Byla 2-304-776/2012
Dėl bešeimininkių daiktų perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant Svetlanai Anusevičienei, dalyvaujant pareiškėjo Šiaulių rajono savivaldybės atstovui V. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Šiaulių rajono savivaldybės pareiškimą suinteresuotiems asmenims Šiaulių apskrities VMI, Valtybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, dėl bešeimininkių daiktų perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėjo atstovas prašo pripažinti statinius (gyvulininkystės fermų kompleksą iš 4 pastatų), esančius ( - ) neturinčiais savininko, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo ir perduoti juos Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn. Nurodo, kad Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 str. 1 d. „Savivaldybė - įstatymo nustatytas valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per to valstybės teritorijos administracinio vieneto nuolatinių gyventojų išrinktą savivaldybės tarybą ir jos sudarytas, jai atskaitingas vykdomąją ir kitas savivaldybės institucijas ir įstaigas. Savivaldybė yra viešasis juridinis asmuo.“ Savivaldybių tarybos buvo išbrauktos iš Juridinių asmenų registro įgyvendinant Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2005-12-30 įsakymą Nr. 1R-421 „Dėl savivaldybių tarybų duomenų tvarkymo Juridinių asmenų registre ir vietoje savivaldybių tarybų buvo įrašytos savivaldybės ir joms suteikti klasifikatoriaus kodai. Vietos savivaldos įstatymo 20 str. 2 d. 2 p. numato, kad meras savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-05-23 įsakymu Nr. A-615 „Dėl komisijos sudarymo“ sudaryta komisija apžiūrėjo Šiaulių rajono savivaldybės Kužių seniūnijos teritorijoje esantį gyvulininkystės fermų kompleksą iš 4 pastatų. Šiuos statinius Šiaulių rajono savivaldybės administracija į savo apskaitą įtraukė 2005 m. spalio 25 d. (Šiaulių r. savivaldybės administracijos 2005-10-25 statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktas ). Statinių savininkų paieška buvo vykdoma užklausiant Valstybinę įmonę Registrų cento Šiaulių filialą bei tris kartus skelbiant spaudoje skelbimus: 2005 m. gruodžio 20 d. dienraštyje „Šiaulių kraštas“, 2006 m. liepos 26 d. dienraštyje „Šiaulių kraštas“ ir 2006 m. lapkričio 3 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2007-03-09 raštu Nr. (12.8-6)S-4158 „Dėl bešeimininkio turto“ atsisakė šiuos pastatus įtraukti į savo bešeimininkio turto apskaitą. Savivaldybė yra atlikusi visas procedūras numatytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 str. 1 d. Pareiškimas paduodamas suėjus daugiau kaip vieneriems metams, kai į apskaitą įtraukė bešeimininkius statinius. Taip pat pareiškėja, įvykdžiusi bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 23-25, 34-35, 145 punktų reikalavimus. Visi į sąrašą įtraukti statiniai yra nerealizuotini, juos būtina nugriauti, nes kelia aplinkiniams realią grėsmę. Šių statinių nusidėvėjimo koeficientas 100%. Šiaulių rajono savivaldybė, įgijusi nuosavybės teisę į šiuos statinius, organizuos šių statinių nugriovimo darbus. Pripažinus statinius bešeimininkiais daiktais, neturinčiais savininko, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo ir perdavus šiuos statinius Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn, šie statiniai bus nugriaunami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo lydimųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

5Suinteresuotas asmuo Šiaulių apskrities VMI pareiškėjo prašymo neginčijo, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

6Suinteresuotas asmuo Valtybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pareiškėjo prašymo neginčijo, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas (Lietuvos Respublikos CK 4.57 str. 1 d.).

9Byloje surinktais įrodymais (pareiškėjo atstovo paaiškinimu, bylos medžiaga) nustatyta, kad Kužių seniūnijoje, Šiaulių rajone esantis gyvulininkystės fermų kompleksas iš 4 pastatų, neturi savininko. Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas 2007 m. kovo 8 d. pranešimu Nr. 1INF-2224-(6.5-2040/10) (b. l. 8) informavo, kad Nekilnojamojo turto registre informacijos apie Kurauskių k., Šiaulių r., esantį 6370 kv.m gyvulininkystės kompleksą iš 4 pastatų, nėra. 2005 m. spalio 25 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) apskaitos aktu Nr. 5, fermos 4 pastatai įtraukti į statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) apskaitą (b. l. 9-10). 2005 m. gruodžio 20 d. dienraštyje „Šiaulių kraštas“, 2006 m. liepos 26 d. dienraštyje „Šiaulių kraštas“ ir 2006 m. lapkričio 3 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“ (b. l. 13-16) paskelbus, kad savivaldybės administracija kreipsis dėl gyvulininkystės fermų komplekso iš 4 pastatų pripažinimo bešeimininkiu daiktu, jokie asmenys pretenzijų į šį daiktą nepareiškė.

10Iš šių įrodymų darytina išvada, kad gyvulininkystės fermų kompleksas iš 4 pastatų, esantis ( - ) teisiškai neregistruotas, neturi savininko, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo, nerealizuotinas, nenaudojamas ir neprižiūrimas, kelia realų pavojų aplinkiniams pastatams ir žmonėms. Nuo jo įtraukimo į apskaitą dienos yra praėję daugiau kaip vieneri metai laiko, per tą laiką jokie asmenys teisių į šį daiktą nepareiškė, Lietuvos Respublikos CK 4.58 str. 3 d. nurodytų aplinkybių nenustatyta, Šiaulių apskrities VMI ir Valtybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos su pareiškimu sutinka, todėl pareiškimas laikytinas pagrįstu ir tenkintinas, gyvulininkystės fermų kompleksas iš 4 pastatų, esantis ( - ) pripažintinas bešeimininkiu daiktu ir perduotinas Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn (Lietuvos Respublikos CK 4.58 str. 1 d., CPK 537 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str., teismas,

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13Pripažinti gyvulininkystės fermų kompleksą iš 4 pastatų, 6370 m2, esantį ( - ) bešeimininkiu daiktu ir perduoti jį Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn.

14Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai