Byla eA-819-624/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono (pranešėjas) ir Veslavos Ruskan,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos L. M. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija) dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5

 1. Pareiškėja L. M. su skundu (I t., b. l. 1–7) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) 2016 m. balandžio 5 d. sprendimą Nr. KKL-(10.6.1E)-455 „Dėl paraiškos neteikimo vertinti dėl tinkamumo skirti paramą, kadangi priemonei trūksta lėšų“ (toliau – ir Sprendimas); 2) įpareigoti Agentūrą pareiškėjos paraišką vertinti iš naujo ir išspręsti klausimą dėl paramos skyrimo.
 2. Pareiškėja nurodė, kad 2013 m. spalio 1 d. pateikė paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją veiklos sritį (gyvulininkystės sektorius), kai prašoma paramos suma yra ne didesnė kaip 250 tūkst. litų, kurios Nr. 1VM-KL-13-2-006144-PR001 (toliau – ir Paraiška). 2013 m. gruodžio 13 d. pareiškėja gavo Agentūros sprendimą „Dėl paraiškos nevertinimo dėl lėšų priemonei trūkumo“. Nesutikdama su šiuo sprendimu ji Agentūrai pateikė 2015 m. rugsėjo 15 d. skundą, kuriuo buvo prašoma dar kartą peržiūrėti Paraišką ir išsamiai paaiškinti, kodėl ji negavo paramos, tačiau Agentūra pareiškėjos prašymo netenkino. Nesutikdama su minėtais Agentūros sprendimais, pareiškėja kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją (dabar – Lietuvos administracinių ginčų komisija) (toliau – ir Komisija), prašydama panaikinti šiuos sprendimus ir įpareigoti Agentūrą iš naujo vertinti Paraišką. Komisija 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimu įpareigojo Agentūrą iš naujo išnagrinėti pareiškėjos skundą ir pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą. Agentūra 2015 m. gruodžio 14 d. priėmė sprendimą Nr. KKL-1902 (10.6.1E) „Dėl paraiškos neteikimo vertinti dėl tinkamumo skirti paramą, kadangi priemonei trūksta lėšų“, kuriame nurodė, jog Paraiška nepateko į vertinamų paraiškų imtį, todėl nebus vertinamas jos tinkamumas gauti paramą, o vertinimas galės būti vykdomas tuo atveju, jei būtų skirta papildomų lėšų priemonei finansuoti. 2015 m. gruodžio 17 d. Agentūra pateikė pareiškėjai atsakymą į pagal Komisijos 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimu nustatytą įpareigojimą, kuriame nurodė analogišką informaciją, kaip ir 2015 m. gruodžio 14 d. sprendime. Nesutikdama su Agentūros sprendimais pareiškėja pateikė 2016 m. sausio 6 d. skundą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – ir Ministerija), kuri skundą tenkino ir 2016 m. vasario 5 d. sprendime nurodė, jog Agentūros sprendimuose trūksta informacijos, kaip ir kodėl kito Paraiškos vieta prioritetinėje eilėje, išsamiai nepaaiškintas prioritetinės eilės kitimas po papildomo finansavimo, nenurodyta, kodėl individualiu Paraiškos vertinimo atveju, nors Paraiška atitiko Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-163 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės) 43.2 papunktyje numatytą pirmumo kriterijų, ji vertinama nebuvo. Ginčijamu Sprendimu Agentūra nurodė, jog Paraiškos tinkamumo gauti paramą vertinimas nebus atliekamas.
 3. Pareiškėja teigė, kad administruodama Paraišką Agentūra netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, nesilaikė teisės aktais nustatytų administravimo procedūrų, o skundžiamas Sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) reikalavimų, todėl yra naikintinas.
 4. Pareiškėja pažymėjo, jog byloje nėra ginčo, kad jos Paraiška atitiko Įgyvendinimo taisyklėse numatytą antrąjį paramos paraiškų pirmumo vertinimo kriterijų (Įgyvendinimo taisyklių 43.2 p.), todėl ji įgijo teisę, kad jos pateikta Paraiška būtų toliau administruojama.
 5. Agentūra tiek pirmame, tiek antrame vertinimo etape po papildomo finansavimo skyrimo paraiškas grupavo priėmimo kriterijus vertindama ne pagal Įgyvendinimo taisyklėse nustatytą prioritetinių kriterijų eilę, tačiau paraiškas grupuojant pagal kelis kriterijus. Pareiškėjos nuomone, tokie Agentūros veiksmai prieštarauja Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Administravimo taisyklės) ir Įgyvendinimo taisyklėms. Pažymėjo, kad Agentūros pateikiama informacija dėl po papildomo finansavimo vykdyto paraiškų vertinimo prieštaringa. 2015 m. gruodžio 14 d. Agentūros sprendime nurodyta, jog po įsakymo įsiteisėjimo, kuriuo buvo pakeistas Sąrašo 12 punktas, buvo vertinamos 396 paraiškos ir joms skirta parama, o pareiškėjos vieta prioritetinėje eilėje buvo 452. Tačiau skundžiamame Sprendime nurodyta, jog po Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 3D-197 „Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-328 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir bendrojo finansavimo paramos lėšų, skirtų 2013 metų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, veiklos sritis ir sektorius, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas) patvirtinto Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, veiklos sritis ir sektorius, paskirstymo sąrašo (toliau – ir Sąrašas) pakeitimo buvo vertinamos 377 galvijininkystės sektoriaus paraiškos, atitinkančios antrąjį pirmumo kriterijų, kurioms pakako lėšų, ir joms skirta parama, o pareiškėjos vieta prioritetinėje eilėje buvo 473, t. y. Agentūra pateikė prieštaringą informaciją tiek dėl vertinamų paraiškų skaičiaus, tiek dėl pareiškėjos Paraiškos vietos prioritetinėje eilėje. Šiuo atveju Agentūra, neteisėtai nesivadovavo Administravimo taisyklių 66 punktu, kuriame įtvirtinta, jog tuo atveju, kai tinkamų finansuoti paramos paraiškų prašoma paramos suma viršija planuojamą skirti paramos sumą ir po paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos nėra skiriama papildomų lėšų priemonei finansuoti, parama proporcingai mažinama visiems tą patį prioritetinį kriterijų atitinkantiems tinkamiems gauti paramą pareiškėjams. Be to, skundžiamame Sprendime nenurodyta, kiek papildomo finansavimo lėšų buvo skirta paraiškoms pagal kiaulininkystės ir paukštininkystės šakas, o kiek pagal galvijininkystės šaką finansuoti; kokios, t. y. ar kiaulininkystės ir paukštininkystės, ar galvijininkystės paraiškos buvo tenkinamos pirmiau ir kokiu pagrindu, t. y. kaip jos buvo sugrupuotos.
 6. Įsakymu patvirtinto Sąrašo 12 punktas buvo pakeistas, nustatant papildomus kriterijus, kuriuos atitinkančios paraiškos pagal priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antros veiklos srities gyvulininkystės sektoriaus kiaulininkystės ir paukštininkystės šakas bei galvijininkystės šaka galėtų pretenduoti į papildomą finansavimo sumą. Šiuo pakeitimu papildomas finansavimas nebuvo numatytas, tačiau Agentūra papildomai vertino paraiškų atitiktį naujai nustatytiems pirmumo kriterijams. Agentūros 2015 m. gruodžio 14 d. sprendime nurodyta, jog po Įsakymu atlikto Sąrašo 12 punkto pakeitimo, pagal sudarytą prioritetinę eilę buvo nuspręsta vertinti 400 paraiškų ir joms skirti paramą, o pareiškėjos vieta prioritetinėje eilėje buvo 435. Sprendime nurodyta, jog buvo nuspręsta vertinti 404 paraiškas ir joms skirti paramą, o pareiškėjos vieta prioritetinėje eilėje buvo 440. Be to, po Sąrašo 12 punkto pakeitimo Agentūra sprendė skirti paramą paraiškoms, kurios atitiko naujai nustatytą kriterijų, nors papildomas finansavimas nebuvo numatytas. Atsižvelgus į tai, galima spręsti, jog buvo likę nepaskirstytų lėšų po Sąrašo redakcijos pakeitimo, todėl nėra aišku, kodėl parama nebuvo paskirstyta vadovaujantis Administravimo ir Įgyvendinimo taisyklėmis iki 2015 m. kovo 20 d. Įsakymo priėmimo.
 7. Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 60–65) prašė jį atmesti.
 8. Atsakovas paaiškino, jog buvo pateiktos 668 pramos paraiškos ir bendra pareiškėjų prašoma 48 392 750,81 Eur (167 090 490 Lt) paramos suma viršijo 13 032 900,83 Eur (45 000 000 Lt) sumą, skirtą 2013 metais pateiktoms paraiškoms finansuoti. Pagal Agentūros sudarytą prioritetinę eilę buvo vertinamos 189 paraiškos ir joms skirta parama, o pareiškėjos vieta prioritetinėje eilėje buvo 478. Agentūra 2015 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. KKL-(10.6.1E)-115 informavo apie paraiškos nevertinimą dėl lėšų priemonei trūkumo.
 9. Pažymėjo, kad po Įsakymu patvirtinto finansavimo skyrimo atnaujinus prioritetinę eilę buvo vertinamos 377 galvijininkystės sektoriaus paraiškos, atitinkančios antrąjį pirmumo kriterijų, kurioms pakako lėšų, ir joms skirta parama, o pareiškėjos vieta prioritetinėje eilėje buvo 473. Jei Agentūra būtų vertinusi visas galvijininkystės sektoriaus paraiškas, atitinkančias antrąjį pirmumo kriterijų, būtų viršyta numatyta 65 100 000 Lt suma, todėl ir buvo vertinamos tik tos galvijininkystės šakos paraiškos, atitinkančios antrąjį paramos paraiškų pirmumo vertinimo kriterijų, kurioms skirtų papildomų lėšų pakako, ir nebuvo viršyta Sąrašo 1 punkte priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antros veiklos srities gyvulininkystės sektoriui nurodyta suma. Atsižvelgus į tai, kad lėšų visoms paraiškoms, atitikusioms antrąjį prioritetinį kriterijų, neužteko, jos buvo papildomai grupuojamos atsižvelgiant į trečiąjį prioritetinį kriterijų, kurio reikšmė yra skaitinė. Pareiškėja neatitiko trečiojo paraiškų pirmumo vertinimo kriterijaus sąlygos – nepertraukiamai vykdyti gyvulių genetinės kontrolės gerinimą arba produktyvumo kontrolę.
 10. Pagal Įsakymo 12 punktą atnaujintą prioritetinę eilę buvo vertinamos 404 paraiškos ir joms skirta parama, o pareiškėjos vieta prioritetinėje eilėje buvo 440. Pareiškėja neatitiko Įsakyme dėl papildomų lėšų skyrimo trečiojo paraiškų pirmumo vertinimo kriterijaus sąlygos – bent 1 mėn. nepertraukiamai vykdyti gyvulių genetinės kontrolės gerinimą arba produktyvumo kontrolę.
 11. Pirmumo vertinimas atliktas vadovaujantis Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Priemonės pirmumo vertinimo kriterijai nustatyti Įgyvendinimo taisyklių 43 punkto papunkčiuose. Dėl lėšų trūkumo buvo vertinamos tik tos paramos paraiškos, kurios atitinka Įgyvendinimo taisyklių 43.1 papunktyje ir/arba 43.2 papunktyje bei 43.3 papunktyje nurodytus pirmumo kriterijus. Pareiškėjos Paraiška neatitiko Įgyvendinimo taisyklių 43.1, 43,3 ir 43.8 papunkčiuose nurodytų reikalavimų ir esant lėšų trūkumui paraiškos tinkamumo gauti paramą vertinimas nebuvo atliekamas.
 12. Agentūra teigė, kad pareiškėja nepagrįstai nurodė, kad Agentūra privalėjo vadovautis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 1 priedo 2 skyriumi. Pažymėjo, jog Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklių 5.7 papunkčiu, be visa kita atlieka ir paraiškų pirmumo vertinimą. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 34 punktu, pirmiausiai atliekamas paraiškų administracinės atitikties patikrinimas, tada – pirmumo vertinimas, ir galiausiai – tinkamumo skirti paramą vertinimas (Administravimo taisyklių 34.1–34.3 p.).
 13. Atsakovo nuomone, Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, jame buvo nurodyta, kaip kito pareiškėjų pirmumo eilė, taip pat pateikti duomenys, kaip Agentūra vertino Paraiškoje pareiškėjos pateiktą informaciją, taip pat pritaikyti teisės aktai, kurie buvo aktualūs priimant šį sprendimą. Pareiškėja galėjo suprasti ir suprato, kokias teisines pasekmės jai sukelia sprendimas.
 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 77–83) prašė jį atmesti remdamasi iš esmės tais pačiais argumentais kaip ir Agentūra.

6II.

7

 1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimu pareiškėjos L. M. skundą atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad Agentūra, atlikusi pateiktų paraiškų pirmumo vertinimą ir 2013 m. gruodžio 13 d. raštu informavo pareiškėją, jog jos Paraiška atitinka Įgyvendinimo taisyklių 4.2, 4.4, 43,5, 43,6, 43.7 papunkčiuose nustatytus kriterijus ir neatitinka 43.1 p., 43.3 p. ir 43.8 papunkčiuose nustatytų kriterijų. Taip pat nurodė, jog pagal sudarytą prioritetinę eilę buvo vertinamos 189 paraiškos ir joms skirta parama, o pareiškėjos vieta prioritetinėje eilėje buvo 478, todėl Paraiška nevertinama dėl lėšų priemonei trūkumo ir bus vertinama tuo atveju, jei lėšų bus skirta papildomai. Minėto sprendimo nustatytais terminais pareiškėja neapskundė, ginčo dėl šių aplinkybių nėra. Nagrinėjamu atveju teismas vertino, ar Agentūra Sprendimu dėl Paraiškos pareiškėjai pateikė pakankamą informaciją apie po papildomo finansavimo skyrimo vykusio paraiškų pirmumo vertinimo eigą ir šio vertinimo baigtį.
 3. Agentūra pareiškėjai paaiškino kaip kito paraiškų pirmumo vertinimo eiga po Įsakymo priėmimo. Ginčijame Sprendime nurodyta, kad atnaujinus prioritetinę eilę buvo vertinamos 377 galvijininkystės sektoriaus paraiškos atitinkančios pirmąjį kriterijų, kurioms lėšų pakako, o pareiškėjos vieta eilėje buvo 473. Agentūra negalėjo įvertinti visų antrąjį kriterijų atitinkančių paraiškų, nes tuo atveju būtų viršijusi nustatytą maksimalią sumą. Sprendime taip pat paaiškinta, jog dėl tos priežasties, kad lėšų visoms paraiškoms, atitikusioms antrąjį prioritetinį kriterijų, neužteko, paraiškos buvo papildomai grupuojamos atsižvelgiant į trečiąjį prioritetinį kriterijų, kurio reikšmė yra skaitinė, t. y. nuo daugiausia mėnesių vykdžiusio produktyvumo kontrolę iki mažiausiai. Taip pat pareiškėjai paaiškinta, kad jos Paraiška neatitiko šio kriterijai, nes „Paraiškos VI skyriaus „Kita informacija“ 31 ir 33 punktuose pateikti atsakymai - „Neaktualu“, nebuvo pateikta pažyma apie vykdytą gyvulių genetinės kontrolės gerinimo kontrolę. Dėl Įsakymo Agentūra nurodė, jog atnaujinus prioritetinę eilę buvo vertinamos 404 paraiškos ir joms skirta parama, o pareiškėjos vieta eilėje – 440, todėl parama nebuvo skirta.
 4. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas Sprendimo atitiktį VAĮ 8 straipsnio reikalavimams, nurodė, jog skundžiamame Sprendime nurodyta jo apskundimo tvarka bei pagrindimas ir konstatavo, jog jis iš esmės atitiko VAĮ 8 straipsnio keliamus reikalavimus, todėl pareiškėjos skundą atmetė.
 5. Dėl pareiškėjos skundo argumento, kad Sprendime pateikiama prieštaringa informacija dėl po papildomo finansavimo vykdymo paraiškų vertino vietos pasikeitimo, teismas nurodė, jog nuo pirmojo iki antrojo sprendimo priėmimo buvo praėję 4 mėn., todėl vertinimo eilė galėjo pakisti. Teismas taip pat nesutiko su skundo argumentais, kad Agentūra po papildomo finansavimo paraiškas nepagrįstai grupavo pagal kelis kriterijus. Įgyvendinimo taisyklių 43.3 punkte numatyta, jog pareiškėjas, laikantis galvijus, kiaules, avis ar ožkas iki paramos paraiškos pateikimo dienos ilgesnį laiką nepertraukiamai vykdė gyvulių genetinės kontrolės gerinimo arba produktyvumo kontrolę, o laikantis triušius, ilgesnį laiką nepertraukiamai vykdė veislinių triušių apskaitą (kriterijus vertinamas skaičiuojant mėnesiais). Šiame papunktyje numatyta, jog kriterijus vertinamas skaičiuojant mėnesiais, todėl vertindama paraiškas Agentūra pagrįstai jas grupavo nuo mažiausio atitinkamos veiklos mėnesių skaičiaus iki didžiausio. Toks vertinimas numatytas taisyklėse ir yra pagrindžiamas objektyvia aiškia skaitine reikšme. Pirmumo kriterijai nustatyti Įgyvendinimo taisyklių 43 punkto papunkčiuose ir yra taikomi laikantis eiliškumo. Kadangi Agentūra negalėjo įvertinti visų antrąjį kriterijų atitinkančių paraiškų, nes būtų viršijusi nustatytą sumą, ji pagrįstai paraiškų grupavimui pasitelkė sekantį pagal eiliškumą kriterijų, t. y. numatytą 43.3 punkte.

8III.

9

 1. Pareiškėja L. M. apeliaciniame skunde (I t., b. l. 182–189) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimą ir jos skundą tenkinti.
 2. Pareiškėja teigia, jog teismas, atmesdamas jos skundą, sprendime nepateikė išsamių argumentų, formaliai atmetė jos argumentus dėl skundžiamo Sprendimo prieštaringumo. Be to, teismas tik atkartojo Agentūros sprendimuose nurodytas faktines aplinkybes ir argumentus, nevertindamas jų pagal pareiškėjos byloje keliamus ginčo klausimus bei bylos nagrinėjimo metu šalių išdėstytą poziciją.
 3. Pareiškėjos nuomone, vertinant jos skundo pagrįstumą teisiškai reikšminga nustatyti paraiškų administravimo procesą: 1) iki papildomo finansavimo skyrimo; 2) po papildomo finansavimo skyrimo (Sąrašo pakeitimo 2014 m. kovo 20 d. Įsakymu); 3) po Sąrašo pakeitimo, kuriuo numatyti papildomi kriterijai.
 4. Dėl Agentūros veiksmų pirmajame vertinimo etape pareiškėja pažymi, kad Ministerija nurodė, jog Agentūra turėjo būti patvirtinusi tvarką, kuria vadovaujantis buvo sprendžiama grupuoti paraiškas pagal atitinkamus pirmumo kriterijus, tačiau tokia tvarka bylos nagrinėjimo metu nebuvo pateikta. Teismui nustačius, jog Agentūra vykdė procedūras, kurios nėra reglamentuotos ir nustatytos galiojančiais teisės aktais, turėjo tiek teisinį, tiek faktinį pagrindą pripažinti, jog Agentūra, priimdama skundžiamą Sprendimą, veikė neteisėtai.
 5. Dėl Agentūros veiksmų antrajame vertinimo etape pareiškėja atkreipia dėmesį, kad nuo 2014 m. kovo 22 d. buvo numatyta skirti papildomą finansavimą pagal Veiklos srities gyvulininkystės sektoriaus kiaulininkystės ir paukštininkystės šakas bei galvijininkystės šaką pateiktoms paraiškoms. Pareiškėjos paraiška atitiko Įgyvendinimo taisyklėse numatytą antrąjį paramos paraiškų pirmumo vertinimu kriterijų (Įgyvendinimo taisyklių 43.2 p.), vadinasi, 2014 m. kovo 22 d. įsigaliojus naujam reguliavimui, pareiškėja įgijo, kad jos pateikta paraiška būtų toliau administruojama. Pareiškėja taip pat pažymi, jog iš Agentūros pateiktų duomenų neįmanoma nustatyta, kiek paraiškų, atitinkančių antrąjį pirmumo kriterijų, buvo likę neįvertinta po pirmojo etapo ir turėjo būti vertinama po papildomos paramos skyrimo, kokios paramos sumos tomis paraiškomis buvo prašoma ir kokia paramos suma paraiškoms turėjo būti paskirstyta. Pareiškėjos nuomone, Agentūra, nustačiusi, jog po papildomo finansavimo skyrimo visoms paraiškoms, atitinkančioms antrąjį pirmumo kriterijų, skirtos paramos sumos nepakanka, turėjo taikyti Administravimo taisyklių 66 punktą, pagal kurį tokiu atveju parama turėjo būti proporcingai mažinama visiems, tą patį prioritetinį kriterijų atitinkantiems tinkamiems gauti paramą pareiškėjams.
 6. Trečiajame vertinimo etape (po papildomų kriterijų nustatymo) pakeitimu papildomas finansavimas nebuvo numatytas, tačiau Agentūra papildomai vertino paraiškų atitiktį naujai nustatytiems pirmumo kriterijams ir sprendė, jog pareiškėjos paraiška nepatenka į šiame etape vertinamų paraiškų imtį. Tai sudaro pagrindą spręsti, jog buvo likę nepaskirstytų lėšų po Sąrašo redakcijos pakeitimo, todėl nėra aišku, kodėl parama nebuvo paskirstyta vadovaujantis Administravimo ir Įgyvendinimo taisyklėmis iki Įsakymo priėmimo.
 7. Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjos L. M. apeliacinį skundą (II t., b. l. 1–6) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti.
 8. Agentūros atsiliepimas grindžiamas tais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas pirmosios instancijos teismui.
 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsiliepime į pareiškėjos L. M. apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti.
 10. Ministerijos atsiliepimas grindžiamas tais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas pirmosios instancijos teismui. Papildomai pažymima, kad Agentūra, vertindama Paraišką jokių teisės aktų pažeidimų, kurių pareiškėja tiksliai neįvardino savo skunde, nepadarė. Ministerijos nuomone, teismas pagrįstai nusprendė, kad paraiškų vertinimo procesas dinamiškas ir nuo pirmojo iki antrojo sprendimo priėmimo praėjus keturiems mėnesiams vertinimo eilė galėjo pakisti.

10Teisėjų kolegija konstatuoja:

11IV.

12

 1. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Agentūros 2016 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. KKL-(10.6.1E)-455 „Dėl paraiškos neteikimo vertinti dėl tinkamumo skirti paramą, kadangi priemonei trūksta lėšų“ teisėtumo ir pagrįstumo ir reikalavimo įpareigoti Agentūrą pareiškėjos paraišką vertinti iš naujo ir išspręsti klausimą dėl paramos skyrimo pagrįstumo.
 2. Remiantis bylos duomenimis pareiškėja 2013 m. spalio 1 d. pateikė Agentūrai Paraišką pagal Programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją veiklos sritį (gyvulininkystės sektorius). Patikrinusi Paraiškos administracinę atitiktį ir sudariusi paramos paraiškų prioritetinę eilę, pagal kurią buvo vertinamos 189 paraiškos, Agentūra 2013 m. gruodžio 13 d. priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė pareiškėjos Paraiškos, kuri minėtoje prioritetinėje eilėje buvo 478, nevertinti dėl lėšų priemonei trūkumo. Šio sprendimo pareiškėja nustatyta tvarka ir terminais neskundė, jis nėra ginčijamas ir nagrinėjamoje byloje.
 3. 2014 metais skyrus papildomą finansavimą Programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrajai veiklos sričiai (gyvulininkystės sektorius), Agentūra, kaip teigiama, Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka dėl lėšų trūkumo atliko paraiškų, kurios atitiko pirmumo, kurio kriterijai nustatyti Įgyvendinimo taisyklių 43 punkto papunkčiuose, Įgyvendinimo taisyklių 43.1 papunktyje ir / arba 43.2 papunktyje bei 43.3 papunktyje nurodytus kriterijus, vertinimą. Pareiškėjos Paraiška neatitiko Įgyvendinimo taisyklių 43.1, 43.3 ir 43.8 papunkčiuose nurodytų kriterijų, todėl, esant lėšų trūkumui, Paraiškos tinkamumo gauti paramą vertinimas nebuvo atliekamas.
 4. Pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu, teigdama, kad Agentūra jos Paraišką vertino pažeisdama Administravimo taisyklėse nustatytą tvarką, be to, ginčijamas sprendimas dėl įvairiose procedūrose nurodomų skirtingų duomenų yra prieštaringas ir neatitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų. Pirmosios instancijos teismui, skundžiamame sprendime iš esmės pritarusiam ginčijamo Agentūros sprendimo motyvams, atmetus skundą kaip nepagrįstą, pareiškėją padavė apeliacinį skundą, kuris iš esmės grindžiamas tais pačiais motyvais, kaip ir skundas pirmosios instancijos teismui.
 5. Teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, pažymi, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos pateikto apeliacinio skundo ribos, bei sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neperžengdamas pareiškėjos apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).
 6. Patikrinęs bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo aspektu, apeliacinės instancijos teismas nesutinka su sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl ginčijamo sprendimo atitikimo dėl šio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo: Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa, patvirtinta Komisijos 2007 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. C(2007)5076, su paskutiniais pakeitimais patvirtintais 2009 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2009)10216, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir bendrojo finansavimo paramos lėšų, skirtų 2013 metų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones ir veiklos sritis, paskirstymo sąrašą, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 3D-328, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklės, patvirtintoms Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities (gyvulininkystės sektorius) įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2013 metų, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 3D-596, be kita ko, reglamentuojantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities (gyvulininkystės sektorius) administravimą, nustato, kad paramos paraiškų vertinimą, kuris atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka, sudaro trys dalys: paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimas; pirmumo vertinimas; tinkamumo skirti paramą vertinimas (Administravimo taisyklių 34 p.; Įgyvendinimo taisyklių 39 p.); visos pateiktos paramos paraiškos turi būti vertinamos pagal Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo ir pirmumo kriterijus paramai gauti ir šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami. Siekiant užtikrinti vertinimo nuoseklumą, Agentūra turi nustatyti detalias metodines rekomendacijas vertintojams (Administravimo taisyklių 39 p.); pirmumo vertinimas atliekamas tuo atveju, kai tai numatyta Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse, tačiau gali būti neatliekamas, jei bendra pareiškėjų prašomos paramos suma yra mažesnė arba lygi metinei planuojamai ir metinei likusiai skirti paramos sumai pagal Programos priemonę (Administravimo taisyklių 62 p.); tuo atveju, kai administracinės atitikties reikalavimus atitinkančių paramos paraiškų prašomos paramos suma ženkliai viršija planuojamą paskirstyti paramos sumą, Agentūra sugrupuoja paramos paraiškas pagal pirmumo kriterijus, jeigu toks paramos paraiškų grupavimas yra numatytas Programoje ir (arba) priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Paramos paraiškų pirmumo vertinimo metu siekiama nustatyti, kurios Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus pirmumo kriterijus atitinka pateiktos paramos paraiškos (Administravimo taisyklių 64 p., ); pirmumo kriterijai, pagal kuriuos atliekamas paramos paraiškų grupavimas, nurodomi Programoje ir (arba) Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Paramos paraiškos, atitinkančios pirmumo kriterijus, yra teikiamos tinkamumo skirti paramą vertinimui (Administravimo taisyklių 65 p.); tuo atveju, kai tinkamų finansuoti paramos paraiškų prašoma paramos suma viršija planuojamą skirti paramos sumą ir po paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos nėra skiriama papildomų lėšų priemonei finansuoti, parama proporcingai mažinama visiems, tą patį prioritetinį kriterijų atitinkantiems tinkamiems gauti paramą pareiškėjams, jeigu Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip (Administravimo taisyklių 66 p.); Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities (gyvulininkystės sektorius) paraiškų pirmumo kriterijai numatyti Įgyvendinimo taisyklių 43 punkto 43.1–43.8 papunkčiuose.
 7. Taigi, pagal aptartą teisinį reguliavimą, kai administracinės atitikties reikalavimus atitinkančių paramos paraiškų prašomos paramos suma ženkliai viršija planuojamą paskirstyti paramos sumą, Agentūra sugrupuoja paramos paraiškas pagal pirmumo kriterijus, jeigu toks paramos paraiškų grupavimas yra numatytas Programoje ir (arba) priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Kadangi Įgyvendinimo taisyklių 43 punkto 43.1 –43.8 papunkčiuose numatyti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities (gyvulininkystės sektorius) paraiškų 8 pirmumo kriterijai, kai administracinės atitikties reikalavimus atitinkančių paramos paraiškų prašomos paramos suma ženkliai viršija planuojamą paskirstyti paramos sumą, paraiškos turi būti sugrupuojamos pagal pirmumo kriterijus. Nors Administravimo taisyklėse tiesiogiai nėra įtvirtinta paraiškų grupavimo pagal pirmumo kriterijus ir pirmumo kriterijų taikymo tvarka, atsižvelgiant į Programos 1 priedo 2 skyriaus 9 punkto nuostatas ir Administravimo taisyklių 66 punkto nuostatas, taikant minėtus pirmumo kriterijus, paraiškos, kurios tenkina pirmąjį projektų atrankos pirmumo kriterijų, turi būti atrenkamos pirmos. Jeigu likusioms paraiškoms dar bus likę biudžeto lėšų, taikomas antrasis paraiškų atrankos pirmumo kriterijus ir t.t., iki pakaks lėšų pareiškėjams tam tikrą projektų atrankos pirmumo kriterijų, o jei lėšų nepakanka tą prioritetinį kriterijų atitinkantiems tinkamiems gauti paramą pareiškėjams, parama proporcingai mažinama jiems visiems (tą prioritetinį kriterijų atitinkantiems tinkamiems gauti paramą pareiškėjams).
