Byla AS-822-235-10
Dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos O. M. skundą atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijos įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos O. M. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos O. M. skundą atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijos įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja O. M. (toliau – ir pareiškėja) 2010 m. vasario 24 d. su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos 2009 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. 16-124. Be to, prašė atnaujinti terminą skundui paduoti, nurodydama, jog terminą praleido dėl sveikatos problemų ir dėl to, kad apie ginčijamo akto turinį ji sužinojo tik kreipiantis į teismą.

5Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 1 d. nutartimi pareiškėjos prašymo dėl termino atnaujinimo netenkino ir skundą atsisakė priimti.

6Teismas nustatė, kad pareiškėją O. M. atstovauja jos duktė R. M., kuri ir pati buvo kreipusis į teismą dėl termino atnaujinimo skundui paduoti dėl minėto akto panaikinimo. Iš administracinės bylos Nr. I-43-379-2010 matyti, kad 2009 m. kovo 9 d. teismo posėdyje R. M. atstovas adv. Z. J. pareiškė, kad R. M. yra žinoma, jog Utenos apskrities viršininkas 2009 m. vasario 11 d. priėmė įsakymą, kuriuo pavirtino ginčijamą žemėtvarkos projektą, minėtas įsakymas buvo prijungtas prie bylos. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas priėjo išvadą, kad pareiškėjos atstovei pakankamai seniai buvo žinoma apie ginčijamą aktą. Be to, nustatė, kad O. M. dėl minėto akto panaikinimo taip pat jau buvo kreipusis į teismą 2009 m. spalio 12 d. ir Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 3 d. nutartimi buvo atsisakyta skundą priimti, nes ji nesilaikė bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Įvertinus nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad pareiškėjos teiginys, kad ji tik dabar sužinojo apie skundžiamą aktą, nepagrįstas. Teismas sutiko, kad pareiškėja yra silpnos sveikatos ir jai reikalinga slauga, tačiau atkreipė dėmesį, kad ji savo teises ginti ir visus reikalus tvarkyti yra įgaliojusi R. M.. R. M. nepateikė įrodymų, patvirtinančių blogą jos sveikatos būklę, sutrukdžiusią jai kreiptis įstatymo nustatytu laiku į teismą.

7III.

8Pareiškėja O. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 1 d. nutartį ir termino atnaujinimo bei skundo priėmimo klausimą išspręsti iš esmės. Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

91. R. M., 2009 m. spalio 12 d. su skundu kreipdamasi į teismą dėl skundžiamo įsakymo panaikinimo, įgyvendino savo, bet ne O. M. teises.

102. R. M. sveikatos būklė negali būti kliūtimi O. M. teisių įgyvendinimui.

113. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėja O. M. iki šiol nėra gavusi skundžiamo Utenos apskrities viršininko įsakymo nuorašo. Tik sužinojusi apie šio įsakymo buvimą, O. M. įgaliojo R. M. kreiptis į teismą dėl šio įsakymo panaikinimo.

124. termino praleidimą lėmė ir kitos aplinkybės – O. M. senyvas amžius, liga, išsilavinimo stoka.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies nuostatos vieno mėnesio skundo (prašymo) padavimo termino eigos pradžią sieja ne su skundą (prašymą) teismui paduodančio asmens supratimu, kad skundžiamu aktu buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, bet su skundą (prašymą) teismui paduodančio asmens sužinojimu apie patį skundžiamą aktą.

17Pareiškėja nagrinėjamu atveju prašo panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos 2009 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. 16-124.

18Vertinant, ar pareiškėjas nėra praleidęs termino kreiptis į administracinį teismą, taip pat sprendžiant pareiškėjo prašymą dėl termino paduoti skundą atnaujinimo, būtina nustatyti termino kreiptis į administracinį teismą eigos pradžią.

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad tais atvejais, kai administracinis aktas suinteresuotam subjektui neturėjo būti įteiktas, tokio subjekto skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo jo sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos. Skundžiamas aktas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies prasme laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys.

20Patikrinusi bylą (ABTĮ 136 straipsnis) teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs įrodymų visumą, pagrįstai ir visiškai teisingai nustatė, kad pareiškėja į teismą kreipėsi praleidusi įstatymo nustatytą terminą. Pareiškėja skunde teigia, kad skundžiamas aktas jai nebuvo įteiktas, o apie jo turinį ji sužinojusi „tik dabar“ (b. l. 4). Tačiau iš prie skundo pridėto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atsakymo O. M. (b. l. 9 – 11) turinio matyti, kad pareiškėja Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos minėtą įsakymą skundė pasinaudodama išankstine bylos nagrinėjimo ne teisme tvarka. Ši aplinkybė paneigia pareiškėjos teiginį, neva apie skundžiamą įsakymą ji sužinojusi „tik dabar“ – akivaizdu, jog apie šį įsakymą ji žinojo dar 2009 m. gruodžio mėnesį.

21Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintinos tik tokios aplinkybės, kurios objektyviai, nepriklausomai nuo suinteresuoto paduoti skundą subjekto valios, sutrukdė jam per įstatymu nustatytą terminą įgyvendinti savo teises. Įrodinėjimo našta dėl termino pateikti skundą praleidimo priežasčių tenka pareiškėjui. Nagrinėjamu atveju pareiškėja, teigdama, kad apie skundžiamą įsakymą sužinojo „tik dabar“, kartu pateikė teismui prašymą atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, prašymą motyvuodama savo sveikatos būkle, amžiumi bei teisiniu neišprusimu. Tačiau kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu nagrinėjant šį prašymą. Atsižvelgiant į tai, kad teisinių žinių trūkumas negali būti vertinamas kaip svarbi priežastis termino atnaujinimui, kitos priežastys, kurios galėtų būti vertinamos kaip svarbios ir objektyvios, nenurodytos, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė pareiškėjai atnaujinti skundo padavimo teismui terminą.

22Kolegija pažymi, kad įstatymas (ABTĮ 5 straipsnis) kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, garantuoja galimybę kreiptis į teismą, siekiant jas apginti, tačiau ši asmens teisė nėra absoliuti. Įstatymas įpareigoja asmenį minėtą savo teisę realizuoti laikantis įstatymo reikalavimų, tarp jų nustatytų kreipimosi teisminės gynybos terminų (ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis). Taip yra siekiama ne tik skatinti asmenis operatyviai reaguoti į savo teisių pažeidimą ir įstatymu nustatyta tvarka užtikrinti kaip galima greitesnę jo galimai pažeistų teisių gynybą, bet ir garantuoti teisinių santykių stabilumą, kitai teisinio santykio šaliai užtikrinti apibrėžtumą dėl jos teisinės padėties, nustatyti teisines garantijas, būtinas jos įgytų teisių apsaugai. Atsisakymas atnaujinti skundo padavimo terminą, kai ištyrus kiekvienai konkrečiai bylai reikšmingų aplinkybių visumą nustatoma, jog asmuo praleido įstatymu nustatytą terminą kreiptis į teismą dėl savo neatidumo, nerūpestingumo ar kitų subjektyvaus pobūdžio priežasčių, negali būti vertinamas kaip teisingumo, sąžiningumo principų pažeidimas.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24pareiškėjos O. M. atskirąjį skundą atmesti. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai