Byla eA-399-502/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V. M. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. eA-399-502/2018 pagal atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, atstovaujamo Klaipėdos skyriaus, apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų V. M. ir V. M. skundą atsakovui Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, atstovaujamam Klaipėdos skyriaus, trečiajam suinteresuotam asmeniui Palangos miesto savivaldybės administracijai dėl rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai V. M. ir V. M. (toliau – ir pareiškėjai) su skundu kreipėsi į teismą prašydami: 1) panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus (toliau – ir Skyrius) 2016 m. gegužės 27 d. raštą Nr. (12.53.-Kl)2Kl-958 „Dėl prašymo suderinti projektą“; 2) įpareigoti Skyrių dar kartą apsvarstyti žemės sklypo, esančio ( - ), planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (toliau – ir Planas), ir jį suderinti arba pateikti motyvuotą atsisakymą jį suderinti.

6Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu pareiškėjų V. M. ir V. M. skundą tenkino iš dalies, įpareigojo atsakovą per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išnagrinėti V. M. 2016 m. gegužės 16 d. prašymą ir suderinti žemės sklypo, esančio ( - ), planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, arba pateikti motyvuotą atsisakymą jį derinti, taip pat iš atsakovo priteisė 411 Eur bylinėjimosi išlaidų. Bylos dalį dėl atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus 2016 m. gegužės 27 d. rašto Nr. (12.53.-Kl)2Kl-958 panaikinimo nutraukė.

7Atsakovas Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, atstovaujamas Klaipėdos skyriaus, pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą atmesti.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs atsakovo apeliacinį skundą, 2018 m. kovo 1 d. nutartimi Atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, atstovaujamo Klaipėdos skyriaus, apeliacinį skundą atmetė, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimą paliko galioti.

9II.

10Pareiškėja V. M. 2018 m. kovo 6 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą priteisti iš atsakovo 500 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, atstovaujamo Klaipėdos skyriaus, apeliacinį skundą parengimą.

11Pareiškėja prašyme nurodė, kad advokatas K. G., susipažinęs su administracine byla, kurios apimtis yra didelė, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė atsiliepimą į 2016 m. spalio 24 d. atsakovo apeliacinį skundą. Už šias suteiktas teisines paslaugas pareiškėja V. M. sumokėjo atstovui advokatui K. G. 500 Eur. Suteiktas teisines paslaugas sudaro: susipažinimas su bylos medžiaga ir konsultacijos – 120 Eur, atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymas – 380 Eur.

12Atsakovas Skyrius atsiliepime į pareiškėjų prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nurodė, kad pareiškėjai apeliacinio skundo neteikė, atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad apeliacinio skundo motyvai jiems nesuprantami, mano, kad prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme yra nepagrįstas ir atmestinas.

13Teisėjų kolegija konstatuoja:

14III.

15Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Remiantis ABTĮ 40 straipsnio 5 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas, advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

16Minėta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. kovo 1 d. nutartimi Skyriaus apeliacinį skundą atmetė, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimą paliko nepakeistą. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjų apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidos susidarė dėl to, jog atsakovas padavė apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo pareiškėjų skundas buvo patenkintas iš dalies. Atsižvelgusį į bylos baigtį ir priežastis, dėl kurių susidarė pareiškėjų apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjai įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

17Pareiškėja V. M. prašo priteisti 500 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias patyrė apeliacinės instancijos teisme už advokato K. G. atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą parengimą bei susipažinimą su bylos medžiaga ir konsultacijas. Turėtoms išlaidoms pagrįsti, pareiškėja pateikė advokato H. M. ir partnerių kontoros advokato K. G. 2018 m. kovo 5 d. sąskaitą už teisines paslaugas KG Nr. 2018-022, kurioje paslaugų pobūdis nurodytas – už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme – 500 Eur, taip pat 2018 m. kovo 5 d. pinigų priėmimo kvitą serija LAT Nr. 813153, iš kurio matyti, kad už atstovavimą, dokumento surašymą, patarimą, kitas teisines paslaugas V. P. pagal sąskaitą KG Nr. 2018-022 advokatui K. G. sumokėjo 500 Eur.

18Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjų atstovas advokatas K. G. 2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė atsiliepimą į atsakovo Skyriaus apeliacinį skundą. Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Nagrinėjamu atveju už 2016 m. lapkričio 3 d. atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą taikytinas 2016 m. antro ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių), kuris Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2017 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 771,90 Eur.

19Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą, už atsiliepimą į apeliacinį skundą nustatytas koeficientas 1,3, todėl rekomenduojama priteisti maksimali užmokesčio suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą yra 1 003,47 Eur (771,90x1.3). Pareiškėjos prašoma priteisti suma – 380 Eur – už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą neviršija nustatytos maksimalios sumos.

20Pagal Rekomendacijų 8.19 punktą, už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme ar parengiamajam posėdžiui valandą, <...> nustatytas koeficientas 0,1. Rekomendacijų 8.20 punkte nustatyta, kad už kitų teisinių paslaugų, nenurodytų šių rekomendacijų 8.1–8.19 punktuose, teikimo valandą nustatytas koeficientas 0,1, todėl rekomenduojama priteisti maksimali užmokesčio suma už konsultacijas ir susipažinimą su bylos medžiaga, atsižvelgiant į tai, kad advokatas užtruko 4 valandas, yra 308,76 Eur ((771,90x0,1)x4 val.). Pareiškėjos prašoma priteisti suma – 120 Eur – už susipažinimą su bylos medžiaga ir konsultacijas neviršija nustatytos maksimalios sumos.

21Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje apeliacinio proceso išlaidos paskirstomos pagal apeliacijos, o ne pirmosios instancijos baigtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-2186/2011). Pareiškėja, kaip minėta, šiuo atveju prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, t. y. už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (380 Eur) ir konsultacija bei susipažinimą su byla (120 Eur), todėl turi būti įvertinamos priežastys, dėl kurių susidarė pareiškėjo apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos. Taigi nagrinėjamu atveju turi būti vertinamos bylos faktinės bei teisinės aplinkybės, susiklosčiusios apeliacinio proceso metu.

22Pažymėtina, kad pareiškėjo bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme susidarė dėl to, kad atsakovas, pateikdamas apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo, inicijavo apeliacinį procesą ir pagal ABTĮ 139 straipsnio 2 dalį pareiškėjai turėjo pareigą pateikti atsiliepimą į apeliacinį skundą. Akcentuotina, kad įstatymų leidėjas atsiliepimo į apeliacinį skundą turiniui nustatė reikalavimą – toks atsiliepimas turi būti išsamus, t. y. pagrįstas ne tik bylos faktinėmis, bet ir teisinėmis aplinkybėmis. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad pareiškėjai apeliacinės instancijos teisme patyrė bylinėjimosi išlaidas dėl atsakovo atlikto procesinio veiksmo – pirmosios instancijos teismo sprendimo apskundimo ir tokios išlaidos atitinka ne tik bylinėjimosi išlaidoms keliamo realumo, tačiau ir būtinumo bei privalomumo kriterijus, nes, kaip buvo nurodyta, atsiliepimo į apeliacinį skundą pateikimas yra asmens pareiga, o ne teisė.

23Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos V. M. naudai iš atsakovo Skyriaus priteistina 500 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Pažymėtina, kad atsakovas atsiliepime į prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo neteikia jokių argumentų dėl šios sumos dydžio nepagrįstumo. Pažymėtina, kad nors advokatei už pareiškėjui suteiktas teisines paslaugas sumokėjo ne pati pareiškėja, bet kitas asmuo, nėra pagrindo vertinti, kad pareiškėja bylinėjimosi išlaidų realiai nepatyrė.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsniu, 137 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjos V. M. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo tenkinti.

26Priteisti pareiškėjai V. M. iš atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, atstovaujamo Klaipėdos skyriaus, 500 Eur (penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V. M.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai V. M. ir V. M. (toliau – ir pareiškėjai) su skundu kreipėsi... 6. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu... 7. Atsakovas Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs atsakovo... 9. II.... 10. Pareiškėja V. M. 2018 m. kovo 6 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 11. Pareiškėja prašyme nurodė, kad advokatas K. G., susipažinęs su... 12. Atsakovas Skyrius atsiliepime į pareiškėjų prašymą dėl bylinėjimosi... 13. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 14. III.... 15. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 16. Minėta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. kovo 1 d.... 17. Pareiškėja V. M. prašo priteisti 500 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias... 18. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjų atstovas advokatas K. G. 2016 m.... 19. Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą, už atsiliepimą į apeliacinį skundą... 20. Pagal Rekomendacijų 8.19 punktą, už vieną teisinių konsultacijų,... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 22. Pažymėtina, kad pareiškėjo bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos... 23. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos V. M. naudai iš atsakovo... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40... 25. Pareiškėjos V. M. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą... 26. Priteisti pareiškėjai V. M. iš atsakovo Kultūros paveldo departamento prie... 27. Nutartis neskundžiama....