Byla 2-1145-308/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto-asmens įrašymo į tremiamųjų sąrašą ir tremties išvengimo slapstantis nustatymo pagal F. M. F. ir J. F. pareiškimą suinteresuotiems asmenims- Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui

12014 m lapkričio 24 d. Varėna. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,dalyvaujant pareiškėjui F. M. F.,pareiškėjų atstovei adv.Stasei Jovaišienei viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto-asmens įrašymo į tremiamųjų sąrašą ir tremties išvengimo slapstantis nustatymo pagal F. M. F. ir J. F. pareiškimą suinteresuotiems asmenims- Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui

Nustatė

2Pareiškėjai tremtinio teisinio statuso suteikimo reikalu prašo nustatyti nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jie – F. M. F., gim. ( - ) m., a.k. ( - ) ir J. F., gim. ( - ) m., a.k. ( - ) būdami nepilnamečiais, buvo įrašyti į sąrašus asmenų, numatytų ištremti iš ( - ) už Lietuvos TSR ribų, ir 1945-1952 m. vykusių trėmimų metu tremties išvengę slapstydamiesi, tačiau toliau negalėję legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

3Pareiškėjai pateiktu pareiškimu nurodė,kad karo bei pokario metais jų šeima, t.y.jie - F. M. F., gim. ( - ) m., J. F., gim. ( - ) m., jų motina P. F., gim. ( - ) (kai kuriuose dokumentuose F., F.), bei jų brolis P., gim. ( - ), gyvenę ( - ). Jų tėvas J. F. tuo laiku su jais negyveno. Jis vokiečių okupacijos laikotarpiu pateko į kalėjimą, vėliau buvo paimtas į vokiečių kariuomenę, kur buvo sužeistas ir kontūzytas, pateko į Lvovo psichiatrinę ligoninę ir iš ten į Lietuvą jį parsivežę tik 1960 m.

4Mamos brolis I. B. dalyvavo pasipriešinimo okupacinei rusų valdžiai judėjime, jis buvo „( - )“ būrio partizanas, slapyvardžiu „( - )“ (žuvo ( - )). Jis dažnai lankėsi ir nakvodavo jų namuose, kartais vienas, kartais su kitais partizanais: „( - )“ ir kt. Po krosnimi buvo įrengtas žieminis partizanų bunkeris, o lauko gale, miškelyje – vasarinis bunkeris. Jų mama P. buvo partizanų ryšininkė, ji perduodavo jiems žinias, taip pat gamindavo maistą, skalbdavo drabužius. Jie pokario laiku buvo dar vaikai, vienok ir jiems tekdavo atlikti partizanų ryšininkų darbą – mamos pavedimu eidavę pas partizanus, nešdavę jiems raštelius ar žodinius pranešimus.Rusų okupacinei valdžiai pradėjus trėmimus, motina sužinojo, kad jų šeima yra įtraukta į numatytų ištremti asmenų sąrašus. Kitaip, ko gero, ir negalėjo būti, nes okupacinei valdžiai buvo žinoma, kad mamos brolis I. B. yra partizanas. Pirmas trėmimas buvo 1945 m. rugpjūčio mėn., per Žolines, tačiau mamai jau iš anksto buvo apie tai pranešta, ji su visais vaikais išėjo iš namų, pasislėpę ir taip tremties išvengę. Mama sužinodavo ir apie vėlesnius trėmimus. Tos žinios ją pasiekdavo tiek iš aplinkinių kaimų žmonių, tiek ir iš partizanų, kurie okupacinėje valdžioje taip pat turėjo savų žmonių. Sužinojus apie numatomą išvežimą, gyvulius išvarydavę į mišką arba pas kaimynus, o patys kelioms dienoms išeidavę iš namų. Dieną dažniausiai būdavę miške, o naktį praleisdavę pas pažįstamus žmones tame pat ( - ) kaime ( G. ir Z. G., V., S., Z.), ( - ) kaime pas R. K., ( - )kaime pas M. Jie slapstęsi iki pat trėmimų į Sibirą pabaigos. 1952 m. trėmimai iš Lietuvos baigėsi, tai nustoję slapstytis, ir tais metais buvę išvežti į Šiaulių apskrities Linkuvos rajoną.Kito mamos brolio R. B. ir sesers E. G. (iki santuokos B.) šeimos tremties neišvengė, jie buvo ištremti į Sibirą .Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes ir sutinkamai su Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusiųjų nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 5 str. 2 d. 2 p., siekiantys būti pripažinti tremtiniais, kaip asmenys, kurie, būdami nepilnamečiais, buvo įrašyti į tremiamųjų sąrašus ir tremties išvengė slapstydamiesi, tačiau toliau negalėję legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.Dėl jų šeimos įtraukimo į asmenų, numatytų ištremti iš savo nuolatinės gyvenamosios vietos už Lietuvos ribų, sąrašus buvo pateiktas užklausimas Lietuvos ypatingąjam archyvui, tačiau nepilnai išlikusiuose archyviniuose fonduose duomenų apie jų šeimos (F. M. F., gim. ( - ) m., J. F. (F.), gim. ( - ) m., ir P. (P.) F., gim. ( - )) įrašymą į sąrašus asmenų, numatytų ištremti iš ( - ) už Lietuvos TSR ribų, nėra. Kadangi kitokia tvarka įrašymo į tremiamųjų sąrašus patvirtinančių dokumentų gauti negalintys, o archyvai išlikę nepilnai, teisminiu būdu siekiantys nusistatyti įrašymo į asmenų, numatytų ištremti sąrašus, o taip pat slapstymosi nuo tremties faktą (CPK 444 str. 2 d. 9 p.). Šių juridinių faktų nustatymas sukelia jiems teisines pasekmes pagal jau nurodytą Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusiųjų nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 5 str. 2 d. 2 p.

