Byla I-3765-561/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, susipažinęs su E. Š. skundu,

Nustatė

2teisme 2008-06-20 gautas E. Š. skundas, kuriame prašoma:

  1. Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-22 įsakymą Nr. 2.3-9156-41 dalyje dėl E. Š. sklypo paėmimo į laisvos žemės fondą panaikinti kaip nepagrįstą ir neteisėtą;
  2. Vilniaus apskrities viršininko 2008-02-13 sprendimus Nr. 2.4-01-5660 ir Nr. 2.4-01-5657 dėl žemės sklypų skyrimo V. B. ir V. M. panaikinti nesant teisėtam pagrindui;
  3. panaikinti žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), 0,86 ha ploto, esančio Vilniaus miesto savivaldybėje, Plytinės km., B. B., G. B. ir L. Z. teisinę registraciją;
  4. panaikinti žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), 0,66 ha ploto, esančio Vilniaus miesto savivaldybėje, Plytinės km., V. B. vardu, teisinę registraciją;
  5. panaikinti žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), 0,44 ha ploto, esančio Vilniaus miesto savivaldybėje, Plytinės km., V. M. vardu, teisinę registraciją;
  6. įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių parengti Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-22 įsakymo Nr. 2.3-9156-41 dalyje dėl E. Š. sklypo paėmimo į laisvos žemės fondą patikslinimo projektą, kuriame V. M., V. B. ir J. B. neteisėtai suprojektuoti grąžinami natūra žemės sklypai Nr. 1884-4, Nr. 1885-1 ir Nr. 1900 būtų paimti į laisvos valstybinės žemės fondą, siekiant įteisinti E. Š. teisėtai priklausantį asmeninio ūkio žemės sklypą.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d., jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Jei skundas pareikštas praleidus skundo padavimo terminą, ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.).

5Pareiškėja pirmuoju skundo reikalavimu prašo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-22 priimtą įsakymą Nr. 2.3-9156-41 dalyje dėl E. Š. sklypo paėmimo į laisvos žemės fondą.

6Vadovaujantis aukščiau išdėstyta LR administracinių bylų teisenos įstatymo nuostata, E. Š. skundą teismui dėl Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-22 įsakymo dalies panaikinimo galėjo paduoti per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo jai dienos. Įrodymų, kada pareiškėja sužinojo apie skundžiamą sprendimą, teismui nepateikė, tačiau iš skundo turinio aišku, kad pareiškėja žinojo apie tai, jog yra priimtas Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-22 įsakymas, tačiau įstatymo nustatytu terminu į teismą nesikreipė ir minėto akto neginčijo. Į teismą dėl 2004-11-22 įsakymo dalies panaikinimo kreipėsi tik 2008-06-20, t. y. praleidusi įstatymo nustatytą vieno mėnesio terminą skundui paduoti, prašymo atnaujinti terminą teismui nepateikė, todėl skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-22 įsakymą Nr. 2.3-9156-41 dalyje dėl E. Š. sklypo paėmimo į laisvos žemės fondą, atsisakytina priimti.

7Reikalavimas įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių parengti Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-22 įsakymo Nr. 2.3-9156-41 dalyje dėl E. Š. sklypo paėmimo į laisvos žemės fondą patikslinimo projektą, kuriame V. M., V. B. ir J. B. neteisėtai suprojektuoti grąžinami natūra žemės sklypai Nr. 1884-4, Nr. 1885-1 ir Nr. 1900, būtų paimti į laisvos valstybinės žemės fondą, siekiant įteisinti E. Š. teisėtai priklausantį asmeninio ūkio žemės sklypą yra išvestinis iš pirmojo reikalavimo, kuriame prašoma panaikinti minėtą įsakymą dalyje, todėl pareiškėjos skundą dalyje dėl šio reikalavimo atsisakytina priimti tuo pačiu pagrindu, t. y. praleidus įstatymo nustatytą terminą skundui paduoti.

8Pareiškėja skunde prašo panaikinti kaip neteisėtus Vilniaus apskrities viršininko 2008-02-13 sprendimus Nr. 2.4-01-5660 ir Nr. 2.4-01-5657 dėl žemės sklypų skyrimo V. B. ir V. M.. Nurodė, kad apie šiuos sprendimus sužinojo iš LR žemės ūkio ministerijos 2008-05-23 rašto Nr. SYN-Š-435-867, todėl LR administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyto termino skundui paduoti nepraleido.

9Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d., jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Jei skundas pareikštas praleidus skundo padavimo terminą, ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.).

10LR administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. 1 d. nustatyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prašyme atnaujinti terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami praleidimo priežastis patvirtinantys įrodymai. Pagal to paties įstatymo 37 str. 2 d. 8 p. administracinio teismo primininkas arba teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą.

