Byla 2A-710-115/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Petro Jaržemskio, Henricho Jaglinskio, sekretoriaujant Margaritai Armalienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Bema“ atstovams Vidimantui Edmundui Baliukui, Georgijui Gančo, advokatui Artūrui Jucevičiui, trečiųjų asmenų atstovei advokatei Jolitai Vilutytei, vertėjai Olgai Vostrenkovai,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bema“ apeliacinį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-53-46/2009 pagal ieškovo UAB „Bema“ ieškinį atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijai, tretieji asmenys A. V. , M. B. , J. M. , V. P. , dėl savavališkos statybos, statybos sustabdymo ir statybos patikrinimo aktų pripažinimo negaliojančiais

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas UAB „Bema” kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos aktus: 2008-05-21 savavališkos statybos aktą Nr. 115M4A-1 , 2008-05-21 statybos sustabdymo aktą Nr. 115M4A-2 , 2008-05-28 statybos patikrinimo aktą, Utenos apskrities viršininko 2008-09-16 įsakymą Nr. 3-279, ir 2008-06-25 įsakymą Nr. 288, pratęsti statybos leidimo Nr. P5-36 galiojimo terminą 45 darbo dienom po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, sustabdyti Utenos AVA 2008-06-16 įsakymo Nr. 3-279 ir 2008-06-25 įsakymo Nr. 3-288 galiojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Parengiamojo posėdžio metu ieškovas atsisakė reikalavimų pratęsti statybos leidimo Nr. P5-36 galiojimo terminą 45 darbo dienom po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, sustabdyti Utenos AVA 2008-06-16 įsakymo Nr. 3-279 ir 2008-06-25 įsakymo Nr. 3-288 galiojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Ieškovas nurodė, kad savavališkos statybos 2008-05-21 aktas Nr. 115M4A-1 surašytas nepagrįstai, kadangi leidimas statybai buvo išduotas 2003-08-07 ir galiojo tris metus, o statybų darbai buvo pradėti dar 2003 metais.

5Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovas nesutiko su ieškovo argumentai dėl statybos darbų pradžios termino ir laiko, jog statybos darbus ieškovas pradėjo 2008 metų gegužės mėnesį ir dėl to 2008-05-21 buvo surašytas savavališkos statybos aktas.

6Molėtų rajono apylinkės teismas 2009 m. vasario 23 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš UAB „Bema“ valstybei 54,85 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad 2008-05-21 akto Nr. 115M4A-1 surašytas teisėtai, laikantis teisės normų, todėl visiškai nepagrįstas ieškovo argumentas, jog savavališkos statybos aktas yra neteisėtas. Teismas pažymėjo, kad aktai, kuriuos ieškovas ginčija, yra pagrįsti objektyviais duomenimis, užfiksuotos esminės faktinės aplinkybės. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento inspektorė surašydama UAB „Bema“ ginčijamus aktus, nepažeidė procedūros ir taisyklių, kurios užtikrina objektyvų visų aplinkybių įvertinimą. Atsisakius minėtus aktus pasirašyti statybų vietoje, įstatymų nustatyta tvarka ginčijami aktai buvo išsiųsti UAB „Bema“ direktoriui E.V.Baliukui su pranešimu apie įteikimą. Aktai surašyti vykdant Statybos įstatyme ir Statybos techniniame reglamente įvardintus reikalavimus. Statybos leidime yra nurodyta viena statybos rūšis, t.y. tik namelio rekonstrukcija, o ne naujo statyba. negalima ne tik dėl to, kad vykdoma pasibaigus statybos leidimo galiojimo laikui, bet ir dėl to, kad ežero apsaugos juostoje naujo statinio statyba negalima, nes tai pažeistų LR Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 5 d. Šiuo įstatymu leidžiama tik esančių statinių rekonstrukcija. 2008-05-21 surašytame statybos sustabdymo akte buvo pareikalauta sustabdyti bet kokius statybos darbus toje teritorijoje, 2008-05-28 statybos patikrinimo akte išdėstyta, jog buvo ignoruojamas šis reikalavimas ir statybos darbai toliau vykdomi. Todėl teismas laikė, jog atsakovas išleisdamas įsakymus „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo”, neviršijo savo kompetencijos, šių aktų priėmimas yra surašytas įstatymų nustatyta tvarka, todėl jie yra teisėti ir nenaikintini. Ieškovas ginčijo statybos darbų pagal išduotą statybos leidimą pradžios terminą ir įrodinėjo, kad statybos darbai pradėti nepraleidus 3 metų statybos leidime nurodyto termino. Tačiau teismas su tokai ieškovo nuomone nesutiko ir nurodė, kad 2003 metais buvo atliekami tik buvusio namelio griovimo darbai, o 2008 metų gegužės mėnesį buvo pradėti nauji statybos darbai, kai nuo statybos leidimo išdavimo buvo praėję beveik penkeri metai. Savavališka statinio statyba laikoma, kai statybos darbai vykdomi neturint galiojančio statybos leidimo. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas konstatavo, kad ieškovo ginčijami 2008-05-21 savavališkos statybos aktas, 2008-05-21 statybos sustabdymo aktas, 2008-05-28 statybos patikrinimo aktas bei 2008-06-16 Utenos apskrities viršininko administracijos įsakymas ir 2008-06-25 Utenos apskrities viršininko administracijos įsakymas yra teisėti ir pagrįsti, todėl nėra pagrindo juos naikinti.

7Ieškovas UAB „Bema“ pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2009 m. vasario 23 d. Molėtų rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-53-46/2009 ir priimti naują sprendimą - UAB „Bema“ ieškinį patenkinti. Prijungti naują įrodymą - 2009-03-20 Utenos apskrities administracinių ginčų komisijos raštą Nr.128-6 bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad pirmos instancijos teismas analizuodamas ginčijamus atsakovo norminius aktus (Savavališkos statybos aktą, Statybos sustabdymo aktą, Statybos patikrinimo aktą, Utenos apskrities viršininko įsakymus) nusprendė, jog tai nėra individualūs norminiai aktai, todėl jiems netaikytini LR Viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimai. Tačiau ieškovas su tokia teismo išvada nesutinka ir pažymi, kad ginčijami aktai yra vienkartiniai teisės taikymo aktai skirti konkrečiam asmeniui UAB „Bema“ ir yra individualūs administraciniai aktai. Utenos apskrities administracinių ginčų komisijos pirmininkė 2009-03-20 atsakyme Nr. 128-6 į ieškovo paklausimą nurodė, jog tiek Savavališkos statybos aktas, tiek ir Statybos sustabdymo aktas laikytini individualiais administraciniais aktais, nes pasižymi esminiais individualaus administracinio akto požymiais. Tik teismui priėmus ginčijamą sprendimą ir sužinojus teismo argumentus bei motyvus, ieškovui kilo būtinybė kreiptis į minėtą instituciją dėl ginčijamų aktų rūšies išaiškinimo, todėl ieškovas prašo teismo prijungti prie bylos papildomą dokumentą - 2009-03-20 Utenos apskrities administracinių ginčų komisijos raštą Nr. 128-6. Ieškovas pažymi, kad LR Viešojo administravimo įstatymo 8 str. numatyti reikalavimai individualaus akto bendriesiems reikalavimams, t.y., kad jis turi būti pagrįstas teisės aktų normomis bei jame turi būti nurodyta akto apskundimo tvarka. Pažymėtina, kad 2008-05-21 Savavališkos statybos akte Nr. 115 M4 A-l nebuvo nurodyta nei pažeista teisės norma, nei akto apskundimo tvarka, todėl jau vien tai yra pagrindas pripažinti šį aktą negaliojančiu, kaip sudaryta nesilaikant įstatymo reikalavimų. Pripažinus Savavališkos statybos aktą negaliojančiu šiuo pagrindu, tuo pačiu laikytini negaliojančiais ir kiti vėlesni aktai ir įsakymai. Iš ginčijamų 2008-05-21 Savavališkos statybos aktų Nr. 115 M4 A-l nesuprantama, kokią teisės normą, atsakovo nuomone, pažeidė ieškovas. Kitame akte (Statybos sustabdymo akte), kuris buvo išleistas po pirmojo akto (Savavališkos statybos akto) nurodytas teisinis pagrindas: STR 1.09.06:2007 papunktis 9.4.5., kuris teigia, kad „statybos leidimas ar įgaliotų valstybės tarnautojų raštiški pritarimai (nesudėtingo statinio atveju) neteko galios“ Tačiau nei viename atsakovo išleistame akte - Savavališkos statybos akte, Statybos sustabdymo akte ar Statybos patikrinimo akte - nėra nurodyta, dėl kokios konkrečios priežasties statybos leidimas neteko galios. Todėl ieškovas mano, jog vien todėl, kad visuose trijuose aktuose nenurodyta, kokiu pagrindu statybos leidimas neteko galios ir, kokia apskundimo tvarka, o Savavališkos statybos akte dar nenurodyta nei pažeistos teisės norma, yra pagrindas pripažinti visus tris aktus negaliojančiais, kaip išleistais nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimų. Be to, ieškovas nesutinka su teismo nuomone, kad statybos leidimas jau buvo netekęs galios ir negaliojantis. Teismas, nustatęs kad griovimo darbai buvo pradėti atlikinėti statybos leidimo išdavimo metais 2003 m. ir 2004 metais, tai yra praėjus mažiau nei 3 metams nuo statybos leidimo išdavimo datos, be pagrindo nepripažino griovimo darbų statybos darbais. Ieškovas nurodo, kad rekonstrukcijos darbai (tame tarpe griovimo) vyko 2003 -2004 m., 2005 m. ir po to 2008 metais, o ne buvo pradėti 2008 metais, kaip klaidingai nusprendė teismas. Ieškovas taip pat pažymi, kad pirmos instancijos teismas priimdamas sprendimą rėmėsi išimtinai tik vienais liudytojų parodymais, neatsižvelgdamas į ieškovo parodymus patvirtinančius liudytojų parodymus.

8Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Molėtų rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovo apeliacinį skundą atmesti. Atsakovas nurodo, kad nesutinka su ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, jog 2008-05-21 savavališkos statybos akte Nr. 115 M4 nebuvo nurodyta nei pažeista teisės norma, nei akto apskundimo tvarka ir jau vien todėl yra pagrindas pripažinti šį aktą negaliojančiu, kaip sudarytą nesilaikant įstatymo reikalavimų, o pripažinus savavališkos statybos aktą negaliojančiu šiuo pagrindu, tuo pačiu laikytini negaliojančiais ir kiti vėlesni aktai ir įsakymai. Atsakovas pažymi, kad visi aktai buvo surašyti pagal įstatymų reikalavimus, juose nurodyti ieškovo padaryti pažeidimai. UAB „Bema“ 2003-08-07 buvo išduotas leidimas atlikti svečių namelio rekonstrukciją žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 6247/0001:2, tačiau statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų užfiksuoti įrodymai bei surinkta medžiaga akivaizdžiai parodė, jog ieškovas vykdo naujo statinio statybą, o ne svečių namelio rekonstrukciją (LR Statybos įstatymo 2 str. 17 d.). Atsakovas pažymi, kad ieškovas savavališkai vykdo statybos darbus dabartinių bendrasavininkų: A. V. , V. P. , M. B. bei J. M. nuosavybės teise priklausančiame 6,8752 ha ploto žemės sklype, kadastrinis Nr. 6247/0001:2, unikalus ( - ). Minėti žemės bendrasavininkai yra kategoriškai prieš ieškovo vykdomas statybas, nes tai pažeidžia jų teises į nuosavybę. Ieškovas buvo sudaręs nuomos sutartį su valstybe, tačiau atkūrus nuosavybės teises tikriesiems savininkams, visos teisės bei pareigos pagal sudarytą žemės sklypo nuomos sutartį perėjo iš valstybės, kaip žemės nuomotojo, savininkams. Ieškovas nėra minėto žemės sklypo bendrasavininkas, o nuomininkas, kuris atlikdamas statybos darbus pažeidžia savininkų teises ir teisėtus interesus. Be to, atsakovas pažymi, kad ieškovas pradėjo naują statinį ežero apsaugos zonoje ir tokiu būdu pažeidė LR Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 5 d., 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 343 patvirtintų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.1 p. reikalavimus.

9Apeliacinis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1 d.).

11Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

12Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

13Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas UAB “Bema“ apeliaciniu skundu nesutinka su pirmos instancijos teismo sprendimu, kuriuo netenkintas jo ieškinys dėl savavališkos statybos, statybos sustabdymo, statybos patikrinimo aktų ir įsakymų pripažinimo negaliojančiais.

14Kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad skundžiamas pirmos instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl paliktinas nepakeistas, o atsakovo argumentai atmestini.

15Apeliantas teigia, kad Utenos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros inspektorė (vyresn. specialistė) surašydama 2008-05-21 savavališkos statybos aktą Nr. 115M4A-1, o taip pat kitus, kylančius iš pirmojo, t.y. 2008-05-21 statybos sustabdymo aktą Nr. 115M4A-2 , 2008-05-28 statybos patikrinimo aktą, nesilaikė Viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimų. Apeliantas nurodo, kas paminėti aktai yra individualūs administraciniai aktai, todėl juose turėjo būti nurodyta pažeista teisės norma ir surašyto akto apskundimo tvarka. Kadangi šie reikalavimai nėra įvykdyti, apeliantas mano, kad yra pagrindas teismui pripažinti juos negaliojančiais. Šią aplinkybę ieškovo manymu patvirtina ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimta nutartis administracinėje byloje Nr.A-556-1898/2008. Tačiau kolegija su šias apelianto argumentais sutinka tik iš dalies.

16Iš bylos medžiagos matyti, kad Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros inspektorė 2008-05-21 savavališkos statybos aktą (b.l.6-7) surašė vadovaujantis LR statybos įstatymo 28 straipsniu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.09.06:2007„Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas", kadangi 2009-05-20 nustatė, jog negaliojant leidimui UAB “Bema“ saugomoje teritorijoje vykdo svečių namelio griovimo darbus poilsio bazės Papartis“ teritorijoje. Inspektorė akte nurodė, kad yra išardytos mūro sienos, išgriauti pamatai, likęs tik pamatas Bebrusų ežero pusėje. Vadovaujantis Statybos įstatymo 33str. ir tuo pačiu statybos techniniu reglamentu STR 1.09.06:2007, tą pačią dieną (2005-05-21) yra surašytas ir statybos sustabdymo aktas (b.l. 24). 2008-05-28 yra surašytas statybos patikrinimo aktas, kurio turinys ir pridėtos nuotraukos rodo, kad po savavališkos statybos užfiksavimo ir darbų sustabdymo jie buvo tęsiami, kadangi yra pilnai išlieti nauji pamatai nameliui (b.l. 27, 28,94-95). Kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad surašyti dokumentai laikytini individualūs administraciniai aktai, kuriems keliami tam tikri reikalavimai ir kurie gali būti skundžiami administracinių ginčų komisijai arba administraciniams teismui (Viešojo administravimo įstatymo 8 ir 36str.). Tačiau kaip matyti iš surašytų aktų(dėl savavališkos statybos ir jos sustabdymo), tai jie iš esmės pagal savo turinį ir formą atitinka įstatymo reikalavimus, nes surašyti vadovaujantis norminais teisės aktais, nurodant nustatytus pažeidimus. Statybos patikrinimo akte yra užfiksuotas tik pats statybos darbų atlikimas po statybos darbų sustabdymo ir faktiškai ieškovas visus nustatytus pažeidimus gerai suprato. Šią aplinkybę patvirtina ir teismui paduoto skundo turinys. Be to, skundas yra paduotas per mėnesį nuo jų surašymo dienos ir atitinka terminą, nurodytą ABTĮ 33str. Todėl kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo pripažinti skundžiamus viešojo administravimo subjekto aktus negaliojančiais vien dėl apskundimo tvarkos juose nenurodymo ar kitų ieškovo argumentų, nes paminėti aktų trūkumai nesutrukdė UAB“Bema“ juos apskųsti ir tinkamai pasinaudoti įstatymu numatytomis teisėmis.

17Bylos medžiaga nustatyta, kad buvusio namelio griovimo darbai yra pradėti laike trijų metų po leidimo jo rekonstrukcijai išdavimo. Šią aplinkybę pripažįsta ir atsakovas, todėl kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad aktų surašymo metu leidimas namelio rekonstrukcijai galiojo, nes buvusio namelio sienų griovimas be išduoto leidimo negalėjo būti pradėtas (Statybos įstatymo 23str.15d., 23str.18d.3p.). Tai rodo, kad griovimo darbų pradžia turi būti laikoma ir rekonstrukcijos pradžia. Tačiau iš aktų turinio, prie jų pateiktų nuotraukų, byloje esančio statybos leidimo, projekto bei aiškinamojo rašto matyti, kad ieškovas neteisėtai išgriovė pamatus ir faktiškai vykdė ne buvusio namelio rekonstrukciją ant esamų geros būklės pamatų, numatant išsaugoti esamą žemės reljefą, o pradėjo visiškai naujo pastato statybą 6 metrų atstumu nuo Bebrusų ežero, nes išstumdė žemę ir išliejo naujus pamatus, panaudojant klojiniams tik vienos sienos pamato fragmentą (b.l. 6-30, 92-95). Šios aplinkybės negali paneigti ieškovo nurodytų liudytojų parodymai ar kitos skunde paminėtos aplinkybės. Nurodytas pažeidimas laikytinas esminiu, nes leidimas UAB“Bema“ 2003-08-07 yra išduotas namelio rekonstrukcijai, o ne naujo statybai. Todėl kolegija daro išvadą, kad ieškovas pažeidė įstatymą, nes ežero apsaugos juostoje naujo statinio statyba negalima (LR Statybos įstatymo 2str.17d., Saugomų teritorijų įstatymo 20str.5d., 1992-05-12 Vyriausybės nutarimu Nr. 343str. patvirtintų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.1p.). Tai rodo, kad yra pagrindas pripažinti, jog ieškovas vykdė savavališką statybą, kuri numatyta Statybos įstatymo 2str.71d.

18Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad apelianto skundas dėl viešojo administravimo subjekto aktų pripažinimo negaliojančiais yra nepagrįstas, kadangi savavališkos statybos aktas surašytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 str. l d. l p., 33 str. 2 d. 6 p., bei statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" 9.4.5 p., 10 p. Taip pat to paties reglamento 16.1 papunkčio nustatyta tvarka surašytas ir statybos sustabdymo aktas. Pažymėtina ir tai, kad savavališkos statybos yra vykdomos tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančioje žemėje, dėl ko jie ir kreipėsi į atitinkamus pareigūnus(b.l. 57-63). Dėl nustatytų pažeidimų, numatytų ATPK 159str.1d. ir 189-4str.1d., ieškovui yra surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai, kurie perduoti nagrinėti teismui (b.l.54-56).

19Pažymėtina, kad ginčijamas 2008-05-21 surašytas savavališkos statybos aktas, 2008-05-21 statybos sustabdymo aktas, 2008-05-28 statybos patikrinimo aktas bei 2008-06-16 Utenos apskrities viršininko įsakymas Nr. 3-279 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo" ir 2008-06-25 Utenos apskrities viršininko įsakymas Nr. 3-288 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo" yra priimti tam įgalioto viešojo administravimo subjekto, įgyvendinant jam įstatymu nustatytas teises ir pareigas savavališkų statybų padarinių šalinimo srityje. Savavališkos statybos padarinių šalinimo efektyvumo užtikrinimas pagal galiojančias teisės normas laikytinas viešuoju interesu. Savavališkos statybos aktas, statybos sustabdymo aktas bei statybos patikrinimo aktas, kaip viešojo administravimo subjekto išleistas nustatytos formos teisės aktas (LR Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 8 d.), atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D l -243 (Žin., 2007, Nr. 53-2055) patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" l priede, 2 priede nustatytos formos aktus. Šiuose aktuose vadovaujantis teisės normomis (LR Statybos įstatymo 28 ir 33 str., STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas") yra fiksuojamos vykdomos statybos ir padaryti nukrypimai ar pažeidimai. Statybos patikrinimo akto forma yra nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150) patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai" 6 priedo statinio statybos patikrinimo tvarkos aprašo l priede. Nustatytos formos akte statybos valstybinę priežiūrą atliekantis pareigūnas užfiksavo dar vieną patikrinimą, o iš akto matyti, jog statybos darbai buvo tęsiami, kadangi rasti įrengti 5,6 m x 5,6 m dydžio pamatai, nors darbai buvo sustabdyti 2008-05-21 aktu Nr. 115M4A-2.

20Taip pat paminėtina, kad savavališkos statybos akte, kurį ieškovas laiko pagrindiniu, nėra nustatyta reikalavimų ar įpareigojimų statytojui, kurie būtų tiesiogiai susiję su civilinėmis teisėmis ir pareigomis, kadangi dar nėra pritaikytos įstatymu numatytos neteisėtos statybos padarinių šalinimo priemones, numatytos LR Statybos įstatyme. Ginčijami aktai faktiškai yra grindžiami objektyviais duomenimis ir jų priėmimas yra tik tam tikra stadija, kuri vėliau pereina į nustatytų pažeidimų padarinių šalinimą. Todėl negalima sutikti su apelianto argumentais, kad surašant skundžiamus aktus ar priimant ginčijamus įsakymus, yra padaryti esminiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai, kurie duoda pagrindą tenkinti visus ar dalį ieškinio reikalavimų.

21Kiti apeliaciniame skunde nurodyti argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

22Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamas pirmos instancijos teismo sprendimas iš esmės yra pagrįstas ir teisėtas, nes priimtas nepažeidžiant materialinės ir procesinės teisės normų reikalavimų, todėl paliktinas nepakeistas, tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytas argumentais pagrindo nėra (CPK 326str.1d.1p.).

23Vadovaujantis CPK 92, 93 ir 98 str. iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinėje teismo instancijoje, kurių dydį patvirtina rašytiniai įrodymai.

Nutarė

24Molėtų rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-53-46/2009 palikti nepakeistą.

25Priteisti iš UAB “Bema“ 750,0Lt. J. M. ir M. B. advokato pagalbos išlaidų apeliacinėje teismo instancijoje.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovas UAB „Bema” kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 5. Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija su ieškiniu nesutiko ir... 6. Molėtų rajono apylinkės teismas 2009 m. vasario 23 d. sprendimu ieškinį... 7. Ieškovas UAB „Bema“ pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 8. Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 9. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 12. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 13. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas UAB “Bema“ apeliaciniu skundu... 14. Kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad skundžiamas pirmos... 15. Apeliantas teigia, kad Utenos apskrities viršininko administracijos... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 17. Bylos medžiaga nustatyta, kad buvusio namelio griovimo darbai yra pradėti... 18. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad apelianto... 19. Pažymėtina, kad ginčijamas 2008-05-21 surašytas savavališkos statybos... 20. Taip pat paminėtina, kad savavališkos statybos akte, kurį ieškovas laiko... 21. Kiti apeliaciniame skunde nurodyti argumentai reikšmės teisingam bylos... 22. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 23. Vadovaujantis CPK 92, 93 ir 98 str. iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi... 24. Molėtų rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimą civilinėje... 25. Priteisti iš UAB “Bema“ 750,0Lt. J. M. ir M. B. advokato pagalbos...