5Pareiškime nurodytas aplinkybes dėl jų šeimos slapstymosi nuo tremties bei įrašymo į asmenų, numatytų ištremti iš ( - ) už Lietuvos TSR ribų, sąrašus, teisme patvirtins liudytojai B. J., gim. ( - ), E. K., gim. ( - ), M. V., gim. ( - ) m. E. K. tuo laiku gyveno pas savo dėdę Z. G. ( - ) kaime, pas juos namuose lankydavosi “stribai”, kurių pokalbiuose su Z. G. buvo minima, jog jų šeima įrašyta į tremiamų asmenų sąrašus. B. J. ir M. V. yra seserys (iki santuokos K.), jų šeima gyveno gretimame ( - ) kaime, pas juos slapstęsi. Šios liudytojos taip pat patvirtins ir aplinkybes dėl jų motinos ryšių su partizanais. Aplinkybes dėl jų motinos, o taip pat ir jų ryšių su partizanais, t.y. faktines šeimos įrašymo į numatytų ištremti asmenų sąrašus priežastis, patvirtina J. Z. , buvusio “ ( - )” partizanų būrio ryšininko, 2005 m. rašytinis paaiškinimas LGGRT Centro Pasipriešinimo dalyvių teisių komisijai. Šio asmens pakviesti liudyti teisme negalintys, nes jis dabar jau miręs. Pareiškime nurodytas aplinkybes iš dalies patvirtina ir kiti pateikiami rašytiniai įrodymai: mamos brolio I. B. mirties įrašo duomenys apie mirties laiką ir aplinkybes ( žuvo ( - )); giminystės dokumentai bei archyvinės pažymos apie mamos brolio R. B. ir sesers E. G. (iki santuokos B.) bei jų šeimų tremties laiką ir vietą. Iš jų šeimos suinteresuotųjų asmenų nėra, nes visi kiti yra mirę. B. P. mirė dar ( - ) nelaimingo atsitikimo metu, tėvas mirė ( - ), o motina -( - ). Jų tėvų santuokos sudarymo įraše tėvo pavardė nurodyta F., atitinkamai motinos – F., tokia jos pavardė yra ir mirties liudijime. Spėjantys, kad tėvų santuokos sudarymo metu, ( - ), tėvo pavardę buvo siekiama sulietuvinti (tėvas pagal kilmę iš savo tėvo buvo ukrainietis), vienok jo – F. M. F. gimimo liudijime tėvu įrašytas J. F., motina – P. B., o J. F. gimimo liudijime tėvu įrašytas J. F., motina – P. F.. Šioje byloje nustatyti juridinį faktą dėl skirtingo motinos pavardės rašymo neprašo, kadangi jų manymu, šios aplinkybės prašomam nustatyti juridiniam faktui reikšmės neturi.

6Teismo posėdyje pareiškėjas F. M. F. ir pareiškėjų atstovė pilnai palaikė pareiškime nurodytas aplinkybes ir prašė pareiškimą tenkinti.

7Suinteresuoto asmens-Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovas į posėdį neatvyko ir prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.Pateiktu atsiliepimu į pareiškėjų pareiškimą nurodė,kad duomenų,jog pareiškėjai buvo įtraukti į numatomų ištremti asmenų sąrašus, nepateikė .Tik teisminis pateiktų dokumentų nagrinėjimas ir liudytojų parodymai galėtų leisti daryti prielaidą,ar prašomi juridinę reikšmę turimi faktai buvo.

8Suinteresuoto asmens-Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus atstovas bylos nagrinėjime nedalyvavo ir prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.Pateiktu atsiliepimu nurodė,kad pareiškėjai nėra pateikę rašytinių įrodymų,kad jie būtų buvo įtraukti į asmenų,numatytų ištremti sąrašus,bei po to ištrėmimo išvengė slapstydamiesi ir tai norėtų įrodinėti liudytojų parodymais.Todėl sprendimas gali būti priimtas tik įvertinus visus byloje surinktus rašytinius įrodymus,tiek liudytojų parodymus.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Iš pateiktų gimimo liudijimų(b.l.6-7)matyti,kad F. M. F. tėvais buvo įrašyti F. J., L. ir P. B. , J. F. tėvais buvo įrašyti J. F., L. ir P. F..

11Santuokos sudarymo išrašu Nr.25 (b.l.10)patvirtinama,kad ( - ) Daugų Rk bažnyčioje buvo sudaryta J. F. (18 m amžiaus) ir P. B.,po santuokos F. (19 amžiaus)santuoka.

12Iš mirties liudijimų (b.l.8-9)matyti,kad P. F. mirė ( - ), būdama 77 metų amžiaus, J. F.,L. gim. ( - ) mirė ( - ).

13( - ) mirties įrašu Nr. ( - ) (b.l.12)patvirtinama,kad I. B. gimęs apie ( - ) mirė ( - ), mirties priežastis-žuvo.

14Pateiktu kario savanorio pažymėjimu (b.l.13)patvirtinama,kad I. B. 1998-05-11 po mirties buvo pripažintas kariu savanoriu.

152014-10-13 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažyma(b.l.14)patvirtinama,kad ( - ) Daugų Rk bažnyčioje buvo pakrikštyta J. ir M. ,iki santuokos Z., B. duktė vardu P., gimusi ( - ).

162014-10-13 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažyma(b.l.15)patvirtinama,kad ( - ) Daugų Rk bažnyčioje buvo pakrikštyta B. sūnus vardu R., gimęs ( - ).

17Santuokos sudarymo išrašu Nr.32 (b.l.18)patvirtinama,kad 1926-06-13 Daugų Rk bažnyčioje buvo sudaryta Z. G. (23 m amžiaus) ir E. B.,po santuokos G. (20 amžiaus)santuoka.

18Iš 1989-07-28 LSSR Vidaus reikalų ministerijos pažymos Nr.8707 (b.l.17)matyti,kad 1948 m gegužės 22d. iš ( - ) į Krasnojarsko kraštą buvo ištremta E. G. ,J. gim. ( - ) ir G. Z., Z. gim. ( - ).

19Iš 1989-08-08 LSSR Vidaus reikalų ministerijos pažymos Nr.41148 (b.l.16)matyti,kad 1941 m birželio 14d. iš ( - ) į Jakutijos ASSR buvo ištremti : R. B. , J. gim. ( - ) ir B. T. ,M. gim. ( - ).

201994-04-13 Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.2-274/94 patvirtinama,kad F. M. F. nuo 1952 m vasario mėn. iki 1958 m balandžio mėn.buvo neteisėtai iškeldintas iš ( - ) į Šiaulių rajono Linkuvos apylinkės Puodžiūnų kaimą.

212014-11-03 Lietuvos Ypatingojo archyvo pažyma Nr.P2-4118 patvirtinama,kad Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos (MVD)nepilnai išlikusiuose archyviniuose fonduose duomenų apie P. F. gim. ( - ), F. M. F. gim.( - ) m ir J. F. gim.( - ) m įrašymą į asmenų,numatytų ištremti 1947-1957 m iš ( - ) už Lietuvos TSR ribų sąrašus,nerasta.

22Liudytoja E. K. gim. ( - ) parodė,kad ji gyveno ( - ), jos įtėviai buvo G. Jos brolis buvo I. G. ,kuris buvo partizanas ir turėjo slapyvardį „( - )“ . ( - ) buvo 3 broliai stribai: J., Z. ir M. G.,kurie dažnai dalyvaudavo ir žmonių trėmimuose,bei buvo glaudžiai susiję su Daugų miestelio stribų būstine ir žinodavo ką ruošiasi išvežti.Jie dažnai ateidavo pas juos į namus.Vieną kartą užėjęs M. G. būdamas išgėręs pasakė,kad išveš į Sibirą F.,o jos tėvams pasakė,kad atiduok duoklę ,tai tada jų neveš.Po to šią žinią pasakius F. ji su vaikais pasislėpė, gyvendama pas kitus žmones aplinkiniuose kaimuose,tai jų ir neišvežė į Sibirą

23Liudytoja B. J. gim. ( - ) parodė,kad ji gyvenusi ( - ) kaime ir F. slapstėsi ( - ) kaime,netoli jų, pas J. M..Vieną kartą pas juos atėjęs vienas iš vietinių stribų G. M.,kuris pareikalavo pas tėvą pastatyti butelį , sakydamas,kad važiuosi į Sibirą kaip F., taip pavadindamas F., jei nestatysi butelio.Jis tada numetė ant stalo surašytą sąrašą,kur iš toliau paskaitydama pamačiusi,kad sąraše buvo nurodyta F. su vaikais šeima,bei buvo įrašyta ir daugiau kitų aplinkinių kaimų šeimų.

24Liudytoja M. V. gim.( - ) m parodė,kad ji gyvenusi su tėvais ( - ) k .Vieną kartą pas juos užėjęs M. G. iš ( - ), kuris buvo vienas iš Daugų valsčiaus stribų vadų.Išgerdinėjant su tėvu jis pasakė,kad į sarašus ištremti yra įtraukta ir F. šeima.Tuokart tėvas dar padejavęs,kad prapuls F. su tais dviems savo mažais vaikais.Tuo metu sesuo B. dar kiek spėjo pamatyti ir paskaityti tą sąrašą,kur buvo įrašyta F. šeima.Po šito F. su vaikais pasislėpė ir slapstėsi pas M. J. bei kitus žmones ir taip išvengė ištrėmimo.

25Iš 2005-10-18 notariškai patvirtintų J. Z. a.k( - ) parodymų LGGRT centro Pasipriešinimo teisių komisijai(b.l.11)matyti,kad jis gerai žinojo,kad pas F. P.-P. (slapyvardis ( - )) namuose buvo partizanų bunkeris,kuriame gyveno partizanai J. J.(slpv. ( - )), A. G. (slpv. ( - )), I. B. (slpv. ( - )), taip pat F. sklype prie miško buvo kitas bunkeris,kuriame partizanai daugiau gyveno vasaros laiku. F. turėjo du sūnus-F. ir Joną,kurie viską žinojo ir dažnai nunešdavo žinias į partizanų bunkerius Martinavos miške arba palikdavo raštelius pas tetą G. E. M. k ,kuri gyveno Martinavos miške,taip pat šie vaikai atnešdavo maisto partizanams ,pranešdavo apie stribų pasirodymą kaime.Pats nuo 1946 m gyvenęs ( - ).

26Iš surinktų įrodymų byloje visumos pareiškėjų prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas pasitvirtino.Tiek iš pareiškėjų,tiek iš liudytojų parodymų matyti,kad pareiškėjų motina P. F.(F.) buvo partizanų rėmėja,jos brolis I. B. buvo karys savanoris (partizanas),kuriam po mirties yra suteiktas Kario Savanorio vardas.Pareiškėjų motina gyveno ( - ), kuris yra išsidėstęs netoli esančių miškų tarp Varėnos m ir Daugų miestelio,kur buvo palankios sąlygos partizaninei veiklai pokario laikotarpiu.Iš pareiškėjų ir liudytojų paaiškinimų matyti,kad P. F. sužinojusi apie jos įrašymą į ištremiamų asmenų sarąšą turėjo pagrįstą motyvą slėptis,kadangi partizanu buvo jos labai artimas žmogus-brolis I. B.,bei tuometinė sovietinė valdžia pirmiausia ištremdavo partizanų šeimas ar jiems artimus asmenis, kadangi be jokių įrodymų būdavo preziumuoja tokio asmens kaltė ar priešiškas nusistatymas sovietų valdžiai .Iš liudytojos B. K. ir M. V. parodymų matyti,kad iš buvusio stribo M. G. buvo išgirsta,kad yra sudarytas sąrašas dėl P. F. šeimos ištrėmimo,nes liudytoja B. K. skaitydama pamatė,kad tam sąraše buvo įrašyta ir P. F. šeima. Iš liudytojų parodymų matyti,kad P. F. su vaikais nuo grėsusio ištrėmimo slapstėsi iki 1952 m ,kur liovusis trėmimams į Sibirą ji grįžo į savo gyvenamąją vietą,kur po to iš karto buvo ištremta į Šiaulių apskritį. Iš surinktų byloje įrodymų matyti,kad P. F. (F.) šeima buvo įrašyta į ištremiamų asmenų sąrašus,bet dėl kokių priežasčių šie sąrašai nėra patekę į valstybinį archyvą neaišku.Ypatingojo archyvo pažyma patviritnama,kad LSSR MVD archyviniai duomenys yra nepilnai išlikę,t.y. dalis dokumentų galėjo būti neišsaugoti dėl MVD darbuotojų jų neperdavimo į centrine būstinę ar kitų priežasčių. Kartu su suaugusiais šeimos nariais būdavo ištremiami ir jų nepilnamečiai vaikai,kadangi būdavo preziumuojama ir šių nepilanmečių šeimos narių kaltė ar priešiškas nusistatymas sovietų valdžiai ir nepilnamdečius vaikus paprastai ištikdavo jo šeimos suaugusiųjų artimųjų likimas,t.y.jis būdavo ištremiamas su kitais šeimos nariais.Dėl to teismas iš surinktų įrodymų laiko, kad yra įrodyta ,jog P. F.(F.)su savo nepilnamečiais vaikais F. M. F. ir J. F. buv įrašyti į ištremiamų asmenų sąrašus ir ištrėmimo išvengė slapstydamiesi ir pagrindas tenkinti pareiškėjų pareiškimą ir nustatyti prašomą juridinę reikšmę turinčius faktus.

27Vadovaudamasi LR CPK 444,448 str. teismas

Nutarė

28Nukentėjusiųjų nuo okupacijų asmenų-tremtinio teisinio statuso suteikimo reikalu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,kad F. M. F., gim. ( - ) m., a.k. ( - ), ir J. F., gim. ( - ) m., a.k. ( - ) būdami nepilnamečiai, buvo įrašyti į sąrašus asmenų, numatytų ištremti iš ( - ) už Lietuvos TSR ribų ir 1945-1952 m. vykusių trėmimų metu tremties išvengė slapstydamiesi, tačiau toliau negalėję legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. 2014 m lapkričio 24 d. Varėna. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas... 2. Pareiškėjai tremtinio teisinio statuso suteikimo reikalu prašo nustatyti... 3. Pareiškėjai pateiktu pareiškimu nurodė,kad karo bei pokario metais jų... 4. Mamos brolis I. B. dalyvavo pasipriešinimo okupacinei rusų valdžiai... 5. Pareiškime nurodytas aplinkybes dėl jų šeimos slapstymosi nuo tremties bei... 6. Teismo posėdyje pareiškėjas F. M. F. ir pareiškėjų atstovė pilnai... 7. Suinteresuoto asmens-Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo... 8. Suinteresuoto asmens-Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus... 9. Pareiškimas tenkintinas.... 10. Iš pateiktų gimimo liudijimų(b.l.6-7)matyti,kad F. M. F. tėvais buvo... 11. Santuokos sudarymo išrašu Nr.25 (b.l.10)patvirtinama,kad ( - ) Daugų Rk... 12. Iš mirties liudijimų (b.l.8-9)matyti,kad P. F. mirė ( - ), būdama 77 metų... 13. ( - ) mirties įrašu Nr. ( - ) (b.l.12)patvirtinama,kad I. B. gimęs apie ( -... 14. Pateiktu kario savanorio pažymėjimu (b.l.13)patvirtinama,kad I. B. 1998-05-11... 15. 2014-10-13 Lietuvos valstybės istorijos archyvo... 16. 2014-10-13 Lietuvos valstybės istorijos archyvo... 17. Santuokos sudarymo išrašu Nr.32 (b.l.18)patvirtinama,kad 1926-06-13 Daugų Rk... 18. Iš 1989-07-28 LSSR Vidaus reikalų ministerijos pažymos Nr.8707... 19. Iš 1989-08-08 LSSR Vidaus reikalų ministerijos pažymos Nr.41148... 20. 1994-04-13 Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje... 21. 2014-11-03 Lietuvos Ypatingojo archyvo pažyma Nr.P2-4118 patvirtinama,kad... 22. Liudytoja E. K. gim. ( - ) parodė,kad ji gyveno ( - ), jos įtėviai buvo G.... 23. Liudytoja B. J. gim. ( - ) parodė,kad ji gyvenusi ( - ) kaime ir F. slapstėsi... 24. Liudytoja M. V. gim.( - ) m parodė,kad ji gyvenusi su tėvais ( - ) k .Vieną... 25. Iš 2005-10-18 notariškai patvirtintų J. Z. a.k( - ) parodymų LGGRT centro... 26. Iš surinktų įrodymų byloje visumos pareiškėjų prašomas nustatyti... 27. Vadovaudamasi LR CPK 444,448 str. teismas... 28. Nukentėjusiųjų nuo okupacijų asmenų-tremtinio teisinio statuso suteikimo... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...