Byla 1-940-445/2019
Dėl dešinio žandinio ančio sienelės lūžimo sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Ritai Tamulienei, Rasai Osinskienei, Liubovei Chaleckienei, dalyvaujant prokurorei Živilei Gecevičienei, dalyvaujant nukentėjusiajam I. K., dalyvaujant gynėjai advokatei Angelei Ikasalienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje :

3Ž. V., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ten pat, dirbantis ( - ),

42019-02-21 Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų nuosprendžiu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau-BK) 138 straipsnio 1 dalį, BK 38 straipsnio pagrindu (susitaikius kaltinamajam su nukentėjusiuoju); teistas 2019-11-05 Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų nuosprendžiu pagal BK 140 straipsnio 2 dalį, laisvės apribojimu aštuoniems (8) mėnesiams, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę - dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose per aštuonių (8) mėnesių terminą, nuosprendis įsiteisėjo 2019-11-26,

5kaltinamas pagal BK 138 straipsnio 1 dalį.

6Teismas

Nustatė

7Ž. V., veikdamas bendrininkų grupėje, nesunkiai sutrikdė sveikatą žmogui, o būtent: 2017 m. rugpjūčio 13 d. apie 15 val. Varėnos m. esančiame miesto parke, apie 100 m atstumu nuo Aušros gatvės namo Nr. 15, veikdamas bendrininkų grupėje su L. S., tyčia, iš už nugaros suėmę už pečių, pastūmė ir pargriovė ant žemės J. B., gulinčiam sudavė smūgius rankomis bei kojomis nemažiau 9 kartų į įvairias kūno vietas, tuo bendrais veiksmais padarydami nukentėjusiajam J. B. kraujosruvas odoje ir poodyje dešinės akies apatiniame voke, viršutinės lūpos dešinėje pusėje, kaklo kairėje pusėje, abiejuose žastuose ir pilvo kairėje pusėje, odos nubrozdinimus abiejų alkūnių srityje, paviršines muštines žaizdeles apatinės lūpos dešinėje pusėje ir dešinio skruosto gleivinėje, dešinio žandinio ančio sienelės lūžimą, lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimą, tai yra nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl dešinio žandinio ančio sienelės lūžimo sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui.

8Taip pat Ž. V. nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent: 2019-06-15 apie 4 val. 40 min., prie kavinės, esančios Vytauto g. 49, Varėnos m., asmeninio konflikto metu tyčia kumščiu sudavė ne mažiau du kartus į veidą ir galvą I. K., tuo nukentėjusiajam I. K. padarydamas muštinę žaizdą kairio momens srityje, viršutinės lūpos gleivinėje, viršutinio žandikaulio dešinės pusės I, II dantų nuskėlimą, nosies kaulų lūžimą, taip padarydamas nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl nosies kaulų lūžimo sveikata nukentėjusiajam I. K. sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui.

9Teisiamajame posėdyje kaltinamasis Ž. V. kaltę pripažino visiškai, jis kaltinamas dėl apysunkio nusikaltimo padarymo, sutiko tuoj pat duoti parodymus, neprašė pilnai skelbti byloje surinktus įrodymus, prašė tik juos išvardinti. Su tuo sutiko prokurorė bei nukentėjusysis, todėl įrodymai buvo ištirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau-BPK) 273 straipsnyje numatyta sutrumpinta įrodymų tyrimo tvarka.

10Dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo J. B.

112019-02-21 Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų nuosprendžiu Ž. V. buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 138 straipsnio 1 dalį, BK 38 straipsnio pagrindu - susitaikius kaltinamajam su nukentėjusiuoju ir patvirtinus susitarimą dėl žalos atlyginimo.

122019-10-09 nutartimi Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų baudžiamojoje byloje Nr. N1-76-547/2019, užbaigtoje 2019-02-21 nuosprendžiu, kurioje Ž. V. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimo, numatyto BK 138 straipsnio 1 dalyje, kaltinamajam ir nukentėjusiajam susitaikius (BK 38 straipsnis), įrodymų tyrimas buvo atnaujintas, kai pareikštas kaltinimas dėl naujo tyčinio nusikaltimo padarymo, todėl ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustojo galioti ir sprendžiama dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

13Kaltinamasis Ž. V. ikiteisminio tyrimo metu kaltės nepripažino, teisme – pripažino visiškai ir paaiškino, kad 2017-08-13 apie 14 val. jis kartu su draugu L. S. ėjo Varėnos miesto parku nuo Varėnos Ąžuolo gimnazijos link vaikų žaidimo aikštelės, ėjo link miesto centro. Jis su L. buvo blaivūs. Per parką jie ėjo žalia veja, nėjo asfaltuotu takeliu, tiesiog kirto kelią, kad būtų arčiau. Eidami per parką, netoli teismo pastato jie parke susitiko iš matymo žinomus du jaunuolius, vienas iš jų buvo J. B., kitas vaikinas - tai A., vardo neprisimena. Akivaizdžiai matėsi, kad šie neblaivūs, eidami svirduliavo. Taip pat tiek J., tiek A. rankose nešėsi po skardinę alaus. Kiek prisimena, alaus skardinės buvo atidarytos. Prasilenkiant J. L. pasakė: "Tau bus p...", tai sakydamas savo turėtą skardinę alaus pasidėjo ant žemės ir, priėjęs arčiau, 3-4 kartus L. kumščiu smūgiavo į galvą. L. po suduotų smūgių suklupo, bet nenukrito, tiesiog prarado pusiausvyrą. Kai L. suklupo, tada J. priėjo L. iš už nugaros, dešine ranka apglėbė per kaklą, atrodė kaip smaugimo momentas, kitos rankos pirštais dūrė L. į abi akis. L. pradėjo šaukti: „Ž. padėk, gelbėk". T. jis priėjo prie J. ir bandė J. atitraukti nuo L., paėmė savo rankomis už J. rankų dilbių ir traukė J. į save. L. pavyko iš J. ištrūkti. L. atsitraukė į šalį ir abejomis rankomis susiėmė sau už veido. T. J. jam (Ž. V.) sudavė 3 kartus kumščiu į galvą, vienas ar du smūgiai kliuvo jam į kaktą. Po J. suduotų smūgių jis suklupo. T. jis dar pajautė smūgį į kairę juosmens pusę, nematė, ar J. jam spyrė, ar sudavė smūgį ranka. T. J. jį apkabino savo dešine ranka per kaklą iš už nugaros ir savo kairės rankos pirštais dūrė jam į kairiąją akį. Jis bandė muistytis, išsprukti iš J. ir jam pavyko ištrūkti. Kaltinamasis nurodė, kad įvykus grumtynėms, jis taip pat sudavė smūgius J. B.. J. vėl ėjo link jo, tačiau jis šį abiem rankomis nuo savęs atsistūmė, stūmė rankomis į krūtinę. J. krito ant nugaros, nukrito pusiau ant žalios vejos, pusiau ant asfaltuoto takelio. Kai J. nukrito, jie su L. pabėgo iš parko link miesto centro, nes labai išsigando. J. įvykio dieną buvo apsirengęs marškinėliais su trumpomis rankovėmis, su iškirpte, ant J. kaklo jokios grandinėlės nesimatė. Po įvykio jis jautėsi blogai, skaudėjo galvą. Namuose įvykio aplinkybes papasakojo savo mamai I. B., ši jam davė vaistų nuo skausmo. Tą patį vakarą į namus buvo atėjęs J. B. ir kalbėjo su jo motina, reikalavo pinigų už grandinėlę. Jis tuo metu gulėjo savo kambaryje. Kitą dieną Varėnos mieste jis buvo susitikęs su J. B., A., buvo ir jo motina. J. norėjo, kad jie sumokėtų pinigus už grandinėlę. Kaltinamasis patvirtino, kad jis su nukentėjusiuoju susitaikė, jo atsiprašė, susitarė dėl žalos atlyginimo ir prašo baudžiamąją bylą nutraukti.

14Kaltinamasis L. S. ikiteisminio tyrimo metu savo kaltės nepripažino, teisme – pripažino visiškai ir paaiškino, kad 2017-08-13 apie 13-14 val. jis su draugu Ž. V., būdami blaivūs, ėjo nuo Varėnos "Ąžuolo" gimnazijos link miesto parko asfaltuotu takeliu. Eidami jie susitiko einančius du iš matymo pažįstamus vaikinus, kaip vėliau paaiškėjo, tai J. B. ir vaikinas vardu P., šio pavardės nežino. Matėsi, kad J. ir P. neblaivūs, eidami svirduliavo. J. rankose nešėsi dvi skardines alaus, jos nebuvo atidarytos. J. jo ir Ž. atžvilgiu pradėjo vartoti necenzūrinius žodžius ir jo atžvilgiu pasakė: "Tau bus p...". Jis J. paklausė, už ką. T. J. savo alų pasidėjo ant takelio ir priėjęs 3-4 kartus kumščiu sudavė jam į galvą, nuo suduotų smūgių jis suklupo, pradėjo svaigti galva. J. tuomet savo rankos nykščiu dūrė jam į kairiąją akį, jam pradėjo tempti akyse. Jis šaukėsi Ž. pagalbos. T. prie J. priėjo Ž. ir atitraukinėjo rankomis J. nuo jo. Jis taip pat bandė J. rankomis nuo savęs atsistumti. J. pirštu į akį dūrė ir Ž., tik neprisimena, į kurią akį dūrė. Kaltinamasis nurodė, kad grumtynių metu jis galėjo suduoti J. B. smūgius. Kaltinamasis nurodė, kad vienu momentu jis pamatė, kad J. krito ant žolės, krito ant nugaros, dėl ko šis krito: nuo suduoto smūgio ar girtumo, jis nežino. Po to jie su Ž. nuėjo link miesto centro. Vakare jam pačiam svaigo galva, mama davė vaistų, kitą dieną jis kreipėsi į gydymo įstaigą. J. juos užpuolė be jokios priežasties, anksčiau jokių konfliktų su šiuo asmeniu neturėjo nei jis, nei Ž.. Kaltinamasis nurodė, kad konflikto, grumtynių metu jis grandinėlės ant J. kaklo nematė, šis buvo apsirengęs marškinėliais su trumpomis rankovėmis. Kaltinamasis patvirtino, kad jis susitaikė su nukentėjusiuoju, patvirtino, kad jo atsiprašė, susitarė dėl žalos atlyginimo, prašo baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.

15Nukentėjusysis J. B. parodė, kad 2017-08-13 nuo 13 val. jis laiką leido su P. A., T. V., G. L. ir E. J. kavinėje „Šaka“, ten su draugais pietavo, gėrė alų. Po kurio laiko visi nusprendė eiti į namus. Jis kartu su P. A. nusprendė eiti pas anksčiau iš kavinės išėjusį E. J.. Apie 15 val. jie nuo kino teatro ėjo miesto parku. Einant ties senos pradinės "Ąžuolo" mokyklos tvora jį kažkas iš už nugaros, suėmė už pečių, pastūmė ir pargriovė ant žemės ir pradėjo jį daužyti kumščiais ir spardyti kojomis į galvą. Kaltinamasis nurodė, kad jo draugas P. A. bandė skirti, tačiau šiam buvo suduotas smūgis, po kurio P. A. nukrito, šiam buvo pasakyta: “Nesikišk, ne tavęs mums reikia”. Kai bandė stotis, jį nubloškė atgal į žemę, pajautė, kaip nuo kaklo nutrūko auksinė grandinėlė su pakabuku. Grandinėlė stora, 60 gramų svorio, pakabukas - auksinis kryželis. Po grumtynių grandinėlės rasti nepavyko. Jis nežino, ar grandinėlė pasimetė žolėje, ar šią paėmė jį mušę ar kiti asmenys. Grandinėlė pirkta prieš 5 metus už 6000 litų. Kada atsigavo, neprisimena, žino, kad draugas P. A. buvo iškvietęs policiją ir medikus, tačiau pats to neprisimena, būdamas šoko būsenos, atsisakė jų pagalbos. Įvykio metu jis buvo išgėręs 2-3 bokalus alaus po 0,5 litro, girtas nesijautė. Nukentėjusysis J. B. parodė, kad dėl sumušimo su siuntimu jis buvo nukreiptas į radiologijos centro padalinį, esantį Druskininkų mieste, ten jam buvo atlikta galvos kompiuterinė tomografija, kurios metu buvo nustatyta dešinio žandinio ančio priekinės sienelės lūžimas. Dėl sumušimo jis 2017-08-16 kreipėsi pas Alytaus teismo medicinos ekspertus, kurie jį apžiūrėjo, liepė, baigus gydymą, pateikti visus medicininius dokumentus, tada bus išduota specialisto išvada dėl sužalojimo laipsnio. Po įvykusio incidento 2017-08-14 apie 19 val. jis buvo susitikęs su jį užpuolusiais vaikinais bei šių motinomis, kurie neneigė įvykusio konflikto bei siūlė susitaikyti ir nesikreipti jam į policiją, priešingu atveju jie taip pat kreipsis su pareiškimais. Nukentėjusysis patvirtino, kad kaltinamieji jo atsiprašė, susitarė dėl jam padarytos žalos atlyginimo, jis su jais susitaikė, todėl sutinka, jog byla būtų nutraukta.

16Liudytojas P. A. parodė, kad 2017-08-13 apie pietus jis kartu su draugais J. B., T. V., G. L. ir E. J. leido laiką kavinėje "Šaka", esančioje Varėnos mieste, Vytauto gatvėje. E. J. išėjo į namus. Išėję iš kavinės visi nuėjo link Varėnos miesto kino teatro. Parduotuvėje nusipirko alaus ir pasiūlė nueiti pas E. J.. T. V. ir G. L. atsisakė kartu eiti ir nuėjo į namus, jis su J. B., nusipirkę alaus, ėjo link E. J. namų per Varėnos miesto parką. Eidami vienas šalia kito, jie šnekučiavosi. Vienu metu jis pamatė, kad griūna J., prišokę du vaikinai pradėjo šį mušti nugriuvusį rankomis į galvą, veidą. Jis bandė J. ginti, tačiau gavo smūgį į „saulės“ rezginį, buvo atstumtas, jam buvo pasakyta nesikišti. Liudytojas nurodė, kad tuo metu kaltinamieji toliau sudavinėjo smūgius gulinčiam J., kuris šaukėsi pagalbos, bandė gintis nuo smūgių, tačiau nepavyko apsiginti. Pamatęs, kas vyksta, išsitraukęs telefoną, jis skambino bendruoju pagalbos numeriu 112, tai pamatę vaikinai pabėgo. Liudytojas nurodė, kad jis pažino vieną iš užpuolusių J. vaikinų - tai buvo Ž. V.. Kito vaikino jis nepažinojo. Liudytojas nurodė, kad nuo smūgių J. buvo praradęs sąmonę. J. apžiūrėjo medikai ir paleido, į gydymo įstaigą nevežė; kodėl nevežė, jis nežino. Kol J. B. apžiūrėjo medikai, jis bendravo su policijos darbuotojais. Vėliau su policijos darbuotojais bendravo J. B., ką šis aiškino policijos darbuotojams, jis negirdėjo. Jis su J. grįžo atgal į muštynių vietą, kadangi muštynių metu dingo J. nuo kaklo auksinė grandinėlė su pakabuku, tačiau nei grandinėlės, nei pakabuko jie nerado. Po kurio laiko atvažiavo J. broils ir šį išsivežė į namus.

17Liudytojas M. P. parodė, kad 2017-08-13 dirbo Alytaus apskrities VPK Varėnos policijos komisariate vyriausiuoju patruliu. Buvo gautas iškvietimas dėl to, jog parke vyko muštynės. Nuvyko su tyrėja Kamile Kamarauskaite. Nuvykus laukė du jaunuoliai B. ir dar kitas, kurio nei vardo, nei pavardės neatsimena. Jie aiškino, kad juos užpuolė. Policiją kvietė B. draugas. B. sakė, kad jam pagalbos nereikia, jis policijos nekvietė, atsisakė bendrauti, tikrintis blaivumą. B. ant veido matėsi apibrozdinimai ir paraudimai, jo drabužiai buvo purvini. Liudytojas nurodė, kad kitą dieną K. Kamarauskaitė priėmė J. B. pareiškimą dėl sumušimo ir dėl grandinėlės su pakabuku vagystės. Todėl jie buvo nuvykę į vietą ir būdami toje vietoje, kur įvyko muštynės, žolėje rado geltonos spalvos pakabutį ,,kryželį”. Liudytoja Kamilė Kamarauskaitė parodė, kad kaltinamąjį J. B. pažįsta iš tarnybos reikalų. 2017-08-13 dirbo Alytaus apskrities VPK Varėnos rajono policijos komisariate tyrėja. Buvo gautas iškvietimas, kad parke sumuštas asmuo. Nuvykus nurodytu adresu, parke, netoli teismo pastato, buvo rasti du asmenys, vienas iš jų J. B., kito asmens vardo, pavardės neprisimena. Jie teigė, kad juos sumušė du iš matymo pažįstami asmenys. Kai jie atvyko, parke buvo tik pranešėjas ir B.. Ant J. B. veido buvo matyti sumušimai, tačiau dabar negali sukonkretinti kokie. Atvykus medikams B. apžiūrėti nesileido. Vos išvykus medikams B. ėjo tolyn, sakė, kad jis niekam pretenzijų neturi, nieko nenori. Pranešėjas aiškino, kad prie jų parke prisikabino kiti asmenys, konkrečiai prie B.. Pats pranešėjas buvo nustumtas, kai bandė ginti draugą. Kitą dieną J. B. atvyko ir parašė pareiškimą, todėl buvo nuvykta į miesto parka ir apžiūrėjus įvykio vietą, buvo surastas J. B. pakabutis ,,kryželis”.

18Liudytoja I. B. parodė, kad 2017 metų rugpjūčio mėnesį dirbo greitosios medicinos pagalbos felčere. Į įvykio vietą vyko su vairuotoju R. U.. Įvykis nebuvo išskirtinis, todėl aplinkybių neprisimena. Buvo eilinis iškvietimas. Užpildė iškvietimo kortelę. Liudytoja nurodė, kad pamena, jog nukentėjusiajam buvo sužalota lūpa, tačiau jam pagalbos nereikėjo, jis bendravo su jais. Ji paaiškino, kad girtumo nukentėjusiajam nenustatinėjo, tačiau ji pažymėjo, kad jis neblaivus, nes tokią išvadą padarė iš kitų požymių, tą nustatė vizualiai. Liudytojas R. U. parodė, kad kaltinamąjį J. B. pažįsta, nes anksčiau dirbo pas jo tėvą. 2017-08-13 dirbo greitosios medicinos pagalbos vairuotoju. Buvo gautas pranešimas, kad Varėnos miesto parke kažkas įvyko. Nuvykus į parką ten rado policijos pareigūnus ir du vaikinus, iš kurių vienas buvo J. B.. Vaikinai stovėjo ant asfaltuoto takelio netoli teismo pastato. Paklausus, kas atsitiko, nei vienas iš vaikinų nepasakė, kas atsitiko, tik paminėjo, kad „gavo“, daugiau nieko nekomentavo, neminėjo jokių pavardžių, pretenzijų niekam neturėjo. Ant J. B. lūpos jis matė patinimą ar nubrozdinimą, daugiau jokių kūno sužalojimų neprisimena. Ar buvo kokie sužalojimai ant antrojo vaikino, jis neprisimena. J. B. atsisakė vykti į Varėnos ligoninę, antras vaikinas taip pat nevyko. Pašalinių asmenų įvykio vietoje nebuvo.

19Liudytoja I. B. parodė, kad kaltinamąjį J. B. žino iš matymo. Ž. V. - jos sūnus, santykiai su juo geri. Nukentėjusįjį L. S. pažįsta iš matymo. 2017-08-13, buvo sekmadienis, prieš 21 val. į butą, esantį ( - ), atėjo I. V. ir atvedė žmogų, vėliau sužinojo, kad tai J. B.. J. B. pasakė, kad buvusio konflikto metu, kai jį užpuolė Ž. ir L., pametė labai brangią grandinėlę, kuri kainavo 2000 Eur. Kažkuriuo momentu pradarė miegamojo duris ir Ž. kelis kartus pasakė, kad atėjo kažkoks vyriškis ir reikalauja grandinėlės. Tuo metu sūnus miegojo, atsakė, ką čia jis nusišneka, jokios grandinėlės nematė, liepė uždaryti duris, nes skauda galvą. Vėliau sūnus Ž. papasakojo, kad einant su L. miesto parke juos užpuolė du agresyvūs neblaivūs vyrai ir to konflikto metu jis buvo sužalotas.

20Liudytojas T. V. parodė, kad vasaros pabaigoje, 2017 metais, buvo nuėję į kavinę „Šaka“ su J. B., E. J., P. A., G. L.. Pasėdėjo, kai kas atsigėrė alkoholio, kai kas pavalgė, po to išsiskirstė. J. B. su P. nuėjo per parką link namų. Liudytojas nurodė, kad kas vyko parke nematė. Vakare paskambino P. ar G. ir pasakė, kad J. B. su P. A. buvo užpulti. Po savaitės buvo sutikęs J. B., matė ant jo veido sužalojimus. J. B. jam sakė, kad to konflikto metu nutraukė jo grandinėlę.

21Liudytojas E. J. parodė, kad J. B. pažįsta - draugas, santykiai geri. Nukentėjusiųjų L. S., Ž. V. nepažįsta. Apie įvykį sužinojo iš P.. Liudytojas E. J. parodė, kad 2017 m. vasaros pabaigoje, tai galėjo būti rugpjūčio mėnesį, tikslios dienos neprisimena, apie 10 val. jis su draugais J. B., G. L., P. A. ir T. V. susitiko kavinėje „Šaka", kuri yra Varėnos m., Vytauto gatvėje. Jis tą rytą buvo neblaivus, nes iš vakaro buvo daug vartojęs alkoholio. Jis pirmas išėjo iš kavinės ,,Šaka”. Kai prieš kelis metus jie lankė tą pačią mokyklą, tai J. B. visada nešiodavo auksinę grandinėlę ant kaklo su kryželiu. Tą pačią dieną vakare, tikslios valandos neprisimena, jam skambino P. A. ir sakė, kad parke kartu su J. B. kažką prisidirbo, sakė, kad susimušė su kitais dviem vaikinais, minėjo vardą Ž., kito vaikino vardo jis neprisimena. Tos pačios dienos vakarą, valandų neprisimena, Varėnos miesto parke, jeigu gerai prisimena, buvo sutikęs J. B., kurio veide jis matė „mėlynę“ prie akies. J. jam apie buvusį įvykį nieko nepasakojo. J. parke vaikštinėjo ir ieškojo savo grandinėles, sakė, kad konflikto metu ją pametė.

22Liudytojas I. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis yra kaltinamojo Ž. V. brolis. 2017 m. rugpjūčio mėn., tikslios dienos neprisimena, tai galėjo būti rugpjūčio 13 d. vakarop, tikslios valandos neprisimena, jam paskambino pažįstamas J. B.. J. telefonu jam pasakė, kad dienos metu Varėnos mieste, parke su jo broliu Ž. V. turėjo konfliktą, konflikto metu pametė auksinę grandinėlę nuo kaklo. J. sakė, kad dėl nieko pretenzijų neturi, tik nori atgauti savo grandinėlę, paprašė, kad kartu nueitų pas jo brolį Ž., tiksliau, kad parodytų, kur šis gyvena. Jis sutiko, su J. susitiko parke ir ėjo į Ž. namus. J. jam įvykio aplinkybių nepasakojo, jis šio apie nieką ir neklausinėjo. Ant J. veido jis jokių sužalojimų nepastebėjo, šis jam ir nesiskundė, kad ką nors skaudėtų. Ž. namų duris atidarė šio motina I. B., sakė, kad Ž. šiuo metu miega. Jis ir pats matė, kad kambaryje, lovoje Ž. miegojo. J. kažką kalbėjo su Ž. motina, apie ką šiedu kalbėjosi, jis nežino, jų pokalbio neklausė. Tarp I. ir J. vyko kokias 15 min. pokalbis, po to jis su J. išėjo į kiemą, ten išsiskyrė. Apie įvykio aplinkybes jis nei su J., nei su Ž. nekalbėjo ir kaip ten viskas vyko iš tikrųjų, jis nežino. Jis nežino, ar J. pirmasis užsipuolė jo brolį, ar atvirkščiai, jo brolis užsipuolė J. (b. l. 161-163, t. 1).

23Liudytojas G. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2017 m. rugpjūčio 13 d., sekmadienį, apie 10 val. Varėnos mieste, Vytauto gatvėje esančioje kavinėje „Šaka" jis buvo susitikęs su T. V., E. J., P. A. ir J. B.. Kavinėje J. B., P. A. ir E. J. vartojo alkoholinius gėrimus, ką šie tiksliai gėrė, jis dabar neprisimena. Jis su T. nieko negėrė. Maždaug apie 12 val. E. J. išėjo į namus. Apie 13-14 val. jis, T. V., J. B. ir P. A. iš kavinės išėjo ir nuėjo prie Varėnos kino teatro pastato, esančio J. Basanavičiaus gatvėje. J. B. buvo vidutiniškai apsvaigęs nuo alkoholio. Jis su T. V. išėjo į namus. Prie kino teatro liko P. A. ir J. B., ką šie toliau veikė, jis nežino. Kavinėje ir prie kino teatro jokio konflikto tarp nieko nebuvo. Jam maždaug po valandos paskambino E. J. ir pasakė, kad skambino ar buvo atėjęs P. A., kuris sakė, kad Varėnos miesto parke įvyko konfliktas tarp J. B. ir dar kelių vaikinų, minėjo pavardę V.. P. sakė, kad pats įvyko aplinkybių gerai neprisimena, viskas vyko kaip per miglą. Ar neprisiminė aplinkybių dėl girtumo ar dėl kitų priežasčių, jis nežino. Berods, kitą dieną, tai yra 2017-08-14, jis buvo susitikęs J. B., šis jam įvykio aplinkybių gerai nepasakojo, minėjo, kad įvykio metu pametė auksinę grandinėlę. Jis matė, kad J. veidas sutinęs, kuri veido pusė: ar dešinė, ar kairė, jis dabar gerai neprisimena. Jis negali tiksliai pasakyti, ar įvykio dieną J. B. turėjo ant kaklo auksinę grandinėlę, to nepastebėjo. Anksčiau jis yra matęs ant J. B. kaklo auksinę grandinėlę, ar ši buvo su pakabučiu, jis nežino (b. l. 166-168, t. 1).

24Liudytojas M. B. parodė, kad J. B. yra jo brolis. 2017 m. vasarą, tikslios dienos neprisimena, bet galėjo būti rugpjūčio 13 d., po pietų, tikslios valandos neprisimena, jam paskambino brolis J. ir paprašė, kad jis atvažiuotų į Varėną šio paimti. J. sakė, kad yra už mokyklos, už parko prie taip vadinamos ,,guminės” aikštelės. Jis nuvažiavo į nurodytą vietą paimti brolio J.. J. ant betoninio bortelio sėdėjo kartu su P. A.. Jis iškart pamatė, kad J. veidas sutinęs, taip pat buvo sutinusios lūpos, matėsi mėlynė. J. buvo kažkoks apsvaigęs nuo sumušimo, ar šis buvo tą dieną išgėręs, jis nežino. J. sakė, kad jį parke sumušė Ž. V., ar minėjo kitą vaikiną, jis neprisimena. J. sakė, kad, kai buvo mušamas, pametė nuo kaklo savo auksinę grandinėlę su auksiniu pakabuku. J. jis iškart parvežė į namus.

25Liudytoja V. B. parodė, kad J. B. – jos sūnus. Kartu su vyru maždaug prieš 5-9 metus davė sūnui pinigų, šis nusipirko storą auksinę grandinėlę. Kokio svorio ta grandinėlė buvo, ji nežino. Kai sūnus įsigijo grandinėlę už ją mokėjo apie 6000 litų. J. tą grandinėlę visada nešiojo ant kaklo kartu su auksiniu kryželiu. 2017 m. vasaros pabaigoje įvykio metu per muštynes grandinėlė buvo nuplėšta nuo kaklo. Žala padaryta sūnui. Liudytoja nurodė, kad įvykio aplinkybių ji nežino. Ji patvirtino, kad sūnus grįžo, tai jo veidas buvo sutinęs, vėliau gydytojai nustatė skruostikaulio lūžį, dėl šio sužalojimo jis gydėsi. Teismo medicinos specialistas S. J. teisme paaiškino, kad jis palaiko išvadas duotas dėl J. B. sužalojimų ir nurodė, kad nėra ir nebuvo jokių duomenų, jog rugpjūčio mėnesio sužalojimai galėjo būti padaryti anksčiau, t. y. liepos mėnesį. Sužalojimai veido ančio sienelių lūžimas buvo padarytas konflikto rugpjūčio mėnesį metu.

26Kaltinamųjų kaltę, be jų visiško savo kaltės pripažinimo, patvirtina ir kita baudžiamosios bylos Nr. N1-76-547/2018 medžiaga :

27Įvykio vietos apžiūros protokolas, kai 2017-08-14 buvo apžiūrėta vieta Varėnos miesto parke, kur buvo sumuštas J. B.. Įvykio vietos apžiūros metu žolėje rastas ir paimtas geltonos spalvos metalinis pakabukas - kryželis (t.1, b. l. 25-32);

282017-08-13 pranešimo, gauto bendrajame pagalbos centre, garso įrašu (T. 2, b. l. 19-23);

29Daikto-geltono metalo kryželio, rasto 2017-08-14 įvykio vietos apžiūros metu Varėnos miesto parke, apžiūros protokolas (t. 2, b. l. 24-27);

30Akistatų tarp liudytojo P. A. ir įtariamojo Ž. V. (t.1, b. l. 114-117), tarp liudytojo P. A. ir įtariamojo L. S. (t. 1, b. l. 118-124), tarp nukentėjusiojo J. B. ir įtariamojo Ž. V. (t. 1, b. l. 87-90), tarp nukentėjusiojo J. B. ir įtariamojo L. S. (t. 1, b. l.93-97) protokolais;

31Nukentėjusiojo J. B. parodymų patikrinimo vietoje protokolu, kai jis 2017-10-16 Varėnos m. esančiame parke parodė vietą, kur buvo sumuštas (t. 1, b. l. 45-48);

32Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 815/2017 (06), kurioje nurodyta, kad J. B. padaryta kraujosruvos odoje ir poodyje dešinės akies apatiniame voke, viršutinės lūpos dešinėje pusėje, kaklo kairėje pusėje, abiejuose žastuose ir pilvo kairėje pusėje, odos nubrozdinimai abiejų alkūnių srityje, paviršinės muštinės žaizdelės apatinės lūpos dešinės pusės ir dešinio skruosto gleivinėje, dešinio žandinio ančio sienelės lūžimas, lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimas. Sužalojimai padaryti, veikiant kietais, bukais, žalojančiais daiktais, galimai nukentėjusiojo nurodytu laiku. Sužalojimų visuma kvalifikuotina kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl dešinio žandinio ančio sienelės lūžimo sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui. Sužalojimai padaryti mažiausiai devynių trauminių poveikių pasėkoje (t. 1, b. l. 59-60);

33Teismo medicinos specialisto išvada Nr. pG 1079/2017 (06), kurioje nurodyta, kad J. B. padaryta kraujosruvos odoje ir poodyje dešinės akies apatiniame voke, viršutinės lūpos dešinėje pusėje, kaklo kairėje pusėje, abiejuose žastuose ir pilvo kairėje pusėje, odos nubrozdinimai abiejų alkūnių srityje, paviršinės muštinės žaizdelės apatinės lūpos dešinės pusės ir dešinio skruosto gleivinėje, dešinio žandinio ančio sienelės lūžimas, lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimas. Sužalojimai padaryti, veikiant kietais, bukais, žalojančiais daiktais. Sužalojimai galėjo būti padaryti nurodytu laiku ir nurodytomis aplinkybėmis. Sužalojimai padaryti mažiausiai devynių trauminių poveikių pasėkoje. Medicininių duomenų, nurodančių į individualias žalojančių daiktų savybes, nėra. Tiek koja, tiek ranka gali veikti kaip kieti, buki, žalojantys daiktai, todėl neatmetama sužalojimų padarymo galimybė, smūgiuojant rankomis ar kojomis. Sužalojimų visuma kvalifikuotina kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl dešinio žandinio ančio sienelės lūžimo sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui. Kraujosruvos odoje ir poodyje dešinės akies apatiniame voke, viršutinės lūpos dešinėje pusėje, kaklo kairėje pusėje, abiejuose žastuose ir pilvo kairėje pusėje, odos nubrozdinimai abiejų alkūnių srityje, paviršinės muštinės žaizdelės apatinės lūpos dešinės pusės ir dešinio skruosto gleivinėje, tiek visumoje, tiek kiekvienas atskirai kvalifikuotina kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (t. 1, b. l. 69);

34Teismo medicinos specialisto išvada Nr. pG 287/2018 (06), kurioje nurodyta, kad J. B. odos nubrozdinimai abiejų alkūnių srityje galėjo būti padaryti, tiek krentant ant nugaros, tiek krentant kniūbsčiam ir atsitrenkiant į kietą plokščią paviršių - veją ir (arba) asfaltuotą takelio dangą. Kraujosruvų odoje ir poodyje dešinės akies apatiniame voke, viršutinės lūpos dešinėje pusėje, kaklo kairėje pusėje, abiejuose žastuose ir pilvo kairėje pusėje, paviršinių muštinių žaizdelių apatinės lūpos dešinės pusės ir dešinio skruosto gleivinėje, dešinio žandinio ančio sienelės lūžimo, lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimo padarymo galimybė, krentant ant nugaros ir atsitrenkiant į plokščią paviršių - veją ir (arba) asfaltuotą takelio dangą, atmestina. Kraujosruvų odoje ir poodyje dešinės akies apatiniame voke, viršutinės lūpos dešinėje pusėje, kaklo kairėje pusėje, abiejuose žastuose ir pilvo kairėje pusėje, paviršinių muštinių žaizdelių apatinės lūpos dešinės pusės ir dešinio skruosto gleivinėje, dešinio žandinio ančio sienelės lūžimo, lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimo padarymo galimybė, krentant kniūbsčiam ir atsitrenkiant grunto paviršių (kietą plokščią žalojantį paviršių), mažai tikėtina; šie sužalojimai padaryti, veikiant kietais, bukais, riboto paviršiaus žalojančiais daiktais (t. 1, b. l. 75-76);

35Ištirtų įrodymų pagrindu padaryta išvada, jog kaltinamųjų L. S. ir Ž. V. neteisėtais veiksmais, smūgių sudavimu, nukentėjusiajam J. B. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Kaltinamųjų Ž. V. ir L. S. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 138 straipsnio 1 dalį, nes jie bendrais veiksmais, suduodami smūgius rankomis ir kojomis, nesunkiai sužalojo žmogų.

36Dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo I. K.

37Kaltinamasis Ž. V. kaltę pripažino visiškai ir paaiškino, kad 2019-06-15 rytą būnant šalia kavinės, kurią vadina "K.", kilo konfliktas su kavinėje dirbusia savininke G. K., kuri prašė pasišalinti iš kavinės teritorijos. Gatvėje šalia kavinės, agresyviai buvo nusiteikęs M., kurio vardo nežino, ir I. K., kurį iš matymo pažįsta. M. jį pastūmė, o ir K. bandė stumti. M. puolė jo draugą, o K. neleido prieiti ginti draugą, laikė, stūmė. T. sudavė jam du smūgius kumščiu ir jis nukrito. Konfliktas kilo dėl to, kad užpuolė jo draugą E. V.. Užpuolimas pasireiškė tuo, kad suėmė už drabužių ir prispaudė prie tvoros. Už drabužių suėmė M., o prie jo priėjo K.. Apsižodžiavo, nes jį vadino necenzūriniais žodžiais. Jis ėjo link E. V. ir M., o I. K. užstojo kelią, neleido praeiti stūmė į krūtinę. Sudavė smūgius kairės ir dešinės rankos kumščiais į veidą, galvą ir K. nuo suduotų smūgių nukrito. Daugiau smūgių nesudavė. I. K. pažinojo tik iš matymo, o M. nepažinojo. Įvykio aplinkybes telefonu filmavo A. Š., kuris šiuo metu išvykęs į užsienį. Vaizdo įrašą iš A. Š. telefono persikėlė į savo telefoną. Apie įrašo buvimą sakė tyrėjai, bet ji sakė, kad vyks sutrumpintas įrodymų tyrimas, todėl nereikia pateikti šio įrašo. M. elgesys buvo agresyvus jo atžvilgiu, o K. palaikė tokį elgesį. Jeigu K. jo nebūtų stabdęs praeinant, būtų praėjęs ie nesudavęs, nes ėjo ginti draugą nuo M. veiksmų.

38Nukentėjusysis I. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-06-14 apie 23 val. 30 min. atėjo į barą, vadinamą "K.", Varėnos m. su draugais praleisti laiko. Gėrė alų. 2019-06-15 apie 4 val. 40 min. kartu su draugu M. M. ir T. T. buvo išėję į kiemą. Pastebėjo, kad baro savininkė G. K. paprašė kitą iš matymo pažįstamą baro lankytoją Ž. V. išeiti iš baro. Išėjęs iš baro Ž. V. pradėjo vartoti necenzūrinius žodžius, kiek suprato, įžeidinėjo G. K., tačiau ji tik dar kartą paprašė Ž. V. išeiti. Išėjęs iš baro teritorijos ant šaligatvio, jis ir toliau keikėsi. Pats Ž. V. paprašė nurimti, tačiau pastarasis nereagavo ir pasakė, kad jei toliau bandys nuraminti, jam trenks, buvo agresyvus. Po šių žodžių netikėtai Ž. V. rankomis jam trenkė ne mažiau kaip du smūgius į burnos ir galvos sritis. Po smūgių jis nukrito ir neteko sąmonės. Šį įvykį matė su kartu buvę M. M. ir T. T.. Ar baro savininkė G. K. matė - nežino. Vėliau pamena, kad į barą atvyko greitoji medicinos pagalba ir policijos pareigūnai. Apžiūrėję medikai jį pristatė į Varėnos ligoninės priėmimo skyrių. Apžiūrėję medikai nustatė, kad vienas dantis buvo išmuštas, o kitas nuskeltas. Taip pat siuvo žaizdą galvos srityje. Savo veiksmais Ž. V. jam sukėlė fizinį skausmą. (t.1, b.l. 41-44)

39Liudytojas M. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-06-15 apie 00:00 val. su draugu I. K. atėjo į kavinę, vadinamą "K.", esančią Varėnos m. Gėrė alų. Netrukus prie jų prisijungė I. K. draugas T., kurio pavardės nežino. 2019-06-15 apie 04.00 val., jiems trise būnant kieme šalia kavinės "K.", matė, kaip kavinės savininkė K. kažkokio vaikino prašė išeiti iš kavinės teritorijos. Minėtas vaikinas buvo agresyvus, keikėsi. I. K. nuėjo šalia jo ir žodžiais bandė jį nuraminti, tačiau tam vaikinui tai nepatiko ir tarp jų įvyko žodinis konfliktas. Jam priėjus prie minėto vaikino ir I. K., bandant juos nuraminti, minėtas vaikinas du kartus trenkė rankos kumščiu I. K. į veidą. Nuo smūgio I. parkrito ant asfalto ir prasiskėlė galvą, buvo praradęs sąmonę, matėsi kraujas. Po šio įvykio buvo priėję minėto vaikino draugai, kurių nepažįsta, tačiau greitai išsiskirstė. Visą šį įvykį matė I. K. draugas T. ir kavinės savininkė K. Ar I. K. pažinojo jam trenkusį vaikiną, nežino. (t.1, b.l. 68-70)

40Liudytoja G. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-06-15 apie 02.00 val. jai būnant kavinėje Varėnos m., kuriai pagal įgaliojimą vadovauja, atėjo iš matymo pažįstami trys vaikinai I. K., M. M. ir T. T.. Apie 03.00 val. ji išėjo pažiūrėti į kiemą. Ten pastebėjo, kad sėdi gal 4 jaunuoliai. Vieną iš jų pažinojo, tai buvo Ž. V.. Su Ž. V. ji turi asmeninių nesutarimų, todėl paprašė, kad jis išeitų iš kavinės teritorijos. Išeidamas Ž. V. pradėjo ją įžeidinėti. Tai išgirdęs kieme buvęs I. K. pradėjo žodžiais raminti Ž. V.. Ji tuo metu ėjo į kavinės vidų, nes viduje dar buvo keli lankytojai. Netrukus išėjusi į kiemą pamatė, kad krenta I. K.. Jis galva trenkėsi į trinkeles, prarado sąmonę. Kas jam trenkė nematė, tačiau prie pat jo stovėjo vienintelis asmuo, tai Ž. V.. Ji pribėgo prie gulinčio be sąmonės I. K. ir pamatė kraują. Pribėgę I. K. draugai M. M. ir T. T. paprašė, kad ji iškviestų greitąją med. pagalbą. Ž. V. su draugais, kurių ji nepažįsta, pasišalino. Atvykus greitajai med. pagalbai I. K. jau buvo atgavęs sąmonę, tuomet jį išvežė į Varėnos ligoninės priėmimo skyrių. Kas I. K. buvo nustatyta, ji nežino. (t.1, b.l. 73-76)

41Liudytojas T. T. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-06-15 apie 02.00 val. atėjo į Varėnos m. esančią kavinę, vadinamą "K.", ir ten susitiko I. K. su draugu Mariumi (jo pavardės nežino). Kartu gėrė alų. Apie 04.00 val. pastebėjo, kad kavinės savininkė K. iš kavinės teritorijos išprašė kažkokį vaikiną, kurio jis nepažinojo. Minėtas vaikinas daug keikėsi ir triukšmavo, konfliktavo su K.. K. po konflikto nuėjo į kavinės vidų, o minėtą vaikiną I. K. nuėjo nuraminti. Netrukus pamatė, kad I. guli ant žemės be sąmonės, iš galvos jam bėgo kraujas. Kas jam trenkė - nežino, tačiau prie pat I. stovėjo tik minėtas vaikinas, kurio nei vardo, nei pavardės nežino. Kavinės savininkės paprašė, kad iškviestų greitąją med. pagalbą. Atvykę medikai išsivežė I. K. į Varėnos ligoninės priėmimo skyrių. Kokie sužalojimai I. K. buvo nustatyti, jis nežino. Kas tiksliai vyko tą naktį kavinėje jis mažai prisimena, nes buvo neblaivus. (t.1, b.l. 79-81)

42Kaltinamojo kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais bei teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais:

432019-06-15 Pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad kreipėsi I. K., nurodydamas, jog 2019-06-15 apie 4 val. 40 min. prie baro, esančio Varėnoje, Vytauto g. 49, jį sumušė kitas iš matymo pažįstamas asmuo. Jam buvo sužalota galva, vienas dantis buvo nuskeltas, o kitas dantis - išmuštas. Prašo pradėti ikiteisminį tyrimą. Apklausos metu I. K. parodė, kad 2019-06-14 apie 23 val. 30 min. atėjo į barą, vadinamą "K.", su draugais praleisti laiko. Gėrė alų. 2019-06-15 apie 4 val. 40 min. kartu su draugu M. M. ir T. T. buvo išėję į kiemą. Pastebėjo, kad baro savininkė G. K. paprašė kitą, iš matymo pažįstamą baro lankytoją Ž. V., išeiti iš baro. Išėjęs iš baro Ž. V. pradėjo vartoti necenzūrinius žodžius. Ant šaligatvio jis toliau keikėsi. Pats Ž. V. paprašė nurimti, tačiau jis nereagavo, buvo agresyvus. Netikėtai Ž. V. rankomis jam trenkė ne mažiau kaip du smūgius į burnos ir galvos sritis. Po smūgių jis nukrito ir daugiau įvykio aplinkybių nepamena, pats buvo neblaivus. Vėliau prisimena, kad į barą atvyko greitoji medicinos pagalba ir policijos pareigūnai. Apžiūrėję medikai jį pristatė į priėmimo skyrių. Apžiūrėję medikai nustatė, kad buvo išmuštas vienas dantis, vienas - nuskeltas, taip pat siuvo žaizdą galvos srityje. Apžiūrint įvykio vietą, adresu: Varėna, Vytauto g. 49, matomas dviejų aukštų, mūrinis namas baltos spalvos plastikinėmis dailylentėmis iškaltomis sienomis. Namo teritorija aptverta juodos spalvos metaline tvora. Namas stovi šalia Vytauto - Ligoninės gatvių sankirtos. Nuo Vytauto gatvės pusės matomas įėjimas į kiemą. Šalia įėjimo matomas trinkelėmis grįstas šaligatvis, ant kurio matyti į kraują panašios raudonos spalvos dėmės. Įvykio vietos prieigos nėra stebimos vaizdo stebėjimo kameromis. ( t.1,b.l. 8-20)

442019-06-28 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto išvadoje Nr. G 541/2019 (06) nurodyta, kad I. K. muštinė žaizda kairio momens srityje, viršutinės lūpos gleivinėje, viršutinio žandikaulio dešinės pusės I, II dantų nuskėlimas, nosies kaulų lūžimas galėjo būti padaryta kieto buko daikto poveikyje galimai prie užduotyje nurodyto laiko ir aplinkybių. Sužalojimai galėjo būti padaryti ne mažiau trijų trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimas kvalifikuotinas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl nosies kaulų lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui. Padarytų sužalojimų pasėkoje nukentėjusysis galėjo jausti fizinį skausmą. (t.1, b.l. 65)

452019-11-20 teisiamajame posėdyje kaltinamojo Ž. V. pateiktu vaizdo/garso įrašu, kuriame matyti asmenų tarpusavio konfliktinė situacija, girdėti išsakomi nepadorūs, necenzūriniai, grąsinantys žodžiai, tuoj pat pavartoti smurtą ir grąsinant užmušti.

46Teisiamajame posėdyje peržiūrėjus vaizdo įrašą kaltinamasis Ž. V. nurodė, kad video įraše jis dėvi rausvos spalvos megztinį, su juoda kepure su snapeliu, prie stalo sėdi E. V.. Du asmenys I. K. su tamsiais marškinėliais, o M. su geltonais marškinėliais.

47Teisiamajame posėdyje peržiūrėjus vaizdo įrašą nukentėjusysis I. K. nurodė, kad jis vilkėjo tamsiais šortais, pilkais marškinėliais, o šalia jo buvo M. M.. Girdima kalba yra M. M.. Vaizdo įraše matyti, kad rūkė Ž. V.. Filmuota vieta atitinka įvykio vietą, kaip ir laikas yra tas pat.

48Kaltinamojo Ž. V. teisiamajame posėdyje pateiktas vaizdo/garso įrašas laikytinas įrodymu, kadangi kaltinamasis nurodė asmenį, kuris fiksavo situaciją pagal Ž. V. pareikštą kaltinimą šioje, ir ši baudžiamoji byla perduota bei nagrinėjama teisiamajame posėdyje, o video įraše nurodytos aplinkybės, susijusios su nagrinėjamomis šioje byloje. Tiek kaltinamasis, tiek nukentėjusysis patvirtino užfiksuotų vaizdų ir garsų tikrumą, vietą, laiką.

49Įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, kuriuos galima patikrinti baudžiamojo proceso kodekso numatytais proceso veiksmais. Video įrašas teisiamajame posėdyje išnagrinėtas, jį peržiūrint, kaltinamajam ir nukentėjusiajam pateikus paaiškinimus apie matomas ir girdimas įvykio aplinkybes.

50Įrodymų vertinimo sąlygos – įrodymų leistinumas ir liečiamumas. Įrodymų leistinumas reiškia, kad įrodymais gali būti tik teisėtais būdais gauti duomenys. Spręsdamas, ar duomenys yra gauti teisėtais būdais, teismas turi patikrinti, ar jų gavimo būdas neprieštarauja įstatyme nustatytiems reikalavimams. Pagal teismų praktiką, tais atvejais, kai reikšmingus bylai duomenis pateikia proceso dalyviai, teismas turi patikrinti, ar šie duomenys gauti įstatyme neuždraustu būdu (principas „galima tai, kas neuždrausta įstatymo“).

51Pagal kasacinio teismo praktiką įrodinėjimo priemonės leistinumas suprantamas kaip informacijos, sudarančios įrodymų turinį, gavimas nepažeidžiant įstatymų nustatytos tvarkos. Nenustatytos aplinkybės, kad būtų pažeisti įstatymų reikalavimai, t.y. pažeistos subjektų teisės ir interesai.

52Kaltinamojo Ž. V. veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 138 straipsnio 1 dalį, kadangi nukentėjusiajam buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, o atsakomybė pagal šį baudžiamojo kodekso straipsnio 1 dalį numatyta tam, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių. Kaltinamasis pilnai pripažįsta, kad kaltinime nurodytu laiku buvo nurodytoje vietoje ir suduodamas smūgius nukentėjusiajam padarė teismo medicinos specialisto nustatytą sveikatos sutrikdymą. Kaltinamojo veiksmai buvo tyčiniai ir vertinami, kaip tyčinis nusikaltimas. Nusikalstama veika užbaigta sudavus smūgius, kurių metu nukentėjusiajam buvo padaryta muštinė žaizda kairio momens srityje, viršutinės lūpos gleivinėje, viršutinio žandikaulio dešinės pusės I, II dantų nuskėlimas, nosies kaulų lūžimas.

53Vertinant įrodymus buvo atkreiptas dėmesys ir į tai, kad liudytojas M. M. kritiškai vertino tik kaltinamojo elgesį, nenurodydamas savo paties agresyvaus elgesio motyvų, kaip ir savo elgesio kritiškai nevertino ir nukentėjusysis I. K., ar jo elgesys tiriamo įvykio metu buvo tinkamas. Asmenys, būdami neblaivūs, matydami ar suprasdami viešosios tvarkos pažeidimus ar kitą netinkamą asmenų elgesį viešoje vietoje, apie tai turėjo informuoti viešąją tvarką palaikančią instituciją, t.y. policiją, o ne savavališkai vykdyti jiems nepavestas viešosios tvarkos apsaugos funkcijas. Kadangi kaltinamasis pilnai pripažįsta kaltę, tai nėra pagrindo kritiškai vertinti ar atmesti nurodyto liudytojo ir nukentėjusiojo parodymų dalį.

54Bausmės skyrimo motyvai

55Kaltinamojo Ž. V. atsakomybę dėl nesunkaus J. B. sutrikdymo nustatytos lengvinančios aplinkybės, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, iš dalies atlygino padarytą žalą. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

56Kaltinamojo atsakomybę dėl nesunkaus I. K. sutrikdymo lengvinančios aplinkybės:

57kaltinamasis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Pagal teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką nustatomas tada, kai kaltininkas pripažįsta visas esmines kvalifikacijai reikšmingas objektyvias padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes ir tai daro neverčiamas surinktų byloje įrodymų;

58veikos padarymui įtakos turėjo provokuojantis ar rizikingas nukentėjusio asmens elgesys (BK 59 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Ši kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė (veikos padarymui įtakos turėjo provokuojantis ar rizikingas nukentėjusiojo asmens elgesys) nustatoma tada, kai kaltininko nusikalstama veika yra atsakomoji reakcija į provokuojančius arba rizikingus nukentėjusiojo veiksmus.

59Teismų praktikoje provokuojančiu laikomas toks elgesys, kai nukentėjusysis sąmoningai skatina kaltininką pradėti nusikalstamą veiką prieš jį. Rizikingu laikytinas toks elgesys, kai nukentėjusysis neatsargiai skatina kaltininką pradėti nusikalstamą veiką prieš jį. Tokiu atveju nukentėjusysis lengvabūdiškai tiki, kad jo elgesys neišprovokuos nusikalstamos kaltininko veikos prieš jį, arba iš viso nevertina savo elgesio kaip rizikingo, nors gali ir turi numatyti, jog toks elgesys paskatins nusikalstamą kaltininko veiką prieš jį. Nagrinėjamu atveju video įraše girdėti nepadorūs, žeminantys žodžiai kaltinamajam, reikalaujama jam sakyti bet kokį žodį, teigiant, kad nežinai kas čia stovi, po to seka nurodyto asmens M. M. veiksmai atstumti kaltinamąjį rankomis, šalimais stovi nukentėjusysis, palaikantis M. M. poziciją, o po to kaltinamajam sako: “nori, pabandyk, tik pakelk ranką”, kai priėjęs M. M. grąsina kaltinamąjį užmušti. Taigi nukentėjusiojo elgesys iš esmės prieštaravo moralės normoms, buvo įžeidžiantis kaltininką, pavojingas tuo, kad kaltinamajam buvo teigiama, kad jeigu dar ką nors pasakys, bus panaudotas smurtas, t.y. neteisėti veiksmai, iš dalies nulėmę kaltininką nusikalsti prieš nukentėjusįjį, sukūrę situaciją, kad kaltinamasis fiziškai silpnesnis. Po įvykio nukentėjusiajam I. K. buvo nustatytas 1.28 promilių girtumas ( t.1, b.l.9)

60Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

61Kaltinamojo Ž. V. padaryti nusikaltimai yra priskiriami prie tyčinių, nesunkių nusikaltimų (BK 11 straipsnio 3 dalis).

62Kaltinamasis Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2019-02-21 nuosprendžiu buvo pripažintas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje ir buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiuoju, o Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2019-11-05 nuosprendžiu buvo nuteistas pagal BK 140 straipsnio 2 dalį laisvės apribojimo bausme dėl nusikalstamos veikos, padarytos 2019-07-07, t.y. jau padarius tiriamas ir nagrinėjamas nusikalstamas veikas šioje baudžiamojoje byloje.

63Kaltinamasis Ž. V. baustas už administracinius teisės nusižengimus: baustas 2016-10-10 pagal ATPK 178 str. 5 d.; 2017-01-12 pagal ANK 508 str. 1 d.; 2016-012-29 pagal ATPK 174 str.; 2018-09-30 pagal ANK 485 str. 1 d.; 2019-02-05 pagal LR ANK 560 str. 1 d. ( t.1, b.l. 107-110).

64Kaltinamasis dirba ir turi legalų pajamų šaltinį, neįrašytas į psichiatro ar nepriklausomybių ligų įskaitą.

65BK 41 straipsnis numato bausmę ir jos paskirtį, t.y. bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui.

66Parinktina ir skirtina bausmės rūšimi kaltinamasis turi būti paveiktas taip, kad ateityje suprastų savo padarytų veikos žalingumą, suprastų, kad įstatymas skirtas drausminti ir įtakoti asmens elgesiui teigiama linkme – nenusikalsti; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Kaltinamasis turi atsakyti už kilusias pasekmes adekvačiai baudžiamojo įstatymo numatytoms sankcijoms.

67BK 54 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų.

68Pagal BK 138 straipsnio 1 dalyje sankcijoje numatytas bausmių rūšis kaltinamajam parinktina ir skirtina laisvės apribojimo bausmė.

69Nustatant bausmės dydį atsižvelgtina nustatytas lengvinančias ir sunkinančią aplinkybes, kaltinamojo asmenybę, veikos pavojingumą ir kitas bylos aplinkybes. Kaltinamajam, paskyrus laisvės apribojimo bausmę, skirtini draudimai ir įpareigojimai, baudžiamojo poveikio priemonė bausmės paskirčiai užtikrinti.

70Dėl civilinių ieškinių

71Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė kaltinamajam 211.86 Eur dydžio civilinį ieškinį (t.1, b.l. 96-97)). Ieškinyje nurodė, jog ieškinį sudaro dėl nukentėjusiojo I. K. patirtos gydymo išlaidos, jos buvo apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF). Nurodė, kad gydymo išlaidas sudaro VšĮ Varėnos ligoninė, VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė, VšĮ VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos suteiktos paslaugos.Už gydymo paslaugas sumokėjo Vilniaus teritorinė ligonių kasa.

72Kaltinamasis Ž. V. civilinį ieškinį pripažino pilnai.

73Ieškinys tenkinamas visiškai.

74Remiantis CK 6.280 straipsnio 1 dalimis, 6.283 straipsnio 1 dalimi, jeigu fizinis asmuo sužalotas, už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiajam asmeniui atlyginti visus šio patirto nuostolius, o atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Nustačius, jog dėl kaltinamojo nusikalstamų veiksmų I. K. gydymui buvo išleista 211.86 Eur, ši suma buvo apmokėta iš PSDF, kaltinamasis privalo atlyginti padarytą žalą, žala, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 30 straipsnio 1 punkto, 31 straipsnio 1 punkto nuostatas, PSDF biudžetą vykdo, jo lėšas naudoja Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, žala iš kaltinamojo priteisiama šiai institucijai.

75Ž. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje, dėl ko I. K. buvo padaryti sveikatos sužalojimai, atitinkamai suteikus jam sveikatos priežiūros paslaugas, Privalomojo sveikatos draudimo fondui buvo padaryta nurodyta turtinė žala. Taigi pripažintina, kad būtent kaltinamojo nusikalstami veiksmai lėmė, kad buvo padaryta Vilniaus teritorinės ligonių kasos civiliniu ieškiniu prašoma atlyginti turtinė žala (patvirtina atitinkamais dokumentais – apskaičiavimais). Todėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys tenkintinas visiškai.

76Nukentėjusysis I. K. pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš kaltinamojo Ž. V. 3004.20 Eur turtinės žalos atlyginimo ir 3500 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

77Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi teisę, be kita ko, gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą (BPK 44 str. 10 d.). Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti civilinį ieškinį (BPK 109 str.). Civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, tačiau, kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo šis kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms (BPK 113 str.).

78Civilinis ieškovas prašo priteisti iš kaltinamojo 3004.20 Eur turtinęs žalą, nurodydamas, kad ją sudaro: dėl kreipimosi pad odontologą – 3.74 Eur; odontologas rekomendavo dantų implantaciją ir sudarė gydymo planą – 2500 Eur; vaistų išrašymas – 7.06 Eur; transporto išlaidos – 94.40 Eur; kitos išlaidos – teisinės paslaugos parengiant ir surašant civilinį ieškinį – 399 Eur.

79Civilinis ieškovas jam padarytą neturtinę žalą vertina 3500 Eur. Ieškinyje nurodyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais, o minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į veikos padarymo aplinkybes bei motyvus, žalos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

80Civilinis ieškovas prašo priteisti nurodyto dydžio neturtinės žalos atlyginimą atsižvelgdamas į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą (padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas), dėl sulaužytos nosies apsunkintas kvėpavimas, patyrė skausmą dėl žaizdos gydymo, patyrė nepatogumus valgant, iš karto negali būti pašalinamos sužalojimo pasekmės, ilgai trunkanti dantų implantacija ir t.t.

81CK 6.283 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai fizinis asmuo yra suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Nuostolius sudaro negautos pajamos (netiesioginė žala), kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos (tiesioginė žala).

82Nuostolių, kaip piniginės žalos išraiškos, turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo prarado dėl neteisėtų žalą padariusio asmens veiksmų, nes toks atlyginimas atitinka žalos kompensavimo funkciją. Tiek tiesioginės, tiek netiesioginės žalos faktą ir dydį turi įrodyti asmuo, reikalaujantis atlyginti žalą – ieškovas (CPK 178 straipsnis)

83Nukentėjusysis – civilinis ieškovas pateikė Vilniaus odontologijos centro ( UAB „Vilniaus odontologijos centras) 2019-07-16 sudarytą gydymo planą, kuriuo numatytas planuojamas gydymas (dantų implantacija, nurodyta viso gydymo kaina – apie 2500 Eur (1 t., b. l. 154). Pastebėtina, kad šis gydymo planas nurodomas kaip preliminarus, nepateikta jokių duomenų apie tokio realaus gydymo vykdymo pradėjimą, todėl objektyviai nėra aišku, ar nukentėjusysis tokį gydymą išties atliks. Išlaidos gydymui, pripažįstamos turtine žala, todėl ir turi būti įrodytos konkrečiais ir aiškiais įrodymais. Nukentėjusysis nėra pateikęs jokių medicininių duomenų ir įrodymų apie jo dantų būklę iki nagrinėjamos nusikalstamos veikos padarymo, t.y. ar dantys nebuvo apgadinti iki nagrinėjamo įvykio, ar nėra ligos požymių, kurie įtakoja dantų stiprumui ir pan.

84Todėl šiuo proceso metu priteisti nukentėjusiajam sumą, būtiną gydymui, nėra galimybės, esant tik hipotetinei gydymo kainai, taigi nesant aiškiam ir konkrečiam turtinės žalos dydžiui. parinkto gydymo tikslingumo, tinkamumo, reikalingumo, siejant tai su patirta trauma, paneigimo faktui pripažinti esant įrodytam nepakanka pateikti preliminarius gydymo įstaigų gydymo planą.

85Nustatant neturtinės žalos dydį teismai turi remtis įstatymų nustatytais ir teismų praktika suformuotais ir taikomais neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijais bei atsižvelgti į teismų analogiškose bylose priteistais neturtinės žalos dydžiais, siekiant įgyvendinti teisinio apibrėžtumo, teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus (CK 1.2, 1.5 straipsniai, CPK 4 straipsnis). Konkretus neturtinės žalos dydžio nustatymas byloje laikomas fakto klausimu. Teismų praktika teismai turi vadovautis ne a priori, o atsižvelgdami į visų nagrinėjamoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekstą. Neturtinės žalos prigimtis lemia tai, kad nėra galimybės šią žalą tiksliai apskaičiuoti, grąžinti nukentėjusįjį į buvusią padėtį ar rasti tikslų piniginį tokios žalos ekvivalentą. Neturtinės žalos prigimtis lemia ir šios žalos įrodinėjimo specifiką. Neturtinės žalos dydis išreikštas pinigais, skirtingai nei atlyginant turtinę žalą, neturėtų būti įrodinėjamas, o yra nustatomas teismo pagal konkrečioje byloje teisiškai reikšmingų kriterijų visumą. Taigi, neturtinės žalos dydį nustato teismas, o ją patyręs asmuo turi pateikti teismui kuo daugiau ir kuo svarbesnių žalos dydžiui nustatyti reikšmingų kriterijų.

86Kriterijai, į kuriuos turi atsižvelgti teismas, nustatyti įstatyme (CK 6.250 straipsnio 2 dalis), tačiau šioje teisės normoje nepateiktas išsamus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijų sąrašas, nes atsižvelgęs į bylos aplinkybes teismas gali pripažinti reikšmingais ir kitus kriterijus. Teismų praktikoje taip pat pabrėžiama, kad turi būti įvertinta visuma kriterijų, turinčių įtakos neturtinei žalai nustatyti, ir neturi būti sureikšminamas nė vienas kriterijus atskirai. Absoliučių asmens vertybių – asmens sveikatos ir gyvybės – gynimo atveju pabrėžiama, kad esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus, sužalojus sveikatą, yra sužalojimo padariniai ir dėl to patirti dvasiniai išgyvenimai. Vertinant neturtinės žalos atlyginimo kriterijus, būtina atsižvelgti į teismų konstatuotą kompensacinę neturtinės žalos paskirtį, todėl tam tikri kriterijai, pavyzdžiui, žalą padariusio ir nukentėjusio asmens kaltės laipsnis, jų tarpusavio santykiai turi būti vertinami tik tiek, kiek padėtų nustatyti neigiamų teisinių padarinių dydį, bet ne siekiant nubausti žalą padariusį asmenį. Žalą padariusio asmens kaltė, kaip kriterijus nustatant neturtinės žalos atlyginimo dydį yra svarbus tiek, kiek reikia įvertinti asmens veiksmų kryptingumą, kokio laipsnio rūpestingumo ir atidumo pareiga jam yra nustatyta ir pan.

87BPK 115 straispnio 2 dalis numato, kad išimtiniais atvejais, kai negalima civilinio ieškinio tiksliai apskaičiuoti neatidėjus baudžiamosios bylos nagrinėjimo ar negavus papildomos medžiagos, teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, gali pripažinti civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka.

88Ši baudžiamoji byla nagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo būdu, todėl civilinio ieškinio nebuvo galima tiksliai apskaičiuoti, neatidėjus baudžiamosios bylos nagrinėjimo ir negavus papildomos medžiagos. Neturtinės žalos apskaičiavimo kriterijus yra ir priteistos turtinės žalos dydis.

89Kaip jau minėta, civiliniam ieškovui pripažinus teisę į ieškinio patenkinimą ir perdavus ieškinio dydžio klausimą nagrinėti civilinio proceso tvarka, atskira civilinė byla neužvedama, bet, įsiteisėjus nuosprendžiui, to paties teismo iniciatyva tęsiamas procesas pagal CPK taisykles. Teismas, nagrinėdamas civilinio ieškinio klausimą, nesprendžia, ar yra ieškinio pagrindas, bet remiasi baudžiamosios bylos duomenimis dėl nusikalstama veika padarytos tiesioginės turtinės žalos, kuri nustatyta apkaltinamuoju nuosprendžiu, ir nustato priteistinos žalos dydį (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010). Turtinė žala turi būti atlyginama, laikantis visiško nuostolių atlyginimo principo. Teisės į ieškinio patenkinimą pripažinimas baudžiamajame procese reiškia, kad ieškinys negali būti atmestas civiliniame procese.

90Kaltinamasis Ž. V. laikinai sulaikytas BPK 140 straipsnio pagrindu nebuvo sulaikytas, 2019-06-19 tyrėjos nutarimu buvo paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti. (t. 1, b.l. 131-133)

91Kaltinamojo nuosavybės teisės į turtą neapribotos. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nėra.

92Taikytinos BK 641 straipsnio 1, 2 dalies nuostatos, nes kaltinamasis kaltę pripažino pilnai, buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas.

93Vadovaudamasis Baudžiamojo proceso kodekso 297- 299, 301 - 305, 307- 308 straipsniais, teismas

Nutarė

94Ž. V., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 138 straipsnyje 1 dalyje (dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo J. B.) ir jam paskirti laisvės apribojimą vieneriems (1) metams vienam (1) mėnesiui.

95Ž. V., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 138 straipsnyje 1 dalį (dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo I. K.) ir jam paskirti laisvės apribojimą vieneriems (1) metams trims (3) mėnesiams.

96Taikyti Baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1, 2 dalį, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti, kad Ž. V. paskirtas laisvės apribojimas dešimčiai (10) mėnesių.

97Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir prie griežtesnės bausmės, paskirtos už vieną iš padarytų nusikalstamų veikų, iš dalies pridedant švelnesnę bausmę ir paskirti subendrintą bausmę laisvės apribojimą vieneriems (1) metams šešiems (6) mėnesiams.

98Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, paskirtą bausmę subendrinti su Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2019-11-05 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi, bausmes iš dalies sudedant, prie griežtesnės bausmės, paskirtos už vieną iš padarytų nusikalstamų veikų, iš dalies pridedant švelnesnę bausmę ir paskirti galutinę subendrintą bausmę laisvės apribojimą vieneriems (1) metams devyniems (9) mėnesiams.

99Vadovaujantis BK 48 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 6 dalies 1 punktu, 3 punktu, 67 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 9 punktu, 722 straipsniu, Ž. V. paskirti draudimą, įpareigojimus ir baudžiamojo poveikio priemonę:

100- dirbti, mokytis arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

101-uždrausti lankytis A. K. individualios įmonės kavinėje, esančioje adresu Vytauto g.49, Varėnos mieste ( įmonės kodas 184765021);

102-būti namuose nuo 22.00 val. vakaro iki 5.00 val. ryto, jei tai nesusiję su mokymusi, darbu ar gydymusi.

103-dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose per aštuonių (8) mėnesių terminą nuo 2019-11-05 Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų nuosprendžio įsiteisėjimo dienos (2019-11-26).

104Paskirtą draudimą ir įpareigojimus vykdyti per visą paskirtos laisvės apribojimo bausmės laiką (vienerius metus devynis mėnesius).

105Vadovaujantis BK 65, 66 straipsniais į paskirtą bausmę įskaityti laikinajam sulaikyme išbūtą laiką nuo 2019-07-07 iki 2019-07-07, vieną dieną, prilyginant dviems (2) laisvės apribojimo dienoms.

106Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti iki įsiteisės nuosprendis, o įsiteisėjus – panaikinti.

107Priteisti iš Ž. V., asmens kodas ( - ) Vilniaus teritorinės ligonių kasai , įmonės kodas 188783796, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsiskaitomoji sąskaita LT 2173 0001 0002 484333, „Swedbank“AB, banko kodas 73000), du šimtus vienuolika eurų aštuoniasdešimt šešis centus (211.86 Eur) žalos atlyginimo dėl nukentėjusiojo I. K. gydymo.

108Pripažinti civiliniam ieškovui I. K. teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka.

109Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje :... 3. Ž. V., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. 2019-02-21 Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų nuosprendžiu atleistas... 5. kaltinamas pagal BK 138 straipsnio 1 dalį.... 6. Teismas... 7. Ž. V., veikdamas bendrininkų grupėje, nesunkiai sutrikdė sveikatą žmogui,... 8. Taip pat Ž. V. nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent: 2019-06-15 apie 4 val.... 9. Teisiamajame posėdyje kaltinamasis Ž. V. kaltę pripažino visiškai, jis... 10. Dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo J. B.... 11. 2019-02-21 Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų nuosprendžiu Ž. V. buvo... 12. 2019-10-09 nutartimi Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų baudžiamojoje... 13. Kaltinamasis Ž. V. ikiteisminio tyrimo metu kaltės nepripažino, teisme –... 14. Kaltinamasis L. S. ikiteisminio tyrimo metu savo kaltės nepripažino, teisme... 15. Nukentėjusysis J. B. parodė, kad 2017-08-13 nuo 13 val. jis laiką leido su... 16. Liudytojas P. A. parodė, kad 2017-08-13 apie pietus jis kartu su draugais J.... 17. Liudytojas M. P. parodė, kad 2017-08-13 dirbo Alytaus apskrities VPK Varėnos... 18. Liudytoja I. B. parodė, kad 2017 metų rugpjūčio mėnesį dirbo greitosios... 19. Liudytoja I. B. parodė, kad kaltinamąjį J. B. žino iš matymo. Ž. V. - jos... 20. Liudytojas T. V. parodė, kad vasaros pabaigoje, 2017 metais, buvo nuėję į... 21. Liudytojas E. J. parodė, kad J. B. pažįsta - draugas, santykiai geri.... 22. Liudytojas I. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis yra kaltinamojo Ž.... 23. Liudytojas G. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2017 m. rugpjūčio 13... 24. Liudytojas M. B. parodė, kad J. B. yra jo brolis. 2017 m. vasarą, tikslios... 25. Liudytoja V. B. parodė, kad J. B. – jos sūnus. Kartu su vyru maždaug... 26. Kaltinamųjų kaltę, be jų visiško savo kaltės pripažinimo, patvirtina ir... 27. Įvykio vietos apžiūros protokolas, kai 2017-08-14 buvo apžiūrėta vieta... 28. 2017-08-13 pranešimo, gauto bendrajame pagalbos centre, garso įrašu (T. 2,... 29. Daikto-geltono metalo kryželio, rasto 2017-08-14 įvykio vietos apžiūros... 30. Akistatų tarp liudytojo P. A. ir įtariamojo Ž. V. (t.1, b. l. 114-117), tarp... 31. Nukentėjusiojo J. B. parodymų patikrinimo vietoje protokolu, kai jis... 32. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 815/2017 (06), kurioje nurodyta, kad... 33. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. pG 1079/2017 (06), kurioje nurodyta,... 34. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. pG 287/2018 (06), kurioje nurodyta,... 35. Ištirtų įrodymų pagrindu padaryta išvada, jog kaltinamųjų L. S. ir Ž.... 36. Dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo I. K.... 37. Kaltinamasis Ž. V. kaltę pripažino visiškai ir paaiškino, kad 2019-06-15... 38. Nukentėjusysis I. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-06-14 apie 23... 39. Liudytojas M. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-06-15 apie 00:00... 40. Liudytoja G. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-06-15 apie 02.00... 41. Liudytojas T. T. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-06-15 apie 02.00... 42. Kaltinamojo kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais bei teisiamajame... 43. 2019-06-15 Pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų... 44. 2019-06-28 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto... 45. 2019-11-20 teisiamajame posėdyje kaltinamojo Ž. V. pateiktu vaizdo/garso... 46. Teisiamajame posėdyje peržiūrėjus vaizdo įrašą kaltinamasis Ž. V.... 47. Teisiamajame posėdyje peržiūrėjus vaizdo įrašą nukentėjusysis I. K.... 48. Kaltinamojo Ž. V. teisiamajame posėdyje pateiktas vaizdo/garso įrašas... 49. Įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, kuriuos... 50. Įrodymų vertinimo sąlygos – įrodymų leistinumas ir liečiamumas.... 51. Pagal kasacinio teismo praktiką įrodinėjimo priemonės leistinumas... 52. Kaltinamojo Ž. V. veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 138 straipsnio 1 dalį,... 53. Vertinant įrodymus buvo atkreiptas dėmesys ir į tai, kad liudytojas M. M.... 54. Bausmės skyrimo motyvai... 55. Kaltinamojo Ž. V. atsakomybę dėl nesunkaus J. B. sutrikdymo nustatytos... 56. Kaltinamojo atsakomybę dėl nesunkaus I. K. sutrikdymo lengvinančios... 57. kaltinamasis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir... 58. veikos padarymui įtakos turėjo provokuojantis ar rizikingas nukentėjusio... 59. Teismų praktikoje provokuojančiu laikomas toks elgesys, kai nukentėjusysis... 60. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 61. Kaltinamojo Ž. V. padaryti nusikaltimai yra priskiriami prie tyčinių,... 62. Kaltinamasis Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2019-02-21 nuosprendžiu... 63. Kaltinamasis Ž. V. baustas už administracinius teisės nusižengimus: baustas... 64. Kaltinamasis dirba ir turi legalų pajamų šaltinį, neįrašytas į... 65. BK 41 straipsnis numato bausmę ir jos paskirtį, t.y. bausmė yra valstybės... 66. Parinktina ir skirtina bausmės rūšimi kaltinamasis turi būti paveiktas... 67. BK 54 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso... 68. Pagal BK 138 straipsnio 1 dalyje sankcijoje numatytas bausmių rūšis... 69. Nustatant bausmės dydį atsižvelgtina nustatytas lengvinančias ir... 70. Dėl civilinių ieškinių... 71. Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė kaltinamajam 211.86 Eur dydžio... 72. Kaltinamasis Ž. V. civilinį ieškinį pripažino pilnai.... 73. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 74. Remiantis CK 6.280 straipsnio 1 dalimis, 6.283 straipsnio 1 dalimi, jeigu... 75. Ž. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje, dėl... 76. Nukentėjusysis I. K. pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašo priteisti... 77. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kiekvienas asmuo, pripažintas... 78. Civilinis ieškovas prašo priteisti iš kaltinamojo 3004.20 Eur turtinęs... 79. Civilinis ieškovas jam padarytą neturtinę žalą vertina 3500 Eur.... 80. Civilinis ieškovas prašo priteisti nurodyto dydžio neturtinės žalos... 81. CK 6.283 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai fizinis asmuo... 82. Nuostolių, kaip piniginės žalos išraiškos, turi būti atlyginama tiek,... 83. Nukentėjusysis – civilinis ieškovas pateikė Vilniaus odontologijos centro... 84. Todėl šiuo proceso metu priteisti nukentėjusiajam sumą, būtiną gydymui,... 85. Nustatant neturtinės žalos dydį teismai turi remtis įstatymų nustatytais... 86. Kriterijai, į kuriuos turi atsižvelgti teismas, nustatyti įstatyme (CK 6.250... 87. BPK 115 straispnio 2 dalis numato, kad išimtiniais atvejais, kai negalima... 88. Ši baudžiamoji byla nagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo būdu, todėl... 89. Kaip jau minėta, civiliniam ieškovui pripažinus teisę į ieškinio... 90. Kaltinamasis Ž. V. laikinai sulaikytas BPK 140 straipsnio pagrindu nebuvo... 91. Kaltinamojo nuosavybės teisės į turtą neapribotos. Daiktų, turinčių... 92. Taikytinos BK 641 straipsnio 1, 2 dalies nuostatos, nes kaltinamasis kaltę... 93. Vadovaudamasis Baudžiamojo proceso kodekso 297- 299, 301 - 305, 307- 308... 94. Ž. V., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą... 95. Ž. V., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą... 96. Taikyti Baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1, 2 dalį, paskirtą bausmę... 97. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, paskirtas... 98. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, paskirtą... 99. Vadovaujantis BK 48 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 6 dalies 1 punktu, 3 punktu,... 100. - dirbti, mokytis arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos... 101. -uždrausti lankytis A. K. individualios įmonės kavinėje, esančioje adresu... 102. -būti namuose nuo 22.00 val. vakaro iki 5.00 val. ryto, jei tai nesusiję su... 103. -dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose per aštuonių (8)... 104. Paskirtą draudimą ir įpareigojimus vykdyti per visą paskirtos laisvės... 105. Vadovaujantis BK 65, 66 straipsniais į paskirtą bausmę įskaityti laikinajam... 106. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti... 107. Priteisti iš Ž. V., asmens kodas ( - ) Vilniaus teritorinės ligonių kasai ,... 108. Pripažinti civiliniam ieškovui I. K. teisę į ieškinio patenkinimą, o... 109. Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per dvidešimt...