Byla 2-978-278/2010

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,

2sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams G. Juškevičiui,

4atsakovės atstovui St. Paškevičiui,

5trečiojo asmens atstovui adv. A. Kolpertui,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės (toliau AB) „Panevėžio statybos trestas“ ieškinį atsakovei Biržų rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) „Pireka“ dėl viešo pirkimo sprendimų panaikinimo ir,

Nustatė

7AB „Panevėžio statybos trestas“ ieškiniu nurodė, kad dalyvavo Biržų rajono savivaldybės administracijos organizuojamame supaprastintame atvirame konkurse „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Biržų mieste (centrinė ir pietrytinė dalys)", pirkimo Nr. 85838. Teigia, kad 2010-08-17 raštu atsakovė informavo, jog Viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą sudaryti tiekėjų pasiūlymų eilę ir laimėjusiu konkursą pripažinti UAB „Pireka" bei su šia bendrove sudaryti darbų pirkimo sutartį dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros. Nurodė, kad priimti sprendimai yra neteisėti, nes UAB „Pireka" pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygose perkančiosios organizacijos tiekėjams nustatytų minimaliųjų kvalifikacijos reikalavimų. Teigia, kad UAB „Pireka" nėra įvykdžiusi nei vienos 12,5 km ilgio vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo lauko inžinierinių tinklų rangos sutarties, yra nekompetentinga atlikti darbus, todėl šios bendrovės konkursinis pasiūlymas privalėjo būti atmestas kaip neatitinkantis Konkurso sąlygų. Nurodė, jog neatmetusi UAB „Pireka" konkursinio pasiūlymo, viešojo pirkimo komisija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus. Prašė teismą panaikinti Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės nustatymo dalį, kuria UAB „Pireka" pasiūlymas pripažintas laimėjusiu bei panaikinti Viešojo pirkimo komisijos sprendimą sudaryti su UAB „Pireka" darbų pirkimo sutartį dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Biržų mieste (centrinė ir pietrytinė dalys).

8Bylos nagrinėjimo metu ieškovės atstovas nurodė, kad nors atsakovės viešojo pirkimo komisija 2010-11-03 priėmė sprendimą nustatyti naują pasiūlymų eilę ir laimėjusiu konkursą pripažino ieškovę, tuo patenkindama ieškinį, tačiau prašo teismą priimti sprendimą ir išspręsti bylą iš esmės, ieškinį tenkinant, nes atsakovė analogišką sprendimą buvo priėmusi ir 2010-10-06, tačiau vėliau jį panaikino.

9Atsakovės Biržų rajono savivaldybės administracijos atstovas nurodė, kad atsakovė su ieškiniu sutinka. Teigia, kad pakartotinai įvertinus konkursui pateiktus pasiūlymus, paskelbto atviro konkurso laimėtoju pripažino AB „Panevėžio statybos trestas“ bei su ieškove sudaryti darbų pirkimo sutartį.

10UAB „Pireka“ atstovas nurodo, kad atsakovė ieškinį pripažino ir patenkino visus AB „Panevėžio statybos trestas“ reikalavimus, todėl ieškinį prašo atmesti.

11Ieškinys atmestinas.

12Byloje nustatyta, kad Biržų rajono savivaldybės administracijai paskelbus supaprastintą atvirą konkursą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Biržų mieste (centrinė ir pietrytinė dalys)", pirkimo Nr. 85838 (toliau - Konkursas), pasiūlymus, be kitų tiekėjų, pateikė ir AB „Panevėžio statybos trestas“ bei UAB „Pireka“. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Biržų rajono savivaldybės viešojo pirkimo komisijos 2010-08-17 nutarimu buvo nustatyta konkurse dalyvavusių pasiūlymų eilė ir laimėjusiu pasiūlymu pripažinta UAB „Pireka“, kaip mažiausią darbų kainą pasiūlęs tiekėjas (b.l. 11, 185-187). Ieškovė nurodo, kad atsakovės priimti sprendimai yra neteisėti, nes UAB „Pireka" pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygose perkančiosios organizacijos tiekėjams nustatytų minimaliųjų kvalifikacijos reikalavimų. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad Konkurso sąlygų 5.1.4 punktu atsakovė nustatė, jog pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis (visi jungtinės veiklos partneriai bendrai) per 5 metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos privalo būti įvykdęs bent vieną vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo lauko inžinerinių tinklų bei siurblinių statybos rangos sutartį, kuri atitinka nurodytą sąlygą: sėkmingai atliktas ne mažiau kaip 12,5 km ilgio atliktas vandens tiekimo ir /arba nuotekų šalinimo lauko magistralinių inžinerinių tinklų ir 2 nuotekų siurblinių statybos arba rekonstrukcijos darbų objektas. Minėtų konkurso sąlygų 31.1 numatė, jog konkurso laimėtoju nustatomas mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas (b.l. 12-38). Byloje nustatyta, kad UAB „Pireka“ atsakovei pateikė statybos objektų sąrašą, kuriuose iki pasiūlymų pateikimo dienos yra sėkmingai užbaigtos statybos rangos sutartys ir statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijas (b.l. 122-142). Iš pateiktų duomenų matyti, kad tretysis asmuo nėra įvykdęs nei vienos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo lauko inžinerinių tinklų bei siurblinių statybos rangos sutarties, kuri atitiktų konkurso 5.1.44 p. nustatytą sąlygą. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) 32 str. 7 d. nustato, kad kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. Šio įstatymo 32 str. 6 d. nustato, kad perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Byloje esantys duomenys leidžia daryti išvadą, kad atsakovės Viešojo pirkimo komisija tinkamai neįvertino UAB „Pireka“ pateiktų duomenų, be pagrindo vertino UAB „Pireka“ pasiūlymą ir nepagrįstai 2010-08-17 įtraukė į pasiūlymų eilę bei pripažino laimėjusiu jos pasiūlymą (VPĮ 39 str. 2d. 1p., b.l. 11, 185-187). Byloje nustatyta, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ pareiškus ieškinį, Viešųjų pirkimų komisija 2010-10-05 priėmė naują nutarimą, kuriuo UAB „Pireka“ pasiūlymą atmetė, nustatė naują pasiūlymų eilę, kurioje mažiausią kainą pasiūliusiu tiekėju nustatė AB „Panevėžio statybos trestas“ bei sudaryti su tiekėju darbų pirkimo sutartį (b.l. 160-161, 190-191). Ieškovė nurodo, kad viešojo pirkimo komisija 2010-10-18 nutarimus, priimtus 2010-10-05 panaikino. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad atsakovė, gavusi UAB „Pireka“ pretenziją dėl komisijos 2010-10-05 sprendimo, papildomai patikrinti ar tiekėjo kvalifikacija atitinka Konkurso sąlygų 5.1.4 reikalavimus ir tuo tikslu panaikino 2010-10-05 priimtus sprendimus, tačiau atlikus papildomą tyrimą, 2010-11-03 nutarimu atmetė UAB „Pireka“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų reikalavimų, nustatė pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju nurodė AB “Panevėžio statybos trestas“ pasiūlymą ir

Nutarė

13sudaryti su tiekėju pirkimo sutartį (b.l.197-198). Minėti duomenų leidžia daryti išvadą, kad ieškovės reikalavimai šiuo metu yra pilnai patenkinti, todėl naikinti Viešojo pirkimo komisijos priimtus nutarimus, kuriuos komisija yra panaikinusi, nėra pagrindo. Esant minėtai aplinkybei ieškinys atmestinas.

14VPĮ 94/1 straipsnio 2 dalis nustato, kad perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas, todėl atsakovė, gavusi UAB „Pireka“ pretenziją dėl 2010-10-05 nutarimų, privalėjo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą. Minėto įstatymo nuostatos įpareigoja perkančiąją organizaciją nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidatą ar dalyvį papildyti arba paaiškinti per protingą terminą pateiktus netikslius ar neišsamius duomenis, todėl gavus UAB „Pireka“ pretenziją atsakovė turėjo teisę papildomai patikrinti ar UAB „Pireka“ pateikti duomenys atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, priimtą 2010-10-05 nutarimą panaikinti, o išnagrinėjus trečiojo asmens pretenziją, priimti galutinį sprendimą (VPĮ 94/1str. 3d., 32 str.). Dėl paminėto, ieškovės teiginys, kad atsakovės priimti sprendimai yra be pagrindo keičiami, yra nepagrįstas.

15Įvertinus, kad ieškinys yra gautas 2010-08-23 ir AB „Panevėžio statybos trestas“ reikalavimus atsakovė pilnai patenkino tik bylos nagrinėjimo eigoje (2010-11-03) bei vadovaujantis teisingumo ir sąžiningumo principais, bylinėjimosi išlaidos ieškovės ir valstybės naudai priteistinos iš atsakovės (b.l. 1,6).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais teismas

17n u s p r e n d ž i a :

18akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ ieškinį atmesti.

19Priteisti iš atsakovės Biržų rajono savivaldybės administracijos (kodas 1886 42660) 265,40 Lt (du šimtus šešiasdešimt penkis Lt 40 ct) žyminio mokesčio ieškovės AB „Panevėžio statybos trestas“ (į.k. 1477 32969) naudai bei 25,30 Lt (dvidešimt penkis Lt 30 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (įmokos kodas 5660).

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai