Byla 2S-1494-464/2011
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Dalia Kačinskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. balandžio 6 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Norfos mažmena“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

3ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2011-04-04 su ieškiniu (b.l. 1-6) kreipėsi į Vilniaus m. 1-ąjį apylinkės teismą ir prašė iš atsakovo UAB “Norfos mažmena” priteisti 16 468,65 Lt skolos už nuomojamose patalpose suvartotą elektros energiją, vandenį bei nuotekų šalinimo paslaugas, 152,83 Lt delspinigių, 8,05 proc. metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovui UAB „Norfos mažmena“ priklausantį turtą ir pinigines lėšas pareikštų ieškinio reikalavimų sumos ribose, nes atsakovas reikalaujamų piniginių lėšų negrąžina, reikalaujama suma yra didelė, atsakovas vengia vykdyti prievolę ieškovui. Todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti sprendimo įvykdymas.

4Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2011-04-06 nutartimi (b.l. 40-41) netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pirmosios instancijos teismo nuomone, ieškovas nenurodė faktų ir aplinkybių, patvirtinančių, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad reikalaujama priteisti suma nelaikytina tokio dydžio, kurios pakaktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Atsakovas, kaip matyti iš ieškinio priedų, valdo didelės vertės nekilnojamąjį turtą, dėl kurio nuomos tarp šalių yra kilęs ginčas. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad prievolės atsirado tarp dviejų juridinių asmenų, vadovavosi šalių pusiausvyros, ekonomiškumo bei proporcingumo principais, įvertino tai, kad ieškovas nepateikė pakankamų ir pagrįstų motyvų bei įrodymų, kurie patvirtintų būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir sprendė, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu (b.l. 45-50) prašo panaikinti 2011-04-06 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant, pinigines lėšas, neviršijant reikalavimo sumos. Reikalavimo suma buvo įvertinta tik atsakovo atžvilgiu, tačiau ši suma nebuvo vertintina ieškovo atžvilgiu. Atsakovo nepagrįstas delsimas atsiskaityti įtakoja ieškovo, kaip įmonės, komercinę veiklą. Mano, kad prašoma priteisti iš atsakovo 16 468,65 Lt suma sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovo įmonės pelningumas tėra hipotetinis, o jo pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai, kurie net nėra patvirtinti reikiama tvarka, leidžia daryti išvadą, kad atsakovo skolos tiekėjams - 98,6 milijonai litų - yra didesnės už prekių atsargas (89,3 milijonus litų). Atsakovas didžiąją savo veiklos dalį vykdo svetimuose nuomojamose patalpose, turi trumpalaikio turto, ilgalaikio turto nusidėvėjimas yra didelis ir didžiąją savo turto dalį – daugiau kaip už 86 800 000 Lt - yra įkeitęs už UAB „Rivona“ paskolas bankams. Be to, atsakovas turi daugiau kaip 40 kreditorinių įsiskolinimų, kas taip pat sudaro prielaidas manyti, jog teismo sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovo finansinė būklė yra sudėtinga. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad bendras atsakovo įsiskolinimas vien ieškovui sudaro 1 101 730,61 Lt, o teismuose šiam yra pareikšta reikalavimų, kurių suma yra 422 968,97 Lt.

6Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ atsiliepimu (b.l. 113-116) prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Tvirtina, kad pareikšto reikalavimo suma nėra didelė, lyginant su atsakovo turtine padėtimi. Atsakovo pateikti 2010 metų finansiniai duomenys patvirtina, kad jo finansiniai padėtis yra labai gera, ieškinys yra pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio turimo turto vertė žymiai viršija reikalavimo sumą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovo piniginėms lėšoms ar turtui, būtų pažeista šalių interesų pusiausvyra. Atsakovas savo prievoles kitiems asmenims vykdo tinkamai, o šią aplinkybė patvirtina atsakovo pateikti buhalterinės apskaitos dokumentai. Atsakovas valdo 120 prekybos centrų, kuriuose esantis turtas ženkliai viršija reikalavimo sumą. Ieškovo argumentai, kad atsakovas už savo dukterinės įmonės UAB „Rivona“ paskolas yra įkeitęs savo turtą, yra nepagrįsti ir klaidinantys.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus (CPK 3 str. 7 d.), taigi atskirojo skundo nagrinėjimui taikytinos Civilinio proceso kodekso normos su pakeitimais, numatytais Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo 2011-06-21 įstatymu Nr. XI-1480, ir įsigaliojusiais nuo 2011-10-01, tačiau skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas vadovaujantis nutarties priėmimo metu galiojusiomis Civilinio proceso kodekso normomis.

9Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu realizuojamas teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys. Todėl teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pažymėtina, jog CPK nedetalizuoja, kokios būtent aplinkybės rodo galimą teismo sprendimo neįvykdymo arba apsunkinto įvykdymo pavojų. Pagal formuojamą teismų praktiką didelės sumos reikalavimas pripažįstamas realia grėsme, padidinančia būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-06-11 nutartis c.b. Nr. 2-6737/09, 2008-05-08 nutartis c.b. Nr. 2-307/ 08, ir kt.). Ieškovo prašoma priteisti iš atsakovo suma – 16 468,65 Lt veikiančiam juridiniam asmeniui, ypač atsižvelgiant į šio vykdomą ūkinę veiklą bei jos mastą, negalėtų būti pripažinta itin ženklia ar galinčia objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką

10Be ieškinio dydžio, pavojus, kad būsimas teismo sprendimas, jei jis būtų priimtas ieškovo naudai, gali likti priešingos šalies neįvykdytas, vertinamas individuliai kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į esamą atsakovo finansines padėtį, veiklos perspektyvas ir kitas aplinkybes, kurios leistų teismui objektyviai spręsti apie atsakovo finansinį nestabilumą (nepatikimumą). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apelianto pateiktus atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentus, hipotekos registro išrašus, ieškinių, pateiktų Lietuvos Respublikos teismams atsakovo atžvilgiu nuorašus (b.l. 51-105), o taip pat atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, jog atsakovas turi įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, savo turto dalį yra įkeitęs, siekiant užtikrinti trečiųjų asmenų finansinius įsipareigojimus, daro išvadą, jog tokie argumentai patys savaime dar neleidžia spręsti dėl atsakovo įmonės finansinės padėties nestabilumo (nepatikimumo) laiko perspektyvoje. Atsakovo teismui pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai (b.l. 142-144) neleidžia vienareikšmiškai teigti, kad atsakovo finansinė padėtis yra itin prasta. Kaip matyti, minėti dokumentai patvirtina, jog atsakovo turtas 2010-09-30 sudaro 125 599 862 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 81 613 190 Lt. Tačiau atsakovo įmonė dirba pelningai, ir nors 2010 metų pirmą ketvirtį įmonė turėjo 2 406 219 Lt nuostolių, tų pačių metų pirmąjį pusmetį įmonė suskaičiavo 8 482 059 Lt pelno, o 2010 metų rugsėjo mėnesį įmonės pelnas sudarė 15 754 365 Lt (b.l. 144). Pastarieji rodikliai iš esmės patvirtina atsakovo argumentus apie įmonės ekonominį pajėgumą bei gaunamas pajamas, lyginant su ieškinio reikalavimų suma.

11Be to, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, būtina įvertinti abiejų šalių teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto. Kaip teigia pats apeliantas, atsakovas nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto neturi, didžiąją įmonės turto dalį sudaro prekių atsargos, komercinės veiklos įranga, apyvartinės lėšos. Todėl prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones apeliantas iš esmės siekia areštuoti atsakovo turtą, būtiną įmonės veiklai vykdyti, o tokio nesant - ir pinigines lėšas. Tokiomis aplinkybėmis būtina atsižvelgti ir į galimus padarinius, kurie kiltų apeliantui, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas. Kaip minėta, atsakovas yra juridinis asmuo, vykdantis prekybinę komercinę - ūkinę veiklą. Patenkinus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, gali būti sutrikdyta atsakovo, kaip įmonės, kasdienė veikla, tokiu atveju būtų pasiektas priešingas laikinųjų apsaugos priemonių paskirčiai tikslas.

12Išdėstytų motyvų kontekste pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, o atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį teisinių prielaidų nesudaro.

13Esant tokiam atskirojo skundo išnagrinėjimo rezultatui, iš apelianto valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidos – 4,15 Lt (b.l. 151) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

14Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

15Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. balandžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Priteisti iš apelianto UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 4 (keturis) litus 15 centų dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai