Byla I-65-815/2009

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės, sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams L. G., advokatei Editai Ivanauskienei, atsakovo atstovei Indrei Rulevičiūtei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos krepšinio lygos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 16 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos krepšinio lygos skundą atsakovui Valstybinei lošimų priežiūros komisijai, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Olympic Casino Group Baltija“, dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr.N-217 buvo nutarta konstatuoti, kad 2008 m. gegužės 5 d., 18.45 valandą per Lietuvos televiziją transliuotų krepšinio rungtynių metu skaitmeniniuose reklaminiuose stenduose periodiškai pasirodydavo informacija su užrašu „CASINO OLYMPIC“, kuris panašus į UAB „Olympic Casino Group Baltija“ registruotą prekės ženklą, susietą su azartinių lošimų paslaugomis; tokios informacijos pateikimas laikytinas Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 dalyje numatyta draudžiama azartinių lošimų reklama.

5Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą Nr.N-217.

6Pareiškėjas nurodė, kad užrašas „CASINO OLYMPIC“ 2008 m. gegužės 5 d. Siemens arenoje, Vilniuje vykusių Lietuvos krepšinio lygos (toliau - ir LKL) rungtynių metu buvo eksponuojamas vadovaujantis 2007 m. rugsėjo 3 d. sutartimi Nr.238, sudaryta tarp pareiškėjo ir UAB „Olympic Casino Group Baltija“, pagal kurią ši bendrovė suteikė pareiškėjui paramą, o pareiškėjas įsipareigojo informuoti apie bendrovę kaip apie LKL rėmėją. Užrašas „CASINO OLYMPIC“ yra UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namų pavadinimas. Šio užrašo maketą, remiantis minėta sutartimi, pareiškėjui pateikė minėta bendrovė. Pareiškėjas savo iniciatyva ar savo interesais užrašo maketo neužsakė ir neturėjo tikslo reklamuoti UAB „Olympic Casino Group Baltija“ ar jos lošimo namus. Šiuo atveju dėl azartinių lošimų reklamos gali būti atsakinga tik UAB „Olympic Casino Group Baltija“. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai plečiamai išaiškino Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 dalyje nustatytą reklamos draudimą ir ignoravo toje pačioje normoje nurodytą tokio draudimo išimtį, leidžiančią reklamuoti lošimus organizuojančių bendrovių lošimo namų pavadinimą. Pareiškėjas nurodė, kad nors ginčijamu atsakovo nutarimu jam nepaskirtos konkrečios poveikio priemonės, tačiau konstatuotas jo padarytas Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 dalies pažeidimas. Su konstatuotu pažeidimu pareiškėjas nesutinka, pažeidimo konstatavimas turi įtakos pareiškėjo reputacijai, todėl jis turi teisę kreiptis į teismą.

7Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.

8Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas šiuo atveju skleidė azartinių lošimų reklamą, todėl taip pat yra atsakingas už padarytą Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 dalies pažeidimą. Atsakovas nurodė, kad Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 dalies esmė yra azartinių lošimų reklamos uždraudimas. Todėl šios normos pažeidimas būtų ir tuomet, jei būtų pateikiama leistina informacija (azartinius lošimus organizuojančių bendrovių, lošimo namų (kazino), bingo automatų salonų, totalizatoriaus ir lažybų punktų pavadinimai), tačiau ši leistina informacija būtų pateikiama tokiomis priemonėmis ir būdais, kurie skatintų asmenis tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis azartinių lošimų paslauga. Nagrinėjamu atveju krepšinio rungtynių metu skaitmeniniuose stenduose pateikta informacija (į lošimo namų (kazino) pavadinimą panašus užrašas „CASINO OLYMPIC“) patenka į Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 dalyje numatyto draudimo išimčių sąrašą, tačiau ši informacija buvo pateikta tokiu būdu, kuris atkreipia asmenų dėmesį ir skatina lošti azartinius lošimus. Toks informacijos pateikimas laikytinas draudžiama azartinių lošimų reklama. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjo ginčijamas nutarimas tiesiogiai pareiškėjui teisinių pasekmių nesukelia, nes nutarime nėra išreiškiama valia dėl poveikio priemonių taikymo. Teisinės pasekmės gali kilti tik pareiškėjo darbuotojui ir tik tuo atveju, jei teismas priims nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo su pareiškėjo skundu sutiko.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 16 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

12Teismas nurodė, kad atsakovas nei 2008 m. rugpjūčio 5 d. išvadoje Nr.IVL-461 „Dėl krepšinio rungtynių metu eksponuotos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ reklamos“, nei 2008 m. rugpjūčio 22 d. savo posėdžio protokole Nr.PR-29, nei ginčijamame nutarime nekonstatavo, kad būtent pareiškėjas padarė teisės pažeidimą. Taip pat minėtuose dokumentuose nėra jokių nuorodų taikyti kokias nors negatyvias poveikio priemones būtent pareiškėjui. Todėl pareiškėjo argumentai, kad jo teisės ir teisėti interesai yra pažeisti bei byloje ginčijamas nutarimas turi įtakos pareiškėjo reputacijai, yra visiškai nepagrįsti. Tai, kad ginčijamo nutarimo pagrindu surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pareiškėjo darbuotojui, nereiškia, jog yra kaip nors pažeidžiamos būtent pareiškėjo teisės. Teismas nurodė, kad jis sutinka su pareiškėjo argumentais, jog pareiškėjas nėra atsakingas už publikuotos informacijos atitikimą Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 dalies reikalavimams ir jog UAB „Olympic Casino Group Baltija“ priklausančių lošimo namų (kazino) pavadinimo „CASINO OLYMPIC“ eksponavimas šiuo atveju nelaikytinas draudžiama azartinių lošimų reklama, tačiau konstatavus, jog nėra duomenų, kad būtent pareiškėjas padarė teisės pažeidimą, bei nesant atsakovo dokumentuose jokių nuorodų taikyti kokias nors negatyvias poveikio priemones būtent pareiškėjui, konstatuotina, kad šie pareiškėjo argumentai nėra pagrindas tenkinti jo skundą.

13III.

14Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo jo skundą patenkinti.

15Pareiškėjas nurodo, kad byloje ginčijamu atsakovo nutarimu buvo konstatuotas pareiškėjo padarytas pažeidimas. Tai galima suprasti iš nutarimo teksto nuorodos apie pareiškėjo teisę skųsti šį nutarimą ir nurodymo nutarimo nuorašą įteikti pareiškėjui. Jeigu atsakovas nebūtų konstatavęs, jog pareiškėjas pažeidė įstatymą, jis nutarimo nuorašo pareiškėjui nebūtų siuntęs ir nebūtų pareiškėjo informavęs apie teisę pateikti skundą. Pareiškėjas nurodo, kad ginčijamu atsakovo nutarimu yra pažeidžiami teisėtų lūkesčių ir teisinio apibrėžtumo principai, o tai turi tiesioginės įtakos pareiškėjo teisėms ir elgesio modeliavimui ateityje. Be to, atsakovo nutarimu konstatavus pareiškėjo padarytą pažeidimą, buvo pakenkta pareiškėjo reputacijai, kuri pareiškėjui yra ypač svarbi atsižvelgiant į jo veiklos pobūdį bei būtinybę turėti rėmėjų. Todėl negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ginčijamas atsakovo nutarimas neturi įtakos pareiškėjui ir nepažeidžia pareiškėjo teisių bei teisėtų interesų. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą pareiškėjo generaliniam direktoriui. Protokolas generaliniam direktoriui surašytas ne kaip paprastam piliečiui, o kaip pareiškėjo vadovui. Toks protokolo surašymas pareiškėjo vadovui, kuris išimtinai atstovauja pareiškėją ir veikia jo vardu, yra iš esmės protokolo surašymas pareiškėjui. Be to, toks faktas akivaizdžiai formuoja neigiamą nuomonę apie pareiškėją ir daro žalą jo reputacijai. Pareiškėjas nurodo, kad pagal Civilinio kodekso 6.264 straipsnį, juridinis asmuo yra netiesiogiai atsakingas už savo darbuotojo neteisėtais veiksmais padarytą žalą. Todėl akivaizdu, kad patraukus pareiškėjo darbuotoją administracinėn atsakomybėn dėl veikų, nustatytų ginčijamame atsakovo nutarime, tai paveiktų ir pareiškėjo teises bei pareigas ateityje. Skųsdamas atsakovo nutarimą, pareiškėjas siekia apsiginti ir nuo galimų ieškinių dėl jo darbuotojo veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad analogiškoje byloje (dėl to paties fakto pagal tą patį nutarimą) trečiojo suinteresuoto asmens analogiškas skundas Vilniaus apygardos administracinio teismo buvo patenkintas (2008 m. gruodžio 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.I-4370-561/2008). Tuo tarpu šiuo atveju, esant tapačioms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, tos pačios instancijos teismas priėmė skirtingą sprendimą.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo rašytiniu prašymu prisideda prie pareiškėjo apeliacinio skundo ir prašo apeliacinį skundą tenkinti.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir prašo apeliacinį skundą atmesti.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Apeliacinis skundas atmestinas.

21Teisę kreiptis į administracinį teismą nustato Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardytos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-443-2005; Administracinių teismų praktika Nr. 7, p. 124-131).

22Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog nei Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarime Nr.N-217, nei 2008 m. rugpjūčio 22 d. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. rugpjūčio 22 d. posėdžio protokole nėra konstatuota, jog pareiškėja Lietuvos krepšinio lyga padarė teisės pažeidimą, taip pat minėtuose dokumentuose nėra jokių nurodymų taikyti kokias nors negatyvias poveikio priemones Lietuvos krepšinio lygos atžvilgiu.

23Todėl teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo nustatytas faktines bylos aplinkybes, konstatuoja, kad skundžiamas atsakovo nutarimas pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų nepažeidė ir negalėjo pažeisti (nes nedaro jokios tiesioginės įtakos pareiškėjo teisėms ar teisėtiems interesams).

24Pareiškėjo apeliacinio skundo argumentas, jog, priėmus skundžiamą nutarimą, buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Lietuvos krepšinio lygos generaliniam direktoriui dėl Azartinių lošimų įstatymo pažeidimo, nėra pagrindas konstatuoti, jog skundžiamas nutarimas susijęs su pareiškėjo teisėmis ar teisėtais interesais.

25Ginčijamas nutarimas yra atsakovo, kaip viešojo administravimo subjekto, atliktas veiksmas, vykdant jam pavestas funkcijas, kuriuo buvo atliktas faktinių aplinkybių ir jų teisinio vertinimo konstatavimas, sudarantis pagrindą viešojo administravimo subjektui priimti atitinkamą sprendimą, t. y. šis nutarimas yra sudėtinė viešojo administravimo subjekto priimamo sprendimo dalis, kuri pati savaime nesukuria, nepanaikina ar nepakeičia atitinkamo teisinio santykio subjektų teisų ir pareigų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-1336/2009).

26Iš Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. rugpjūčio 22 d. posėdžio protokolo Nr.PR-29 matyti, kad šio posėdžio metu buvo priimtas skundžiamas nutarimas taip pat buvo pavesta Priežiūros komisijos administracijai už nustatytus Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 dalies pažeidimus UAB „Olimpic Casino Group Baltija“ vadovui S. P. ir Lietuvos krepšinio lygos direktoriui L. G. surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolus (b.l. 133-134).

27Taigi ginčijamu nutarimu, kuris, kaip jau buvo minėta, nedaro tiesioginio poveikio pareiškėjo teisėms, pareigoms ar teisėtiems interesams, atsakovas tik konstatavo Azartinių lošimų įstatymo pažeidimą ir pavedė Priežiūros komisijos administracijai surašyti pareiškėjo vadovui administracinio teisės pažeidimo protokolą. Toks atsakovo nutarimas yra vada pradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo procesą reguliuoja Administracinių teisės pažeidimų kodeksas. Šio kodekso normos taip pat užtikrina procese dalyvaujančių asmenų teisių įgyvendinimo bei apsaugos mechanizmą. Todėl kitos teisenos tvarka negali būti revizuojamas administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos pradėjimo ar jo inicijavimo teisėtumas bei pagrįstumas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr.A502-884/2008; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-1336/2009).

28Darytina išvada, kad organų, atsakingų už administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymą, sprendimai, priimti sprendžiant klausimus, susijusius su patraukimu administracinėn atsakomybėn, turėtų būti peržiūrimi, t. y. įvertinamas jų teisėtumas ir pagrįstumas, vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodekse įtvirtintomis procesinėmis teisės normomis, o ne Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka, kuria, pagal šio įstatymo 3 straipsnį, sprendžiami ginčai dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-912-2004; Administracinių teismų praktika Nr. 6, p. 217-224).

29Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino, jog atsakovo 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr.N-217 nepažeidė pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų, ir pagrįstai skundą atmetė kaip nepagrįstą.

30Be to, pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo motyvuojamoje dalyje nurodė, jog 2008 m. gegužės 5 d. LKL rungtynių metu Siemens arenoje UAB „Olympic Casino Group Baltija“ priklausančių lošimo namų pavadinimo „CASINO OLYMPIC“ eksponavimas nelaikytinas draudžiama azartinių lošimų reklama.

31Būtent dėl šio fakto Lietuvos krepšinio lygos generaliniam direktoriui L. G. ir UAB „Olympic Casino Group Baltija“ generaliniam direktoriui S. P. buvo surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai (b.l. 135-136, 139-141). Atsižvelgiant į tai, kad klausimai, susiję su minėtų asmenų patraukimu administracinėn atsakomybėn, šioje byloje negali būti nagrinėjami, pirmosios instancijos teismo motyvai dėl Azartinių lošimų įstatymo nuostatų pažeidimo, išdėstyti skundžiamame sprendime, pripažįstami nepagrįstais ir neturinčiais jokios prejudicinės galios.

32Nors dalis pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytų motyvų yra pripažinti nepagrįstais, tačiau pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai išsprendė bylą, todėl, atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

33Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu... 5. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir... 6. Pareiškėjas nurodė, kad užrašas „CASINO OLYMPIC“ 2008 m. gegužės 5... 7. Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.... 8. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas šiuo atveju skleidė azartinių lošimų... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo su pareiškėjo skundu sutiko.... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 16 d. sprendimu... 12. Teismas nurodė, kad atsakovas nei 2008 m. rugpjūčio 5 d. išvadoje... 13. III.... 14. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 15. Pareiškėjas nurodo, kad byloje ginčijamu atsakovo nutarimu buvo konstatuotas... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo rašytiniu prašymu prisideda prie pareiškėjo... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas sutinka su pirmosios instancijos... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Apeliacinis skundas atmestinas.... 21. Teisę kreiptis į administracinį teismą nustato Administracinių bylų... 22. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog nei Valstybinės... 23. Todėl teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo nustatytas... 24. Pareiškėjo apeliacinio skundo argumentas, jog, priėmus skundžiamą... 25. Ginčijamas nutarimas yra atsakovo, kaip viešojo administravimo subjekto,... 26. Iš Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. rugpjūčio 22 d.... 27. Taigi ginčijamu nutarimu, kuris, kaip jau buvo minėta, nedaro tiesioginio... 28. Darytina išvada, kad organų, atsakingų už administracinių teisės... 29. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino, jog atsakovo 2008 m.... 30. Be to, pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo motyvuojamoje dalyje... 31. Būtent dėl šio fakto Lietuvos krepšinio lygos generaliniam direktoriui 32. Nors dalis pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytų motyvų yra... 33. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 16 d. sprendimą... 35. Nutartis neskundžiama....