Byla AS-502-673-12
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Ramūno Gadliausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. I-904-561/2013 pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas V. J. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NMA) 2012 m. birželio 11 d. sprendimą Nr. BRK-(10.87)-5324 „Dėl paramos sutarties nutraukimo“ ir 2012 m. liepos 20 d. sprendimą Nr. BR6-(1.14)-5896 „Dėl atsakymo į raštą“.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi atmetė V. J. prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti ir pareiškėjo skundą atsisakė priimti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytu pagrindu.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs V. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutarties, 2012 m. lapkričio 14 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS502-673/2012 pareiškėjo atskirąjį skundą tenkino iš dalies – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartį panaikino ir perdavė pareiškėjo skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-904-561/2013 pareiškėjo V. J. skundą tenkino ir NMA 2012 m. birželio 11 d. sprendimą Nr. BRK-(10.87)-5324 bei 2012 m. liepos 20 d. sprendimą Nr. BR6-(1.14)-5896 panaikino. Šis teismo sprendimas įsiteisėjo ABTĮ 96 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 2013 m. gruodžio 3 d.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 3 d. nutartimi pareiškėjo prašymo, paduoto 2013 m. gruodžio 10 d., dalį dėl teismo išlaidų, turėtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Pareiškėjo atstovas advokatas M. V. 2013 m. gruodžio 20 d. pranešime ir pažymoje, adresuotuose pirmosios instancijos teismui, detalizavo, kad V. J. suteikė šias teisines paslaugas: parengė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutarties – 500 Lt, 2012 m. spalio 29 d. surašė paaiškinimus dėl atskirojo skundo – 130 Lt.

10Atsakovas NMA atsiliepime nesutinka su pareiškėjo prašymu ir prašo jį atmesti.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Prašymas tenkintinas iš dalies.

14ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. To paties straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

15Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-904-561/2013 priėmė V. J. palankų procesinį sprendimą, todėl pareiškėjas turi teisę į teismo išlaidų (be kita ko, atstovavimo išlaidų) atlyginimą. Pareiškėjo prašymas paduotas ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatytu 14 dienų terminu.

16Pagal ABTĮ 44 ir 45 straipsnius, teismas gali priteisti tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai susijusios su bylos nagrinėjimu, o suinteresuota šalis teismui turi pateikti ne tik prašymą dėl išlaidų atlyginimo, bet ir išlaidų paskaičiavimą bei pagrindimą. Taigi pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, priteisiamos gali būti tik pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (pvz., 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009).

17Pagal Rekomendacijų 8.15 punktą, maksimali suma, kuri gali būti priteista už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, atsižvelgiant į atskirojo skundo surašymo ir padavimo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 718 nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. nustatytą minimaliąją mėnesinę algą 850 Lt, buvo 425 Lt (850 x 0,5). Pareiškėjas šiuo atveju reikalauja atlyginti jam 630 Lt atstovavimo išlaidų, susijusių su apeliaciniu procesu (b. l. 146–148, 150, 151). Teisėjų kolegija, tenkindama jo prašymą iš dalies, pažymi, kad 2012 m. spalio 31 d. rašytiniai paaiškinimai negali būti laikomi savarankiška teisine paslauga, kadangi minėto dokumento surašymu buvo siekiama patikslinti 2012 m. rugsėjo 4 d. atskirojo skundo argumentaciją, papildomai akcentuojant tam tikras faktines aplinkybes, reikšmingas procesinio termino kreiptis į teismą skaičiavimui, todėl vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais 205 Lt išlaidų naštą privalo prisiimti pats V. J..

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Pareiškėjo V. J. prašymą tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareiškėjo V. J. naudai 425 Lt (keturis šimtus dvidešimt penkis litus) teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

21Nutartis neskundžiama.

22?

Proceso dalyviai