Byla A-492-400-12
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, V. B., R. B.)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,

3viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos V. L. skundą atsakovui Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, V. B., R. B.).

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6pareiškėja V. L. (toliau – ir pareiškėja) Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. A-1055(8.1) „Dėl detaliojo plano Sutkūnų kaime tvirtinimo, panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. S-519 (8.43) (atsisakymą) dėl nuostolių atlyginimo bei priteisti iš atsakovo 5 700 Lt materialinės žalos ir 1 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą (I t., b. l. 2–7). Patikslintais skundais (I t., b. l. 160–165; II t., b. l. 9) prašė panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. S-519(8.43) „Dėl nuostolių atlyginimo“ ir įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administraciją iš naujo nagrinėti advokato Ž. R. 2011 m. sausio 21 d. pareiškimą Nr. 156/2011 (toliau – ir Pareiškimas).

7Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. sprendimas yra individualus teisės aktas. Nurodė, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui buvo pateiktas Pareiškimas, kuriame buvo išdėstyti visi, tiek Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinė žemės tarnyba), tiek kitų institucijų, nustatyti pažeidimai, dėl kurių administracijos direktorius negalėjo tvirtinti detaliojo plano sprendinių. Akcentavo, kad vienintelis subjektas, pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą (toliau – ir Teritorijų planavimo įstatymas) turintis teisę tvirtinti detaliojo plano sprendinius, yra Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, o atskirais atvejais Šiaulių rajono savivaldybės taryba. Teigė, kad neteisėtą įsakymą priėmė administracijos direktorius, todėl jis ir yra atsakingas. Nurodė, kad ginčijamas individualus aktas yra abstraktus, neaiškus ir neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 8 straipsnio reikalavimų. Akcentavo, kad Pareiškimas susidėjo iš 2 dalių – buvo prašoma spręsti klausimą dėl įsakymo, kuriuo buvo patvirtintas detalusis planas, panaikinimo administracine tvarka ir, išsprendus šį klausimą, – spręsti dėl nuostolių atlyginimo. Pažymėjo, kad atsakovas atsakė tik į vieną klausimą – kad nesutinka atlyginti nuostolių, tačiau nepasisakė, ar įsakymas, jo nuomone, yra teisėtas, ar sutinka įsakymą, jeigu jis yra neteisėtas, panaikinti administracine tvarka. Mano, kad tai esminis pažeidimas. Nurodė, kad yra ir kitų trūkumų – nenurodyta akto apskundimo tvarka, terminai.

8Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepimuose į skundą ir patikslintą skundą (I t., b. l. 109–111, 194–196) nurodė, kad su skundu nesutinka, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Teismo posėdyje atsakovo atstovės paaiškino, kad mano, jog į Pareiškimą yra tinkamai atsakyta. Teigė, kad atsakymas gali būti skundžiamas vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, atsisakymas gali būti skundžiamas kaip prieštaraujantis tam tikriems teisės aktams. Ar tai buvo išsamus atsakymas, ir ar jis atitinka Viešojo administravimo įsakymo reikalavimus, paliko spręsti teismui.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimuose į pareiškėjos skundą ir patikslintą skundą (I t., b. l. 133–134, II t., b. l. 2–3) prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

11Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovas nurodė, jog mano, kad pirmame reikalavime nurodytą sprendimą dėl nuostolių atlyginimo, kurį turi atlyginti savivaldybės administracija, galima būtų prilyginti individualiam norminiam aktui, kadangi priimtas atsakymas susijęs su pareiškėjos patirtais nuostoliais ir prašoma atlyginti žala. Tokio pobūdžio aktams turėtų būti taikomos Viešojo administravimo įstatymo įtvirtintos nuostatos.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo R. B. atsiliepimuose į skundą ir patikslintą skundą (I t., b. l. 154–155, 181–182) taip pat prašė pareiškėjos skundą nagrinėti teismo nuožiūra. Teismo posėdyje teigė, jog neprieštarauja, kad Pareiškimas būtų perduotas nagrinėti iš naujo.

13Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – ir Inspekcija) atsiliepimuose į skundą bei patikslintą skundą (I t., b. l. 117–121, 187–188) prašė patikslinto skundo reikalavimus spręsti teismo nuožiūra.

14II.

15Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. liepos 4 d. sprendimu (II t., b. l. 17–23) pareiškėjos skundą tenkino – panaikino Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. S-519(8.43) „Dėl nuostolių atlyginimo“ ir įpareigojo atsakovą išnagrinėti pareiškėjos V. L. atstovo advokato Ž. R. 2011 m. sausio 21 d. pareiškimą Nr. 156/2011 iš naujo Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Teismas iš atsakovo pareiškėjai taip pat priteisė 1 210 Lt teismo išlaidų.

16Teismas nustatė, kad byloje ginčas yra kilęs dėl atsakovo sprendimo, kuriuo buvo atsisakyta atlyginti nuostolius, galimai kilusius dėl detaliojo plano Šiaulių rajone, Sutkūnų kaime, Masiuliškių g. ( - ) patvirtinimo, atitikimo Viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) normoms. Teismas nustatė, kad Pareiškimu pareiškėjos atstovas kreipėsi į viešojo administravimo subjektą Šiaulių rajono savivaldybės administraciją, kurios kompetencijai, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2010 m. spalio 1 d.), Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. balandžio 28 d.), yra priskirtinas Pareiškime pateiktų reikalavimų nagrinėjimas. Todėl Pareiškimą teismas vertino kaip skundą Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 15 punkto prasme. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas, gavęs Pareiškimą, turėjo pradėti administracinę procedūrą (Viešojo administravimo įstatymo 21 str. 1 d. 1 p.). Nurodė, kad ginčijame sprendime nėra nei nustatytos, nei suteiktos tam tikros teisės ar pareigos pareiškėjai, todėl padarė išvadą, kad šis ginčijamas sprendimas nelaikytinas individualiu administraciniu aktu Viešojo administravimo įstatymo prasme. Tačiau teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju atsakovas, atsakydamas į Pareiškimą, sprendimu suteikė tam tikrą informaciją bei nurodė, jog Šiaulių rajono savivaldybės administracija viena pati neatlygins patirtų nuostolių, kadangi teritorijų planavime dalyvauja daugiau institucijų. Teismas akcentavo, kad priimtame sprendime nenagrinėtas Pareiškimo reikalavimas spręsti klausimą dėl administracinių aktų panaikinimo. Teisėjų kolegija vertino, kad nagrinėjamu atveju atsakovo sprendimas negali būti vertinamas kaip tinkamas administracinės procedūros sprendimas Viešojo administravimo įstatymo prasme, kadangi iš byloje esančių duomenų matyti, jog priimant jį nebuvo laikytasi esminių administracinei procedūrai keliamų reikalavimų inter alia nustatytų Viešojo administravimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje, 31 straipsnyje, 34 straipsnio 1 dalyje. Teismas konstatavo, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija turėjo ištirti Pareiškimo reikalavimus ir įvykdžiusi administracinę procedūrą, turėjo priimti sprendimą. Teismas padarė išvadą, kad administracinės procedūros nevykdymas nagrinėjamos bylos atveju yra esminis procedūrinis pažeidimas (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.), kuris neleidžia teismui visapusiškai spręsti apie materialinių teisės normų, susijusių su pareiškėjos teisėmis ir teisėtais interesais, atitikimu teisės aktams, reglamentuojantiems žalos, kilusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimą, o priimtas administracinis sprendimas turi būti panaikintas. Taip pat pažymėjo, jog ginčijamame sprendime nėra nurodyta jo apskundimo tvarka ir nors ši aplinkybė nėra esminė, nes pareiškėja šia teise yra pasinaudojusi, tačiau akcentavo, kad viešojo administravimo subjektas privalo laikytis įstatymų, vadovautis gero administravimo principu, todėl sprendimuose, kuriais paveikiamos tam tikros asmenų teisės, privalo būti nurodyta apskundimo tvarka.

17III.

18Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija padavė apeliacinį skundą (II t., b. l. 31–32), kuriuo prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

19Apeliaciniame skunde nurodo, kad Pareiškimas susideda iš dviejų reikalavimų – panaikinti prieštaraujantį teisės aktams administracinį aktą (detalųjį planą) ir atlyginti nuostolius. Abu šie reikalavimai yra tarpusavyje susiję. Nurodė, kad rengdamas atsakymą atsakė į pirmąjį Pareiškimo reikalavimą, nurodydamas, jog yra įvykdyta visa Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodyta detaliojo planavimo procedūra bei teisės aktų nustatyta tvarka atlikta detaliojo plano patikra ir gauta teigiama valstybės teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos išvada, iš ko, atsakovo nuomone, seka, kad atsakovas neabejoja detaliojo plano teisėtumu. Akcentuoja, kad nepripažinus pirmojo Pareiškimo reikalavimo teisėtu, atsakymo dalyje dėl antrojo reikalavimo nurodė, kad atsakovas neprisiima atsakomybės vienas atlyginti žalą pareiškėjai, nes detaliojo plano rengime dalyvavo ir kitos institucijos bei fiziniai ir juridiniai asmenys. Teigė, kad pasiūlė pareiškėjai žalos atlyginimo klausimą spręsti teisme, todėl nemano, kad yra tikslinga kartoti, jog šis atsakymas gali būti skundžiamas teismui. Nesutinka su teismo motyvais, jog netinkamai atsakė į pareiškėjos pirmąjį reikalavimą. Nurodo, kad dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų palieka spręsti teismui.

20Pareiškėja V. L. atsiliepime į apeliacinį skundą (II t., b. l. 38–41) nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jo netenkini. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

21Remiasi Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi ir nurodo, kad pareiškėja būtų įgijusi teisę kreiptis į teismą dėl įsakymo, kuriuo patvirtintas teritorijos planavimo dokumentas, panaikinimo teismine tvarka tuo atveju, kai įsakymą priėmęs subjektas – atsakovas, būtų atsisakęs aktą panaikinti administracine tvarka. Akcentuoja, kad byloje nustatyta, jog pareiškėjos atstovo reikalavimas dėl įsakymo panaikinimo net nebuvo nagrinėjamas, ir tai sukėlė teisines pasekmes, numatytas Viešojo administravimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte – atsakovas turėjo pradėti administracinę procedūrą, tačiau atsakovas, priimdamas sprendimą, nesilaikė esminių administracinei procedūrai keliamų reikalavimų inter alia nustatytų Viešojo administravimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje, 31 straipsnyje, 34 straipsnio 1 dalyje. Mano, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog administracinės procedūros nevykdymas nagrinėjamos bylos atveju yra esminis procedūrinis pažeidimas.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepime į apeliacinį skundą (II t., b. l. 43–44) nurodo, kad tai, ar Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. S-519(8.43) „Dėl nuostolių atlyginimo“ atitinka Viešojo administravimo įstatymo nuostatas bei ar pagrįstas apeliacinis skundas, palieka spręsti teismo nuožiūra.

23Teisėjų kolegija konstatuoja:

24IV.

25Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

26Pareiškėja V. L. Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. A-1055(8.1) „Dėl detaliojo plano Sutkūnų kaime tvirtinimo“, panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. S-519 (8.43) (atsisakymą) dėl nuostolių atlyginimo bei priteisti iš atsakovo 5 700 Lt materialinės žalos ir 1 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą (I t., b. l. 2–7).

27Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi pareiškėjos skundą dalyje dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. A-1055(8.1) „Dėl detaliojo plano Sutkūnų kaime tvirtinimo“ atsisakė priimti, nes praleistas skundo padavimo terminas, kiti skundo reikalavimai buvo priimti nagrinėti.

28Patikslintu skundu, pateiktu teismui 2011 m. gegužės 30 d., pareiškėja prašė panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. S-519 (8.43) (atsisakymą) dėl nuostolių atlyginimo ir įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administraciją iš naujo nagrinėti advokato Ž. R. 2011 m. sausio 21 d. pareiškimą Nr. 156/2011 bei priteisti iš atsakovo 5 700 Lt materialinės žalos ir 1 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą (I t., b. l. 160–165).

29Patikslintu skundu, pateiktu teismui 2011 m. birželio 22 d., pareiškėja prašė teismo nagrinėti reikalavimą panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. S-519(8.43) „Dėl nuostolių atlyginimo“ ir įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administraciją iš naujo nagrinėti advokato Ž. R. 2011 m. sausio 21 d. pareiškimą Nr. 156/2011 (II t., b. l. 9).

30Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, 2011 m. liepos 4 d. priėmė sprendimą, kuriuo tenkino pareiškėjos patikslintą skundą, panaikino Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. S-519(8.43) „Dėl nuostolių atlyginimo“ ir įpareigojo atsakovą Šiaulių rajono savivaldybės administraciją iš naujo nagrinėti advokato Ž. R. 2011 m. sausio 21 d. pareiškimą Nr. 156/2011.

31Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjos skunduose pareikštus reikalavimus ir pirmosios instancijos teismo skundžiamu sprendimu išspręstus, daro išvadą, kad teismo sprendimas buvo priimtas ne dėl visų pareikštų reikalavimų. Pareiškėjos reikalavimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. A-1055(8.1) „Dėl detaliojo plano Sutkūnų kaime tvirtinimo“ panaikinimo nepriimtas nagrinėti teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi, nes jam pareikšti buvo praleistas terminas, tačiau reikalavimas dėl 5 700 Lt materialinės žalos ir 1 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo buvo priimtas nagrinėti, pareiškėja jo nėra atsisakiusi įstatyme numatytu būdu ir tvarka.

32Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio 3 dalis numato, kad teismo sprendime turi būti atsakyta į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus. Priešingu atveju teismo sprendimas negali būti vertinamas kaip teisėtas ir pagrįstas. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas sprendė tik pareiškėjos paskutinio patikslinto skundo reikalavimus, tačiau šiuo patikslintu skundu pareiškėja savo ankstesnės skundo dalies dėl 5 700 Lt materialinės žalos ir 1 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo nėra atsisakiusi.

33Remiantis ABTĮ 52 straipsniu, pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą (prašymą) iki jo priėmimo, taip pat tikslinti ir pakeisti skundo (prašymo) pagrindą ar dalyką arba atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai paskutinįjį pareiškėjos skundo patikslinimą įvertino kaip kitos teismo priimtos nagrinėti skundo dalies atsisakymą. Tačiau pareiškėjos skundo dalies reikalavimų atsisakymui taikytinos tos pačios proceso įstatymo nuostatos, kurios taikomos ir pareiškėjui atsisakant skundo – asmens pareiškimas (valia) atsisakyti skundo dalies turi būti pateikta raštu (ABTĮ 23 str. 1 d.), administracinė byla dalyje, kurioje pareiškėjas atsisako skundo, turi būti nutraukiama, o pareiškėjui išaiškinamos atsisakymo pasekmės (ABTĮ 101, 102 str.).

34Atkreiptinas dėmesys, kad skundo (arba jo dalies atsisakymas) ir jo tikslinimas ar jo pagrindo ar dalyko pakeitimas yra kokybiškai skirtingi procesiniai veiksmai. Pareiškėjo skundo tikslinimas turėtų būti suprantamas kaip jo pagrindo papildymas naujais teisiškai reikšmingais argumentais, susijusiais tiek su naujų faktinių aplinkybių, tiek su papildomų teisinių pagrindų nurodymu. Gali būti tikslinamas ir skundo reikalavimas pasirenkant papildomą ar alternatyvų pažeistos teisės gynimo būdą. Skundo pagrindo arba reikalavimų pakeitimas reiškia arba tos pačios pažeistos gynimą grindžiant iš esmės kita teisiškai reikšmingų aplinkybių (faktinių ir teisinių) visuma, arba iš esmės naujo pažeistos teisės gynimo būdo pasirinkimą. Nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo vertinti, kad pareiškėja paskutiniu patikslintu skundu būtų pakeitusi savo ankstesnius pareikštus reikalavimus, ar dalies reikalavimų būtų atsisakiusi, ji tik dar kartą pakartojo dalį savo skundo reikalavimų, todėl teismui nebuvo jokio pagrindo nenagrinėti pareikšto reikalavimo dėl 5 700 Lt materialinės žalos ir 1 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

35Pirmosios instancijos teismo sprendimas negali būti paliktas galioti ir dėl pirmosios instancijos teismo padarytų neteisingų išvadų dėl atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atliktos administracinės procedūros neatitikimo Viešojo administravimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalies, 31 straipsnio, 34 straipsnio 1 dalies reikalavimams.

36Pareiškėjos atstovas į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją kreipėsi 2011 m. sausio 21 d. raštu „Dėl nuostolių atlyginimo“ Nr. 156/2011 (I t., b. l. 35) prašydamas inicijuoti teisės aktams prieštaraujančių administracinių aktų panaikinimą ir spręsti dėl 5 700 Lt nuostolių atlyginimo, kuriuos pareiškėja patyrė rengdama detalųjį planą. Neteisėtu administraciniu aktu yra nurodomas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. A-1055 (8.1) „Dėl detaliojo plano Sutkūnų kaime tvirtinimo“ (I t., b. l. 9).

37Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2011 m. vasario 23 d. raštu Nr. S-519 (8.43) „Dėl nuostolių atlyginimo“, atsakydama pareiškėjos atstovui nurodė, kad detalusis planas tvirtinamas tik tada, kai yra teigiama valstybinės teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos išvada, ir savivaldybė viena neprisiima atsakomybės atlyginti žalą; remiantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsniu, žalos atlyginimo klausimą sprendžia teismas.

38Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio „Pasiūlymų teikimas ir ginčų nagrinėjimas“ 3 dalis numato, kad teritorijos planavimo proceso metu (iki teritorijos planavimo dokumento patvirtinimo) neteisėtai priimtą administracinį sprendimą ir neteisėtai priimtą administracinį sprendimą dėl teritorijos planavimo dokumento patvirtinimo iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo administracine tvarka panaikina šį sprendimą priėmęs subjektas arba teismas, jeigu šis sprendimas nepanaikinamas administracine tvarka. Neteisėtai priimtą administracinį sprendimą dėl teritorijos planavimo dokumento patvirtinimo po statybą leidžiančio dokumento išdavimo panaikina teismas.

39Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2011 m. vasario 23 d. raštu Nr. S-519 (8.43) „Dėl nuostolių atlyginimo“ nesutinka panaikinti administracinio sprendimo, kuriuo buvo patvirtintas ginčo detalusis planas. Pareiškėja pradiniu skundu buvo pareiškusi reikalavimą panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. A-1055(8.1) „Dėl detaliojo plano Sutkūnų kaime tvirtinimo“, tačiau teismas atsisakė jį priimti nagrinėti, nes buvo pareikštas praleidus terminą. Kita vertus, pareiškėja savo pažeistų teisių gynimo priemone aiškiai nurodo turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą, o tokie reikalavimai nagrinėtini betarpiškai teisme nepriklausomai nuo to, ar administraciniai aktai, kurie nurodomi kaip asmens nuostolių atsiradimo pagrindas yra pripažinti neteisėtais ir panaikinti, t. y. aplinkybė, kad sprendimas dėl detaliojo plano patvirtinimo nėra nuginčytas, neužkerta kelio pareiškėjai kreiptis į teismą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Be to, Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnis vienareikšmiai nurodo, kad žala, atsiradusi dėl neteisėtais veiksmais įgyvendinamų teritorijų planavimo dokumentų, taip pat už teritorijų planavimo dokumentų rengimo, tvirtinimo ar motyvuoto atsisakymo pateikimo vilkinimą, atlyginama Civilinio kodekso, Žemės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Ginčus dėl žalos atlyginimo sprendžia teismas. Taigi administracinė procedūra reikalavimui dėl nuostolių atlyginimo neturi būti taikoma.

40Remiantis aukščiau aptartais argumentais, pirmosios instancijos teismo sprendimas dar kartą įpareigoti atsakovą nagrinėti pareiškėjos atstovo 2011 m. sausio 21 d. kreipimąsi „Dėl nuostolių atlyginimo“ Nr. 156/2011 yra beprasmis, neatitinkantis nei administracinei procedūrai, nei bylų nagrinėjimo teisme procesui keliamų principinių efektyvumo reikalavimų.

41ABTĮ 136 straipsnis nustato, kad teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą, taip pat sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tų asmenų atžvilgiu, kurie skundo nepadavė. Teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą. Teisėjų kolegija, patikrinusi visą bylą, konstatuoja, kad netinkamų administracinių bylų teisenos įstatymo normų taikymas pirmosios instancijos teisme lėmė neteisėto ir nepagrįsto sprendimo priėmimą, liko neišnagrinėtas pagrindinis pareiškėjos reikalavimas dėl žalos atlyginimo, nebuvo atkleista bylos esmė, todėl skundžiamas sprendimas naikintinas ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

44Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 4 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. pareiškėja V. L. (toliau – ir pareiškėja) Šiaulių... 7. Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad Šiaulių rajono... 8. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepimuose į... 9. Teismo posėdyje atsakovo atstovės paaiškino, kad mano, jog į Pareiškimą... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimuose į... 11. Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovas nurodė,... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo R. B. atsiliepimuose į... 13. Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 14. II.... 15. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. liepos 4 d. sprendimu (II... 16. Teismas nustatė, kad byloje ginčas yra kilęs dėl atsakovo sprendimo, kuriuo... 17. III.... 18. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija padavė apeliacinį... 19. Apeliaciniame skunde nurodo, kad Pareiškimas susideda iš dviejų reikalavimų... 20. Pareiškėja V. L. atsiliepime į apeliacinį skundą (II... 21. Remiasi Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi ir nurodo, kad... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepime į... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 24. IV.... 25. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 26. Pareiškėja V. L. Šiaulių apygardos administraciniam... 27. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi... 28. Patikslintu skundu, pateiktu teismui 2011 m. gegužės 30 d., pareiškėja... 29. Patikslintu skundu, pateiktu teismui 2011 m. birželio 22 d., pareiškėja... 30. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, 2011 m. liepos 4 d.... 31. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjos skunduose pareikštus... 32. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio 3... 33. Remiantis ABTĮ 52 straipsniu, pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą... 34. Atkreiptinas dėmesys, kad skundo (arba jo dalies atsisakymas) ir jo... 35. Pirmosios instancijos teismo sprendimas negali būti paliktas galioti ir dėl... 36. Pareiškėjos atstovas į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją... 37. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2011 m. vasario 23 d.... 38. Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio „Pasiūlymų teikimas ir... 39. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad Šiaulių rajono savivaldybės... 40. Remiantis aukščiau aptartais argumentais, pirmosios instancijos teismo... 41. ABTĮ 136 straipsnis nustato, kad teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 43. atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą... 44. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 4 d. sprendimą... 45. Nutartis neskundžiama....