Byla 2YT-1022-812/2016
Dėl antstolio veiksmų

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Daina Lisaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „T&A Projektai” skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui M. A., išieškotojui AB SEB bankui dėl antstolio veiksmų ir

Nustatė

2Pareiškėja UAB „T&A Projektai” prašo panaikinti antstolio M. A. 2015-12-16 patvarkymą S-10743, priimtą vykdomojoje byloje Nr. ( - ), priteisti iš antstolio visas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad skundžiamu patvarkymu antstolis nutarė 0,0345 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), su pastatu parduotuve, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), įvertinti 250 500 Eur. Tinkamas turto kainos nustatymas yra susijęs tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus teisių apsauga. Kadangi priverstine tvarka turtą parduoda ne savininkas, o antstolis, tai pirkėjas ir turto savininkas neturi galimybės tartis dėl parduodamo turto kainos. Pareiškėja mano, kad areštuoto turto vertė, kurią nustatė antstolis skundžiamu patvarkymu, yra aiškiai per maža, nustatyta vertė neužtikrina skolininkės interesų įgyvendinimo vykdymo procese, kadangi skola, kuri yra išieškoma šioje vykdomojoje byloje yra labai didelė – 3 kartus didesnė už nustatytą turto vertę, todėl įkainavus turtą būtent tokia verte, kaip tai padarė antstolis skundžiamu patvarkymu, po turto realizavimo varžytynėse liks labai didelė skolininkės skola išieškotojui. Pareiškėja nurodo, kad turto įkainavimo klausimas turi būti išspręstas taip, kad atitiktų ne tik išieškotojo, bet ir skolininkės interesus.

4Antstolis M. A. nurodo, kad jo kontoroje vykdomas Panevėžio miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus vykdomasis raštas Nr. ( - ) dėl UAB „Opulens” (teisių ir pareigų perėmėja - UAB „T&A Projektai”) įkeisto turto pardavimo iš varžytynių.

52015-11-04 patvarkymu skirta ekspertizė, 2015-12-12 ekspertizės aktu areštuotas turtas įvertintas 250 500 Eur. Remiantis šiuo ekspertizės aktu, 2015-12-16 patvarkymu antstolis 0,0345 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), su pastatu parduotuve, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), įvertino 250 500 Eur. 2016-01-04 antstolio kontoroje gautas skolininkės skundas dėl antstolio veiksmų, skolininkė mano, kad turtas įvertintas netinkamai, nustačius per mažą jo vertę. Antstolis nesutinka su pareiškėjos skundu. Nurodo, kad CPK 681-682 str. nustatyta areštuoto turto įkainojimo tvarka nebuvo pažeista. Patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo nebuvo skundžiamas, ekspertui nušalinimų nepareikšta. Prieštaravimų dėl ekspertizės išvados pareiškėja nereiškia, neprašo skirti papildomos ar pakartotinės ekspertizės. Teiginio, kad antstolis netinkamai įkainojo turtą, pareiškėja niekuo nepagrindžia, tik tuo, kad turtas įkainotas žymiai mažesne verte, nei yra pareiškėjos skola. Šis motyvas nepagrįstas, nes turtas turi būti vertinamas rinkos kaina, o ši kaina nesusijusi su skolos dydžiu.

6Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepime nurodo, kad pareiškėjos skundas yra nepagrįstas ir prašo jo netenkinti. Bankui yra suinteresuotas, jog areštuotas pareiškėjos turtas būtų parduotas už kuo didesnę kainą, nes tai sudarytų sąlygas iš šio turto vertės gauti visą reikalavimo patenkinimą ar didesnę reikalavimo dalį. Tačiau pareiškėjos teiginiai yra bendro, deklaratyvaus pobūdžio, nepagrįsti jokiais konkrečiais įrodymais. Teigdama, jog antstolio patvarkymas neteisėtas, pareiškėja nepagrindė, kuo konkrečiai pasireiškė neteisėti antstolio veiksmai. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad skundo tenkinimo atveju tektų skirti pakartotinę turto vertės nustatymo ekspertizę, nors to pareiškėja neprašo. Pakartotinės turto vertės nustatymo ekspertizės skyrimas reikalautų papildomų laiko ir lėšų sąnaudų. Tai didintų ir pareiškėjos skolos naštą. Suinteresuotas asmuo pažymi, kad pareiškėja iki varžytynių pradžios gali pati surasti parduotino turto pirkėją, tačiau nesiima aktyvių veiksmų.

7Skundas atmestinas.

8Nustatyta, kad antstolis M. A. vykdo išieškojimą išieškotojo AB SEB bankas naudai iš UAB “Opulens” teisių ir pareigų perėmėjos UAB „T&A Projektai“ vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2009-09-29 išduotą vykdomąjį raštą Nr. ( - ) dėl UAB “Opulens” įkeisto turto pardavimo iš varžytynių; UAB „Opulens“ 2014-10-16 išregistruota iš Juridinių asmenų registro (vykd.b. Nr. ( - ) I t.b.l.2-5, II t.b.l.2,367-369). UAB „Opulens“ AB SEB bankui 2005-03-08 patvirtintu hipotekos lakštu Nr. ( - ) įkeitė 0,0345 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), su pastatu parduotuve, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), Nekilnojamojo turto registro duomenimis minėto turto savininkė 2014-10-16 priėmimo-perdavimo akto pagrindu nuo 2014-10-29 yra UAB „T&A Projektai“ (vykd.b. Nr. ( - ) I t.b.l. 34-62, II t.b.l. 66-69).

9Vykdydamas išieškojimą antstolis M. A. 2015-11-04 patvarkymu Nr. ( - ) skyrė ekspertizę žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), su pastatu parduotuve, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), vertei nustatyti, kadangi planuojama skelbti varžytynes, ekspertizę atlikti pavedė J. A. įmonei „Vertona“ (vykd.b. Nr. ( - ) II t.b.l. 72). Iš vykdomojoje byloje esančio 2015-12-12 ekspertizės akto Nr. ( - ) nustatyta, kad vertinamojo objekto – žemės sklypo su pastatu-parduotuve, registro Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), rinkos vertė, apskaičiuota taikant lyginamąjį metodą, yra 250 500 Eur. Skundžiamu 2015-12-16 patvarkymu Nr. ( - ) antstolis, remdamasis minėtu 2015-12-12 ekspertizės aktu Nr. ( - ), žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), su pastatu parduotuve, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), įvertino 250 500 Eur (vykd.b. Nr. ( - ) II t.b.l.74). Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), su pastatu parduotuve, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), areštuotas antstolio M. A. 2009-10-29 turto arešto aktu (vykd.b. Nr. ( - ) I t.b.l. 24-31).

10CPK 681 str. 1 d. nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 str. 4d.). Antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. Vykdymo proceso šalis ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, CPK 598 str. nustatyta tvarka gali pareikšti ekspertui nušalinimą (CPK 682 str. 1d.). Jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę (CPK 682 str. 2d.).

11Kaip minėta, CPK 681 str. 1 d. numatyti du savarankiški pagrindai skirti ekspertizę turto vertei nustatyti: skolininko ar išieškotojo prieštaravimas antstolio atliktam vertinimui ir antstolio abejonė dėl turto vertės. Nagrinėjamu atveju pačiam antstoliui kilo abejonės dėl turto kainos, todėl jis pagrįstai paskyrė žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), su pastatu parduotuve, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), ekspertizę. Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui.

12Nustatyta, kad J. A. įmonė „Vertona“ įrašyta į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą, pažymėjimo Nr. ( - ), ekspertas J. A., atlikęs 2015-12-12 ekspertizę, įrašytas į LR teismo ekspertų sąrašą 2013-04-26 LT teisingumo ministro įsakymu Nr. ( - ). Atliekant ekspertizę vadovautasi LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu. Pažymėtina, kad pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą parengta turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią ir laikoma teisinga kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2010-02-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010). Pareiškėja, nesutikdama su areštuoto turto įkainojimu, nepateikia jokių pagrįstų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti J. A. įmonės „Vertona“ pateikta išvada dėl nekilnojamojo turto vertės nustatymo. Pareiškėja nepaneigė, kad vykdomojoje byloje Nr. ( - ) esančiame ekspertizės akte nurodyta įvertinto turto vertė neatitinka rinkos vertės. Jokių įrodymų, jog atlikta ekspertizė prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, nepagrįsta nustatytais metodais ar ja būtų nustatyti ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė, pareiškėja nepateikė, taip pat nepateikė jokių paskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą turto rinkos vertės nustatymą, savo nesutikimą su turto verte iš esmės remiasi tik argumentu, kad nurodyta 250 500 Eur turto kaina per maža ir yra žymiai mažesnė už skolos dydį. Pareiškėja nenurodė jokių teisinių argumentų ir faktinių aplinkybių, sudarančių pagrindą konstatuoti skundžiamo antstolio patvarkymo neteisėtumą ar nepagrįstumą.

13Vadovaujantis nurodytais motyvais pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178-179 str.).

14Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 290-292, 510 straipsniais, teismas

Nutarė

15Pareiškėjos UAB „T&A Projektai” skundą dėl antstolio M. A. veiksmų atmesti.

16Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai