Byla B2-1939-560/2010
Dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys UAB „Šalnos prekyba“, UAB „Žemkasta“, A. M. ir E. Č

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „Ilsanta“ ieškinį atsakovui UAB „Giedra“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys UAB „Šalnos prekyba“, UAB „Žemkasta“, A. M. ir E. Č. ,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Ilsanta“ kreipėsi į teismą su prašymu iškelti atsakovui UAB „Giedra“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ (b.l. 2-8, t. 1). Nurodo, kad atsakovas ieškovui skolingas 360 543,31 Lt, šią skolą delsia grąžinti, todėl jam dėl nemokumo keltina bankroto byla. Teigia, kad atsakovas nepateikė duomenų apie neatliktus darbus, kurie yra įmonės pradelstų įsipareigojimų dalis. Be to, atsakovo pateikti finansiniai dokumentai turi akivaizdžių trūkumų, tai yra atsakovo pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyti netekimai yra 5 955 Lt, kai 2008 m. nurodytos didesnės sumos; neteisingai užpildyta atsakovo nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; pinigų srautų ataskaitoje nėra eliminuotas finansinės-investicinės veiklos rezultatas – 96 801 Lt; taip pat nėra parodyta palūkanų sumokėjimų, nors finansinių ataskaitų rinkinyje rodomi įsipareigojimai lizingui; aiškinamajame rašte nurodyta amortizacijos ir nusidėvėjimo suma neatitinka pinigų srautų ataskaitoje nurodytos sumos; aiškinamajame rašte nepateikta palyginamoji informacija apie 2008 m. finansiniais metais uždirbtas pajamas; aiškinamajame rašte nepateiktas sąnaudų išskaidymas ir apskaitos politika, taikoma įsipareigojimams apskaityti; pastraipoje „įmonės įsipareigojimų būklė“ nenurodyta trumpalaikių finansinių įsipareigojimų būklė; informacija apie susijusius asmenis yra nepakankama; skaičiuojant likutinę nematerialaus turto vertę padaryta klaida, tai yra neatimtas 2009 m. šio turto vertės sumažėjimas; atsakovas neatskleidė informacijos apie turimas paskolas, palūkanų normą, grąžinimo terminą ir kt., atsakovas neužfiksavo turto nuvertėjimo; nebaigtų vykdyti sutarčių suma sudaro beveik 40 proc. viso atsakovo turto, tačiau nėra jokių paaiškinimų, kas sudaro šį turtą; atsakovas nepateikė teismui metinio pranešimo; neatskleidė reikšmingos informacijos. Pažymi, kad atsakovas dalyvauja 14 teismo procesų, kuriuose iš atsakovo reikalaujamos priteisti lėšos sudaro 2 130 778 Lt, o auditorius, pateikdamas savo ataskaitą neįvertino galimos rizikos, susijusios su vykstančiais teismo procesais. Nurodo, kad itin didelis atsakovo finansinių dokumentų trūkumas yra reikšmingų balansinių straipsnių neatskleidimas atsakovo aiškinamojo rašto pastabose, nes išankstinių apmokėjimų, nebaigtų vykdyti sutarčių, kitų gautinių sumų, pirkėjų įsiskolinimų ir kito trumpalaikio turto suma sudaro apie 80 proc. atsakovo turto, tai yra 7 061 011 Lt. Pažymi, kad auditorius savo ataskaitoje visiškai nepasisakė apie atsakovo finansinių ataskaitų rinkinio trūkumus, auditorius netikrino atsakovo pateiktos informacijos išsamumo ir tikrumo bei nepastebėjo grubių klaidų. Dėl minėtų aplinkybių ieškovas prašo skirti atsakovui finansinę-ekonominę ekspertizę, siekiant nustatyti atsakovo finansinę būklę. Ieškovas taip pat prašo įvertinus didelę bylos apimtį, teismui pateiktų dokumentų skaičių, aktyvų šalių dalyvavimą byloje bei jos sudėtingumą, nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka.

5Tretysis asmuo UAB „Šalnos prekyba“ nurodo, kad atsakovas UAB „Giedra“ jam yra skolingas 40 000 Lt bei 1 464 Lt delspinigių, todėl atsakovui keltina bankroto bylą, o bankroto administratoriumi skirtinas UAB „Bankroto administravimas“ (b.l. 187-190, t. 1).

6Tretieji asmenys A. M. ir E. Č. , kuriems atsakovas UAB „Giedra“ yra skolingas 266 695 Lt, rašytinės nuomonės dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo nepareiškė (b.l. 185, t. 2).

7Tretysis asmuo UAB „Žemkasta“ pateikė prašymą iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Giedra“ bei paskirti bankroto administratoriumi UAB „Bankroto administravimas“ (b.l. 66-68, t.2, b.l. 160, t. 3). Nurodo, kad atsakovas jam yra skolingas daugiau nei 45 000 Lt ir iki šiol šios skolos nesumoka, todėl atsakovui keltina bankroto byla.

8Atsakovas UAB „Giedra“ pateikė atsakovo finansinius dokumentus, kreditorių ir debitorių sąrašą, pažymas dėl įkeisto turto ir išieškojimus ne ginčo tvarka bei informaciją apie atsakovo atžvilgiu iškeltas bylas (b.l. 136-174, t.). Atsakovas atsilepimuose į ieškinį bei trečiojo asmens UAB „Šalnos prekyba“ pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, nurodo, jog UAB „Giedra“ yra moki ir veikianti įmonė, todėl ieškiniai dėl bankroto bylos iškėlimo jos atžvilgiu yra atmestini, atsakovas taip pat prašo iš ieškovo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 100-105, t. 1; b.l. 2-11, 120- 123, t. 2). Taip pat atsakovas pažymi, kad ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, nes Vilniaus apygardos teismo 2009-06-12 nutartimi (kurią paliko galioti Lietuvos apeliacinis teismas 2009-07-16 nutartimi) jau buvo atmestas ieškovo UAB „Ilsanta“ ieškinys dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Giedra“ iškėlimo, o ieškovas, praėjus 3 mėnesiams nuo šios nutarties įsiteisėjimo 2009-10-16 vėl kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Teigia, kad atsakovo pateikti finansiniai dokumentai yra tvarkingi, todėl nėra jokio pagrindo skirti ieškovo prašomą ekspertizę (b.l. 159-163, t. 2).

9Pareiškimas iškelti bankroto bylą netenkintinas.

10Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 str. 5 d. 1 ir 2 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, o taip pat įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Vienas iš šių savarankiškų įmonės bankroto iškėlimo pagrindų (kuriuo remiasi ieškovas) – įmonės nemokumas yra apibrėžtas ĮBĮ 2 str. 8 d., kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

11Iš UAB „Giedra“ 2008-12-31 balanso matyti, kad įmonės turtas tuo metu iš viso sudarė 9 040 166 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 3 577 891 Lt (b.l. 140-142, t. 1). Iš UAB „Giedra“ 2008-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad tuo metu UAB „Giedra“ dirbo pelningai, tai yra jos grynasis pelnas siekė 312 910 Lt (b.l. 142, t. 1). Iš UAB „Giedra“ 2009-09-30 balanso matyti, kad įmonės turtą tuo metu sudarė 8 981 272 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos 3 372 086 Lt (b.l. 144-146). Iš 2009-09-30 UAB „Giedra“ pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovas tuo metu dirbo pelningai, tai yra jo grynasis pelnas sudarė 146 911 Lt (b.l. 147, t. 1). Pagal atsakovo pateiktą kreditorių sąrašą 2009-09-30 visi atsakovo įsipareigojimai kreditoriams sudarė 1 762 184,59 Lt (b.l. 148-150). Iš UAB „Giedra“ 2009-11-30 balanso matyti, kad įmonės turtą tuo metu sudarė 8 805 704 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos 3 171 707 Lt (b.l. 33-34, t. 2). Iš 2009-11-30 UAB „Giedra“ pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovas tuo metu dirbo pelningai, tai yra jo grynasis pelnas sudarė 171 722 Lt (b.l. 35, t. 1). Pagal atsakovo pateiktą patikslintą kreditorių sąrašą 2009-11-30 atsakovo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudarė 947 224,57 Lt (b.l. 36-40, t. 2). Pagal atsakovo pateiktą naują kreditorių sąrašą 2010-02-17 atsakovo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudarė 933 616,65 Lt (b.l. 156-158, t. 2). Iš pažymų apie piniginių lėšų likučius, esančius atsakovui priklausančiose banko sąskaitose ir įmonės kasoje, matyti, kad 2010 m. vasario mėnesį atsakovo banko sąskaitose buvo 173 486,19 Lt ir 870 772,95 Lt (b.l. 174-175, t. 2), o 2009-09-30 atsakovo kasoje buvo 10 628,92 Lt (b.l. 176, t. 2). Iš VSDFV Vilniaus skyriaus ir Vilniaus apskrities VMI pažymų matyti, kad 2010 m. kovo mėn. atsakovas nebuvo skolingas nei VSDFV biudžetui, nei valstybės biudžetui (b.l. 124, 237, t. 2). Iš UAB „Giedra“ 2009-12-31 balanso matyti, kad įmonės turtas tuo metu iš viso sudarė 8 990 654 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 3 536 866 Lt (b.l. 135-136, t. 3). Iš UAB „Giedra“ 2009-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad tuo metu UAB „Giedra“ dirbo pelningai, tai yra jos grynasis pelnas siekė 81 513 Lt (b.l. 137, t. 3). Be to, Audito įmonė „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ 2010-03-22 pateikė Nepriklausomo auditoriaus išvadą, kurioje patvirtino, kad atsakovo pateiktos finansinės atskaitomybės visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo UAB „Giedra“ 2009-12-31 finansinę būklę, 2009 m. finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Verslo apskaitos standartus.

12Teismas, ištyręs ir įvertinęs aukščiau išvardintus rašytinius įrodymus, nustatė, kad beveik visos šios bylos nagrinėjimo metu atsakovo UAB „Giedra“ turimas turtas daugiau nei 8 kartus viršijo atsakovo pradelstus mokėti įsiskolinimus kreditoriams, įskaitant ir įsiskolinimus ieškovui bei tretiesiems asmenims. Be to, atsakovas visą šį laikotarpį dirbo pelningai, neturėjo įsiskolinimų valstybės bei VSDFV biudžetams. Atsižvelgiant į išdėstyta, teismas daro išvadą, kad UAB „Giedra“ negali būti pripažinta nemokia, todėl atsisakytina jai kelti bankroto bylą dėl jos nemokumo (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p.).

13Teismas pažymi, kad nustatinėjant, ar įmonė yra nemoki, vertinamas jos pradelstų įsipareigojimų ir turimo turto santykis (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Pradelsti įsipareigojimai yra suprantami būtent kaip pradelstos mokėti įmonės finansinės skolos ar neatliktos kitos prievolės (pavyzdžiui, neatlikti darbai), dėl kurių neatlikimo įmonei kyla pareiga sumokėti tam tikras pinigines sumas kreditoriams. Vadinasi, visi pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams turi atsispindėti būtent įmonės pateiktame kreditorių sąraše, o ne aiškinamajame rašte, išaiškinant nebaigtų vykdyti sutarčių skaičių ir pan. Pastarąją išvadą patvirtina ir ĮBĮ 9 str. 1 d. įtvirtinta įmonės vadovo pareiga be kitų finansinių įmonės dokumentų pateikti teismui įmonės kreditorių sąrašą. Taigi, atsižvelgiant į išdėstyta bei į tai, kad šiuo atveju atsakovo vadovas teismui net keletą kartų pateikė UAB „Giedra“ balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, debitorių ir kreditorių sąrašus, taip pat pateikė aiškinamąjį raštą ir kitus finansinius dokumentus (b.l. 138-150, t. 3) bei įvairius kitus rašytinius įrodymus, pagal kuriuos tretieji asmenys, neturintys suinteresuotumo šios bylos baigtimi, patvirtino tai, jog atsakovas banko sąskaitose turi daugiau nei 1 000 000 Lt piniginių lėšų bei neturi įsiskolinimų valstybės biudžetui ir VSDFV biudžetui, teismas daro išvadą, kad atsakovas pateikė išsamius rašytinius įrodymus, kurių viseto pakanka, norint tinkamai įvertinti realią atsakovo finansinę padėtį ir vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis nustatyti, ar atsakovui keltina bankroto byla dėl jo nemokumo. Todėl yra atmetami kaip nepagrįsti ieškovo argumentai dėl atsakovo pateiktų finansinių dokumentų trūkumų, išsamumo, tikrumo bei atitinkamai atmetamas kaip nepagrįstas ieškovo prašymas dėl ekspertizės skyrimo, siekiant nustatyti atsakovo finansinę būklę (CPK 12 str. ir 178 str.).

14Teismas atmeta ieškovo argumentus, kad auditorius, pateikdamas ataskaitą neįvertino galimos rizikos, susijusios su vykstančiais teismo procesais, kuriuose iš atsakovo reikalaujamos priteisti lėšos sudaro 2 130 778 Lt. Visų pirma, pažymėtina, kad vertinant atsakovo nemokumą, yra nustatinėjamos realiai egzistuojančios skolos ir kiti pradelsti finansiniai įsipareigojimai, o ne būsimos ar numanomos finansinės prievolės. Visų antra, šiuo atveju net ir nustačius, jog visą 2 130 778 Lt dydžio sumą atsakovas jau yra pradelsęs sumokėti savo kreditoriams, o pastarieji tik kreipėsi į teismą dėl šios sumos išieškojimo teisme, visa ši 2 130 778 Lt dydžio suma kartu su kitais atsakovo turimais 933 616,65 Lt dydžio pradelstais įsiskolinimais (b.l. 156-158, t. 2) bei ieškovo ir trečiųjų asmenų nurodytais atsakovo įsiskolinimais šiems asmenims vis tiek nesudarytų daugiau nei pusę atsakovo turimo 8 990 654 Lt dydžio turto (b.l. 135-136, t. 3).

15Teismas taip pat pažymi, kad yra netenkinamas ieškovo prašymas (įteiktas bylą nagrinėjančiam teisėjui tik 2010-05-14) skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje ir bylą nusprendžia nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nes, kaip jau buvo minėta, bylos medžiagoje yra pakankamai rašytinių įrodymų, kuriuos visapusiškai ištyrus, galima nustatyti bylai svarbias faktines aplinkybes bei šią bylą išnagrinėti iš esmės (ĮBĮ 10 str. 1 d.). Be to, teismas, nustatydamas bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka atsižvelgė ir į ĮBĮ 9 str. 4 d. įtvirtintą teisės normą, jog nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo ar atsisakymo ją kelti turi būti priimta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo priėmimo dienos.

16Vadovaujantis ĮBĮ 10 str. 1 d. ir CPK 93 str. bei esant atsakovo prašymui priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, šios išlaidos yra atsakovui priteistinos, tačiau pastarajam nepateikus įrodymų, patvirtinančių patirtų bylinėjimosi išlaidų dydžio, šios išlaidos nepriteisiamos (CPK 98 str.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 ir 291 straipsniais bei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d.,

Nutarė

19Netenkinti ieškovo UAB „Ilsanta“ pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „Giedra“ iškėlimo.

20Atsisakyti kelti bankroto bylą UAB „Giedra” (įmonės kodas 120301599, Naugarduko g. 3, Vilnius).

21Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai