Byla N2-6450-207/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Kazlauskienė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,

3dalyvaujant pareiškėjams I. G. ir E. G.,

4dalyvaujant institucijos, teikiančios išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Rūtai Janulienei,

5nedalyvaujant Valstybės Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovui,

6nedalyvaujant institucijos, teikiančios išvadą, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui,

7uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų I. G. ir E. G. pareiškimą valstybinėms institucijoms, teikiančios išvadas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl įvaikinimo, ir

Nustatė

8Pareiškėjai I. G. ir E. G. prašė įvaikinti jiems dvynes A. S. ir E. S., gimusias ( - ), pripažinti jas dukromis, o juos – jų tėvais, pakeisti joms vardus ir suteikti tėvų pavardes - A. S. pakeisti vardą iš „A.“ į „G.“, o pavardę iš „S.“ į „G.“, E. S. pakeisti vardą iš „E.“ į „G.“, o pavardę iš „S.“ į „G.“.

9Pareiškėjai paaiškino, kad jie nuo 2004-10-16 gyvena santuokoje, tačiau savo vaikų nesusilaukė. Sutuoktiniai apsisprendė įsivaikinti vaiką ir tuo tikslu kreipėsi į Šiaulių Vaiko teisių apsaugos skyrių, baigė privalomus PRIDE kursus, pateikė prašymą dėl norimų įsivaikinti vaikų skaičiaus ir amžiaus, ir buvo įtraukti į LR piliečių, pageidaujančių įvaikinti, sąrašą. 2010-03-17 sužinojo, kad Alytaus ligoninėje yra mamos paliktos ( - ) gimusios dvynės mergaitės A. ir E. S.. Jie susipažino su mergaitėmis, jų biologinės motinos asmens byla, išreiškė pageidavimą globoti mergaites ir buvo paskirti jų globėjais. Mergaitės nuo 2010-03-20 gyvena jų šeimoje, jie jomis rūpinasi, prižiūri ir augina. 2010-06-14 dvynės įrašytos į galimų įvaikinti vaikų apskaitą ir pareiškėjai nori jas įsivaikinti. Pareiškėjai yra sveiki, dirba, gauna nuolatines pajamas, turi gyvenamąjį būstą ir visas sąlygas bei galimybes užauginti paliktas be tėvų globos mergaites. Pareiškimą prašė patenkinti.

10Institucijos, teikiančios išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Rūta Janulienė palaikė institucijos teismui pateiktą išvadą ir siūlė pareiškėjų pareiškimą dėl dvynių A. ir E. S., gimusių ( - ) įvaikinimo tenkinti.

11Institucijos, teikiančios išvadą, Valstybės Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas kviečiamas į posėdį neatvyko, gautas prašymas, iš kurio matyti, kad tarnyba palaiko pateiktą išvadą dėl dvynių A. ir E. S., gimusių ( - ) įvaikinimo ir neprieštarauja, kad pareiškėjai I. G. ir E. G. įsivaikintų A. ir E. S., civilinę bylą prašė nagrinėti institucijos atstovui nedalyvaujant.

12Institucijos, teikiančios išvadą, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas kviečiamas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti nedalyvaujant skyriaus specialistui, skyrius palaiko išvadą dėl A. S. ir E. S. įvaikinimo I. ir E. G. šeimoje

13Pareiškėjų prašymas tenkintinas (LR CK 3.212, 3.215, 3.216-3.221, 3.227 - 3.228 str.str. ).

14Iš gimimo įrašų ir gimimo liudijimų (b.l.19-22) matyti, kad A. ir E. S., gimusių ( - ) motina yra J. S., o tėvas - nenurodytas. Iš vaikų motinos paaiškinimo (b.l. 9) matyti, kad A. ir E. S. motina J. S. gimusių dvynių atsisakė, davė sutikimą jas įvaikinti ir 2010-03-29 nutartimi Alytaus rajono apylinkės teismas vaikų motinos J. S. sutikimą įvaikinti jos dukras A. ir E. S., gimusias ( - ) patvirtino (b.l.10-11). Iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-19 įsakymo (b.l.8) matyti, kad be tėvų globos likusioms A. ir E. S., gim. ( - ) nustatyta laikinoji vaiko globa nuo 2010-03-20, jų globėjais paskirti I.ir E. G., globotinių gyvenamoji vieta nustatyta pas globėjus, o 2010-06-14 mergaitės įtrauktos į galimų įvaikinti vaikų apskaitą (b.l.6). Iš šių bylos duomenų darytina išvada, kad A. ir E. S., gimusios ( - ) atitinka visus įvaikinamajam keliamus reikalavimus ( CK 3.209 str.).

15Iš byloje esančių duomenų apie asmenis, pageidaujančius įvaikinti dvynes A.ą ir E. S., gimusias ( - ), matyti, kad E. G. ir I. G. susituokė 2004-10-16 ( b.l. 51), savo vaikų neturi, 2009-12-02 dalyvavo ir baigė bendrąją globėjų ir įtėvių rengimo programą PRIDE ir 2010-01-04 jie buvo įtraukti į LR piliečių, pageidaujančių įvaikinti vaiką, apskaitą (b.l.23). Pareiškėjai I. G. ir E. G. dirba ir per mėnesį abu uždirba apie 5134 Lt (b.l.28,29), darbe ir pažįstamų charakterizuojami išimtinai teigiamai (b.l.30,31), išsimokslinę - I. G. yra baigusi Šiaulių universiteto Pedagogikos fakultetą ir įgijusi pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją (b.l.46), o E. G. yra baigęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto transporto inžinerijos specialybę ir Šiaulių universitete įgijo mechanikos inžinerijos magistro laipsnį (b.l.47). Pareiškėjai materialiai pakankamai apsirūpinę - jiems nuosavybės teise priklauso žemės sklypas su jame esančiu gyvenamuoju namu adresu ( - ) (b.l.52-53), turi geras gyvenimo sąlygas (b.l.43), yra sveiki (b.l.36-37,39-42), išklausę privalomą mokymo kursą ir tinkamai pasirengę įvaikinti, turintys reikalingų žinių, kompetencijų bei gebėjimų (b.l.25-26), susipažinę su A. ir E. S., gimusių ( - ) sveikata ir socialine kilme (b.l.16,55-56). Pareiškėjai I. G. ir E. G. praeityje neteisti ir nebausti administracine tvarka (b.l.33,35,38). Iš šių bylos duomenų yra pagrindas išvadai, kad pareiškėjai I. G. ir E. G. pagal savo asmenines ir moralines savybes turi galimybę įvaikinamosioms sudaryti tinkamas materialines - buitines sąlygas, jas išlaikyti, auklėti, ugdyti ir vystyti, tai yra jie visiškai atitinka būsimiems įtėviams keliamus reikalavimus (CK3.210 str.).

16Teismas, priimdamas sprendimą, vadovaujasi Jungtinių tautų vaiko teisių apsaugos konvencija, ratifikuota 1995 LR Seimo, kurios nuostatose numatyta, kad imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, svarbiausia yra vaiko interesai (Konvencijos 3 str.) ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. nuostatomis, kur numatyta, kad nei vienas vaikas negali būti paliktas be gyvenamojo būsto, minimalių pragyvenimo lėšų ir globos ar rūpybos.

17Teismas, įvertinęs įrodymų visumą, mažamečių dvynių sesučių interesų pirmumą, sprendžia, kad įvaikinimas geriausiai atitinka be tėvų likusių vaikų interesus, nes dvynių seserų A. ir E. S., gimusių ( - ) įvaikinimu bus užtikrinta mergaičių teisė augti šeimoje, gauti tinkamą auklėjimą, priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas normaliam mažamečių A. ir E. S. fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi, todėl pareiškėjų prašymas įvaikinti jiems dvynes A. ir E. S., gimusias ( - ), tenkintinas visiškai ir I. G. ir E. G. įvaikintinos dvynės A. ir E. S., gimusios ( - ).

18Kadangi I. G. ir E. G. prašė ne tik įvaikinti A. ir E. S., gimusias ( - ), bet ir pripažinti juos mergaičių tėvais, o įvaikinamąsias jų dukromis, prisiimdami ir suprasdami jiems teismo paaiškintą šios atsakomybės svarbą, todėl tenkintinas ir šis reikalavimas, ir pareiškėjai I. G. ir E. G. pripažintini A. ir E. S., gimusių ( - ) tėvais, o jos – jų dukromis.

19Nustačius, kad pareiškėjų ir įvaikinamųjų pavardės yra skirtingos, tai vaikų ir visos šeimos interesais, pareiškėjų reikalavimas pakeisti įvaikinamosioms vardus ir pavardes tenkintinas visiškai, ir A. S., gimusiai ( - ) pakeičiant vardą ir pavardę į “G. G.“, o E. S., gimusiai ( - ) pakeičiant vardą ir pavardę į „G. G.“.

20Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 265, 270, 307 str. 1d. str.487 str., teismas

Nutarė

21Pareiškimą patenkinti visiškai.

22Įvaikinti I. G. a.k( - ) ir E. G., a.k. ( - ) A. S., gimusią ( - ) a.k( - ) gimimo vieta - Lietuva, Alytus ir E. S., gimusią ( - ), a.k. ( - ) gimimo vieta - Lietuva, Alytus.

23Pripažinti I. G. ir E. G. A. S. ir E. S., gimusių ( - ) tėvais, o A. S. ir E. S., gimusias ( - ), I. G. ir E. G. dukromis.

24Pakeisti A. S., gimusiai ( - ) vardą ir pavardę ir laikyti, kad ji yra “G. G.“, gimusi ( - ).

25Pakeisti E. S., gimusiai ( - ) vardą ir pavardę ir laikyti, kad ji yra “G. G.“, gimusi ( - ).

26Per tris dienas nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos jo nuorašą išsiųsti Šiaulių miesto Civilinės metrikacijos skyriui.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Kazlauskienė,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjams I. G. ir E. G.,... 4. dalyvaujant institucijos, teikiančios išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės... 5. nedalyvaujant Valstybės Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie... 6. nedalyvaujant institucijos, teikiančios išvadą, Alytaus miesto savivaldybės... 7. uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų I.... 8. Pareiškėjai I. G. ir E. G. prašė įvaikinti jiems dvynes A. S. ir E. S.,... 9. Pareiškėjai paaiškino, kad jie nuo 2004-10-16 gyvena santuokoje, tačiau... 10. Institucijos, teikiančios išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės... 11. Institucijos, teikiančios išvadą, Valstybės Vaiko teisų apsaugos ir... 12. Institucijos, teikiančios išvadą, Alytaus miesto savivaldybės... 13. Pareiškėjų prašymas tenkintinas (LR CK 3.212, 3.215, 3.216-3.221, 3.227 -... 14. Iš gimimo įrašų ir gimimo liudijimų (b.l.19-22) matyti, kad A. ir E. S.,... 15. Iš byloje esančių duomenų apie asmenis, pageidaujančius įvaikinti dvynes... 16. Teismas, priimdamas sprendimą, vadovaujasi Jungtinių tautų vaiko teisių... 17. Teismas, įvertinęs įrodymų visumą, mažamečių dvynių sesučių... 18. Kadangi I. G. ir E. G. prašė ne tik įvaikinti A. ir E. S., gimusias ( - ),... 19. Nustačius, kad pareiškėjų ir įvaikinamųjų pavardės yra skirtingos, tai... 20. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 265, 270, 307 str. 1d.... 21. Pareiškimą patenkinti visiškai.... 22. Įvaikinti I. G. a.k( - ) ir E. G., a.k. ( - ) A. S., gimusią ( - ) a.k( - )... 23. Pripažinti I. G. ir E. G. A. S. ir E. S., gimusių ( - ) tėvais, o A. S. ir... 24. Pakeisti A. S., gimusiai ( - ) vardą ir pavardę ir laikyti, kad ji yra “G.... 25. Pakeisti E. S., gimusiai ( - ) vardą ir pavardę ir laikyti, kad ji yra “G.... 26. Per tris dienas nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos jo nuorašą... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...