Byla I-3783-142/2014
Dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus, Rasos Ragulskytės-Markovienės ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjo atstovei Ingridai Vengelienei, atsakovo atstovui Gediminui Ratkevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos pareiškimą atsakovui Elektrėnų savivaldybės tarybai dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo,

Nustatė

2Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – pareiškėjas) padavė teismui pareiškimą, prašydamas ištirti, ar Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 2 priedo Išmokų, skirtų išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmokėti, skyrimo tvarkos aprašo 1.2. papunktis, nustatantis, jog komiteto pirmininko pavaduotojui, pakomitečio pirmininkui, frakcijos seniūnui ir nuolatinės komisijos pirmininkui išmoka skiriama – iki 3,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI), ir 1.3. papunktis, nustatantis, jog komiteto pirmininkui, savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui išmoka skiriama – iki 4 BSI, neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies nuostatoms, o pripažinus prieštaraujančiais – laikyti juos panaikintais.

3Paaiškina, kad Elektrėnų savivaldybės taryba 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-50 patvirtino naujos redakcijos Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (toliau – Reglamentas), kurio pakeitimas priimtas 2013 m. spalio 23 d. tarybos sprendimu Nr. TS-240. Reglamento 2 priedo Išmokų, skirtų išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmokėti, skyrimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 1 punkte nustatyta kad tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį skiriama tokio dydžio išmoka (toliau – Išmoka) atsiskaitytinai: 1.1. tarybos nariui – iki 3 BSI; 1.2. komiteto pirmininko pavaduotojui, pakomitečio pirmininkui, frakcijos seniūnui ir nuolatinės komisijos pirmininkui – iki 3,5 BSI; 1.3. komiteto pirmininkui, savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui – iki 4 BSI. Tarybos sprendimas atitinka visus kriterijus, būdingus norminiam teisės aktui: yra taikomas individualiais požymiais neapibrėžtam asmenų ratui, jame suformuotos daugkartinio naudojimo bendro pobūdžio elgesio taisyklės. Vyriausybės atstovui kilo abejonių dėl Reglamento Aprašo 1.2. ir 1.3. papunkčių atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – VSĮ) 26 straipsnio 2 dalies nuostatoms. VSĮ 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms (toliau – Kanceliarijos išlaidos) apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti skiriama išmoka atsiskaitytinai. Sisteminė VSĮ 19 straipsnio 12 dalies, 23 straipsnio, 24 straipsnio nuostatų analizė leidžia teigti, kad savivaldybės tarybos nariai (savivaldybės tarybos opozicijos lyderis, tarybos komitetų pirmininkai, jų pavaduotojai, pakomitečio pirmininkai, frakcijų seniūnai, nuolatinių komisijų pirmininkai) savo teisėmis yra lygūs. Kadangi nurodyti savivaldybės tarybos nariai savo teisėmis yra lygūs, o VSĮ numatyta savivaldybės tarybos teisė skirti Išmokas tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, daro išvadą, kad VSĮ nenumato galimybės skirti papildomų Išmokų savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui, komitetų pirmininkams ar jų pavaduotojams, pakomitečių pirmininkams, frakcijų seniūnams ir nuolatinių komisijų pirmininkams su jų, kaip opozicijos lyderio, komiteto pirmininko bei pavaduotojo, pakomitečio pirmininko, frakcijos seniūno ar nuolatinės komisijos pirmininko, veikla susijusioms Kanceliarijos išlaidoms apmokėti. Už jų darbą yra apmokama VSĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Tokia VSĮ 26 straipsnio 2 dalies taikymo praktika suformuota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2011 m. sausio 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A63 – 1728/2010. Teismas nutartyje pažymėjo, kad VSĮ 26 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad tarybos nariui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidoms kas mėnesį gali būti mokama išmoka, kurios dydis patvirtinamas tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka. Įstatymo leidėjas, nustatydamas, kad savivaldybių tarybų nariai turi teisę į išmokas, susijusias su minėtomis išlaidomis, siekė užtikrinti tarybos narių tinkamą materialinę, administracinę bazę įstatyme numatytoms funkcijoms atlikti. Teismas nurodė, kad nustatant valstybės institucijų kompetenciją viešojoje teisėje vadovaujamasi principu „draudžiama viskas, kas nėra leista“. Remiantis šiuo principu, savivaldybių tarybų teisė numatyti išmokas dėl patirtų išlaidų tarybos nariams negali būti aiškinama plečiamai. Išmokos, susijusios su kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto išlaidomis, yra tikslinės, kuriomis siekiama atlyginti tas išlaidas, kurias patiria tarybos nariai, vykdydami savo veiklą dėl jų funkcijų ypatybių, pvz., efektyvaus bendravimo su rinkėjais ir pan., ir kurių nepadengia savivaldybės administracija. Tokiu būdu, VSĮ 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų išmokų tikslas yra padengti galimas papildomas sąnaudas (kanceliarijos, pašto, telefono, transporto), kurių nepadengia tarybos narių gaunamas apmokėjimas už faktiškai išdirbtą laiką. Tarybos nustatytas teisinis reglamentavimas siejant išmokų mokėjimą ne su teisiškai reikšmingomis aplinkybėmis, o išimtinai tik su tarybos nario, mero, jo pavaduotojo, kolegijos nario ar komiteto pirmininko statuso turėjimu, kas automatiškai nereiškia didesnių išlaidų turėjimo ir neleidžia nustatyti išmokų dydžio, neatitinka VSĮ 26 straipsnio 2 dalies reikalavimų. Daro išvadą, kad toks Elektrėnų savivaldybės tarybos nustatytas reglamentavimas, siejantis diferencijuotą Išmokų mokėjimą išimtinai tik su tarybos nario, komiteto pirmininko pavaduotojo, pakomitečio pirmininko, frakcijos seniūno, nuolatinės komisijos pirmininko, komiteto pirmininko, opozicijos lyderio statuso turėjimu, prieštarauja tikslinei Išmokų paskirčiai, įstatyminiu reguliavimu įtvirtintam siekiui atlyginti tik tas išlaidas, kurias patiria tarybos nariai, vykdydami savo veiklą, o tuo pačiu prieštarauja VSĮ 26 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Pažymi, kad įgyvendindamos savo įgaliojimus savivaldybės institucijos privalo vadovautis aukštesnės galios teisės aktais ir bendraisiais teisės principais. Vienas iš jų – VSĮ 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, kuris reiškia, kad savivaldybės veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, t. y. turi būti užtikrinamas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumas. Savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas, kuris nustato tam tikras taisykles, turi būti konkretus, aiškus ir tikslus, nekeliantis abejonių dėl jo turinio ir taikymo, nedviprasmiškas.

4Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė palaikė pareiškimą ir prašė jį tenkinti.

5Elektrėnų savivaldybės taryba atsiliepime su pareiškimo reikalavimais nesutinka. Nesutinka su pareiškėjo argumentais, nes komitetų pirmininkai, opozicijos lyderis, komiteto pirmininko pavaduotojai, frakcijų seniūnai, komisijų pirmininkai ir kiti savivaldybės tarybos nariai nėra ir negali būti lygūs nei savo teisėmis, nei savo pareigomis dėl einamų pareigų savivaldybės tarybos sudarytose institucijose. Savivaldybės tarybos nariai, kurie papildomai eina komiteto pirmininko, komisijos pirmininko ir kitas papildomas pareigas, vykdo daugiau funkcijų, turi daugiau atsakomybės, todėl ir išlaidos jų yra didesnės. Būtent tokios praktikos laikosi Lietuvos Respublikos Seimas savo Statuto 15-3 straipsnyje diferencijuodamas lėšų su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms apmokėti dydį pagal Seimo nario pareigas, todėl, pasak atsakovo, ir savivaldybės teisė nustatyti adekvatų išlaidų kompensavimo dydį atsižvelgiant į savivaldybės tarybos nario pareigas neturi būti varžoma. Nurodo VSĮ, Reglamento normas, kurios nustato komitetų ir komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų, opozicijos lyderio, frakcijų seniūnių skyrimo tvarką, jų vykdomas funkcijas, ir aiškina, kad teisinga ir protinga yra laikyti, jog didesnis teisių ir pareigų kiekis suponuoja didesnes jų įgyvendinimo išlaidas, nes vieni tarybos nariai, turėdami daugiau darbo už kitus ir atlikdami tą darbą, natūraliai patiria daugiau išlaidų. Akivaizdu, kad savivaldybės tarybos nariai (savivaldybės tarybos opozicijos lyderis, tarybos komitetų pirmininkai, jų pavaduotojai, pakomitečių pirmininkai, frakcijų seniūnai, nuolatinių komisijų pirmininkai) savo teisėmis nėra ir negali būti lygūs, o pareiškėjo nurodyta teismų praktika yra ydinga, todėl keistina. Taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjo prašymas teismui yra suformuluotas netinkamai, nes patenkinus tokį prašymą būtų neaišku, kaip tektų vykdyti teismo sprendimą. Pareiškėjas prašo teismo, pripažinus savivaldybės teisės aktą prieštaraujančiu įstatymui, laikyti jį panaikintu. Iš tokios formuluotės nėra aišku, ar pripažinus savivaldybės teisės aktą prieštaraujančiu įstatymui, laikyti jį panaikintu turėtų tik vienas teismas, ar ir savivaldybė, kuri galbūt liktų kitos nuomonės.

6Elektrėnų savivaldybės tarybos atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepimą.

7Pareiškimas tenkinamas.

8Nagrinėjama norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo byla. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 110 straipsnio nuostatas su pareiškimu į administracinį teismą prašant ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, turi teisę kreiptis be kitų subjektų ir savivaldybių veiklos priežiūrą vykdantys Vyriausybės atstovai.

9Elektrėnų savivaldybės taryba atsiliepime nepagrįstai kritikuoja pareiškėjo reikalavimo dalį, kurioje prašoma įstatymui prieštaraujančias normas laikyti panaikintomis. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 115 straipsnio 1 dalies 2 punkte yra įstatymo leidėjo suformuluotas tekstas, kurį pažodžiui nurodė ir pareiškėjas. Pagal ABTĮ 117 straipsnio 1 dalies nuostatas įsiteisėjęs teismo sprendimas visais atvejais skelbiamas Teisės aktų registre, todėl tokios normos nuo jų paskelbimo Teisėkūros pagrindų įstatyme nustatyta tvarka negalioja apskritai, o ne kokiam nors konkrečiam subjektui. Teisėkūros pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatyta, kad visi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, nutartys, nutarimai, taip pat visi įsiteisėję administracinių teismų sprendimai dėl norminių administracinių aktų teisėtumo registruojami ir skelbiami Teisės aktų registre (1 dalis).

10Nustatyta, kad Elektrėnų savivaldybės taryba 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-50 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“, vadovaudamasi VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, nusprendė pakeisti Reglamentą ir patvirtinti jo naują redakciją.

11Šios naujos redakcijos Reglamento 2 priedo Išmokų, skirtų išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmokėti, skyrimo tvarkos aprašo 1 punkte nustatyta, kad tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį skiriama tokio dydžio išmoka atsiskaitytinai: 1.1. tarybos nariui – iki 3 BSI; 1.2. komiteto pirmininko pavaduotojui, pakomitečio pirmininkui, frakcijos seniūnui ir nuolatinės komisijos pirmininkui – iki 3,5 BSI; 1.3. komiteto pirmininkui, savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui – iki 4 BSI.

12Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje abejoja, ar šios Reglamento normos neprieštarauja VSĮ 26 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Šios abejonės grindžiamos ir VSĮ 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintu teisėtumo principu, kuris reiškia, kad savivaldybės veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, t. y. turi būti užtikrinamas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumas.

13VSĮ 26 straipsnio 2 dalyje (redakcija, galiojusi 2013 m. kovo 27 d.) buvo nustatyta: „2. Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti skiriama išmoka atsiskaitytinai. Šios išmokos dydis ir atsiskaitymo tvarka nustatoma reglamente.“ Šiuo metu (įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d.) galioja tokia šios straipsnio dalies redakcija: „2. Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti skiriama išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Šios išmokos dydis ir atsiskaitymo tvarka nustatoma reglamente“. T. y. įstatyme pasikeitė tik atsiskaitymo už išlaidas tvarka, tačiau nepasikeitė tokios išmokos skyrimo principinė tvarka ir principinės nuostatos, kokiems subjektams ir kokios išlaidos gali būti kompensuojamos. Kadangi paduodant prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą galiojo kiek kita VSĮ 26 straipsnio 2 dalies redakcija, teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjamas abstraktus prašymas ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, tiria tik nurodytų norminio administracinio akto dalių atitiktį šiuo metu galiojančiai VSĮ 26 straipsnio 2 dalies redakcijai.

14Teismas privalo vadovautis LVAT suformuota praktika, kai buvo tiriami analogiški norminiai administraciniai savivaldybių tarybų aktai, kuriais buvo nustatytas nevienodas išmokų dydis atsižvelgiant į tarybos nario einamas pareigas tarybos komitetuose. Teismas daro išvadą, kad tokia pati situacija yra, kai tarybos narys eina pareigas frakcijose, nuolatinėse komisijose ar opozicijos lyderio pareigas. Nustatyta, kad jau buvo nagrinėjamas klausimas, ar VSĮ 26 straipsnio 2 dalyje esantis reglamentavimas leidžia nustatyti išmokų dydžius skirtingus dėl to, kad tarybos narys taryboje eina dar kokias nors papildomas pareigas, ar šio straipsnio reguliavimas reiškia, kad galimos tik tarybos nariui skiriamos išmokos, kurių gavimas gali būti siejamas tik su tarybos nario veikla, o išlaidų pobūdis apibrėžtas įstatyme.

15Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime nurodė, kad Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęstinumą, užtikrinant iš Konstitucijos kylantį teismų praktikos vienodumą. Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje taip pat nurodyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose, teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina. Iki šiol LVAT praktika toko pobūdžio norminėse bylose nėra pasikeitusi, todėl teismas vadovaujasi LVAT 2011 m. sausio 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A63-1728/2010, 2012 m. spalio 16 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A822-2663/2012 suformuluotomis teisės aiškinimo taisyklėmis.

16Teismas daro išvadą, kad Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto Reglamento 2 priedo Išmokų, skirtų išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmokėti, skyrimo tvarkos aprašo 1.2. papunktis, nustatantis, jog komiteto pirmininko pavaduotojui, pakomitečio pirmininkui, frakcijos seniūnui ir nuolatinės komisijos pirmininkui išmoka skiriama – iki 3,5 BSI, ir 1.3. papunktis, nustatantis, jog komiteto pirmininkui, savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui išmoka skiriama – iki 4 BSI, prieštarauja VSĮ 26 straipsnio 2 dalies nuostatoms.

17Taryba šiuo atveju nustatė skirtingus maksimalius išmokų dydžius, atsižvelgdama į tai, kad tarybos narys eina komiteto pirmininko pavaduotojo, pakomitečio pirmininko, frakcijos seniūno ir nuolatinės komisijos pirmininko pareigas, ir dėl to šiems tarybos nariams gali būti skiriama ne iki 3 BSI dydžio išmoka už tas pačias išlaidas (susijusias su kanceliarijos, pašto, telefono ir kt. išlaidomis), kaip eiliniam tarybos nariui, o iki 3,5 BSI, kitiems tarybos nariams, einantiems komiteto pirmininko, savivaldybės tarybos opozicijos lyderio pareigas, išmoka gali būti skiriama iki 4 BSI.

18Pagal minėtas VSĮ 26 straipsnio 2 dalies nuostatas, kurios iš esmės nepasikeitė, nes tam, kad išmoka būtų skiriama, reikalinga nustatyti kelis teisiškai reikšmingus faktus: 1) asmuo yra savivaldybės tarybos narys; 2) išlaidos turi būti susijusios su tarybos nario veikla ir galimos išlaidos yra konkrečiai apibrėžtos, jų sąrašas yra baigtinis (kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti); 3) kalbama apie išlaidas, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija. Taigi VSĮ konkrečiai pasakyta, kad reglamentuojamos išlaidos, kurios yra susijusios tik su tarybos nario veikla, o tai reiškia, kad jos negali būti diferencijuojamos priklausomai su tarybos nario statuso, kurį jis įgyja taryboje, kai yra išrenkamas į Reglamento 2 priedo 1 punkte nurodytas pareigas. Elektrėnų savivaldybės taryba nepagrindė savo argumentų, jog Reglamento 2 priede 1 punkte nurodyti tarybos nariai, kurie eina taryboje papildomas pareigas, turi bent kiek reikšmingai didesnių išlaidų, kurių nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija. Bet kuriuo atveju VSĮ 26 straipsnio 2 dalies nuostatos negali būti aiškinamos plečiamai ir išlaidos, susijusios su „tarybos nario veikla“ negali būti tapatinamos su kitomis tarybos nario pareigomis taryboje. Elektrėnų savivaldybės tarybos atsiliepime nurodomi argumentai apie komitetų, frakcijų, komisijų kompetenciją ir veiklos tvarką, negali įtakoti kitokio VSĮ 26 straipsnio 2 dalies aiškinimo, nei jis yra pateikiamas minėtose administracinėse bylose. Šiuo atveju būtina atsižvelgti ir į VSĮ 26 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriose nustatyta, kad tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą VMDU dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, kurio trukmė patvirtinama Reglamente nustatyta tvarka. Atlyginimo už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas dydį nustato savivaldybės taryba. Vyriausybės atstovo nurodomose Reglamento 2 priedo normose numatytos padidintos išmokos už kanceliarijos, pašto ir pan. išlaidas tarybos nariams, einantiems taryboje atitinkamas pareigas. Elektrėnų savivaldybės taryba nurodo, kiek daug papildomų pareigų atlieka tie tarybos nariai, kurie eina Reglamento priedo Nr. 2 1.2. ir 1.3. papunkčiuose nurodytas pareigas. Tačiau jiems už papildomą darbą mokamas atlyginimas. Pagal VSĮ 26 straipsnio 2 dalį tarybos nariams gali būti mokamos išmokos tik su jų veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija. Tarybos nario išlaidos nurodytoms reikmėms yra skirtos jų kaip išrinktų atstovų – tarybos narių – funkcijoms atlikti, jie tokias išlaidas patiria dėl būtinumo bendrauti su rinkėjais, spręsti rinkėjų keliamas problemas, o ne dėl to, kad jie eina dar papildomas pareigas taryboje, suponuojančias būtinumą kviesti posėdžius ir užsiimti panašia organizacine tarybos vidaus struktūrinių padalinių veikla. Todėl laikomi nepagrįstais ir savivaldybės tarybos argumentai, susiję su VSĮ 14 ir 15 straipsnių aiškinimu.

19Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad Elektrėnų savivaldybės taryba Reglamente atskiriems tarybos nariams nustatydama skirtingo dydžio išmokas, tam neturėjo jokio teisinio pagrindo, toks sprendimas nepagrįstas, kaip to reikalauja VSĮ 4 straipsnio 6 punktas, todėl taryba, priimdama sprendimą patvirtinti tokias Reglamento nuostatas, pažeidė VSĮ įtvirtintą teisėtumo principą.

20Todėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto Reglamento 2 priedo Išmokų, skirtų išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmokėti, skyrimo tvarkos aprašo 1.2. papunktis, nustatantis, jog komiteto pirmininko pavaduotojui, pakomitečio pirmininkui, frakcijos seniūnui ir nuolatinės komisijos pirmininkui išmoka skiriama – iki 3,5 BSI, ir 1.3. papunktis, nustatantis, jog komiteto pirmininkui, savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui išmoka skiriama – iki 4 BSI, prieštarauja VSĮ 26 straipsnio 2 dalies (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII-612 redakcija, Valstybės žinios, 2013-12-05, Nr. 124-6288) nuostatoms, todėl šios nuostatos laikytinos panaikintomis. Reglamento 2 priedo 1 punkte numatytų išlaidų maksimalūs dydžiai visiems tarybos nariams turi būti nustatomi vienodi.

21Pagal ABTĮ 117 straipsnio 1 dalį šis administracinio teismo sprendimas dėl norminio administracinio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo, kai jis įsiteisės, turi būti skelbiamas Teisės aktų registre.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 117 straipsnio 1 dalimi, 127, 129 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

23Pripažinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 2 priedo Išmokų, skirtų išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmokėti, skyrimo tvarkos aprašo 1.2. papunktį prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII-612 redakcija, Valstybės žinios, 2013 m. gruodžio 5 d., Nr. 124-6288) nuostatoms ir laikyti jį panaikintu.

24Pripažinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 2 priedo Išmokų, skirtų išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmokėti, skyrimo tvarkos aprašo 1.3. papunktį prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII-612 redakcija, Valstybės žinios, 2013 m. gruodžio 5 d., Nr. 124-6288) nuostatoms ir laikyti jį panaikintu.

25Sprendimui įsiteisėjus, paskelbti sprendimą Teisės aktų registre.

26Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau –... 3. Paaiškina, kad Elektrėnų savivaldybės taryba 2013 m. kovo 27 d. sprendimu... 4. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė palaikė pareiškimą ir prašė jį... 5. Elektrėnų savivaldybės taryba atsiliepime su pareiškimo reikalavimais... 6. Elektrėnų savivaldybės tarybos atstovas teismo posėdyje palaikė... 7. Pareiškimas tenkinamas.... 8. Nagrinėjama norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo byla. Pagal... 9. Elektrėnų savivaldybės taryba atsiliepime nepagrįstai kritikuoja... 10. Nustatyta, kad Elektrėnų savivaldybės taryba 2013 m. kovo 27 d. sprendimu... 11. Šios naujos redakcijos Reglamento 2 priedo Išmokų, skirtų išlaidoms,... 12. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje abejoja, ar šios Reglamento normos... 13. VSĮ 26 straipsnio 2 dalyje (redakcija, galiojusi 2013 m. kovo 27 d.) buvo... 14. Teismas privalo vadovautis LVAT suformuota praktika, kai buvo tiriami... 15. Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime nurodė, kad Konstitucijoje... 16. Teismas daro išvadą, kad Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d.... 17. Taryba šiuo atveju nustatė skirtingus maksimalius išmokų dydžius,... 18. Pagal minėtas VSĮ 26 straipsnio 2 dalies nuostatas, kurios iš esmės... 19. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad Elektrėnų... 20. Todėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-50... 21. Pagal ABTĮ 117 straipsnio 1 dalį šis administracinio teismo sprendimas dėl... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 23. Pripažinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.... 24. Pripažinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.... 25. Sprendimui įsiteisėjus, paskelbti sprendimą Teisės aktų registre.... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...