11Pareiškėja skunde ginčija 2008-02-13 priimtus sprendimus ir nurodo, kad apie šiuos sprendimus sužinojo iš LR žemės ūkio ministerijos 2008-05-23 rašto Nr. SYN-Š-435-867. Mano, kad termino skundui paduoti nepraleido, todėl termino atnaujinti neprašo. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad ginčijami sprendimai priimti 2008-02-13 dieną, o skundas teisme gautas tik 2008-06-20 dieną, pareiškėja praleido LR administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytą vieno mėnesio terminą skundui paduoti. Todėl, net jei apie skundžiamus sprendimus sužinojo iš LR žemės ūkio ministerijos 2008-05-23 sprendimo Nr. SYN-Š-435-867, kartu su skundu dėl 2008-02-13 Vilniaus apskrities viršininko priimtų sprendimų panaikinimo pareiškėja turėjo pateikti prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti. Nesant prašymo atnaujinti terminą, skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008-02-13 sprendimus Nr. 2.4-01-5660 ir Nr. 2.4-01-5657 atsisakytina priimti.

12Pareiškėjos skundo reikalavimai panaikinti žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-1503-8287, 0,66 ha ploto, esančio Vilniaus miesto savivaldybėje, Plytinės km., V. B. vardu, teisinę registraciją, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), 0,44 ha ploto, esančio Vilniaus miesto savivaldybėje, Plytinės km., V. M. vardu, teisinę registraciją, yra išvestiniai iš reikalavimo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008-02-13 sprendimus Nr. 2.4-01-5660 ir Nr. 2.4-01-5657, todėl, atsisakius priimti skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti 2008-02-13 sprendimus, atsisakoma priimti ir šiuos reikalavimus.

13Pareiškėjos skundo reikalavimas panaikinti žemės sklypo, kurio unikalus numeris Nr. ( - ), 0,86 ha ploto, esančio Vilniaus miesto savivaldybėje, Plytinės km., B. B., G. B. ir L. Z. vardais, teisinę registraciją atsisakytinas priimti vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p., kuriame tvirtinama, kad administracinio teismo pirmininkas arba teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų.

14Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d. administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ir vidaus administravimo srityje. Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymą (22 str. 1 d.) administraciniame teisme nagrinėjamo ginčo objektu gali būti tik konkretūs viešojo administravimo subjekto veiksmai (neveikimas) ar konkretus viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas.

15Pareiškėja prašo teismo panaikinti žemės sklypo teisinę registraciją, tačiau su tokiu reikalavimu nėra kreipusis į teisinę registraciją atlikusią instituciją, todėl nėra priimtas ir viešojo administravimo subjekto administracinis aktas, kurį galima ginčyti administraciniame teisme, todėl skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti žemės sklypo, kurio unikalus numeris Nr. ( - ), 0,86 ha ploto, esančio Vilniaus miesto savivaldybėje, Plytinės km., B. B., G. B. ir L. Z. vardais, teisinę registraciją, atsisakytina priimti, nes nėra ginčo.

16E. Š. grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.

17Vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 ir 8 p., 42 str. 1 d. 3 p., teisėjas

Nutarė

18atsisakyti priimti E. Š. skundą.

19Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

20Nutarčiai įsiteisėjus, sumokėtą 123 litų žyminį mokestį grąžinti E. Š..

21Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai paduoti skundą dalyje dėl reikalavimų, kuriuos atsisakyta priimti, nes praleistas įstatymo nustatytas terminas skundui paduoti, kartu su skundu teismui pateikiant motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti.

22Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas,... 2. teisme 2008-06-20 gautas E. Š. skundas, kuriame... 3. Skundą atsisakytina priimti.... 4. Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d., jeigu... 5. Pareiškėja pirmuoju skundo reikalavimu prašo panaikinti Vilniaus apskrities... 6. Vadovaujantis aukščiau išdėstyta LR administracinių bylų teisenos... 7. Reikalavimas įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracijos... 8. Pareiškėja skunde prašo panaikinti kaip neteisėtus Vilniaus apskrities... 9. Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d., jeigu... 10. LR administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. 1 d. nustatyta, kad... 11. Pareiškėja skunde ginčija 2008-02-13 priimtus sprendimus ir nurodo, kad apie... 12. Pareiškėjos skundo reikalavimai panaikinti žemės sklypo, kurio unikalus Nr.... 13. Pareiškėjos skundo reikalavimas panaikinti žemės sklypo, kurio unikalus... 14. Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d. administracinis... 15. Pareiškėja prašo teismo panaikinti žemės sklypo teisinę registraciją,... 16. E. Š. grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.... 17. Vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 ir 8... 18. atsisakyti priimti E. Š. skundą.... 19. Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.... 20. Nutarčiai įsiteisėjus, sumokėtą 123 litų žyminį mokestį grąžinti 21. Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai paduoti skundą... 22. Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas...