Byla Ik-3741-437/2011
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Liudos Arlauskienės, Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui I. U. R. K., atsakovės atstovui advokatui Virgilijui Kaupui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo A. Y. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos ambasadai Egipto Arabų Respublikoje dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjas A. Y. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos ambasados Egipto Arabų Respublikoje 2011-08-11 sprendimą Nr. 44, įpareigoti atsakovę jam išduoti vizą atvykimui į Lietuvą studijų tikslais (b.l. 44-49). Paaiškina, kad pareiškėjas yra Pakistano studentas ir nori studijuoti Lietuvoje, šiam tikslui jo išsilavinimo dokumentai buvo reikiama tvarka įvertinti Lietuvos Respublikos studijų kokybės vertinimo centre. Pareiškėjas buvo priimtas į M. Romerio universitetą, iš anksto sumokėjo už vienerių metų studijas, įsigijo vienerių metų medicininį draudimą buvimo Lietuvoje laikotarpiui ir kreipėsi dėl vizos gavimo. Pareiškėjo prašymas jam išduoti vizą atmestas tuo pagrindu, kad informacija, pateikta dėl planuojamo buvimo šalyje tikslo ir sąlygų buvo nepatikima ir nebuvo galima įvertinti pareiškėjo ketinimų palikti valstybių narių teritoriją prieš pasibaigiant vizos galiojimui. Pareiškėjas vertina, kad toks sprendimas dėl jo ketinamo buvimo Lietuvoje tikslo yra nepagrįstas. Teigia, kad pareiškėjo planuojamo buvimo Lietuvoje tikslas yra aiškus, jis išleido nemažai laiko ir pinigų, legalizuodamas savo išsilavinimo dokumentus, nes Pakistane nėra Lietuvos ambasados, ir legalizuoti juos teko Vilniuje, tuomet pareiškėjas kreipėsi dėl savo išsilavinimo įvertinimo ir ilgai laukė sprendimo. Mano, kad institucija elgėsi neapdairiai. Tvirtina, kad atsakovės teiginys, jog pareiškėjas neišvyks iš valstybės narės teritorijos, neatitinka tikrovės ir faktų. Teigia, kad institucija atsisakė priimti iš pareiškėjo vizos mokestį, kadangi buvo apsisprendusi jo prašymo dėl vizos išdavimo netenkinti. Tvirtina, kad nepatenkinus pareiškėjo prašymo, jis praras vienerius metus, kuriuos galėtų skirti išsilavinimui, nes į kitą universitetą stoti bus per vėlu. Akcentuoja, kad jis gavo laišką iš universiteto, kuriame rašoma, kad jis bus priimtas mokytis su sąlyga, jeigu atvyks į Vilnių iki 2011-11-15.

3Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu skundą palaikė. Paaiškino, kad pareiškėjas pirmą kartą skrido lėktuvu ir atskridęs į Kairą jautėsi lyg apkurtęs, buvo labai sutrikęs ir jam buvo sunku suprasti ambasados darbuotojo akcentą.

4Atsakovė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija atsiliepime pareiškėjo skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 56-60). Paaiškina, kad pareiškėjas, siekdamas realizuoti teisę mokytis M. Romerio universitete ir laikinai gyventi Lietuvoje, jis kreipėsi į Lietuvos ambasadą Egipto Arabų Respublikoje dėl Lietuvos Respublikos vizos gavimo, tačiau atsakovė priėmė sprendimą atsisakyti išduoti vizą motyvuojant, kad pareiškėjo pateikta informacija dėl planuojamo buvimo šalyje tikslo ir sąlygų yra nepatikima, negalima buvo įvertinti pareiškėjo ketinimų palikti Šengeno valstybių narių teritoriją prieš pasibaigiant vizos galiojimui. Atsakovė tvirtina, kad pareiškėjas neatskleidžia bylos faktinių aplinkybių.

52011-08-09 pareiškėjas Lietuvos ambasadai Egipto Arabų Respublikoje pateikė prašymą išduoti nacionalinę vizą. Kartu pareiškėjas pateikė 2011-06-10 M. Romerio universiteto prašymą išduoti nacionalinę daugkartinę vizą (D), paso kopiją, J. R. įsipareigojimą padengti visas su pareiškėjo studijomis susijusias išlaidas, sveikatos draudimo polisą ir kelionės bilieto išklotinę.

62011-08-09 priimant pareiškėjo dokumentus dėl Lietuvos vizos gavimo ambasadoje konsulinis pareigūnas atliko asmeninį interviu (pokalbį) su pareiškėju, kurio metu pareiškėjas beveik nekalbėjo angliškai, jam bendrauti anglų kalba padėjo jo atsivestas atstovas. Pareiškėjas negalėjo paaiškinti, kodėl pasirinko studijas Lietuvoje, kokius dalykus ketina studijuoti, negalėjo pasakyti, kur yra Lietuva. Pateikto skrydžio bilieto galutinė stotelė nurodyta Frankfurtas. Paklaustas, kodėl ten vyksta, o ne į Lietuvą, atsakė, jog Frankfurte gyvena jo dėdė, todėl jis ketina kurį laiką pabūti Vokietijoje, negalėjo paaiškinti, kaip vėliau ketina patekti į Lietuvą. Iš pokalbio su pareiškėju ir jo pateiktų dokumentų nebuvo galima įsitikinti nurodyto vykimo į Lietuvą tikslo pagrįstumu, visos konsulinio pareigūno aiškintos aplinkybės sukėlė rimtų įtarimų, kad tikrieji užsieniečio kelionės tikslai gali būti visai kitokie, nei oficialiai deklaruojama.

72011-08-09 Lietuvos Respublikos ambasada Egipte elektroninių ryšio priemonių pagalba kreipėsi konsultacijos į Lietuvos Respublikos specialiąsias tarnybas dėl vizos išdavimo pareiškėjui.

82011-08-11 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Lietuvos Respublikos ambasadai Egipto Arabų Respublikoje Konsulinių procedūrų valdymo sistemoje (KPVS) elektroninių ryšio priemonių pagalba pateikė neigiamą išvadą dėl Lietuvos vizos išdavimo pareiškėjui ir rekomendavo pareiškėjui vizos neišduoti.

92011-08-11 Lietuvos Respublikos ambasados Egipto Arabų Respublikoje konsulinis pareigūnas G. J., įvertinęs pareiškėjo pateiktus dokumentus, pokalbio metu gautą informaciją bei VSD konsultaciją, priėmė sprendimą atsisakyti išduoti vizą, nurodant tokio sprendimo pagrindą - „norėdamas gauti vizą, atsisakė pateikti būtiną informaciją apie vykimo tikslą ir sąlygas, turimas pragyvenimo lėšas buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu arba pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis“, „VSD nerekomenduoja išduoti vizos užsieniečiui - neigiama rekomendacija KPVS“.

102011-08-11 Lietuvos Respublikos ambasadoje Egipto Arabų Respublikoje pareiškėjui pasirašytinai buvo įteiktas pranešimas atsisakyti išduoti vizą, jam buvo paaiškinta šio sprendimo apskundimo tvarka.

11Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimus, taip pat Lietuvos Respublikos vizų išdavimą užsieniečiams, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, šio įstatymo priede nurodyti įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, kiti nacionalinės teisės ir tarptautinės teisės aktai. Nagrinėjant pareiškėjo prašymą buvo taikytos šios teisės normos:

12Pagal Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 6 str. 1 d. atvykimui į Lietuvos Respubliką ir buvimui jos teritorijoje užsienietis privalo turėti galiojantį kelionės dokumentą, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė nenustato kitaip. Užsienietis privalo pateikti galiojantį kelionės dokumentą pasienio kontrolės punkte (6 str. 2 d.). Kelionės dokumentas - tai užsienio valstybės piliečio pasas ar jį atitinkantis dokumentas, skirtas vykti į užsienio valstybę bei pripažintas Lietuvos Respublikoje (Įstatymo 2 str. 10 d.). Tvarką, reglamentuojančią užsieniečių galiojančių kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką pripažinimą, nustato ir šių dokumentų sąrašą tvirtina užsienio reikalų ministras kartu su vidaus reikalų ministru (6 str. 3 d.).

13Pagal Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 str. l d. užsieniečiai, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, atvykimui į Lietuvos Respubliką ir buvimui joje, kirsdami išorines Europos Sąjungos sienas, privalo turėti vizas. Viza - tai į užsieniečio kelionės dokumentą įklijuojamas įklijos formos leidimas, leidžiantis atvykti į Lietuvos Respubliką, būti joje ar vykti tranzitu (2 str. 33 d.).

14Įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (12 str.) nustato dviejų rūšių vizas: 1) Šengeno vizą, 2) nacionalinę vizą. Užsienietis, turintis nacionalinę D vizą, gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje ilgiau kaip 3 mėnesius (17 str. 1 d.).

15Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 19 straipsnis nustato atsisakymo išduoti vizą pagrindus. Čia nurodytas ir tas pagrindas, kuriuo buvo atsisakyta išduoti vizą pareiškėjui, t.y. viza atsisakoma išduoti užsieniečiui, jeigu norėdamas gauti vizą, jis atsisakė pateikti būtiną informaciją apie vykimo tikslą ir sąlygas, turimas pragyvenimo lėšas buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu arba pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis (19 str. 2 punktas).

16Užsieniečiai dokumentus vizai gauti paprastai pateikia Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, o VRM ministro kartu su URM ministru nustatytais atvejais taip pat gali pateikti pasienio kontrolės poste, VRM ministro įgaliotose institucijose arba Užsienio reikalų ministerijoje (Įstatymo 21 str. 1 d.). Sprendimus dėl visų rūšių vizų išdavimo ar atsisakymo jas išduoti, visų rūšių vizų panaikinimo priima Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, o įstatymo nustatytais atvejais sprendimus dėl atskirų rūšių vizų išdavimo (ar atsisakymo išduoti) priima taip pat kitos institucijos (Įstatymo 21 str. 3d. 2 p.). Užsienietis dokumentus vizai gauti gali pateikti pats, per įgaliotą atstovą, taip pat per kelionių organizatorius ar kelionių agentūras, akredituotas pagal Bendrųjų konsulinių instrukcijų reikalavimus (Įstatymo 21 str. 8 d.).

17Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro bei užsienio reikalų ministro 2009-03-17 įsakymu Nr.lV-109/V-51 patvirtintas Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo bei panaikinimo, konsultavimosi, kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų akreditavimo ir kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinimo tvarkos aprašas reglamentuoja ir dokumentų vizai gauti pateikimą, nagrinėjimą ir sprendimo dėl atsisakymo išduoti vizą priėmimą, konsultavimąsi dėl vizų. Pagal Aprašo 4 punktą dokumentus vizai gauti priima ir nagrinėja įgalioti vizų tarnybų valstybės tarnautojai, jie sprendžia ir klausimus, susijusius su vizos išdavimu, atsisakymu išduoti vizą. Pažymi, kad pagal Aprašo 9 punkto 2 dalį įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas, norėdamas įsitikinti užsieniečio patikimumu, gali pareikalauti, kad užsienietis dokumentus pateiktų asmeniškai.

18Aprašo X skyriuje nustatyta vizų tarnybos (mūsų nagrinėjamu atveju - LR ambasados Egipte) konsultavimosi dėl vizos išdavimo tvarka. Vadovaudamasis Aprašu ambasados Egipte konsulinis pareigūnas, kaip įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas, elektroninių paklausimų forma dėl vizų išdavimo kreipiasi į Lietuvos Respublikos migracijos departamentą. Migracijos departamentas apraše nustatytais atvejais ir tvarka konsultuojasi su Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) bei Valstybės saugumo departamentu, kurie patikrina duomenis apie užsienietį ir pagal kompetenciją įvertina turimą informaciją.

19Nagrinėjant prašymus išduoti Lietuvos Respublikos vizas taikomas ir Europos Parlamento ir Tarybos 2009-07-13 Reglamentas (EB) Nr.810/2009 Vizų kodeksas. Čia tarp prašymų nagrinėjimo pagrindinių kriterijų nurodyta ir tai, kad diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga prisiima visą atsakomybę vertindamos imigracijos pavojų. Prašymų nagrinėjimo tikslas - nustatyti tuos pareiškėjus, kurie, remdamiesi su turizmu, verslo reikalais, mokslu, darbu ar šeimos lankymu susijusiomis priežastimis, siekia imigruoti į Šengeno valstybes nares ir juose įsikurti. Todėl reikia ypatingo budrumo bendraujant su „rizikos grupėms“ priklausančiais asmenimis, bedarbiais, neturinčiais nuolatinių pajamų ir t.t. Tuo pačiu tikslu svarbiausias dėmesys kreipiamas į asmeninį pokalbį su pareiškėju, siekiant nustatyti jo kelionės paskirtį, jei kyla abejonių dėl pateiktų ir patvirtintų dokumentų autentiškumo, įskaitant abejonę dėl jų turinio teisingumo, arba pokalbio metu gautos informacijos patikimumo, diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga vizos neišduoda.

20Atsakovė tvirtina, kad pareiškėjui buvo pagrįstai atsisakyta išduoti vizą įvažiuoti į Lietuvos Respubliką. URM konsulinis pareigūnas tinkamai atliko teisės aktais nustatytas pareigas priimant pareiškėjo dokumentus bei sprendimą atsisakyti išduoti vizą.

21Teisinis reglamentavimas, nustatantis Lietuvos Respublikos ir Šengeno vizų išdavimą, numato, kad priimdamas arba jau priėmęs dokumentus, ambasados darbuotojas kaip įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas turi organizuoti pokalbį su užsieniečiu, kurio tikslas yra įsitikinti užsieniečio sąžiningumu ir jo nurodomo vykimo į Lietuvos Respubliką tikslo pagrįstumu ir teisėtumu. Per pokalbį konsulinis pareigūnas išsiaiškina: koks užsieniečio teisinis statusas valstybėje, kurioje jis prašo išduoti vizą, ar užsienietį ir jį į Lietuvos Respubliką kviečiantį asmenį sieja realūs tarpusavio ryšiai, koks jų pobūdis ir trukmė, ar nėra kitų aplinkybių, keliančių abejonių dėl užsieniečio apsilankymo Lietuvos Respublikoje tikslo ir sąžiningumo. Jei užsienietis nepateikia išsamių atsakymų į pokalbio metu užduodamus klausimus arba yra rimtas pagrindas manyti, kad atsakydamas į klausimus užsienietis pateikia melagingą informaciją, konsulinis pareigūnas privalo į tai atsižvelgti priimant sprendimą dėl vizos išdavimo. Nustatęs atsisakymo išduoti vizą pagrindus, taip pat, kai užsienietis neatitinka vizos išdavimo sąlygų, konsulinis pareigūnas kaip įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas turi priimti sprendimą atsisakyti išduoti vizą.

22Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktai įpareigoja Lietuvos Respublikos URM ir jos konsulinius pareigūnus priimant sprendimą dėl vizos išdavimo įvertinti visą galimą riziką dėl migracijos pavojaus. Tuo tikslu konsuliniai pareigūnai naudojasi visomis prieinamomis priemonėmis nustatyti aplinkybes, keliančias abejonių dėl užsieniečio apsilankymo Lietuvoje tikslo ir sąžiningumo. Konsulinių darbuotojų pareiga atlikti teisės aktuose nustatytas užsieniečio prašymo išduoti vizą nagrinėjimo procedūras, o šių procedūrų išdavoje kilus abejonėms dėl pateiktų dokumentų turinio teisingumo bei pokalbio metu gautos informacijos patikimumo priimti sprendimą vizos neišduoti. Atsakovė tvirtina, kad URM konsulinis pareigūnas tinkamai taikė Vizų kodekso, Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo, VRM bei URM ministrų 2009-03-17 įsakymu Nr.lV-109/V-51 patvirtinto Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo bei panaikinimo, konsultavimosi, kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų akreditavimo ir kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinimo tvarkos aprašo normas, tinkamai pasinaudojo numatytomis galimybėmis atlikti konsultavimąsi dėl vizos išdavimo su Lietuvos Respublikos specialiosiomis tarnybomis. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu pareiškėjo skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą atsakovės atsiliepime išdėstytais motyvais.

23Skundas netenkintinas.

24M. Romerio rektorius 2011-06-07 priėmė įsakymą Nr. 2ISP-107 „Dėl užsienio šalių piliečių priėmimo į Mykolo Romerio universiteto socialinės politikos fakultetą“, kuriuo pareiškėją A. Y. priėmė į M. Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto socialinio darbo programos anglų kalba bakalauro nuolatinių nefinansuojamų studijų pirmą kursą (b.l. 25).

25M. Romerio universitetas 2011-06-10 raštu Nr. 11 TRS-87 kreipėsi į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, prašydamas pareiškėjui, Pakistano Islamo Respublikos piliečiui išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje nuo 2011-09-01 iki 2012-08-31 (b.l. 26).

26M. Romerio universitetas išdavė 2011-06-14 pažymą Nr. ( - ), adresuotą Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kurioje patvirtinama, kad A. Y. priimtas studijuoti į dienines nuosekliąsias studijas Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto socialinio darbo programos anglų kalba bakalauro nuolatinių valstybės nefinansuojamų studijų pirmą kursą, taip pat rašoma, kad šis asmuo bus apgyvendintas „Studentų namuose“, ( - ), Vilniuje iki 2012-08-31 ir kad universitetas sutinka, jog studentas deklaruotų gyvenamąją vietą šiuo adresu (b.l. 24).

27Studijų kokybės vertinimo centro 2011-06-02 pažyma Nr. 3-12-146 „Dėl kvalifikacijos įvertinimo“ patvirtina, kad pareiškėjo kvalifikacija įvertinta kaip lygiavertė vidurinio mokslo kvalifikacijai, teikiamai Lietuvos Respublikoje (b.l. 27).

28LR švietimo ir mokslo ministerija 2011-07-01 priėmė įsakymą Nr. V-1188 „Dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo“, kuriuo pripažino, kad pareiškėjo Pandžabo techninio išsilavinimo taryboje Lahorėje (Pakistano Islamo Respublika) 2009 metais įgytas išsilavinimas atitinka išsilavinimą, įgyjamą Lietuvos Respublikoje (b.l. 28).

29Pareiškėjas 2011-08-09 kreipėsi į Lietuvos ambasadą Egipto Arabų Respublikoje su prašymu išduoti nacionalinę vizą (b.l. 61-63). Kelionės tikslu nurodė studijas. Iš minėto prašymo matyti, kad kartu su prašymu pareiškėjas pateikė paso kopiją, patvirtinimą apie tai, kad turi lėšų pragyvenimui, draudimo dokumentą, kelionės bilietą. Prašymo 23 grafoje nurodoma, kad pirmiausia atvykstama į Frankfurtą. Ant šio pareiškėjo prašymo konsulinis darbuotojas ranka įrašė, kad pareiškėjas visiškai nekalba angliškai, nežino, ką studijuos, kad pareiškėjo dėdė gyvena Frankfurte, o skrydis rezervuotas tik iki Frankfurto.

302011-08-11 Lietuvos Respublikos ambasados Egipto Arabų Respublikoje konsulinis pareigūnas G. J. priėmė sprendimą pareiškėjui atsisakyti išduoti vizą (b.l. 64-65). Šiame pareiškėjo skundžiamame akte nurodytos tokios atsisakymo priežastys: „norėdamas gauti vizą, atsisakė pateikti būtiną informaciją apie vykimo tikslą ir sąlygas, turimas pragyvenimo lėšas buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu arba pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis“, „VSD nerekomenduoja išduoti vizos užsieniečiui - neigiama rekomendacija KPVS“.

31Lietuvos Respublikos ambasados Kaire pranešime pareiškėjui rašoma, kad vizą atsisakyta išduoti, o sprendimas grindžiamas tuo, kad informacija, kuri buvo pateikta siekiant pagrįsti numatomo buvimo tikslus ir sąlygas, yra nepatikima ir nebuvo galima nustatyti, kada pareiškėjas ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki vizos galiojimo laikotarpio pabaigos (b.l. 30-31).

32Iš atsakovės tvirtinimo, konsulinio darbuotojo įrašų ant pareiškėjo prašymo matyti, kad pareiškėjas dalyvavo pokalbyje su Lietuvos Respublikos ambasados Egipto Arabų Respublikoje konsuliniu pareigūnu. Šią aplinkybę teismo posėdžio metu patvirtino ir pareiškėjo atstovas. Atsakovė tvirtina, kad Lietuvos Respublikos ambasada Egipte elektroninių ryšio priemonių pagalba kreipėsi konsultacijos į Lietuvos Respublikos specialiąsias tarnybas dėl vizos išdavimo pareiškėjui. Šią aplinkybę įrodo teismo posėdžio metu atsakovės atstovo teismui susipažinimui pateikta riboto naudojimo medžiaga. Tokiu būdu, konstatuotina, kad Respublikos ambasados Egipto Arabų Respublikoje konsulinis pareigūnas neigiamą pareiškėjui sprendimą priėmė įvertinęs pareiškėjo pateiktus dokumentus, pokalbio metu gautą informaciją bei konsultacijų su Lietuvos specialiosiomis tarnybomis metu gautą informaciją ir jų rekomendaciją.

33Pagal LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 str. l d. užsieniečiai, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, atvykimui į Lietuvos Respubliką ir buvimui joje, kirsdami išorines Europos Sąjungos sienas, privalo turėti vizas. LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 19 str. 2 p. nustatyta, kad vizą užsieniečiui atsisakoma išduoti, jeigu jis atsisakė pateikti būtiną informaciją apie vykimo tikslą ir sąlygas, turimas pragyvenimo lėšas buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu arba pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis.

34Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro bei užsienio reikalų ministro 2009-03-17 įsakymu Nr.lV-109/V-51 patvirtintos Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo bei panaikinimo, konsultavimosi, kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų akreditavimo ir kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) X skyriuje, pavadintame „Konsultavimasis dėl vizų išdavimo“ nustatyta vizų tarnybos konsultavimosi dėl vizos išdavimo tvarka. Iš byloje apžiūrėto riboto naudojimo dokumento matyti, kad šia tvarka Lietuvos Respublikos ambasados Egipte konsulinis pareigūnas pasinaudojo. Elektroninio ryšio priemonėmis gauta išvada. Valstybės saugumo departamentas išduoti pareiškėjui vizos nerekomendavo.

35Konsulinis pareigūnas, atlikęs konsultavimosi procedūrą, gavęs Valstybės saugumo departamento konsultaciją, išklausęs pareiškėją interviu metu, susipažinęs su jo pateiktais dokumentais, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Pažymėtina, kad pareiškėjas priimtas į M. Romerio universitetą pasirinktą discipliną studijuoti anglų kalba. Konsulinis pareigūnas interviu su pareiškėju metu įsitikino, kad pareiškėjas visiškai nekalba angliškai, taip pat įsitikino, kad pareiškėjas nežino, ką jis studijuos universitete, be to, konsulinis pareigūnas nustatė, kad pareiškėjas turi lėktuvo bilietą tik iki Frankfurto. Nėra aišku, kaip vėliau pareiškėjas ketino patekti į Lietuvą ir kada ketino iš jos išvykti. Pareiškėjas deklaravo, kad jo atvykimo į Lietuvą tikslas yra mokslas. Pareiškėjui vizą atsisakyta išduoti konsuliniam pareigūnui įtarus, kad jo atvykimo į Lietuvą tikslai yra visai kitokie, nei oficialiai deklaruoti. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas visiškai nekalba angliškai, nors ketina studijuoti būtent anglų kalba. Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu tvirtino, kad pareiškėjas vizos gavimo tikslu pirmą kartą skrido lėktuvu ir atskridęs į Kairą jautėsi lyg apkurtęs, buvo labai sutrikęs ir jam buvo sunku suprasti ambasados darbuotojo akcentą. Pažymėtina, kad pareiškėjas skunde tokių argumentų nenaudojo, jais tikėti nėra pagrindo. Byloje nefiksuota, kad apie tai pareiškėjas būtų sakęs konsuliniam pareigūnui. Akivaizdu, kad nemokėdamas anglų kalbos, pareiškėjas negalėtų studijuoti. Pažymėtina, kad Valstybės saugumo departamentas pareiškėjui išduoti vizos nerekomendavo. Teismas, susipažinęs su įslaptintais dokumentais, įvertinęs byloje esančių įrodymų visetą, pareiškėjo skundą atmeta pilnai. Nustačius, kad skundžiamas aktas teisėtas, kaip išvestinis atmetamas ir pareiškėjo reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

36Pažymėtina, kad skundo argumentas dėl to, kad pareiškėjas turėjo išlaidų teismo sprendimui įtakos neturi.

37Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d.,

Nutarė

38Pareiškėjo A. Y. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

39Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas A. Y. su skundu kreipėsi į Vilniaus... 3. Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu skundą palaikė. Paaiškino, kad... 4. Atsakovė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija atsiliepime... 5. 2011-08-09 pareiškėjas Lietuvos ambasadai Egipto Arabų Respublikoje pateikė... 6. 2011-08-09 priimant pareiškėjo dokumentus dėl Lietuvos vizos gavimo... 7. 2011-08-09 Lietuvos Respublikos ambasada Egipte elektroninių ryšio priemonių... 8. 2011-08-11 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Lietuvos... 9. 2011-08-11 Lietuvos Respublikos ambasados Egipto Arabų Respublikoje konsulinis... 10. 2011-08-11 Lietuvos Respublikos ambasadoje Egipto Arabų Respublikoje... 11. Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimus, taip pat... 12. Pagal Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 6 str. 1 d.... 13. Pagal Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 str. l d.... 14. Įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (12 str.) nustato... 15. Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 19 straipsnis nustato... 16. Užsieniečiai dokumentus vizai gauti paprastai pateikia Lietuvos Respublikos... 17. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro bei užsienio reikalų ministro... 18. Aprašo X skyriuje nustatyta vizų tarnybos (mūsų nagrinėjamu atveju - LR... 19. Nagrinėjant prašymus išduoti Lietuvos Respublikos vizas taikomas ir Europos... 20. Atsakovė tvirtina, kad pareiškėjui buvo pagrįstai atsisakyta išduoti vizą... 21. Teisinis reglamentavimas, nustatantis Lietuvos Respublikos ir Šengeno vizų... 22. Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktai įpareigoja Lietuvos... 23. Skundas netenkintinas.... 24. M. Romerio rektorius 2011-06-07 priėmė įsakymą Nr. 2ISP-107 „Dėl... 25. M. Romerio universitetas 2011-06-10 raštu Nr. 11 TRS-87 kreipėsi į... 26. M. Romerio universitetas išdavė 2011-06-14 pažymą Nr. 27. Studijų kokybės vertinimo centro 2011-06-02 pažyma Nr. 3-12-146 „Dėl... 28. LR švietimo ir mokslo ministerija 2011-07-01 priėmė įsakymą Nr. V-1188... 29. Pareiškėjas 2011-08-09 kreipėsi į Lietuvos ambasadą Egipto Arabų... 30. 2011-08-11 Lietuvos Respublikos ambasados Egipto Arabų Respublikoje konsulinis... 31. Lietuvos Respublikos ambasados Kaire pranešime pareiškėjui rašoma, kad... 32. Iš atsakovės tvirtinimo, konsulinio darbuotojo įrašų ant pareiškėjo... 33. Pagal LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 str. l d.... 34. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro bei užsienio reikalų ministro... 35. Konsulinis pareigūnas, atlikęs konsultavimosi procedūrą, gavęs Valstybės... 36. Pažymėtina, kad skundo argumentas dėl to, kad pareiškėjas turėjo... 37. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR administracinių... 38. Pareiškėjo A. Y. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 39. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...