Byla AS-39-22-08
Dėl papeikimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vaidos Urmonaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gudyno (pranešėjas) ir Laimučio Alechnavičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. S. (A. S. ) atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. S. skundą atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų, dėl papeikimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. S. kreipėsi su skundu į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 6 d. nutarimu Nr. 38-309 jam skirtą nuobaudą – papeikimą. Pareiškėjas taip pat prašė atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio patenkino iš dalies ir nustatė pareiškėjui terminą iki 2007 m. spalio 4 d. pateikti teismui žyminio mokesčio sumokėjimo kvitą. Teismas nutartyje nurodė, kad administracinėse bylose už kiekvieną skundą mokamas 100 Lt žyminis mokestis, išskyrus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – LR ABTĮ) 40 straipsnyje numatytas išimtis. Iš teismui pateiktos Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų 2007 m. rugsėjo 11 d. pažymos Nr. 13-4579 matyti, kad pareiškėjas asmeninėje sąskaitoje turi 623,40 Lt. Atsižvelgiant į pareiškėjo asmeninėje sąskaitoje turimas lėšas, taip pat į tai, kad pareiškėjas yra kalinys, t. y. pilnai išlaikomas valstybės, jis iš dalies atleistinas nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir įpareigotinas sumokėti 50 Lt žyminį mokestį bei pateikti teismui per nustatytą terminą žyminio mokesčio sumokėjimo kvitą (LR ABTĮ 42 straipsnio 2 dalis).

6Kauno apygardos administraciniame teisme 2007 m. rugsėjo 27 d. buvo gautas dar vienas pareiškėjo prašymas atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Prašyme pareiškėjas nurodė, jog 2007 metų rugsėjo mėnesį jis turėjo tik 150 Lt pajamų (tai patvirtina Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų pažyma Nr. 13-4750).

7II.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 15 d. nutartimi nutarė laikyti pareiškėjo skundą nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui. Teismas nutartyje nurodė, jog pareiškėjas per teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartimi nustatytą terminą skundo trūkumų nepašalino – nepateikė teismui žyminio mokesčio kvito. Todėl, vadovaujantis LR ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo skundas laikytinas nepaduotu.

9III.

10Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 15 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teisme. Pareiškėjas nurodo, kad jo turtinė padėtis neviršija Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 468 nustatytų asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą gauti. Be to, vadovaujantis LR ABTĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punktu, žyminiu mokesčiu neapmokestinami skundai dėl administracinių nuobaudų paskyrimo (nepaskyrimo). Tačiau pirmosios instancijos teismas į tai neatsižvelgė.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Atskirasis skundas netenkinamas.

14Vadovaujantis LR ABTĮ 39 straipsnio 1 dalimi, administracinėse bylose už kiekvieną skundą, nepaisant to, kiek jame keliama reikalavimų, mokamas 100 Lt žyminis mokestis, išskyrus išimtis, nurodytas šio įstatymo 40 straipsnyje. LR ABTĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punktas, kuriuo pareiškėjas grindžia savo atskirąjį skundą, nustatyta, kad žyminiu mokesčiu neapmokestinami skundai dėl administracinių nuobaudų paskyrimo (nepaskyrimo).

15Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 20 straipsnį, administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims. Tačiau nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundžia ne administracinę nuobaudą, o drausmės nuobaudą, kuri jam, kaip nuteistajam, buvo paskirta Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų administracijos už bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą, o ne už administracinį teisės pažeidimą. Todėl šis pareiškėjo skundas nepriskirtinas skundams, kurie pagal LR ABTĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punktą neapmokestinami žyminiu mokesčiu.

16LR ABTĮ 41 straipsnis numato, kad administracinis teismas, atsižvelgdamas į turtinę fizinio asmens ar fizinių asmenų grupės padėtį, gali visiškai ar iš dalies atleisti juos nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

17Iš teismui pateiktos Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų 2007 m. rugsėjo 11 d. pažymos Nr. 13-4579 matyti, kad pareiškėjas A. S. per paskutinius šešis mėnesius savo sąskaitoje gavo 623,40 Lt pajamų (b. l. 14). Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjo sąskaitoje turimas pinigines lėšas, taip pat į tai, kad pareiškėjas, kaip laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis, yra išlaikomas valstybės, teisėtai ir pagrįstai atleido jį nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo ir įpareigojo pareiškėją sumokėti 50 Lt žyminį mokestį. Iš Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų 2007 m. rugsėjo 20 d. pažymos Nr. 13-4750, pateiktos kartu su pakartotinu pareiškėjo prašymu po to, kai jis buvo įpareigotas sumokėti 50 Lt žyminį mokestį, matyti, kad 2007 metų rugsėjo mėnesį pareiškėjas gavo 150,13 litų pajamų (b. l. 17). Tačiau, atsižvelgiant į pareiškėjo pajamas, gautas iki 2007 metų rugsėjo mėnesio, ši aplinkybė nėra pagrindas visiškai atleisti pareiškėją nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

18Į Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 468 nustatytus asmenų turto ir pajamų lygius atsižvelgiama tais atvejais, kai sprendžiamas klausimas dėl teisinės pagalbos suteikimo pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą. Pareiškėjas nesikreipė į šiame įstatyme numatytas kompetentingas institucijas dėl teisinės pagalbos suteikimo. Be to, nagrinėjamu atveju sprendžiamas ne teisinės pagalbos suteikimo klausimas, o atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal LR ABTĮ klausimas.

19Pareiškėjas per teismo nustatytą terminą nesumokėjo 50 Lt žyminio mokesčio ir nepateikė teismui žyminio mokesčio kvito, kuris, vadovaujantis LR ABTĮ 24 straipsnio 2 dalimi, turėjo būti pridėtas prie skundo. Todėl pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai pareiškėjo skundą nutarė laikyti nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui (LR ABTĮ 37 straipsnio 1 dalis). Tenkinti atskirąjį skundą nėra pagrindo.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai