko tarpą. Vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-2272/2011).

38Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėja neįvykdė įsipareigojimo įsirengti mėšlidę dėl savo kaltės.

396. Pareiškėjos teigimu, ji negalėjo įgyvendinti įsipareigojimų dėl sveikatos problemų, tačiau nei su skundu teismui pateiktoje medicininių paslaugų lentelėje, nei su 2011 m. kovo 14 d. prašymu pateiktuose dokumentuose nėra aiškių duomenų apie pareiškėjos ilgalaikį nedarbingumą, o įvertinti pateiktos lentelės turinį, suteiktas paslaugas ir diagnozes ir pagal tai nustatyti pareiškėjos nedarbingumo trukmę Agentūra neturi kompetencijos.

407. Pasak pareiškėjos, ji 2011 m. kovo 14 d. Agentūrai pateikė prašymą pratęsti terminą Nitratų direktyvos įgyvendinimo užbaigimui, o Agentūra neatsakė į šį prašymą. Pažymėtina, kad į šį prašymą Agentūra atsakė 2011 m. balandžio 7 d. rašte Nr. BR6-(10.65)-3189, todėl pareiškėjos argumentas, kad Agentūra neatsižvelgė į pareiškėjos prašymą, atmestinas.

41Pažymėtina ir tai, kad Agentūra neturi informacijos apie pareiškėjos skundo Komisijai pateikimo datą, todėl yra pagrindo manyti, kad pareiškėja praleido sprendimo Nr. BR6-(3.82)-4732 apskundimo terminą.

42III

43Trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjos skundą (t. 1, b. l. 74–78) nurodo, kad su skunde nurodytais reikalavimais nesutinka, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.

441. Agentūra Paraiškos administravimą vykdė vadovaudamasi Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonės „Standartų laikymasis“ (toliau – ir priemonė) Administravimo taisyklėmis, kurių 8 punkte nurodyti reikalavimai, kuriuos privalo atitikti pareiškėjas, įgyvendinantis Nitratų direktyvą. Pareiškėja, įgyvendinanti Nitratų direktyvą, neatitiko Administravimo taisyklių 8.2 punkte nurodyto reikalavimo (mėšlidėse turės tilpti bent 6 mėnesius kauptas galvijų arklių ir avių mėšlas (8 mėnesius – kiaulininkystės ar paukštininkystės ūkyje). Nitratų direktyvos reikalavimų įgyvendinimas įvertinamas atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir RAAD) pažymą apie ūkio Administravimo taisyklių 8.2 ir 8.4 punktuose išvardytų reikalavimų atitikimą ar neatitikimą.

452 . Pareiškėja Agentūrai 2005 m. spalio 29 d. pateikė Paraišką, o 2009 m. vasario 3 d. pateikė galutinę kasmetinę investicijų ataskaitą už 2007 metus. Teikdama Paraišką, pareiškėja pasirašė pareiškėjo deklaraciją taip patvirtindama, kad susipažino su paramos lėšų teikimo tvarka ir prisiėmė įsipareigojimą, pasibaigus investiciniam laikotarpiui, kurio trukmė įgyvendinant Nitratų direktyvą yra treji metai (Administravimo taisyklių 11.1 punktas), pateikti RAAD pažymą apie ūkio Administravimo taisyklių 8.2 ir 8.4 punktuose išvardytų reikalavimų atitikimą. Remiantis Administravimo taisyklėmis, investicinis laikotarpis – laikotarpis nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki paskutinės investicijos, įgyvendinamos paramos lėšomis, atlikimo dienos, o paramos teikimo laikotarpis pagal šią priemonę – laikotarpis nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki paskutinės išmokos išmokėjimo dienos, tačiau ne ilgesnis negu 5 metai. Sprendimas skirti paramą pareiškėjai priimtas 2006 m. balandžio 14 d., todėl investicinis laikotarpis pasibaigė 2009 m. balandžio 14 d. (jau iki šio termino pabaigos pareiškėja, kaip ir buvo įsipareigojusi Paraiškoje, turėjo pateikti Agentūrai minėtą RAAD pažymą), o paramos teikimo laikotarpis pareiškėjos atveju buvo nuo 2006 m. balandžio 14 d. iki 2011 m. balandžio 14 d.

46Vadovaujantis Administravimo taisyklių 383 punktu, pasibaigus investiciniam laikotarpiui ir užtrukus projekto įgyvendinimui, paramos gavėjo prašymu investicijų įgyvendinimo terminas gali būti nustatomas individualiai, atsižvelgiant į paramos gavėjo Agentūrai nurodytas vėlavimo priežastis, tačiau neturi viršyti nustatyto paramos teikimo laikotarpio (pareiškėjos atveju paramos teikimo laikotarpis baigėsi 2011 m. balandžio 14 d.). Darytina išvada, jog vėliausiai, iki kada pareiškėja Agentūrai turėjo pateikti RAAD pažymą apie ūkio Administravimo taisyklių 8.2 ir 8.4 punktuose išvardytų reikalavimų atitikimą buvo 2011 m. balandžio 14 d., todėl pareiškėjai terminas Nitratų direktyvos įgyvendinimui pabaigti buvo maksimaliai pratęstas 2 metus, t. y. iki 2011 m. balandžio 14 d., tačiau apie šį svarbų faktą pareiškėja savo skunduose neužsimena.

473. Agentūra 2009 m. gegužės 19 d. (reg. Nr. BR5.1-24819) buvo gavusi pareiškėjos paaiškinimą, kad dokumentus, patvirtinančius projekto užbaigimą, ji pateiks iki 2009 m. gruodžio 31 d.., tačiau iki nurodytos datos dokumentai Agentūrai nebuvo pateikti. Agentūra iki paramos teikimo termino pabaigos, t. y iki 2011 m. balandžio 14 d., pareiškėjai išsiuntė keletą paklausimų, kuriuose prašė pateikti trūkstamus dokumentus (2010 m. sausio 15 d. Nr. ESS/UPD-305233, 2010 m. balandžio 15 d. Nr. ESS/UPD-308962, 2010 m. birželio 8 d. Nr. ESS/UPD-314582, 2010 m. rugpjūčio 16 d. Nr. ESS/UPD-328132, 2010 m. lapkričio 23 d. Nr. ESS/UPD-331224, 2011 m. sausio 13 d. Nr. ESS/UPD-332092), tačiau atsakymų į siųstus paklausimus Agentūra negavo.

484. Pasibaigus paramos teikimo laikotarpiui ir maksimaliam terminui Nitratų direktyvos įgyvendinimui pabaigti (pareiškėjai terminas maksimaliai buvo pratęstas 2 metus), 2011 m. balandžio 27 d. Agentūros Kontrolės departamento Šiaulių patikrų vietoje skyrius atliko patikrą pareiškėjos ūkyje. Atlikus patikrą buvo parengta 2011 m. balandžio 27 d. ataskaita Nr. 134, kurioje nurodyta, kad ūkyje neįrengtos mėšlidės; kadangi ūkyje nėra mėšlidės, darytina išvada, jog pareiškėjos ūkis neatitinka Administravimo taisyklių 8.2 punkte nurodytų reikalavimų.

495. Pareiškėja nepagrįstai nurodo, kad skundžiamas Agentūros sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų reikalavimų. Dėl tokio pobūdžio dokumento Taisyklėse viešojo administravimo subjektui nustatyti konkretūs reikalavimai ir skundžiamas Agentūros sprendimas šiuos reikalavimus atitinka (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-438-426/2009). Šiuo atveju iš viso nėra pagrindo išvadai, kad skundžiamas Agentūros sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kadangi minėtas sprendimas yra pagrįstas ir teisės aktų reikalavimais, ir faktinėmis aplinkybėmis.

506. Pareiškėja prašo panaikinti Ministerijos sprendimą Nr. 3IN-M-697-1079, kuriame konstatuota, jog nėra teisinio pagrindo pratęsti pareiškėjai Nitratų direktyvos įgyvendinimo terminą. Pažymėtina, kad nei kreipdamasi į Ministeriją, nei į Komisiją pareiškėja neskundė Agentūros 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. BR6-(3.82)-4732. Ministerija, gavusi pareiškėjos prašymą, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymu, jį priėmė ir išnagrinėjo, t. y. atsakė į prašymą, tačiau naujo sprendimo pareiškėjos atžvilgiu nepriėmė. Ministerija, remdamasi teisės aktų reikalavimais ir faktinėmis aplinkybėmis, pareiškėjai išsamiai paaiškino, kodėl nėra teisinio pagrindo tenkinti prašymą pratęsti Nitratų direktyvos įgyvendinimo terminą. Ministerijos sprendimo teisėtumą patvirtino Komisija 2011 m. spalio 3 d. sprendime Nr. 3R-251(AG-217/05-2011).

517. Pareiškėja skunduose savo poziciją grindžia teisingumo, sąžiningumo, lygybės principais. Pažymėtina, kad pareiškėjos veiksmai Agentūros, kaip paramą administruojančios institucijos, atžvilgiu, vengiant atsakyti į siunčiamus paklausimus ir taip delsiant informuoti apie užtrukusį prisiimtų įsipareigojimų pagal priemonę įgyvendinimą, negali būti laikomi tinkamu priemonės įgyvendinimo pavyzdžiu (tai Ministerija pareiškėjai nurodė ir savo rašte). Pareiškėja taip pat nutyli faktą, kad Agentūra maksimaliai buvo pratęsusi Nitratų direktyvos įgyvendinimo terminą pareiškėjai, taip pat nepaaiškinama, kodėl Agentūros 2011 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. BR6-(3.82)-4732 tapo ginčytinu, kai nuo jo priėmimo praėjęs beveik pusės metų terminas.

52IV

53Teismo posėdyje atsakovės – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovas – šios institucijos Teisės departamento Atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Žmoginas (2011 m. birželio 9 d. įgaliojimas dėl atstovavimo Nr. BR8-(4.10)-72), remdamasis atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais argumentais, prašė skundo netenkinti ir atmesti skundą kaip nepagrįstą.

54Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

55I

56Nagrinėjamoje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

571. Pareiškėja – D. M. pateikė Agentūrai 2005 m. spalio 28 d. paraišką paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Standartų laikymasis“, reg. Nr. ( - ) (Agentūroje gauta 2005 m. spalio 29 d.) (t. 2, b. l. 109–111; Komisijos byla (t. 2, b. l. 172–176)), kurioje pareiškėja pasirinko įgyvendinti Pieno bei Nitratų direktyvų reikalavimus. Paraiškos VI skyriuje „Pareiškėjo deklaracija“ D. M. patvirtino, kad yra susipažinusi su paramos lėšų teikimo taisyklėmis, kad žino, jog Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis, atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie jos ūkinę veiklą, jog Agentūra neįspėjusi gali atlikti patikrinimą pareiškėjos ūkyje, jog tuo atveju, jeigu pareiškėja pažeis įsipareigojimus, jai gali būti taikomos numatytos sankcijos; įsipareigojo, be kita ko: vykdyti pateiktą veiklos planą, gaudama paramą, kiekvienais metais iki Agentūros nurodyto termino pateikti kasmetinę investicijų ataskaitą ir jas pagrindžiančių dokumentų kopijas, buhalterinės apskaitos dokumentų kopijas, aprodyti savo žemės ūkio ir kaimo valdą, atvykus Agentūros darbuotojams, klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į pareiškėjos atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai (ir dėl Agentūros, ir dėl pareiškėjos kaltės). Paraiška patvirtinta D. M. parašu.

58Su Paraiška pareiškėja pateikė, be kita ko, veiklos planą (t. 2, b. l. 133–134; Komisijos byla (t. 2, b. l. 206–208)), kuriame įsipareigojo investicijas, susijusias su Nitratų direktyva, įgyvendinti per 2005, 2006 ir 2007 m., investicijas, susijusias su Pieno direktyva – per 2005 ir 2006 metus.

592. Pareiškėja, atsakydama į Agentūros 2006 m. kovo 6 d. paklausimą Nr. (duomenys neskelbtini) „Užklausimas dėl duomenų tikslinimo“ (t. 2, b. l. 90; Komisijos byla (t. 2, b. l. 147)), 2006 m. kovo 18 d. pranešime (t. 2, b. l. 89; Komisijos byla (t. 2, b. l. 146)) nurodė, jog planuoja įrengti 400 m3 talpos mėšlidę

603. Pareiškėja pateikė Agentūrai 2006 m. liepos 30 d. prašymą (t. 2, b. l. 56; Komisijos byla (t. 2, b. l. 90)), kuriame prašė leisti pakeisti investicijų planą – 2007 m. investicijas, susijusias su Nitratų direktyvos įgyvendinimu: vietoje mėšlidės projektavimo darbų ir statybinių medžiagų įsigijimo leisti numatyti plane ir įsigyti mėšlo krautuvą T-426.

614. Agentūra 2007 m. vasario 2 d. paklausime Nr. ESS/UPD-182718 (t. 2, b. l. 53; Komisijos byla (t. 2, b. l. 85–86)), 2007 m. vasario 27 d. paklausime Nr. ESS/UPD-183722 (t. 2, b. l. 52; Komisijos byla (t. 2, b. l. 83–84 )) prašė pareiškėjos pateikti motyvuotą paaiškinimą, kodėl buvo keičiamas veiklos planas. Pareiškėja 2007 m. kovo 19 d. pateiktame paaiškinime (t. 2, b. l. 51; Komisijos byla (t. 2, b. l. 82)) nurodė šias priežastis: susiklostė labai nepalanki padėtis valstybės institucijose, siekiant gauti statybos leidimą; mėšlidės statyboms turi įsigytų statybinių medžiagų, kurias galėtų panaudoti mėšlidės įrengimui, o tai nėra tinkamas investicijų panaudojimas, nes įsigyta prieš pateikiant prašymą Agentūrai; įsigijus mėšlo krautuvą galima būtų efektyviai tvarkyti mėšlą, ženkliai sumažėtų darbo sąnaudos; mėšlo krautuvas yra būtinas, ypač kai numatoma didinti galvijų skaičių.

625. Agentūra 2008 m. rugpjūčio 19 d. pareiškėjos valdoje atliko patikrą vietoje (ataskaita (t. 1, b. l. 175–177; Komisijos byla (t. 2, b. l. 25–29))), kurios metu, be kita ko, ūkyje rastas nesumontuotas mėšlo šalinimo transporteris KSG7-07. Agentūra 2008 m. rugsėjo 1 d. paklausime Nr. ESS/UPD-261869 (Komisijos byla (t. 2, b. l. 22–23)) paprašė pareiškėjos pateikti paaiškinimą, kodėl nesumontuotas mėšlo šalinimo transporteris, bei nurodyti konkrečią datą, kada jis bus sumontuotas. Pareiškėja 2008 m. rugsėjo 9 d. paaiškinime (t. 1, b. l. 169; Komisijos byla (t. 2, b. l. 15)) nurodė, kad mėšlo šalinimo transporteris nesumontuotas, nes užsitęsė statybos paruošiamieji sumontavimo darbai, kurie bus baigti iki 2008 m. gruodžio 1 d.

636. Pareiškėja 2009 m. sausio 28 d. paaiškinime (t. 1, b. l. 198) nurodė, kad Nitratų direktyvos įgyvendinimas užsitęsė dėl lėšų stygiaus ir pastatų perregistravimo dokumentų tvarkymo pažymai iš regiono aplinkos apsaugos agentūros gauti.

647. Agentūra 2009 m. vasario 26 d. pareiškėjos valdoje atliko patikrą vietoje (ataskaita (t. 1, b. l. 191–192; Komisijos byla (t. 1, b. l. 147–150)), kurios metu, be kita ko, nustatė, kad mėšlo šalinimo transporteriai KSG7-02, KSG7-07 bei KSG9-01 nesumontuoti. Agentūra 2009 m. kovo 16 d. paklausime Nr. ESS/UPD-280548 (t. 1, b. l. 190; Komisijos byla (t. 1, b. l. 145–146)) paprašė pareiškėjos pateikti paaiškinimą, kodėl mėšlo šalinimo transporteriai nesumontuoti, bei nurodyti konkrečią datą, iki kada jie bus sumontuoti, taip pat prašė nurodyti, kada pareiškėja atsiųs mėšlo krautuvo įsigijimo dokumentus ir aplinkosaugos pažymą, taip pat priminė, jog investicijos, kurias pareiškėja buvo numačiusi įgyvendinti pagal Nitratų direktyvą, turėjo būti atliktos iki 2009 m. balandžio 14 d. ir, jeigu pareiškėja nespėja įgyvendinti investicijų iki šio termino ne dėl nuo jos priklausančių aplinkybių, paprašė pareiškėjos pateikti Agentūrai tai pagrindžiančius dokumentus.

658. Agentūra 2009 m. balandžio 1 d. pareiškėjos valdoje atliko patikrą vietoje (ataskaita (t. 1, b. l. 185–186; Komisijos byla (t. 1, b. l. 136–139))), kurios metu nustatė, kad mėšlo šalinimo transporteriai KSG7-02, KSG7-07 bei KSG9-01 įsigyti, bet nesumontuoti. Agentūra 2009 m. balandžio 17 d. paklausime Nr. ESS/UPD-284212 (t. 1, b. l. 183; Komisijos byla (133–134)) prašė pareiškėjos nurodyti konkrečią datą, iki kada pareiškėja atsiųs mėšlo krautuvo įsigijimo dokumentus ir aplinkosaugos pažymą, atsiųsti paaiškinimą, kodėl nesumontuoti mėšlo transporteriai, nurodyti konkrečią datą, iki kada jie bus sumontuoti, taip pat pateikti dokumentus, pagrindžiančius investicijų vėlavimo priežastis. Pareiškėja 2009 m. gegužės 17 d. paaiškinime (t. 1, b. l. 182; Komisijos byla (t. 1, b. l. 132)) nurodė, kad Nitratų direktyvos reikalavimų įgyvendinimas užsitęsė dėl lėšų stygiaus ir pastatų perregistravimo dokumentų tvarkymo pažymai iš Aplinkos apsaugos agentūros gauti, kad reikiamus dokumentus pareiškėja Agentūrai pateiks iki 2009 m. gruodžio 31 d., kad mėšlo krautuvo pagal Nitratų direktyvą nebeįsigis, kadangi jis ūkyje jau yra, o lėšos bus panaudotos mėšlidės statybai.

669. Agentūra 2009 m. birželio 8 d. paklausime Nr. ESS/UPD-290781 (t. 1, b. l. 180; Komisijos byla (t. 1, b. l. 129–130)), prašė pareiškėjos atsiųsti patikslintą investicijų planą su paaiškinimu dėl investicijų keitimo, leidimą ir komercinius pasiūlymus mėšlidės statybai iki 2009 m. birželio 10 d., aplinkosaugos pažymą iki 2009 m. gruodžio 31 d., paaiškinimą, kodėl nesumontuoti mėšlo transporteriai, bei nurodyti tikslią datą, iki kada jie bus sumontuoti. Pareiškėja pateikė 2009 m. birželio 10 d. prašymą pratęsti terminą komercinių pasiūlymų pristatymui dėl mėšlidės įrengimo iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. (t. 1, b. l. 179; Komisijos byla (t. 1, b. l. 128)).

6710. Agentūra 2009 m. birželio 18 d. paklausime Nr. ESS/UPD-291049 (t. 1, b. l. 161; Komisijos byla (t. 1, b. l. 125–126)) prašė pareiškėjos atsiųsti patikslintą investicijų planą su paaiškinimu dėl investicijų keitimo, paaiškinimą, kodėl nesumontuoti mėšlo transporteriai, nurodant, kada jie bus sumontuoti, bei leidimą ir komercinius pasiūlymus mėšlidės statybai iki 2009 m. rugpjūčio 1 d.

6811. Agentūra 2009 m. spalio 22 d. paklausime Nr. ESS/UPD-303677 (t. 1, b. l. 160; Komisijos byla (t. 1, b. l. 123–124)), kuriame pakartojo 2009 m. birželio 18 d. paklausime Nr. ESS/UPD-291049 suformuluotą prašymą pateikti dokumentus, taip pat priminė, kad pareiškėja nurodytus dokumentus turėjo pateikti iki 2009 m. rugpjūčio 1 d.

6912. Agentūra 2010 m. sausio 15 d. paklausime Nr. ESS/UPD-305233 (t. 1, b. l. 157–158; Komisijos byla (t. 1, b. l. 118–120)) dar kartą prašė pareiškėjos pateikti paklausimuose Nr. ESS/UPD-291049 ir Nr. ESS/UPD-303677 nurodytus dokumentus, priminė, kad juos pareiškėja privalėjo pateikti iki 2009 m. rugpjūčio 1 d., taip pat prašė pateikti pažymą iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, kurią pareiškėja privalėjo pateikti iki 2009 m. gruodžio 31 d.

7013. Agentūra 2010 m. balandžio 15 d. paklausime Nr. ESS/UPD-308962 (t. 1, b. l. 159; Komisijos byla (t. 1, b. l. 121–122)) prašė pareiškėjos atsiųsti trūkstamus dokumentus pagal Nitratų direktyvą, informavo, jog pareiškėjai 2009 m. spalio 22 d. ir 2010 m. sausio 15 d. buvo išsiųsti paklausimai, į kuriuos pareiškėja neatsakė, todėl Agentūra priėmė sprendimą, kad jeigu pareiškėja per 10 darbo dienų nuo šio paklausimo išsiuntimo nepateiks išsamaus paaiškinimo, jos projektas bus įvertintas su turimais byloje dokumentais, pritaikant visas Administravimo taisyklėse numatytas sankcijas.

7114. Agentūra 2010 m. birželio 8 d. paklausime Nr. ESS/UPD-314582 (t. 1, b. l. 155; Komisijos byla (t. 1, b. l. 114–115)), 2010 m. rugpjūčio 16 d. paklausime Nr. ESS/UPD-328132 (t. 1, b. l. 154; Komisijos byla (t. 1, b. l. 112–113)), 2010 m. lapkričio 23 d. paklausime Nr. ESS/UPD-331224 (t. 1, b. l. 153; Komisijos byla (t. 1, b. l. 110–111)) pakartotinai prašė pareiškėjos atsiųsti dokumentus pagal Nitratų direktyvą, kurių prašyta 2009 m. birželio 18 d., 2009 m. spalio 22 d. ir 2010 m. sausio 15 d siųstuose paklausimuose.

7215. Agentūra 2011 m. sausio 13 d. paklausime Nr. ESS/UPD-332092 (t. 1, b. l. 152; Komisijos byla (t. 1, b. l. 108–109)) pakartotinai prašė pareiškėjos atsiųsti dokumentus pagal Nitratų direktyvą, kurių prašyta 2009 m. birželio 18 d., 2009 m. spalio 22 d. ir 2010 m. sausio 15 d. paklausimuose, be kita ko, informavo pareiškėją kad, vadovaujantis Administravimo taisyklių 2 punktu, paramos teikimo laikotarpis – tai laikotarpis nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki paskutinės išmokos išmokėjimo dienos, tačiau ne ilgesnis negu 5 metai, todėl galutinė data, iki kada pareiškėja turi galutinai atsiskaityti su Agentūra, yra 2011 m. vasario 14 d., kad pareiškėjai 2009 m. birželio 18 d., 2009 m. spalio 22 d., 2010 m. sausio 15 d., 2010 m. balandžio 15 d., 2010 m. birželio 8 d., 2010 m. rugpjūčio 16 d. buvo išsiųsti paklausimai, į kuriuos pareiškėja neatsakė, todėl Agentūra priėmė sprendimą, kad jeigu pareiškėja per 10 darbo dienų po šio paklausimo išsiuntimo nepateiks trūkstamų dokumentų arba nepateisk išsamaus paaiškinimo dėl prašomų dokumentų nepateikimo ir jeigu nenurodys konkrečios daros, iki kada pateiks, pareiškėjos projektas bus įvertintas su turimais byloje dokumentais, pritaikant visas Administravimo taisyklėse numatytas sankcijas.

7316. Pareiškėja pagal 2011 m. vasario 25 d. pastato pirkimo–pardavimo sutartį (t. 1, b. l. 141–142; Komisijos byla (t. 1, b. l. 94–97) įsigijo pastatą – fermą, unikalus Nr. ( - ), 271,79 kv. m bendro ploto, esantį ( - ), ( - ) kaime, Radviliškio r. savivaldybėje; 2011 m. kovo 10 d. pateikė AB Lesto paraišką dėl minėtos fermos elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus tinklų (t. 1, b. l. 92, 121, 151; Komisijos byla (t. 1, b. l. 60, 107)).

7417. Pareiškėja pateikė Agentūrai 2011 m. kovo 14 d. prašymą (Agentūroje gautas 2011 m. kovo 17 d.) (t. 1, b. l. 143; Komisijos byla (t. 1, b. l. 98)), kuriame prašė pratęsti terminą Nitratų direktyvos įgyvendinimo užbaigimui iki 2011 m. rugsėjo 30 d., nurodė neužbaigimą lėmusias kliūtis: fermos įsigijimo procesas užtruko iki 2011 m. vasario 28 d.; nebuvo kitos vietos mėšlidės statyboms, nes turima nuosava žemė neatitiko RAAD keliamų reikalavimų; projekto įgyvendinimo laikotarpiu pareiškėja sirgo lėtinėmis ligomis; finansinė padėtis nebuvo gera dėl Lietuvoje smarkiai kritusių pieno ir mėsos supirkimo kainų, atsiskaitymų vilkinimo, o to pasirašydama sutartį su Agentūra negalėjo numatyti; per tą patį laikotarpį pareiškėja įgyvendino Pieno direktyvos reikalavimus, reikėjo skirti daug lėšų patalpų įrengimui, įrangos pirkimui ir pan.

7518. Agentūra 2011 m. balandžio 7 d. rašte Nr. BR6-(10.65)-3189 „Dėl atsakymo į prašymą“ (t. 1, b. l. 131; Komisijos byla (t. 1, b. l. 78–79)), be kita ko, informavo pareiškėją, kad negali pratęsti atsiskaitymo termino iki prašomos datos, kadangi Administravimo taisyklių 2 punkte nurodyta, jog paramos teikimo laikotarpis – tai laikotarpis nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki paskutinės išmokos išmokėjimo dienos, tačiau ne ilgesnis negu 5 metai; sprendimas skirti pareiškėjai paramą buvo priimtas 2006 m. balandžio 14 d., todėl paramos teikimo laikotarpis yra nuo 2006 m. balandžio 14 d. iki 2011 m. balandžio 14 d. Rašte Nr. BR6-(10.65)-3189 taip pat nurodyta jo apskundimo tvarka.

7619. Agentūra 2011 m. balandžio 27 d. pareiškėjos valdoje atliko patikrą vietoje (ataskaita Nr. 134 (t. 1, b. l. 134–136; Komisijos byla (t. 1, b. l. 83– 8))), kurios metu nustatyta, kad pareiškėja nėra įrengusi mėšlidės ir srutų kauptuvo, be to, nesumontuoti mėšlo šalinimo transporteriai KSG7-07, KSG9-01 ir KSG7-02; apie šios patikros rezultatus pareiškėja informuota 2011 m. balandžio 2/8 d. pranešime apie patikros vietoje rezultatus Nr. 002 (t. 1, b. l. 137; Komisijos byla (t. 1, b. l. 89–90)), pateikiant ataskaitos Nr. 134 kopiją.

7720. Agentūra 2011 m. gegužės 6 d. paklausime Nr. ESS/UPD-345738 (t. 1, b. l. 130; Komisijos byla (t. 1, b. l. 76–77)) prašė pareiškėjos per 10 darbo dienų nuo šio paklausimo išsiuntimo datos pateikti paaiškinimą dėl pareiškėjos įsigytų nesumontuotų mėšlo šalinimo transporterių ir nurodyti konkrečią datą, iki kada jie bus sumontuoti. Pareiškėją į šį paklausimą atsakymo nepateikė.

7821. Agentūra 2011 m. gegužės 27 d. sprendime Nr. BR6-(3.82)-4732 „Dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo“ (t. 1, b. l. 95–97; Komisijos byla (t. 1, b. l. 34–35)) pareiškėjai, be kita ko, nurodė: 2011 m. balandžio 27 d. atlikus pareiškėjos ūkio patikrą vietoje nustatyta, jog ūkyje nėra mėšlidės, ir padaryta išvada, jog pareiškėjos ūkis neatitinka Administravimo taisyklių 8.2 punkte nurodyto reikalavimo; įvertinus Paraišką, pareiškėjai pritaikyta 60 procentų sankcija visai paramos sumai; sankcija numatyta Administravimo taisyklių 381.2.4 punkte, kuriame įtvirtinta, kad, jeigu nepastatyta mėšlidė / srutų kauptuvas arba kai pastatytoje telpa mažiau negu 25 proc. reikalingo mėšlo ar srutų kiekio, paramos suma mažinama 60 procentų; Agentūra, vadovaudamasi Taisyklių 7.1.1, 13, 14.1 ir 16.2 punktais, reikalauja grąžinti 17 471,16 Lt skolą: 17 023,69 Lt turi būti pervesti į Agentūros banko sąskaitą, kita skolos dalis – 447,47 Lt bus išskaičiuota būsimų išmokų mokėjimo metu.

7922. Pareiškėja pateikė 2011 m. birželio 19 d. prašymą Ministerijai (per Agentūrą, prašymas Agentūroje gautas 2011 m. birželio 23 d.) (t. 1, b l. 82–83, 110; Komisijos byla (t. 1, b. l. 28 – 29, 46–47)), kuriame prašė pratęsti terminą Nitratų direktyvos įgyvendinimo pabaigimui iki 2011 m. lapkričio 30 d.

8023. Agentūra 2011 m. liepos 13 d. rašte Nr. BR6-(3.82)-5979 „Dėl skolos išieškojimo sustabdymo“ (t. 1, b. l. 26) informavo pareiškėją, kad, atsižvelgiant į pareiškėjos pateiktą prašymą Ministerijai, pareiškėjos neapmokėtos skolos – 17 023,69 Lt administracinė grąžintinų lėšų susigrąžinimo procedūra sustabdoma, iki bus išnagrinėtas pareiškėjos prašymas; tuo atveju, jeigu pareiškėjos prašymas būtų nepatenkintas, už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 27 d. iki administracinės grąžintinų lėšų susigrąžinimo procedūros atnaujinimo nuo negrąžintos lėšų dalies būtų apskaičiuotos palūkanos.

8124. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, atsakydama į pareiškėjos 2011 m. birželio 19 d. prašymą, 2011 m. rugpjūčio 3 d. sprendime Nr. 3IN-M-697-1079 „Dėl prašymo pratęsti priemonės įgyvendinimą“ (t. 1, b. l. 79–80; Komisijos byla (t. 1, b. l. 7–8, 25–26)), be kita ko, nurodė:

8221.1. Administravimo taisyklių 8 punkte yra nurodyti reikalavimai pareiškėjams, įgyvendinantiems Nitratų direktyvą; kad atitiktų Nitratų direktyvą, pareiškėjas privalo užtikrinti visų Taisyklių 8 punkte nustatytų reikalavimų įgyvendinimą, tame tarpe ir 8.2 punkte, pagal kurį mėšlidėse turės tilpti bent 6 mėnesius kauptas galvijų, arklių ir avių mėšlas (8 mėnesius – kiaulininkystės art paukštininkystės ūkyje). Nitratų direktyvos reikalavimų įgyvendinimas įvertinamas, atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą apie ūkio Administravimo taisyklių 8.2 ir 8.4. punktuose išvardytų reikalavimų atitikimą ar neatitikimą.

8321.2. Teikdama Paraišką, pareiškėja pasirašė pareiškėjo deklaraciją, taip patvirtino, kad susipažino su paramos lėšų teikimo tvarka ir prisiėmė įsipareigojimą pasibaigus investiciniam laikotarpiui, kurio trukmė įgyvendinant Nitratų direktyvą – treji metai, pateikti RAAD pažymą apie tai, ar ūkis atitinka / neatitinka Administravimo taisyklių 8.2 ir 8.4 punktuose išvardytus reikalavimus Jeigu paramos gavėjas, pasibaigus investiciniam laikotarpiui, neatitinka Nitratų direktyvos reikalavimų, nurodytų minėtuose punktuose, jam taikomos Taisyklių 381.2 ir 381.4 punktuose numatytos sankcijos.

8421.3. Vadovaujantis Taisyklių 383 punktu, pasibaigus investiciniam laikotarpiui ir užtrukus projekto įgyvendinimui, paramos gavėjo prašymu investicijų įgyvendinimo terminas gali būti nustatomas individualiai, atsižvelgiant į paramos gavėjo Agentūrai nurodytas vėlavimo priežastis, tačiau neturi viršyti nustatyto paramos teikimo laikotarpio. Sprendimas skirti pareiškėjai paramą pagal 2005 m. spalio 29 d. pateiktą Paraišką buvo priimtas 2006 m. balandžio 14 d., todėl paramos teikimo laikotarpis buvo nuo 2006 m. balandžio 14 d. iki 2011 m. balandžio 14 d.

8521.4. Pareiškėjos nurodytos Nitratų direktyvos reikalavimų neįgyvendinimo priežastys nėra tinkamos priskirti nenugalimos jėgos (force majeure) kategorijoms, todėl negali būti laikomos pateisinamomis, o pareiškėjos veiksmai Agentūros, kaip paramą administruojančios institucijos, atžvilgiu, vengiant atsakyti į siunčiamus paklausimus ir taip delsiant informuoti apie užtrukusį prisiimtų įsipareigojimų pagal priemonę įgyvendinimą, negali būti laikomi tinkamu priemonės įgyvendinimo pavyzdžiu. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir į tai, kad visiems paramos gavėjams suteikiamos vienodos sąlygos paramai gauti, galimybių patenkinti pareiškėjos prašymą ir pratęsti Nitratų direktyvos įgyvendinimo terminą nėra.

86Sprendime Nr. 3IN-M-697-1079 taip pat nurodyta jo apskundimo tvarka.

8722. Pareiškėja pateikė Komisijai 2011 m. rugpjūčio 28 d. skundą (Komisijos byla (t. 1, b. l. 1–6)) ir 2011 m. rugsėjo 14 d. patikslintą skundą (t. 1, b. l. 12–17), prašydama panaikinti Ministerijos sprendimą Nr. 3IN-M-697-1079 bei įpareigoti Ministeriją per Komisijos nustatytą laiką pakartotinai nagrinėti pareiškėjos 2011 m. birželio 19 d. Ministerijai pateiktą prašymą.

8823. Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjos 2011 m. rugpjūčio 28 d. skundą ir 2011 m. rugsėjo 14 d. patikslintą skundą, 2011 m. spalio 3 d. sprendime Nr. 3R-251(AG-217/05-2011) (t. 1, b. l. 8–9; Komisijos byla (t. 2, b. l. 213–214)) pareiškėjos skundą atmetė.

89II

901. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėja – D. M. skunde (t. 1, b. l. 30–46) prašo teismą:

91a) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. BR6-(3.82)-4732 „Dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo“;

92b) panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2011 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą Nr. 3IN-M-697-1079 „Dėl prašymo pratęsti priemonės įgyvendinimą“;

93c) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2011 m. spalio 3 d. sprendimą Nr. 3R-251(AG-217/05-2011);

94d) įpareigoti atsakovę priimti naują sprendimą, t. y. grąžinti pareiškėjai išieškotas sankcijas – iš viso 7 085,02 Lt į pareiškėjos atsakovei nurodytą banko sąskaitą ir panaikinti visas pareiškėjai pritaikytas sankcijas, susijusias su 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių įgyvendinimu;

95e) priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas – 100,00 Lt.

962. Dėl Ministerijos 2011 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo Nr. 3IN-M-697-1079 bei Komisijos 2011 m. spalio 3 d. sprendimo Nr. 3R-251(AG-217/05-2011)

97Pabrėžtina, kad šioje administracinėje byloje nėra ginčo dėl to, jog pareiškėja praleido terminą pastatyti mėšlides iki 2009 m. balandžio 14 d., t. y. nevykdė, be kita ko, paraiškoje (t. 2, b. l. 109–111; Komisijos byla (t. 2, b. l. 172–176)) ir veiklos plane (t. 2, b. l. 133–134; Komisijos byla (t. 2, b. l. 206–208)) prisiimtų įsipareigojimų. Apie tai, kad pareiškėja turėjo įrengti mėšlides, pareiškėja žinojo, jai buvo primenama apie tai ne kartą (pavyzdžiui, Agentūra 2009 m. kovo 16 d. paklausime Nr. ESS/UPD-280548 (t. 1, b. l. 190; Komisijos byla (t. 1, b. l. 145–146)) paprašė pareiškėjos pateikti paaiškinimą, kodėl mėšlo šalinimo transporteriai nesumontuoti, bei nurodyti konkrečią datą, iki kada jie bus sumontuoti, taip pat prašė nurodyti, kada pareiškėja atsiųs mėšlo krautuvo įsigijimo dokumentus ir aplinkosaugos pažymą, taip pat priminė, jog investicijos, kurias pareiškėja buvo numačiusi įgyvendinti pagal Nitratų direktyvą, turėjo būti atliktos iki 2009 m. balandžio 14 d., o pareiškėja 2009 m. gegužės 17 d. paaiškinime (t. 1, b. l. 182; Komisijos byla (t. 1, b. l. 132)) nurodė, kad Nitratų direktyvos reikalavimų įgyvendinimas užsitęsė dėl lėšų stygiaus ir pastatų perregistravimo dokumentų tvarkymo pažymai iš Aplinkos apsaugos agentūros gauti, kad reikiamus dokumentus pareiškėja Agentūrai pateiks iki 2009 m. gruodžio 31 d., kad mėšlo krautuvo pagal Nitratų direktyvą nebeįsigis, kadangi jis ūkyje jau yra, o lėšos bus panaudotos mėšlidės statybai).

98Ypač pažymėtina, kad pareiškėja 2009 m. gegužės 17 d. paaiškinime (t. 1, b. l. 182; Komisijos byla (t. 1, b. l. 132)) apie savo ligas, kurias nurodė atsakovei bei Ministerijai kaip, teismo vertinimu, pagrindinę priežastį pratęsti terminą įrengti mėšlides bei įvykdyti Nitratų direktyvos reikalavimus, nė neužsimena ir anksčiau apie jas taip pat nė karto neužsiminė. Dar daugiau, atsakovė 2009 m. birželio 8 d. paklausime Nr. ESS/UPD-290781 (t. 1, b. l. 180; Komisijos byla (t. 1, b. l. 129–130)), 2009 m. birželio 18 d. paklausime Nr. ESS/UPD-291049 (t. 1, b. l. 161; Komisijos byla (t. 1, b. l. 125–126)), 2009 m. spalio 22 d. paklausime Nr. ESS/UPD-303677 (t. 1, b. l. 160; Komisijos byla (t. 1, b. l. 123–124)), 2010 m. sausio 15 d. paklausime Nr. ESS/UPD-305233 (t. 1, b. l. 157–158; Komisijos byla (t. 1, b. l. 118–120)), 2010 m. balandžio 15 d. paklausime Nr. ESS/UPD-308962 (t. 1, b. l. 159; Komisijos byla (t. 1, b. l. 121–122)), 2010 m. birželio 8 d. paklausime Nr. ESS/UPD-314582 (t. 1, b. l. 155; Komisijos byla (t. 1, b. l. 114–115)), 2010 m. rugpjūčio 16 d. paklausime Nr. ESS/UPD-328132 (t. 1, b. l. 154; Komisijos byla (t. 1, b. l. 112–113)), 2010 m. lapkričio 23 d. paklausime Nr. ESS/UPD-331224 (t. 1, b. l. 153; Komisijos byla (t. 1, b. l. 110–111)), 2011 m. sausio 13 d. paklausime Nr. ESS/UPD-332092 (t. 1, b. l. 152; Komisijos byla (t. 1, b. l. 108–109)), be kita ko, klausė pareiškėjos apie mėšlidės statybų eigą (komercinius pasiūlymus mėšlidės statybai), Nitratų direktyvos reikalavimų įvykdymą, tačiau pareiškėja nuo 2009 m. birželio 10 d., kai pateikė prašymą pratęsti terminą komercinių pasiūlymų pristatymui dėl mėšlidės įrengimo iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. (t. 1, b. l. 179; Komisijos byla (t. 1, b. l. 128)), tik 2011 m. kovo 14 d. prašyme (Agentūroje gautas 2011 m. kovo 17 d.) (t. 1, b. l. 143; Komisijos byla (t. 1, b. l. 98)), t. y. beveik po dvejų metų, prašė pratęsti terminą Nitratų direktyvos įgyvendinimo užbaigimui iki 2011 m. rugsėjo 30 d., nurodė neužbaigimą lėmusias kliūtis: fermos įsigijimo procesas užtruko iki 2011 m. vasario 28 d.; nebuvo kitos vietos mėšlidės statyboms, nes turima nuosava žemė neatitiko RAAD keliamų reikalavimų; projekto įgyvendinimo laikotarpiu pareiškėja sirgo lėtinėmis ligomis; finansinė padėtis nebuvo gera dėl Lietuvoje smarkiai kritusių pieno ir mėsos supirkimo kainų, atsiskaitymų vilkinimo, o to pasirašydama sutartį su Agentūra negalėjo numatyti; per tą patį laikotarpį pareiškėja įgyvendino Pieno direktyvos reikalavimus, reikėjo skirti daug lėšų patalpų įrengimui, įrangos pirkimui ir pan. Taigi, apie savo ligas pareiškėja pirmą kartą užsiminė tik pastarajame 2011 m. kovo 14 d. prašyme (Agentūroje gautas 2011 m. kovo 17 d.) (t. 1, b. l. 143; Komisijos byla (t. 1, b. l. 98)). Teismo vertinimu, toks pareiškėjos „bendravimas“ su atsakove tik parodo pareiškėjos itin didelį neatsakingumą jos prisiimtų pareigų vykdymo atžvilgiu.

99Agentūra 2011 m. balandžio 7 d. rašte Nr. BR6-(10.65)-3189 „Dėl atsakymo į prašymą“ (t. 1, b. l. 131; Komisijos byla (t. 1, b. l. 78–79)), be kita ko, informavo pareiškėją, kad negali pratęsti atsiskaitymo termino iki prašomos datos, kadangi Administravimo taisyklių 2 punkte nurodyta, jog paramos teikimo laikotarpis – tai laikotarpis nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki paskutinės išmokos išmokėjimo dienos, tačiau ne ilgesnis negu 5 metai; sprendimas skirti pareiškėjai paramą buvo priimtas 2006 m. balandžio 14 d., todėl paramos teikimo laikotarpis yra nuo 2006 m. balandžio 14 d. iki 2011 m. balandžio 14 d. Rašte Nr. BR6-(10.65)-3189 taip pat nurodyta jo apskundimo tvarka, tačiau pareiškėja šio rašto neskundė. Tiek Ministerija 2011 m. rugpjūčio 3 d. sprendime Nr. 3IN-M-697-1079 (t. 1, b. l. 79–80; Komisijos byla (t. 1, b. l. 7–8, 25–26)), tiek Komisija 2011 m. spalio 3 d. sprendime Nr. 3R-251(AG-217/05-2011) (t. 1, b. l. 8–9; Komisijos byla (t. 2, b. l. 213–214)), kuriuos pareiškėja skundžia teismui, iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir atsakovė savo 2011 m. balandžio 7 d. sprendime Nr. BR6-(10.65)-3189, netenkino pareiškėjos skundo, nes Administravimo taisyklių 2 punkte nurodyta, jog paramos teikimo laikotarpis – tai laikotarpis nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki paskutinės išmokos išmokėjimo dienos, tačiau ne ilgesnis negu 5 metai, o šių taisyklių 383 punkte nustatyta, jog, pasibaigus investiciniam laikotarpiui ir užtrukus projekto įgyvendinimui, paramos gavėjo prašymu investicijų įgyvendinimo terminas gali būti nustatomas individualiai, atsižvelgiant į paramos gavėjo Agentūrai nurodytas vėlavimo priežastis, tačiau neturi viršyti nustatyto paramos teikimo laikotarpio: juk sprendimas skirti pareiškėjai – D. M. paramą pagal 2005 m. spalio 29 d. pateiktą Paraišką buvo priimtas 2006 m. balandžio 14 d., todėl paramos teikimo laikotarpis buvo nuo 2006 m. balandžio 14 d. iki 2011 m. balandžio 14 d. Teismas sutinka su skundžiamuose sprendimuose išdėstytais argumentais, kad termino pareiškėjai pratęsti nebuvo galima, nes taip būtų pažeistos imperatyvios Administravimo taisyklių 2 ir 383 punktų nuostatos, o be to, teismo vertinimu, pareiškėjos „bendravimas“ su atsakove nuo 2009 m. birželio 10 d. iki 2011 m. kovo 14 d. prasilenkia su protingumo, sąžiningumo, teisingumo principais, pareiškėjos pateiktos aplinkybės, tame tarpe ir dėl ligų, vertintinos kritiškai ir pačios savaime negalėtų būti pagrindu pratęsti terminą, net jeigu jį būtų įmanoma pratęsti pagal Administravimo taisyklių nuostatas (o to, kaip minėta, nėra).

100Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad Ministerijos 2011 m. rugpjūčio 3 d. sprendimas Nr. 3IN-M-697-1079 bei Komisijos 2011 m. spalio 3 d. sprendimas Nr. 3R-251(AG-217/05-2011) yra pagrįsti ir teisėti, jų naikinti nėra teisinio pagrindo.

1013. Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. BR6-(3.82)-4732 „Dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo“

102Pažymėtina, kad Agentūra 2011 m. gegužės 27 d. sprendime Nr. BR6-(3.82)-4732 „Dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo“ (t. 1, b. l. 95–97; Komisijos byla (t. 1, b. l. 34–35)) pareiškėjai, be kita ko, nurodė: 2011 m. balandžio 27 d. atlikus pareiškėjos ūkio patikrą vietoje nustatyta, jog ūkyje nėra mėšlidės, ir padaryta išvada, jog pareiškėjos ūkis neatitinka Administravimo taisyklių 8.2 punkte nurodyto reikalavimo; įvertinus Paraišką, pareiškėjai pritaikyta 60 procentų sankcija visai paramos sumai; sankcija numatyta Administravimo taisyklių 381.2.4 punkte, kuriame įtvirtinta, kad, jeigu nepastatyta mėšlidė / srutų kauptuvas arba kai pastatytoje telpa mažiau negu 25 proc. reikalingo mėšlo ar srutų kiekio, paramos suma mažinama 60 procentų; Agentūra, vadovaudamasi Taisyklių 7.1.1, 13, 14.1 ir 16.2 punktais, reikalauja grąžinti 17 471,16 Lt skolą: 17 023,69 Lt turi būti pervesti į Agentūros banko sąskaitą, kita skolos dalis – 447,47 Lt bus išskaičiuota būsimų išmokų mokėjimo metu. Agentūros 2011 m. gegužės 27 d. sprendime Nr. BR6-(3.82)-4732 „Dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo“ (t. 1, b. l. 95–97; Komisijos byla (t. 1, b. l. 34–35)) taip pat nurodyta jo apskundimo tvarka.

103Teismas pabrėžia, kad Agentūros 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. BR6-(3.82)-4732 pareiškėja nei Ministerijai, nei Komisijai neskundė. Pareiškėja tik prašė Ministerijos (o vėliau – Komisijos) pratęsti terminą Nitratų direktyvos įgyvendinimo pabaigimui iki 2011 m. lapkričio 30 d. (žr. pareiškėjos 2011 m. birželio 19 d. prašymą Ministerijai (t. 1, b l. 82–83, 110; Komisijos byla (t. 1, b. l. 28 – 29, 46–47))). Pabrėžtina, kad pareiškėja skundžiamą Agentūros 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. BR6-(3.82)-4732 paštu gavo 2011 m. gegužės 30 d. (žr. pareiškėjos 2011 m. birželio 19 d. prašymą Ministerijai (t. 1, b l. 82–83, 110; Komisijos byla (t. 1, b. l. 28 – 29, 46–47))). Vadinasi, pareiškėja, kuri į teismą su pirminiu skundu kreipėsi 2011 m. spalio 25 d. (žr. voką (t. 1, b. l. 11)), praleido terminą skundui paduoti dėl Agentūros 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. BR6-(3.82)-4732, o, be to, neprašo šio termino atnaujinti.

104Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 6 punktą, jeigu paaiškėja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį prašymą, teismas nutraukia bylą. Kadangi pareiškėja praleido įstatyme nustatytus skundo padavimo terminus dėl Agentūros 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. BR6-(3.82)-4732, neprašė termino atnaujinti, tai ši administracinė byla dalyje dėl pareiškėjos – D. M. skunde išdėstyto prašymo panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. BR6-(3.82)-4732 „Dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo“ nutrauktina.

1054. Dėl reikalavimo įpareigoti atsakovę priimti naują sprendimą, t. y. grąžinti pareiškėjai išieškotas sankcijas – iš viso 7 085,02 Lt į pareiškėjos atsakovei nurodytą banko sąskaitą ir panaikinti visas pareiškėjai pritaikytas sankcijas, susijusias su 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių įgyvendinimu

106Kadangi šis prašymas yra išvestinis, tai, netenkinus pareiškėjos prašymų panaikinti Ministerijos 2011 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą Nr. 3IN-M-697-1079, Komisijos 2011 m. spalio 3 d. sprendimą Nr. 3R-251(AG-217/05-2011) bei Agentūros 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. BR6-(3.82)-4732, šis prašymas atmestinas kaip nepagrįstas.

1075. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

108Pareiškėja prašo priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas – 100,00 Lt. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kadangi pareiškėjos naudai sprendimas nebuvo priimtas, todėl jos prašymas priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas taip pat netenkinamas, atmetamas kaip nepagrįstas.

109Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi, 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 101 straipsnio 6 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

110Bylą dalyje dėl pareiškėjos – D. M. skunde išdėstyto prašymo panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. BR6-(3.82)-4732 „Dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo“ nutraukti.

111Likusioje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.

112Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėja – D. M. (toliau – ir pareiškėja) su... 5. 1.1. panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio... 6. 1.2. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir... 7. 1.3. panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir... 8. 1.4. įpareigoti atsakovę priimti naują sprendimą, t. y. grąžinti... 9. 1.5. priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas – 100,00 Lt.... 10. 2. Pareiškėjos skundas grindžiamas tokiais argumentais.... 11. 2.1. Pareiškėja pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano (toliau – ir... 12. 2.2. Nitratų direktyvos programos įgyvendinimo procesas vyko sklandžiai, per... 13. Tuo laikotarpiu Agentūra siuntė pareiškėjai keletą paklausimų dėl... 14. 2.3. Pareiškėja Agentūros Kaimo plėtros programų departamento Kaimo... 15. 2.4. Pareiškėja pateikė Ministerijai 2011 m. birželio 19 d. prašymą dėl... 16. 2.5. Nustatyti pažeidimai yra netyčiniai, mažo masto, nesunkūs, nesukėlę... 17. Sprendime Nr. BR6-(3.82)-4732 pateikta informacija nėra išsami, be to,... 18. 2.6. Pažymėtina, kad paramos administravimo procedūros yra pakankamai... 19. Agentūra yra viešasis juridinis asmuo, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos... 20. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, sprendimo... 21. 2.7. Remiantis objektyvumo principu, sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs... 22. Pažymėtina, kad pagal gero administravimo principą susidariusi situacija... 23. 2.8. Kiekvienu atveju paraiškos ir kasmet privalomi pateikti dokumentai... 24. Įvertinus įrodymus jų pakankamumo, liečiamumo ir patikimumo aspektais... 25. 2.9. Administracinis aktas negali būti grindžiamas abejonėmis, o jį... 26. 2.10. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu, teisėtai sudaryta ir... 27. 3. Pareiškėja 2011 m. lapkričio 15 d. prašyme (t. 1, b. l. 18–19) prašė... 28. II... 29. Atsakovė – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 30. 1. 2005 m. spalio 29 d. Agentūroje gauta pareiškėjos 2005 m. spalio 28 d.... 31. 2. Administruojant Paraišką, 2006 m. kovo 6 d. pareiškėjai buvo išsiųstas... 32. 2011 m. sausio 13 d. „Užklausime dėl papildomų dokumentų pateikimo“ Nr.... 33. 3. 2011 m. gegužės 24 d. Paraiškos administravimas buvo baigtas. 2011 m.... 34. 2011 m. birželio 23 d. Agentūroje gautas pareiškėjos 2011 m. birželio 19... 35. 4. Agentūra nesutinka su pareiškėjos teiginiu, kad sankcija pritaikyta... 36. Pareiškėja 2006 m. liepos 1 d. už 17 760,00 Lt įsigijo mėšlo šalinimo... 37. 5. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 2 punktu, paramos teikimo... 38. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėja... 39. 6. Pareiškėjos teigimu, ji negalėjo įgyvendinti įsipareigojimų dėl... 40. 7. Pasak pareiškėjos, ji 2011 m. kovo 14 d. Agentūrai pateikė prašymą... 41. Pažymėtina ir tai, kad Agentūra neturi informacijos apie pareiškėjos... 42. III... 43. Trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 44. 1. Agentūra Paraiškos administravimą vykdė vadovaudamasi Kaimo plėtros... 45. 2 . Pareiškėja Agentūrai 2005 m. spalio 29 d. pateikė Paraišką, o 2009 m.... 46. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 383 punktu, pasibaigus investiciniam... 47. 3. Agentūra 2009 m. gegužės 19 d. (reg. Nr. BR5.1-24819) buvo gavusi... 48. 4. Pasibaigus paramos teikimo laikotarpiui ir maksimaliam terminui Nitratų... 49. 5. Pareiškėja nepagrįstai nurodo, kad skundžiamas Agentūros sprendimas... 50. 6. Pareiškėja prašo panaikinti Ministerijos sprendimą Nr. 3IN-M-697-1079,... 51. 7. Pareiškėja skunduose savo poziciją grindžia teisingumo, sąžiningumo,... 52. IV... 53. Teismo posėdyje atsakovės – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės... 54. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs... 55. I... 56. Nagrinėjamoje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 57. 1. Pareiškėja – D. M. pateikė Agentūrai 2005 m.... 58. Su Paraiška pareiškėja pateikė, be kita ko, veiklos planą (t. 2, b. l.... 59. 2. Pareiškėja, atsakydama į Agentūros 2006 m. kovo 6 d. paklausimą Nr. 60. 3. Pareiškėja pateikė Agentūrai 2006 m. liepos 30 d. prašymą (t. 2, b. l.... 61. 4. Agentūra 2007 m. vasario 2 d. paklausime Nr. ESS/UPD-182718 (t. 2, b. l.... 62. 5. Agentūra 2008 m. rugpjūčio 19 d. pareiškėjos valdoje atliko patikrą... 63. 6. Pareiškėja 2009 m. sausio 28 d. paaiškinime (t. 1, b. l. 198) nurodė,... 64. 7. Agentūra 2009 m. vasario 26 d. pareiškėjos valdoje atliko patikrą... 65. 8. Agentūra 2009 m. balandžio 1 d. pareiškėjos valdoje atliko patikrą... 66. 9. Agentūra 2009 m. birželio 8 d. paklausime Nr. ESS/UPD-290781 (t. 1, b. l.... 67. 10. Agentūra 2009 m. birželio 18 d. paklausime Nr. ESS/UPD-291049 (t. 1, b.... 68. 11. Agentūra 2009 m. spalio 22 d. paklausime Nr. ESS/UPD-303677 (t. 1, b. l.... 69. 12. Agentūra 2010 m. sausio 15 d. paklausime Nr. ESS/UPD-305233 (t. 1, b. l.... 70. 13. Agentūra 2010 m. balandžio 15 d. paklausime Nr. ESS/UPD-308962 (t. 1, b.... 71. 14. Agentūra 2010 m. birželio 8 d. paklausime Nr. ESS/UPD-314582 (t. 1, b. l.... 72. 15. Agentūra 2011 m. sausio 13 d. paklausime Nr. ESS/UPD-332092 (t. 1, b. l.... 73. 16. Pareiškėja pagal 2011 m. vasario 25 d. pastato pirkimo–pardavimo... 74. 17. Pareiškėja pateikė Agentūrai 2011 m. kovo 14 d. prašymą (Agentūroje... 75. 18. Agentūra 2011 m. balandžio 7 d. rašte Nr. BR6-(10.65)-3189 „Dėl... 76. 19. Agentūra 2011 m. balandžio 27 d. pareiškėjos valdoje atliko patikrą... 77. 20. Agentūra 2011 m. gegužės 6 d. paklausime Nr. ESS/UPD-345738 (t. 1, b. l.... 78. 21. Agentūra 2011 m. gegužės 27 d. sprendime Nr. BR6-(3.82)-4732 „Dėl... 79. 22. Pareiškėja pateikė 2011 m. birželio 19 d. prašymą Ministerijai (per... 80. 23. Agentūra 2011 m. liepos 13 d. rašte Nr. BR6-(3.82)-5979 „Dėl skolos... 81. 24. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, atsakydama į pareiškėjos... 82. 21.1. Administravimo taisyklių 8 punkte yra nurodyti reikalavimai... 83. 21.2. Teikdama Paraišką, pareiškėja pasirašė pareiškėjo deklaraciją,... 84. 21.3. Vadovaujantis Taisyklių 383 punktu, pasibaigus investiciniam... 85. 21.4. Pareiškėjos nurodytos Nitratų direktyvos reikalavimų neįgyvendinimo... 86. Sprendime Nr. 3IN-M-697-1079 taip pat nurodyta jo apskundimo tvarka.... 87. 22. Pareiškėja pateikė Komisijai 2011 m. rugpjūčio 28 d. skundą... 88. 23. Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjos 2011 m. rugpjūčio 28 d. skundą... 89. II... 90. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėja – 91. a) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio... 92. b) panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2011 m.... 93. c) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2011 m. spalio 3... 94. d) įpareigoti atsakovę priimti naują sprendimą, t. y. grąžinti... 95. e) priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas – 100,00 Lt.... 96. 2. Dėl Ministerijos 2011 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo Nr. 3IN-M-697-1079 bei... 97. Pabrėžtina, kad šioje administracinėje byloje nėra ginčo dėl to, jog... 98. Ypač pažymėtina, kad pareiškėja 2009 m. gegužės 17 d. paaiškinime (t.... 99. Agentūra 2011 m. balandžio 7 d. rašte Nr. BR6-(10.65)-3189 „Dėl atsakymo... 100. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad Ministerijos 2011... 101. 3. Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2011... 102. Pažymėtina, kad Agentūra 2011 m. gegužės 27 d. sprendime Nr.... 103. Teismas pabrėžia, kad Agentūros 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr.... 104. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101... 105. 4. Dėl reikalavimo įpareigoti atsakovę priimti naują sprendimą, t. y.... 106. Kadangi šis prašymas yra išvestinis, tai, netenkinus pareiškėjos prašymų... 107. 5. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 108. Pareiškėja prašo priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas... 109. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 110. Bylą dalyje dėl pareiškėjos – D. M. skunde... 111. Likusioje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 112. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...