 8. Pažymėtina, kad nei byloje ginčijame sprendime, nei procesiniuose dokumentuose jokių pagrįstų argumentų, dėl kokių priežasčių tinkamų finansuoti paramos paraiškų prašoma paramos sumai viršijus planuojamą skirti paramos sumą, Agentūra vertino tik paraiškas, kurios atitiko Įgyvendinimo taisyklių 43.1 papunktyje ir / arba 43.2 papunktyje bei 43.3 papunktyje nurodytus kriterijus, t . y. nesivadovavo Programos 1 priedo 2 skyriaus ir Administravimo taisyklių nuostatomis dėl pirmumo kriterijų taikymo tvarkos, o pirmosios instancijos teismo posėdyje jos atstovės nurodyti argumentai apie netikėtai didelę paraiškų gausą ir su tuo susijusius administravimo sunkumus, nėra reikšmingi: Agentūra yra teisinis vienetas, kuris patenka į viešojo administravimo sistemos subjektų ratą. Vadinasi, minėta institucija savo veikloje turi vadovautis bendraisiais viešosios teisės principais, įtvirtintais Viešojo administravimo įstatyme (žr., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-2134/2012). Viešojo administravimo subjektų, skirtingai nei privačių asmenų, veikloje taikomas principas – ,,viskas, kas aiškiai nėra leista, yra draudžiama“. Tad viešojo administravimo subjekto atlikti viešojo administravimo veiksmai, viršijant jam suteiktus įgaliojimus, taip pat ir administracinių aktų leidimas, viršijant suteiktą kompetenciją, yra neteisėti (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gegužės 15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A502-1017/2014; 2012 m. kovo 12 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-227/2012 ir kt.).
 9. Ginčo atveju, 2014 metais skyrus papildomą finansavimą Programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrajai veiklos sričiai (gyvulininkystės sektorius), Agentūra, vykdydama Ministerijos įpareigojimą iš naujo peržiūrėti pareiškėjos Paraiškos vertinimo eigą po papildoma finansavimo skyrimo Priemonei, priimdama ginčijamą sprendimą, kuriuo nusprendė neatlikti pareiškėjos Paraiškos tinkamumo gauti paramą vertinimo, pažeidė Programos 1 priedo 2 skyriaus ir Administravimo taisyklių nuostatas dėl pirmumo kriterijų taikymo tvarkos, todėl ginčijamas sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir yra naikintinas (ABTĮ 91 str. 1 d. 1 p.).
 10. Atsižvelgiant į aptartą, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimas yra naikinamas ir priimamas naujas sprendimas, kuriuo pareiškėjo skundas tenkinamas, t. y. naikinamas Agentūros 2016 m. balandžio 5 d. sprendimas Nr. KKL-(10.6.1E)-455 „Dėl paraiškos neteikimo vertinti dėl tinkamumo skirti paramą, kadangi priemonei trūksta lėšų“, o Agentūrą įpareigojama pareiškėjos paraišką vertinti iš naujo, kada turės būti išspręstas klausimą dėl paramos skyrimo (neskyrimo).
 11. Kadangi ginčijamas sprendimas yra naikinamas ir Agentūra įpareigojama pareiškėjos Paraišką vertinti iš naujo, kiti pareiškėjos apeliacinio skundo argumentai, susiję su Agentūros nurodomų duomenų, vertinant paraiškas paramai gauti pagal Programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrajai veiklos sričiai (gyvulininkystės sektorius), prieštaringumu nėra reikšmingi ginčui išspręsti.
 12. Pareiškėjai iš atsakovo priteisiamos 11,25 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis, sumokėtas paduodant apeliacinį skundą.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

14Pareiškėjos L. M. apeliacinį skundą tenkinti.

15Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimą panaikinti.

16Pareiškėjos L. M. skundą tenkinti.

17Panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2016 m. balandžio 5 d. sprendimą Nr. KKL-(10.6.1E)-455 „Dėl paraiškos neteikimo vertinti dėl tinkamumo skirti paramą, kadangi priemonei trūksta lėšų“.

18Įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos iš naujo įvertinti L. M. 2013 m. spalio 1 d. paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją veiklos sritį (gyvulininkystės sektorius), kai prašoma paramos suma yra ne didesnė kaip 250 tūkst. litų, Nr. 1VM-KL-13-2-006144-PR001.

19Priteisti pareiškėjai L. M. iš atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 11,25 Eur bylinėjimosi išlaidas.

20Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai