Byla P-525-91-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Romano Klišausko ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alveta“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-1252/2009 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alveta“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Tauragės apskrities viršininko administracijai, Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos, valstybės įmonei Šilutės miškų urėdijai, Tauragės apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, Pagėgių savivaldybės administracijai, Tauragės visuomenės sveikatos centrui, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Prima Parte“ dėl išvados panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Alveta“ skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Klaipėdos RAAD) 2008 m. rugsėjo 10 d. priimtą galutinę atrankos išvadą Nr. (9.14.5.)-LV4-5685 dėl Pagėgių sklypo žvyro-smėlio karjero įrengimo poveikio aplinkai privalomojo vertinimo (toliu – ir Išvada).

6Nurodė, kad 2008 m. rugpjūčio 4 d. Klaipėdos RAAD, išnagrinėjęs UAB „Alveta“ prašymą ir pateiktą informaciją dėl Pagėgių pirmojo sklypo žvyro-smėlio karjero įrengimo poveikio aplinkai privalomojo vertinimo, atliko atranką ir priėmė išvadą, kad planuojamai veiklai – UAB „Alveta“ Pagėgių pirmojo sklypo žvyro-smėlio karjero įrengimas ir eksploatavimas Pagėgių savivaldybėje, Tauragės apskrityje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, o 2008 m. rugsėjo 10 d. Klaipėdos RAAD, peržiūrėjęs 2008 m. rugpjūčio 4 d. atrankos išvadą Nr. (9.14.5.)-LV4-4996, priėmė galutinę išvadą, jog UAB „Alveta“ planuojamai ūkinei veiklai – Pagėgių pirmojo sklypo žvyro-smėlio karjero įrengimas Pagėgių savivaldybėje, Tauragės apskrityje – poveikio aplinkai vertinimas privalomas. Akivaizdu, kad 2008 m. rugpjūčio 4 d. atsakovo atrankos išvada Nr. (9.14.5.)-LV4-4996 ir galutinė atrankos Išvada Nr. (9.14.5.)-LV4-5685 yra priešingos, nes vienoje nustatyta, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, o kitoje – privalomas. Toks priešingų atrankos išvadų priėmimas tos pačios ūkinės veiklos atžvilgiu sąlygoja būtinybę aiškintis aplinkybes, kurios turėjo įtakos atrankos išvados pasikeitimui. Pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir to paties įstatymo 2 priedo 2.3. dalimi, pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas nėra privalomas, nes planuojama žvyro-smėlio karjero įrengimo ir eksploatavimo veikla neviršija 25 ha ploto. Pareiškėjas numatė planuojamą ūkinę veiklą vykdyti tik 23,7 ha plote. Teigė, kad atsakovo 2008 m. rugpjūčio 4 d. priimtoje atrankos išvadoje Nr. (9.14.5.)-LV4-4996 pagrindiniai motyvai, kuriais remtasi, buvo tai, kad planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja su saugomomis teritorijomis ar jų apsauginėmis zonomis, vietovėje nėra istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių; planuojamo karjero detalūs geologiniai tyrimai ir įrengimas yra suderinti su Šilutės miškų urėdija, atliekant kasimo darbus, atradus galimų nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių vietą, bus atliekama archeologinė ekspertizė, detaliai išžvalgyto sklypo planas suderintas su Šilutės miškų urėdija ir kitomis suinteresuotomis žinybomis. Galutinę atrankos Išvadą atsakovas grindė tuo, kad poveikio aplinkai vertinimo subjektai (Tauragės apskrities viršininko administracija ir Pagėgių savivaldybės administracija) pateikė motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo, planuojamo karjero gretimybės yra kultūros paveldo objektas Nr. IR-278, t. y. buvusi karo belaisvių stovyklos „Oflager – 53“ teritorija, Pagėgių savivaldybės administracijos gyventojai nepritaria planuojamai ūkinei veiklai, planuojamas žvyro-smėlio karjeras patenka į valstybinio miško teritoriją. Lyginant motyvus, dėl kurių pasikeitė atrankos išvada, matyti, jog pasikeitė atsakovo pozicija dėl saugomų teritorijų ir planuojamos ūkinės veiklos įtakos joms. Tokios atsakovo išvados yra nepagrįstos, nes informacija apie karo belaisvių stovyklos „Oflager-53“ teritoriją ir jos gretimybes bei ribojimąsi su planuojamos ūkinės veiklos teritorija, neatitinka tikrovės. Padarė išvadą, kad atsakovas neišsamiai išanalizavo visus duomenis ir tai turėjo įtakos neteisėtos Išvados priėmimui. Nesutiko su Išvados teiginiu, kad poveikio aplinkai vertinimas reikalingas, nes planuojamas žvyro-smėlio karjeras patenka į valstybinio miško teritoriją. Aplinkybė, jog pareiškėjo planuojama ūkinė veikla patenka į valstybinio miško teritoriją atsakovui buvo žinoma ir įvertinta dar 2008 m. rugpjūčio 4 d. atrankos išvadoje Nr. (9.14.5.)-LV4-4996. Atsakovas tuo metu konstatavo, jog tiek planuojamo karjero detalūs geologiniai tyrimai ir įrengimas, tiek detaliai išžvalgyto sklypo planas suderintas su Šilutės miškų urėdija. Tai, jog planuojamo karjero detalūs geologiniai tyrimai ir įrengimas yra suderinti su Šilutės miškų urėdija patvirtina, kad dėl valstybinio miško yra surastas kompromisas, stengiantis poveikį šiuo požiūriu daryti kuo mažesnį, aplinkybės dėl to nėra pasikeitusios, todėl atsakovas neturėjo jokio faktinio ar teisinio pagrindo tas pačias aplinkybes dėl karjero patekimo į valstybinio miško teritoriją vertinti kaip pagrindą atlikti privalomą poveikio aplinkai vertinimą. Pažymėjo, kad nors atsakovas Išvadoje nurodė, kad Pagėgių savivaldybės administracijos gyventojai nepritaria planuojamai ūkinei veiklai, tačiau atliekant derinimą su suinteresuotomis žinybomis nekilo jokių klausimų ar pasiūlymų dėl Pagėgių rajono apskirtai ir netoli esančio Anužių kaimo gyventojų pritarimo ar nepritarimo planuojamam karjerui. Bylos nagrinėjimo metu UAB „Alveta“ taip pat nėra gavusi jokių duomenų, kad Pagėgių rajono gyventojai reikštų nepasitenkinimą pareiškėjo planuojama ūkine veikla. Pareiškėjas dar 2008 m. rugpjūčio 8 d. Pagėgių rajono vietiniame dienraštyje paskelbė informaciją apie 2008 m. rugpjūčio 4 d. Klaipėdos RAAD atrankos išvadą Nr. (9.14.5.)-LV4-4996 dėl neprivalomo poveikio aplinkai vertinimo, tačiau jokio nepritarimo nesulaukė, todėl Pagėgių rajono savivaldybės gyventojų nesutikimas negali būti pagrindu privalomam poveikio aplinkai vertinimui.

7II.

8Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 17 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino – panaikino Išvadą.

9Teismas, remdamasis Įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, 6 straipsnio 1 dalimi, 7 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. 900 „Dėl įgaliojimų aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms“ bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A261-1078/2007), padarė išvadą, kad Įstatymas numato, į ką privalo atsižvelgti atsakinga institucija, priimdama išvadą, tačiau pagrindų, kuriems esant atsakinga institucija privalo priimti išvadą atlikti poveikio aplinkai vertinimą ar jo neatlikti, nedetalizuoja. Įstatymas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvius įpareigoja pateikti motyvus, dėl kurių poveikio aplinkai vertinimą privaloma atlikti, o atsakingą instituciją – išnagrinėti nurodytus motyvus ir, atsižvelgus į ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, priimti išvadą. Tiek atrankos išvadoje, tiek Išvadoje nurodyta, kad UAB „Alveta“ planuoja žvyro-smėlio karjerą įrengti 23,7 ha žemės sklype. Remdamasis Įstatymo 1 priedo 2.4 punktu, 2 priedo 2.3 punktu, Įstatymo 3 straipsnio 2 punktu, pažymėjo, kad UAB „Alveta“, kaip reikalauja Įstatymas, užsakė, o Baltijos Pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas atliko Pagėgių pirmo sklypo žvyro-smėlio karjero poveikio aplinkai vertinimo atranką. Atlikus atranką nenustatyta, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas. Planuojamo karjero plotas 23,7 ha, teritorija neįeina į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją, todėl šiai veiklai nėra privalomo poveikio aplinkai vertinimo. Kaip matyti iš pareiškėjo pateikto planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos plano, kurio 2.4. punkte „Informacija apie teritorijoje esančias istorines, kultūrines arba archeologines vertybes“ nurodyta, kad Pagėgių šile karo metais buvo įkurtas Vokietijos Buchenvaldo koncentracijos stovyklos filialas „Oflager-53“, toks objektas nepatenka į planuojamo karjero teritoriją ar jo sanitarines apsaugos zonas. Tokį faktą patvirtino ir Lietuvos geologijos tarnyba nurodžiusi, kad Pagėgių telkinio detaliosios žvalgybos metu buvo žinoma karo belaisvių stovyklos buvimo vieta ir atitinkamai išskirta tokios memorialinės vietos apsaugos zona, o UAB „Alveta“ pasirinktas pageidaujamų kasybos darbų vykdymo plotas yra nutolęs ne mažiau kaip per 800 metrų nuo buvusios belaisvių stovyklos, todėl nebus daromas neigiamas poveikis gamtinei ir socialinei aplinkai. Įvertinęs Kultūros paveldo departamento Tauragės teritorinio skyriaus gautą paminklo teritorijos ir apsaugos zonos planą, nurodė, kad paminklas, kurio teritorija 22,3 ha ir apsaugos zona, kurios teritorija 24 ha, nepatenka į UAB „Alveta“ planuojamą karjero teritoriją. Aptariamo plano 4.9. punkte „Poveikis miškui“ yra nurodyta, kad pridedamoje miškotvarkos schemoje matosi, kad didesnė teritorijos dalis apaugusi brandžiu mišku, kurio amžius apie 80-100 metų, sklypą iškirtus, mediena panaudojama ir žalos miškui nebus. Planas suderintas su Šilutės miškų urėdija. Padarė išvadą, kad tokios aplinkybės jau buvo pateiktos ir apsvarstytos Klaipėdos RAAD prieš priimant 2008 m. rugpjūčio 4 d. išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, todėl Išvados motyvai, jog planuojamo eksploatuoti karjero gretimybėse yra kultūros paveldo objektas bei planuojamas žvyro-smėlio karjeras patenka į valstybinio miško teritoriją yra nepagrįsti. Taip pat, remdamasis Įstatymo 7 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 patvirtino Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 18 punktu ir pareiškėjo pateiktomis ištraukomis iš spaudos, konstatavo, kad pareiškėjas apie 2008 m. rugpjūčio 4 d. atrankos išvadą paskelbė 2008 m. rugpjūčio 8 d. Tauragės apskrities ir miesto laikraštyje „Tauragiškių balsas“ Nr. 60. Toks laikraštis yra apskrities laikraštis, platinamas ir Pagėgių savivaldybėje, todėl atsakovo teiginį, kad pareiškėja pažeidė suinteresuotos visuomenės informavimo procedūras, atmetė kaip nepagrįstą. Klaipėdos RAAD posėdžio dėl UAB „Alveta“ planuojamos ūkinės veiklos įrengimo poveikio aplinkai vertinimo protokole Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius nurodė, kad gyventojų susirinkimas buvo sušauktas dėl UAB „Prima Parte“ planuojamos ūkinės veiklos ir būtent dėl jos planuojamos veiklos buvo kilęs gyventojų nepasitenkinimas. Teismui pateiktuose laikraščių straipsniuose taip pat kalbama apie UAB „Prima Parte“ planuojamą ūkinę veiklą. Pabrėžė, jog jokių įrodymų, kad vietos gyventojai būtų nepatenkinti UAB „Alveta“ planuojama veikla, teismui nepateikta. Teismui pateiktame atsiliepime į skundą Pagėgių savivaldybės administracija nurodė, kad neprieštarauja UAB „Alveta“ planuojamai ūkinei veiklai. Tauragės apskrities viršininko atstovas išdėstė nuomonę, kad UAB „Alveta“ ir UAB „Prima Parte“ planuoja ūkinę veiklą vykdyti toje pačioje teritorijoje, kur aplinkos sąlygos yra tos pačios (šalia kultūros paveldo objekto, buvusios karo belaisvių stovyklos Oflager-53“ teritorijos su apsauginėmis zonomis), todėl ir Pažymėjo, jog tokia nuomonė neatitinka faktinių aplinkybių. UAB „Prima Parte“ savo ūkinę veiklą planuoja 97 ha plote, atlikti poveikio aplinkai vertinimą ją įpareigoja įstatymas. Be to, Šilutės miškų urėdijos atstovas paaiškino, kad didžioji dalis miško, kuriame planuoja atidaryti karjerą UAB „Prima Parte“ yra nesubrendęs, netinkamas kirtimui, todėl žala aplinkai bus žymiai didesnė. Nurodė, kad, nagrinėjant bylą teisme, atsakovas ir tretieji suinteresuoti asmenys išdėstė papildomus motyvus – neišspręsta kelių, kuriais bus vežamas smėlis ir žvyras problema, kad vienas gyvenamas namas, nors ir neįtrauktas į nekilnojamojo turto registrą, yra arčiau karjero ribos, t. y. ne už 280 m, bet už 100 m. – tačiau, teismo nuomone, kelių problemą galima išspręsti atliekant sklypo detalųjį planavimą, o sanitarinė apsaugos zona teritorijoje, kurioje, kaip numato poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, neatliekamas poveikio aplinkai vertinamas, nustatoma atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Nustatė, kad Kultūros paveldo departamento Tauragės teritorinis padalinys pareikalavo, jog karjeras būtų patrauktas iš kultūros paveldui svarbios teritorijos, nes ten yra buvusi karo belaisvių stovykla „Offlager-53“, todėl karjeras buvo patrauktas iš tos vietos. Konstatavo, jog pareiškėjas atsižvelgė į visas atitinkamų institucijų pareikštas pastabas ir problemos su keliais ir gyventojų apsauginėm zonomis bus išspręstos. Nustatė, kad trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Prima Parte“ ir UAB „Alveta“ planuojama veikla yra smėlio ir žvyro kasimo darbai, ji planuojama toje pačioje vietoje – Pagėgių smėlio ir žvyro karjere. UAB „Prima Parte“ užsakymu UAB „Ekokonsultacijos“ paruošė Pagėgių žvyro ir smėlio karjero poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, iš kurios matyti, kad planuojama ūkinė veikla, atsižvelgiant į atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį ir (ar) poveikį aplinkai, pasirinktoje vietoje leistina. Todėl nėra jokio pagrindo galvoti, kad ta pati ūkinė veikla ir toje pačioje vietoje, tik beveik 4 kartus mažesne apimtimi, turės didesnį neigiamą poveikį ir jai privalomas poveikio aplinkai vertinimas, nors įstatymas to nenumato.

10III.

11Atsakovas Klaipėdos RAAD pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 17 d. sprendimą ir palikti Išvadą.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Prima Parte“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimu apeliacinius skundus patenkino ir panaikino Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 17 d. sprendimą bei priėmė naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmetė.

14Teismas, įvertinęs Klaipėdos RAAD 2008 m. rugpjūčio 4 d. atrankos išvadą Nr. (9.14.5.)-LV4-4996 „Dėl Pagėgių pirmo sklypo žvyro-smėlio karjero įrengimo poveikio aplinkai privalomo vertinimo“ (toliau – ir Atrankos išvada), Išvadą, remdamasis Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, 2 priedu, 7 straipsnio 2 ir 4 dalimis, aplinkybe, jog pareiškėjo planuojama ūkinė veikla patenka į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, nurodė, jog nagrinėjamu atveju turi būti, inter alia, sprendžiama dėl to, ar Klaipėdos RAAD Atrankos išvados priėmimo metu turėta informacija buvo pakankama, kad būtų galima konstatuoti, jog, remiantis ja, buvo tinkamai įvertintas UAB „Alveta” planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai, nors Atrankos išvada ir nėra nagrinėjamos bylos dalykas. Atsižvelgė į Įstatymo 7 straipsnio 6 dalį, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (byla Nr. A18-1078/2007) ir pažymėjo, jog Atrankos išvadoje ir Išvadoje priimti sprendimai dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo būtinumo motyvuojami iš esmės tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, tačiau jos interpretuojamos skirtingai. Tačiau, kaip matyti iš Įstatymo 7 straipsnio 7 – 14 dalių, tai savaime nėra pagrindas naikinti galutinę atrankos išvadą. Remdamasis Aprašo 8.1 ir 9 punktais, pabrėžė, jog, nevertinant to, ar atitinkamos informacijos apie atrankos išvadą paskelbimas Tauragės apskrities ir miesto laikraštyje „Tauragiškių balsas”, kuris yra platinamas ir Pagėgių savivaldybėje, yra laikytinas tinkamu suinteresuotos visuomenės informavimu, byloje jokių duomenų apie tai, jog atitinkama informacija apie atrankos išvadą būtų buvus paskelbta savivaldybės (seniūnijos), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, skelbimų lentoje, nėra. Todėl pareiškėjo teiginį, kad suinteresuota visuomenė neprieštarauja, jog UAB „Alveta” vykdytų planuojamą ūkinę veiklą, pripažino nepagrįstu, kadangi akivaizdu, jog ji buvo netinkamai apie ją informuota, dėl ko buvo pažeista jos teisė per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos teikti atsakingai institucijai (nagrinėjamu atveju – Klaipėdos RAAD) motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą (Įstatymo 7 str. 9 d., Aprašo 10 p.). Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas nepažeidė suinteresuotos visuomenės informavimo procedūrų. Be to, vertinant, ar Išvada yra pagrįsta, turi būti atsižvelgta ir į tai, jog suinteresuota visuomenė iš esmės priešinosi tam, kad Pagėgių pirmo sklypo žvyro-smėlio karjere būtų vykdoma planuojama ūkinė veikla. Nors pirmosios instancijos teismas vertino, jog tai yra nereikšminga aplinkybė, kadangi gyventojų nepasitenkinimas kilo dėl UAB „Prima Parte” planuojamos ūkinės veiklos, tokia pozicija yra nepagrįsta, nes nagrinėjamu atveju suinteresuota visuomenė nebuvo tinkamai informuota, be to, UAB „Prima Parte” ir UAB „Alveta” siekiami eksploatuoti sklypai iš dalies persidengia. Atsižvelgdamas į tai, kad iš liudytojų parodymų, nėra aišku, kur baigiasi faktinės karo belaisvių stovyklos „Oflager-53“ ribos, nes nebuvo atlikti reikiami archeologiniai tyrimai, remdamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostata, jog įstatymų nustatyta tvarka vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai, tos veiklos organizatorius Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos užsako poveikio vertinimui būtinus taikomuosius mokslinius nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimus, aplinkybe, jog nagrinėjamu atveju Kultūros paveldo departamentas laikėsi pozicijos, kad tokie tyrimai turi būti privalomai atlikti, padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog tai, kad ginčo sklypo gretimybėje yra kultūros paveldo objektas (buvusi karo belaisvių stovykla „Oflager-53), nagrinėjamu atveju nėra reikšminga, kadangi jis nepatenka į planuojamo žvyro-smėlio karjero teritoriją ar jo sanitarines apsaugos zonas. Be to, nagrinėjamu atveju nebuvo atsižvelgta į tai, jog UAB „Alveta” planuojama ūkinė veikla kelia Rusijos Federacijos susidomėjimą, nors pagal Įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 2 punktą atsakinga institucija, priimdama išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, turi atsižvelgti inter alia į tarpvalstybinį poveikį. Pažymėjo, jog neaišku, kuo remdamasis pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad UAB „Alveta” planuojamame eksploatuoti sklype iškirtus mišką, jam žalos padaryta nebus. Aplinkybė, jog Šilutės miškų urėdijos atstovas teisminio nagrinėjimo metu nurodė, kad mažiausia žala miškui bus padaryta įrengus 23,7 ha žvyro-smėlio karjerą, nereiškia, jog ji nebus padaryta, taip pat nereiškia ir to, jog ji, kaip nurodė Šilutės miškų urėdijos atstovas, bus maža. Atsižvelgęs į tai, kad ginčo sklypas patenka į valstybinio miško teritoriją, laikėsi pozicijos, kad atsakovas pagrįstai tai vertino kaip vieną iš veiksnių, pagrindžiančių būtinybę atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Taip pat pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino to, jog į sanitarinę apsaugos zoną patenka keletas pastatų, kuriuose, nors jie ir nėra įregistruoti kaip gyvenamieji namai, kai kurių liudytojų teigimu, faktiškai gyvena žmonės. Nurodė, kad tais atvejais, kai yra sprendžiama dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo reikalingumo, yra būtinybė atsižvelgti ir į tokias aplinkybes. Pabrėžė, jog pirmosios instancijos teismas, remdamasis UAB „Prima Parte” užsakymu UAB „Ekokonsultacijos” parengta Pagėgių žvyro ir smėlio karjero poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir konstatuodamas, kad nėra jokio pagrindo galvoti, jog ta pati ūkinė veikla toje pačioje vietoje, kurią planuoja vykdyti UAB „Alveta”, turės didesnį neigiamą poveikį nei kad UAB „Prima Parte” planuojama ūkinė veikla, kurios mastas yra 4 kartus didesnis, pažeidė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnio 2 dalį, kurioje numatyta, jog teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu. Be to, UAB „Prima Parte” ir UAB „Alveta” siekiami eksploatuoti sklypai persidengia tik iš dalies. Vertino, jog Pagėgių savivaldybės administracija 2008 m. rugpjūčio 12 d. raštu Nr. R2-1439 „Dėl AB „Alveta” planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo” ir Tauragės apskrities viršininko administracija 2008 m. rugpjūčio 14 d. raštu Nr. V5-993 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atrankos išvados” realizavo joms Įstatymo 7 straipsnio 10 dalyje suteiktą teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą. Pagal Įstatymo 7 straipsnio 11 punktą, atsakinga institucija, gavusi poveikio aplinkai vertinimo subjektų motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą, kviečia atvykti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvius dalyvauti priimant galutinę atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Tokie veiksmai buvo atlikti 2008 m. rugsėjo 4 d. Remiantis Įstatymo 7 straipsnio 14 dalimi, atsakinga institucija turi teisę priimti galutinę atrankos išvadą, kuri prieštarauja atrankos išvadai, kaip kad buvo padaryta nagrinėjamu atveju. Pabrėžė, jog pareiškėjo teiginys, kad Atrankos išvada ir jai prieštaraujanti Išvada buvo priimtos ceteris paribus sąlygomis, yra nepagrįstas, nes, kaip patvirtina planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektų Klaipėdos RAAD pateikti motyvuoti prašymai persvarstyti Atrankos išvadą ir Klaipėdos RAAD 2008 m. rugsėjo 4 d. įvykęs posėdis, pateiktos ir nagrinėjamos informacijos detalės buvo naujai paaiškėjusios, tokios aplinkybės neatsispindėjo Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto parengtuose Pagėgių pirmo sklypo žvyro-smėlio karjero poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose ir, priimant Atrankos išvadą, nebuvo žinomos Klaipėdos RAAD. Konstatavo, kad Išvadoje pateiktas konstatavimas, kad turi būti atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, yra pagrįstas.

15IV.

16Pareiškėjas pateikė prašymą, kuriuo prašo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-1252/2009 ir sustabdyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimo vykdymą.

17Nurodo, kad procesas atnaujintinas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu, nes apeliacinės instancijos teismas, priimdamas sprendimą, padarė esminį materialinės teisės normų pažeidimą, jas taikant. Remdamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalimi, 8 straipsniu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. A556-383/2009, A756-420/2009, A261-471/2009), pabrėžia, jog teismas, nevertindamas, ar Išvadoje nurodyti pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, ar pateiktas teisinis pagrindas, kuriuo Klaipėdos RAAD rėmėsi, priimdamas tokį aktą, ar Išvados motyvų išdėstymas buvo adekvatus, aiškus ir pakankamas, padarė esminį materialinės teisės normų pažeidimą. Teigia, jog Išvadoje nenurodytas teisinis jos priėmimo pagrindas. Papildomai pateiktu prašymu prašo atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kadangi naujai paaiškėjo esminės bylos aplinkybės. Nurodo, kad iš UAB „Alsetos karjerai“ 2010 metų vasario mėnesį sužinojo, jog Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir UAB „Prima Parte“ iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo jau buvo žinoma, kad jokių su karo belaisvių stovykla „Offlager-53“ susijusių liekanų žemės sklype, kuriame pareiškėjas ketino vykdyti veiklą, nėra.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19V.

20Prašymas netenkintinas.

21Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas ABTĮ 23 skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka (ABTĮ 153 str. 1 d.). Pareiškėjas prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia tuo, kad apeliacinės instancijos teismas, priimdamas procesinį sprendimą, padarė esminį materialinės teisės normų pažeidimą.

22Procesas gali būti atnaujinamas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu tuo atveju, jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį.

23Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (pavyzdžiui, bylos Nr. P756-153/2009, P502-119/2009), pažeidimas yra akivaizdus, kai proceso atnaujinimo klausimą nagrinėjančiai teisėjų kolegijai nelieka pagrįstų abejonių dėl klaidingo teisės normų aiškinimo ir taikymo.

24Pareiškėjas tokio pagrindo atnaujinti procesą egzistavimą grindžia aplinkybe, jog apeliacinės instancijos teismas nevertino Išvados teisėtumo ir pagrįstumo Viešojo administravimo įstatymo požiūriu.

25Nustatyta, jog klausimas dėl Viešojo administravimo įstatymo nuostatų taikymo nagrinėjamoje byloje keliamas nebuvo. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliacinės instancijos teismas, neišeidamas už kilusio ginčo ribų, išsamiai, visapusiškai ir pagrįstai įvertino pareiškėjo ginčyto administracinio akto turinį. Be to, nenustatyta, jog Išvada neatitiktų prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytų teisės aktų reikalavimų. Tuo tarpu vien ta aplinkybė, kad apeliacinės instancijos teismas priimtą procesinį sprendimą ir jame konstatuotą administracinio akto teisėtumą motyvavo, remdamasis kitais teisės aktai, nei prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodo pareiškėjas, negali būti pagrindu, nenustačius kitų proceso atnaujinimui reikšmingų aplinkybių, konstatuoti, jog pareiškėjo prašymas yra pagrįstas, o procesas atnaujintinas.

26Be to, kaip matyti iš pareiškėjo prašymo turinio, jame iš dalies nesutinkama su faktinių aplinkybių ir pateiktų įrodymų vertinimu ir tokio vertinimo pagrindu padarytomis išvadomis. Toks atnaujinimo pagrindas, kai siekiama, jog iš naujo būtų vertinami įrodymai, nėra numatytas įstatyme. Pagal įstatymą procesas taip pat negali būti atnaujinamas tais atvejais, kai nesutinkama su procesinio teismo sprendimo motyvais, nepateikiant jokių įrodymų, kad tokie motyvai prieštarauja teisės normoms.

27Papildomu prašymu pareiškėjas prašė atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Remiantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktu, procesas gali būti atnaujinamas, jeigu naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

28Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (byla Nr. P556-68/2008) esminėmis bylai aplinkybėmis laikytinos tokios aplinkybės, kurioms paaiškėjus ginčijami teisiniai santykiai atsiranda, pasibaigia arba pasikeičia. Be to, tai gali būti tik tokios aplinkybės, kurios: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant teismo sprendimą ar nutartį; 2) aplinkybės kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylą nagrinėjant iš esmės; 3) apie šias aplinkybes pareiškėjas sužinojo jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) ir šios turi esminę reikšmę bylai, t. y. žinant apie šias aplinkybes galėjo būti priimtas kitoks teismo sprendimas (bylos Nr. P15-60/2006; P6-169/2007).

29Pareiškėjas tokį proceso atnaujinimo pagrindą sieja su iš UAB „Alvetos karjerai“ 2010 metų vasario mėnesį gauta informacija, patvirtinančia, jog Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir UAB „Prima Parte“ iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo jau buvo žinoma, kad jokių su karo belaisvių stovykla „Offlager-53“ susijusių liekanų žemės sklype, kuriame pareiškėjas ketino vykdyti veiklą, nėra. Pažymėtina, jog ginčyta Išvada, kaip sutiko ir pats pareiškėjas, buvo grindžiama ne tik aplinkybėmis, susijusiomis su tokios belaisvių stovyklos liekanų buvimu ginčo sklype. Be to, ir teismas, priimdamas procesinį sprendimą šioje byloje, pareiškėjo apeliacinio skundo atmetimą motyvavo ne tik aplinkybėmis, susijusiomis su minėtos belaisvių stovyklos liekanų buvimu ginčo sklype, bet ir nurodydamas kitus motyvus, kurių pagrindu toks skundas negalėjo būti patenkintas, išaiškindamas, priimant pirminę atrankos išvadą, padarytus pažeidimus.

30Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjo nurodytos aplinkybės, net ir tuo atveju, jeigu galėtų būti vertinamos kaip naujai paaiškėjusios, negali būti vertinamos kaip turinčios esminę reikšmę bylai, t. y. tokios, dėl kurių būtų priimtas kitoks teismo procesinis sprendimas. Todėl nėra pagrindo atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.

31Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo nepagrįstas ABTĮ numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, todėl toks prašymas netenkintinas, o procesą administracinėje byloje Nr. A502-1252/2009 atsisakytina atnaujinti.

32Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

33pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alveta“ prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti, atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-1252/2009.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Alveta“ skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos... 6. Nurodė, kad 2008 m. rugpjūčio 4 d. Klaipėdos RAAD, išnagrinėjęs UAB... 7. II.... 8. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 17 d. sprendimu... 9. Teismas, remdamasis Įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, 6 straipsnio 1 dalimi, 7... 10. III.... 11. Atsakovas Klaipėdos RAAD pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Prima Parte“ pateikė apeliacinį... 13. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. lapkričio 23 d.... 14. Teismas, įvertinęs Klaipėdos RAAD 2008 m. rugpjūčio 4 d. atrankos išvadą... 15. IV.... 16. Pareiškėjas pateikė prašymą, kuriuo prašo atnaujinti procesą... 17. Nurodo, kad procesas atnaujintinas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto... 18. Teisėjų kolegija... 19. V.... 20. Prašymas netenkintinas.... 21. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi,... 22. Procesas gali būti atnaujinamas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto... 23. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (pavyzdžiui,... 24. Pareiškėjas tokio pagrindo atnaujinti procesą egzistavimą grindžia... 25. Nustatyta, jog klausimas dėl Viešojo administravimo įstatymo nuostatų... 26. Be to, kaip matyti iš pareiškėjo prašymo turinio, jame iš dalies... 27. Papildomu prašymu pareiškėjas prašė atnaujinti procesą ABTĮ 153... 28. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (byla Nr.... 29. Pareiškėjas tokį proceso atnaujinimo pagrindą sieja su iš UAB „Alvetos... 30. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju... 31. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pareiškėjo prašymas dėl... 32. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1... 33. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alveta“ prašymo dėl proceso... 34. Nutartis neskundžiama....