Byla e2-26-308/2015
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui S. Č., tretiesiems asmenims -Varėnos rajono savivaldybės administracijai ir S. Č

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas, sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei, dalyvaujant ieškovo- Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Daivai Gvildienei, atsakovo atstovei advokatei Nijolei Raulušaitienei viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui S. Č., tretiesiems asmenims -Varėnos rajono savivaldybės administracijai ir S. Č.

Nustatė

2Ieškovas- Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius pateiktu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą S. Č. a. k. ( - ), per 3 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti savavališkai pastatytas, pertvarkytas gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ) ( - ) dalis ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys – įpareigoti S. Č. mokėti 100 Lt (29 EUR) baudą į Inspekcijos sąskaitą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

3Nurodo, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau - Alytaus skyrius) 2013-09-24 „Karštąja linija“ gavo pranešimą apie ( - ) galimai savavališkai vykdomą statybą.

4Inspekcijos vyriausiasis specialistas atliko patikrinimą ir 2013-10-02 surašė statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktą, kuriame nurodė, kad statytojas S. Č. (toliau - Atsakovas) be statybą leidžiančio dokumento rekonstruoja gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )) (toliau - Gyvenamasis namas) žemės sklype (unikalus Nr. ( - )) ( - ) (toliau - Žemės sklypas). Pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso atsakovo sutuoktinei S. Č., o gyvenamasis namas nuosavybės teise priklauso atsakovui. Rekonstrukcijos darbai pradėti 2013 m. rugpjūčio 6 d., darbai nebaigti.

5Atsakovas 2013 m. spalio 1 d. pateikė Inspekcijos Alytaus skyriui paaiškinimą, kuriame paaiškino, kad 2013 m. rugpjūčio 6 d. pradėjo rekonstruoti gyvenamąjį namą. Atsakovo teigimu jis ketino kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administraciją dėl rekonstrukcijos projekto, bet prasidėjo liūtis, todėl tęsė darbus ir neturėjo laiko susitvarkyti reikiamus dokumentus.

6Inspekcijos Alytaus skyriaus Vyriausiasis specialistas, nustatęs savavališkos statybos faktą, vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 straipsniu, 2013 m. spalio 4 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SS A-10-131004-00057-(14.12) (toliau - Savavališkos statybos aktas), kuriame konstatavo, kad atsakovas savavališkai, neturėdamas statybą leidžiančio dokumento, rekonstruoja gyvenamąjį namą. Gyvenamasis namas patenka į paviršinio vandens telkinio apsaugos zoną - Merkio ichtiologinį draustinį. Pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašą gyvenamasis namas 129,96 m2 užstatymo ploto, 99,66 m2 bendrojo ploto. Atlikti šie statybos darbai: pagrindiniame fasade pristatytas 8,23 m ilgio, 3,03 m pločio, 5,95 m aukščio nuo žemės paviršiaus priestatas. Esamo gyvenamojo namo aukštis nuo žemės paviršiaus iki kraigo viršaus - 6,75 m. Priestatas medinio karkaso, apkalamas medžio drožlių plokštėmis. Priestatas dviejų aukštų, stogas vienšlaitis, dengtas šiferiu. Durų, langų, grindų, lubų nėra. Mažesnio priestato ilgis 4,23 m, plotis - 3,01 m, aukštis nuo žemės paviršiaus aukštesnėje dalyje - 3,36 m, žemesnėje - 2,94 m, stogas vienšlaitis, dengtas šiferiu, durų, langų, grindų nėra, sienos apkaltos medžio drožlių plokštėmis. Priestatų pamatai betoniniai monolitiniai. Patikrinimo metu statybos darbai nebuvo vykdomi. Statinio statybos rūšis - rekonstravimas. Statinio kategorija - neypatingas statinys. Savavališkos statybos akte nurodytas reikalavimas nevykdyti statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką.

7Inspekcijos Alytaus skyrius, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d, įsakymu Nr. D1-827 (toliau - -STR 1.09.06:2010), 351 punktu, 2013 m. spalio 8 d. raštu Nr. 2D-16049-(14.19) informavo Varėnos rajono savivaldybės administraciją ir VĮ Registrų centro Alytaus filialą apie atsakovui surašytą savavališkos statybos aktą.

8Inspekcijos Alytaus skyrius, vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies punktu ir STR. 1.09.06:2010 35 punktu, 2013 m. spalio 30 d. surašė privalomąjį nurodymą (reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-10-131030-00058-(14.29) (toliau -Nurodymas), kuriuo iš atsakovo pareikalavo ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 30 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2013 m. spalio 4 d. surašytas savavališkos statybos aktas, padarinius: išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas gyvenamojo namo žemės sklype dalis. Nurodyme nurodyta, jog asmuo turi teisę Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 ir punktuose nurodytais atvejais kreiptis į šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

9Ieškovo atstovė Daiva Gvildienė posėdžio metu palaikė ieškinį ir nurodė, kad atsakovas privalomojo įpareigojimo neįvykdė ir statybos padarinių nepašalino. Šiuo metu Statybos inspekcija neturi kito pasirinkimo kaip prašyti nugriauti statinį per 3 mėnesius, o teismas gali spręsti ar pasirinkti kitus būdus.

10Atsakovas S. Č. pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad neprieštarauja, kad jo atlikti darbai įvertinti kaip savavališka statyba. Pastatas – gyvenamasis namas pradėtas rekonstruoti 2013 m. rugpjūčio mėn., nes buvo kritinės būklės, pradėjo bėgti stogas,kadangi buvo supuvus namo medinė konstrukcija. Dėl rekonstravimo buvo numatyta kreiptis į rajono architektūros skyrių, siekiant gauti projektavimo sąlygų sąvadą, tačiau prasidėjus liūtims, buvo priverstas toliau tęsti rekonstravimo darbus. Statybos darbai be parengto projekto atlikti dėl jo prasto išsimokslinimo, teisės aktų nežinojimo, blogos sveikatos būklės. Yra garbaus amžiaus, jam diagnozuoti susirgimai - liekamieji reiškiniai po galvos smegenų insulto, judėjimo funkcijos sutrikimas ir kt. Dėl blogos sveikatos jam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Todėl esant tokiai sveikatos būklei, negalėjo tinkamai susiorientuoti, įvertinti visus statybas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir pradėjo statybas, manydamas, kad dokumentus tvarkysis palaipsniui. Vėliau dėl nepalankių oro sąlygų teko darbus tęsti ir tokiu būdu buvo atlikta eilė pastato rekonstravimo darbų. Po atlikto patikrinimo sužinojo, kad atlieka namo rekonstravimą savavališkai be statybą leidžiančio dokumento, todėl kreipėsi į savivaldybės architektūros skyrių dėl leidimo gavimo, projekto parengimo, sudarė tam reikalingas sutartis ir iki šiol jau atliko dalį numatytų darbų. Buvo kreiptasi į žemėtvarkos skyrių dėl kadastrinių matavimų atlikimo namų valdos žemės sklype, kuriame yra rekonstruojamas pastatas, sudaryta sutartis dėl projekto parengimo su inžiniere R. T.. Kaip matyti, tik po akto surašymo buvo atlikti sklypo kadastriniai matavimai, kurie NTR įregistruoti 2014-06-02. Įregistravus NTR žemės sklypo kadastrinius matavimus, buvo pradėti gyvenamojo namo rekonstrukcijos projektavimo darbai ir rengiama projektinė dokumentacija. Per šį laiką gauta specialieji architektūros reikalavimai ir parengtas statybos projektas - vieno buto gyvenamojo namo ( - ) rekonstravimo projektas Nr. GNR-35-13. Tai pat atlikta privaloma Savavališkos statybos darbų ekspertizė (2014-03-19 aktas Nr. 14/54 0), pagal kurį apskaičiuota ir sumokėta įmoka už savavališkas statybas. Kadangi nustatytu terminu nespėjo gauti rekonstrukcijai leidimo, šis terminas dar pratęstinas. Statybos įstatymo 28 str. 3 d. numatyta, kad dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas - projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo ar pertvarkymo), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos. Iš to matyti, kad jis negalėjo tinkamai įvykdyti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius nustatytais terminais. Jo nurodomos priežastys (užsitęsęs kadastro duomenų tikslinimas, ir kitos procedūros) dėl terminų pažeidimo laikytinos svarbiomis, objektyviai susiklosčiusiomis, ir tai sudaro pagrindą pratęsti terminą savavališkos rekonstrukcijos padariniams šalinti. Tačiau šių veiksmų visiškam atlikimui reikalingas ne mažesnis kaip pusės - vienerių metų laikotarpis. Atsižvelgdamas į LR Statybos įstatymo 28 str. 7d. 1 p. teismui suteiktą teisę leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, prašo nustatyti iki 1 m. terminą visai gyvenamojo namo rekonstrukcijos dokumentacijai parengti ir gauti statybos leidimą rekonstrukcijai. Tokį atskirą prašymą parengė jau 2014-07-29, tačiau ieškovui kreipusis į teismą su ieškiniu, tokį prašymą teikia šioje civilinėje byloje ir jis spręstinas kartu su civiliniu ieškiniu. Prašo vertinti, kad jis garbaus amžiaus ir labai blogos sveikatos asmuo, jam nustatytaa nuolatinės slaugos poreikis, jį prižiūri žmona S. Č., padeda ir sūnus D. Č.. Numatytų sankcijų taikymas pablogintų ir jo materialinę padėtį, nes savo gaunamas pajamas šiuo metu privalo pirmiausia skirti sveikatos būklei užtikrinti, gydymui, priežiūrai ir slaugai.

11Teismo posėdžio metu atsakovo S. Č. atstovė advokatė Nijolė Raulušaitienė prašė suteikti galimybę atsakovui parengti gyvenamojo namo rekonstrukcijos projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą per 1 metų laikotarpį.

12Tretysis asmuo- Varėnos rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškovo ieškiniu sutiko.

13Tretysis asmuo S. Č. atsiliepimo nepateikė.

14Ieškinys tenkintinas iš dalies.

15Ieškovas savo reikalavimus grindžia rašytiniais įrodymais.

16Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, 2013-10-02 akte Nr. SPA-1813-(14.2) nurodoma, kad statytojas S. Č. be statybą leidžiančio dokumento rekonstruoja gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )) žemės sklype (unikalus Nr. ( - )) ( - ) (b. l. 16-23).

17Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu patvirtinama, kad žemės sklypas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso S. Č., o gyvenamasis namas – S. Č. (b. l. 25-28).

18Savavališkos statybos aktu 2013-10-04 buvo konstatuota, jog statinys gyvenamasis namas, es. ( - ) (unikalus Nr. ( - )) yra savavališkai rekonstruojamas ir buvo pareikalauta iš statytojo nevykdyti jokių gyvenamojo namo rekonstravimo darbų (b. l. 35-38).

192013-10-30 Statybos inspekcija surašė reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2014-04-30, vėliau terminą pratęsė iki 2014-07-30. Tačiau iki šio termino atsakovas dar nesusitvarkė privalomos dokumentacijos, todėl Statybos inspekcija 2014-07-30 surašė privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktą, kuriame nurodė, kad reikalavimas neįvykdytas – neišardytos savavališkai ar pertvarkytos statinio dalys (b. l. 61).

20Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naujų statinių statybos, rekonstravimo, remonto, jų statybos užbaigimo, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo bei visos šios veiklos priežiūros tvarka nustatyta Statybos įstatyme. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose bei kituose teisės aktuose.

21Vadovaujantis Statybos įstatymu, teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje turi Lietuvos bei užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys (Statybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas) (Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Įgyvendindamas statytojo teisę, statytojas, be kita ko, privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą ir šio Įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą (Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktai). Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalį savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Statybos įstatymo 2 straipsnio 92 dalyje ir 23 straipsnio 1 dalyje yra numatyti visi statybą leidžiantys dokumentai, o 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, jog statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis yra privalomas, draudžiama.

22Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu N r. D1-812 ir statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-813, gyvenamasis namas žemės sklype nepriskiriamas ypatingam ar nesudėtingam statiniui, todėl pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 94 dalį priskiriamas neypatingų statinių kategorijai.

23Remiantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 23 straipsnio 1 dalies 2 punktų, neypatingo statinio rekonstravimo atveju rengiamas statinio rekonstravimo projektas bei privalomas statybą leidžiantis dokumentas leidimas rekonstruoti statinį.

24Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba - statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

25Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje reglamentuota, kad statinio rekonstravimas -statybos rūšis, kurios tikslais - perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis - ilgį, plotį, aukštį ir pan.).

26Atsižvelgiant į Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalį, STR 1.01.08:2002 9 punktą, atsakovo atlikti statybos darbai priskirtini statinio rekonstravimui, o aplinkybė, kad Inspekcijai nebuvo pateiktas Gyvenamojo namo Žemės sklype rekonstravimo projektas bei leidimas rekonstruoti Gyvenamąjį namą, patvirtina savavališkos statybos faktą.

27Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta, jog statytojo teisė įgyvendinama, kai: <... statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas) <...>.

28Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose reglamentuota, kad be kita ko statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą, organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma arba savo iniciatyva, šio įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą.

29Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama.

30Atsakovas statinio statybą leidžiančio dokumento - leidimo rekonstruoti gyvenamąjį namą, esantį žemės sklype, Inspekcijai nepateikė.

31Atsakovas savavališkai rekonstruodamas gyvenamąjį namą, esantį žemės sklype, pažeidė Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktus, 23 straipsnio 28 dalį.

32Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.103 str. (2006 m. spalio 17 d. redakcija) 3 d. ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 str. (2006 m. spalio 17 d., 2009 m. lapkričio 19 d. redakcijos ) 3 d. atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ nurodyta, kad: teismas, sprendžiantis dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, teisinių pasekmių, įvertinęs visas bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, turėtų galimybę parinkti tinkamą poveikio priemonę statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, pasekmėms šalinti. <...> CK 4.103 straipsnio (2006 m. spalio 17 d. redakcija) 3 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas, pagal kurį teismas, nagrinėjantis bylą dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, pasekmių, tais atvejais, kai statomas (pastatytas) statinys ar atlikti kiti statybos darbai toje vietoje iš esmės galimi, o nustatyti pažeidimai objektyviai gali būti ištaisomi negriaunant ar neperstatant statinio, negalėjo priimti kitokio sprendimo, kaip tik sprendimą per nustatytą terminą įpareigoti statytoją reikiamai pertvarkyti statinį (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.) arba statinį nugriauti, sudarė prielaidas atsirasti tokioms teisinėms situacijoms, kai teismo galimybės vykdyti teisingumą buvo apribotos. Tai nedera su Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalimi, neatitinka konstitucinių teisingumo, teisinės valstybės principų.

33Iš šio Konstitucinio Teismo nutarimo daroma išvada, kad kai vietovėje, kurioje statybos darbai iš esmės yra galimi, savavališkai pastatomas statinys, jo statytojui (naudotojui, valdytojui) turi būti suteikiama galimybė įteisinti savavališkas statybas, nustačius dvi būtinas sąlygas: 1) statomas (pastatytas) statinys ar atlikti kiti statybos darbai toje vietoje yra iš esmės galimi; 2) nustatyti pažeidimai objektyviai gali būti ištaisomi negriaunant ar neperstatant statinio.

34Statybos įstatymo 28 str. nurodoma, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka.

35Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str. 7 d. nurodoma, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, šio asmens lėšomis per nustatytą terminą ,,leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 5 p. nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams (1p.).“

36Teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoju nurodytą asmenį nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą. Tuo pačiu teismas privalo užtikrinti įstatymo nustatytų reikalavimų vykdymą.

37Byloje nustatytos aplinkybės, kad atsakovas yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), savininkas, o žemės sklypo savininkė – atsakovo žmona. Atsakovas yra garbaus amžiaus (virš 70 metų), todėl suprasti ir realizuoti savo teisėtus interesus atsakovui reikalinga suteikti pakankamai laiko.

38Įvertinus ieškovo argumentus ir jo nurodytus teisės aktus, kuriems šiuo metu prieštarauja atsakovo rekonstruojamas gyvenamasis namas, teismas pripažįsta, kad atsakovas gali atlikti reikalingus rekonstrukcijos darbus, kad ginčo statinys atitiktų teisės aktų reikalavimus.

39Teismas laiko, kad vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, suteiktina atsakovui galimybė sutvarkyti savavališkai rekonstruojamo gyvenamojo namo reikalingą dokumentaciją, laikantis nustatytų įstatymo reikalavimų, t. y. gauti statybą leidžiantį dokumentą (suderinti projektą, gauti rašytinį pritarimą). Todėl nustatytinas terminas atsakovui šiems darbams užbaigti,kur atsižvelgus į atsakovo sveikatos būklę ,terminas nustatytinas 1 metams.

40Nors ieškinys tenkinamas iš dalies, tačiau bylinėjimosi išlaidos neturi būti skirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis), kadangi ieškinio esmę sudaro savavališkos statybos padarinių pašalinimas, o bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad gyvenamasis namas rekonstruojamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, todėl kaltas dėl bylinėjimosi proceso ir turi atlyginti šio proceso metu susidariusias išlaidas. Todėl iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 96 straipsnio 6 dalis). Bylinėjimosi išlaidas sudaro: 41 Eur – mokėtino žyminio mokesčio už neturtinį reikalavimą, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 82 straipsnis, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas), bei išlaidos dėl kelionės išlaidų – 11,50 Eur, atvykstant į teismo posėdį pagal pateiktą ieškovo paskaičiavimą (CPK 93 str.1 d.). Ieškovo turėtos išlaidos pagrįstos pateiktais rašytiniais įrodymais, pateiktas prašymas dėl išlaidų priteisimo.

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 260, 263 - 270 str., 273 str. 1 d., teismas

Nutarė

42Ieškinį tenkinti iš dalies.

43Nustatyti S. Č., a. k. ( - ) vienerių(1) metų terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ),esančio ( - ) rekonstrukcijai reikalingai dokumentacijai parengti ir rekonstrukcijos leidimui gauti .

44Per nustatytą terminą neįvykdžius nustatytų įpareigojimų, įpareigoti atsakovą S. Č., a. k. ( - ) mokėti 10 EUR (dešimt eurų) baudą į Inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Svvedbank” banko kodas 73000, įmokos kodas 5445 už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

45Priteisti iš S. Č., a. k. ( - ), Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius, į. k. 288600210, AB ,,Swedbank“, b. k. 73000, a. s. ( - )) vienuolika eurų 50 centų (11,50 Eur) bylinėjimosi išlaidų dėl ieškovės atstovės kelionės išlaidų.

46Priteisti iš S. Č., a. k. ( - ) valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita ( - ), AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660) keturiasdešimt vieną (41 Eur) euro žyminio mokesčio. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Varėnos rajono apylinkės teismo raštinę (111 kab.).

47Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,... 2. Ieškovas- Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 3. Nurodo, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 4. Inspekcijos vyriausiasis specialistas atliko patikrinimą ir 2013-10-02... 5. Atsakovas 2013 m. spalio 1 d. pateikė Inspekcijos Alytaus skyriui... 6. Inspekcijos Alytaus skyriaus Vyriausiasis specialistas, nustatęs savavališkos... 7. Inspekcijos Alytaus skyrius, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR... 8. Inspekcijos Alytaus skyrius, vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 straipsnio 2... 9. Ieškovo atstovė Daiva Gvildienė posėdžio metu palaikė ieškinį ir... 10. Atsakovas S. Č. pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti.... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo S. Č. atstovė advokatė Nijolė... 12. Tretysis asmuo- Varėnos rajono savivaldybės administracija pateikė... 13. Tretysis asmuo S. Č. atsiliepimo nepateikė.... 14. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 15. Ieškovas savo reikalavimus grindžia rašytiniais įrodymais.... 16. Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, 2013-10-02 akte Nr. SPA-1813-(14.2)... 17. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu patvirtinama,... 18. Savavališkos statybos aktu 2013-10-04 buvo konstatuota, jog statinys... 19. 2013-10-30 Statybos inspekcija surašė reikalavimą pašalinti savavališkos... 20. Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų... 21. Vadovaujantis Statybos įstatymu, teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje... 22. Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi... 23. Remiantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 23 straipsnio 1... 24. Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba -... 25. Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje reglamentuota, kad statinio... 26. Atsižvelgiant į Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalį, STR 1.01.08:2002 9... 27. Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta, jog... 28. Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose reglamentuota, kad... 29. Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be... 30. Atsakovas statinio statybą leidžiančio dokumento - leidimo rekonstruoti... 31. Atsakovas savavališkai rekonstruodamas gyvenamąjį namą, esantį žemės... 32. Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos... 33. Iš šio Konstitucinio Teismo nutarimo daroma išvada, kad kai vietovėje,... 34. Statybos įstatymo 28 str. nurodoma, kad savavališkos statybos padariniai... 35. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str. 7... 36. Teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoju nurodytą asmenį... 37. Byloje nustatytos aplinkybės, kad atsakovas yra gyvenamojo namo, esančio ( -... 38. Įvertinus ieškovo argumentus ir jo nurodytus teisės aktus, kuriems šiuo... 39. Teismas laiko, kad vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo... 40. Nors ieškinys tenkinamas iš dalies, tačiau bylinėjimosi išlaidos neturi... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 260, 263 - 270 str., 273 str. 1... 42. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 43. Nustatyti S. Č., a. k. ( - ) vienerių(1) metų terminą nuo teismo sprendimo... 44. Per nustatytą terminą neįvykdžius nustatytų įpareigojimų, įpareigoti... 45. Priteisti iš S. Č., a. k. ( - ), Valstybinei teritorijų planavimo ir... 46. Priteisti iš S. Č., a. k. ( - ) valstybei (išieškotojas – Valstybinė... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...