Byla I-638-402/2014
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Zelionkienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Astos Urbonienės, Gintaro Čekanausko,

2sekretoriaujant Daivai Čižinauskienei,

3dalyvaujant pareiškėjo UAB „Kauno arka“ atstovei Jurgitai Gelažienei,

4atsakovo Kauno miesto savivaldybės ir Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Jolantai Vasiliauskienei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Kauno arka“ skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybei ir Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, ir

Nustatė

6Pareiškėjas su patikslintu skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti 2012-11-22 Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą „Dėl išbraukimo iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo" Nr. (A27V128)-R-5031 bei įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą iš kurio būtų išbrauktas UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomas sklypas; 2) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-10 įsakymo Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo" dalį dėl UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, išbraukiant UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune iš šio sąrašo; 3) įpareigoti Kauno miesto savivaldybės finansų skyrių perskaičiuoti UAB „Kauno arka" valdomam sklypui už 2012 m. taikomą valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifą, pritaikant 2012-06-28 Kauno miesto savivaldybės sprendime „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo" 1.2.7 punkte komercinės ir kitos paskirties žemei nustatytą 0,7 proc. tarifą.

7Pareiškėjas patikslintame skunde (I t., b.l. 128-150) ir jo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog 2012-06-07 Kauno miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-286 „Dėl nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtino Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašą. Kauno miesto savivaldybės taryba 2012-06-28 sprendimu Nr. T-313 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų nustatymo“ nustatė nenaudojamai, įtrauktai į nenaudojamos valstybinės žemės sklypų sąrašą, žemės nuomos mokesčio tarifą – 4 proc. žemės mokestinės vertės. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-10 įsakymu Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo" buvo patvirtintas nenaudojamų valstybinės žemės sklypų sąrašas, kuriuo pareiškėjo nuomos teise valdomas sklypas, esantis adresu: ( - ), Kaune, buvo įtrauktas į nenaudojamų valstybinės žemės sklypų sąrašą. Pareiškėjas 2013-09-20 gavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus raštą dėl valstybinės žemės mokesčio, t.y., kad 2012 m. už pareiškėjo nuomojamą valstybinės žemės sklypą mokestis bus skaičiuojamas taikant 4 proc. žemės nuomos mokesčio tarifą. Pareiškėjas, nesutikdamas su tokiu sprendimu, 2012-09-25 Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijai ir atsakovui pateikė prašymą dėl 2012 m. valstybinės žemės mokesčio tarifo, kuriuo prašė išbraukti pareiškėjo valdomą sklypą iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo, sudaryti ir patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, iš kurio būtų išbrauktas pareiškėjo nuomos teise valdomas sklypas. 2012-11-24 pareiškėjas gavo Kauno miesto savivaldybės administracijos atsakymą, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti prašymą. Savo poziciją atsakovas grindė Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286, patvirtinto Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo 11 punkto nuostatomis (Toliau tekste - Aprašas). Aprašo 4 punkte nustatyti kriterijai, kuriems esant sklypas įtraukiamas į žemės, kuriai taikomas padidintas mokesčio tarifas, sąrašą. UAB „Kauno arka“ neatitinka nurodytų kriterijų ir dėl šios priežasties nuomojamas žemės sklypas turi būti išbrauktas iš šio Sąrašo, ko pasėkoje, šio sklypo žemės nuomos mokesčiui neturėtų būti taikomas padidintas mokesčio tarifas. Pareiškėjo sklype esantis turtas nėra įtrauktas į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų į arba neprižiūrimų patalpų ar statinių sąrašą. Pažymėjo, jog sklypas ir jame esantis pastatas yra kiek įmanoma prižiūrimas: teritorija yra aptverta tvora, ant pastato ir tvoros uždėti ženklai, kad pašaliniams eiti draudžiama, visi įėjimai rakinami. Aprašo 4.2 punkte nurodyti kriterijai netaikytini pareiškėjui, kadangi šiuo punktu yra reikalaujama vykdyti remonto darbus, tuo tarpu sklype yra nebaigtas statyti statinys. Tam, kad būtų galima įgyvendinti Aprašo 4.2 p. nurodytus kriterijus ir remontuoti, pirmiausia turi būti gauti leidimai, parengtas žemės sklypo detalusis planas, suderintas statybų planas su Kauno miesto savivaldybe bei paveldo atstovais. Pareiškėjas nuo pat valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo aktyviai siekia sutvarkyti šį sklypą bei jame stovintį pastatą ir ne dėl savo kaltės šiuo metu nevykdo statybos ar rekonstrukcijos darbų. Pareiškėjas jau pasirašydamas sklypo nuomos sutartį turėjo sklypo detalųjį planą, kuris patvirtintas 2007-03-21, tačiau jo pagrindu vykdyti jokių statybos darbų negalėjo ir negali, todėl šiuo metu yra rengiamas naujas detalusis planas. Pažymėjo, kad sklypas yra urbanistiškai svarbi Kauno vieta, todėl tiek rengiant detalųjį planą, tiek statinio techninį projektą, to padaryti neįmanoma trumpiausiais LR įstatymuose nustatytais terminais, vien dėl paties objekto sudėtingumo bei atsakingų institucijų keliamų reikalavimų. Aprašo III skyriuje nurodyta, kad sąrašas gali būti keičiamas, jeigu sklypo valdytojas pateikia dokumentus, kad: žemės sklypas neatitinka 4.1 – 4.5 punktuose nurodytų kriterijų arba atitikimas šiems kriterijams yra sąlygotas vienos ar keleto iš 11.1-11.3 punktuose nurodytų aplinkybių. Kauno apygardos administraciniame teisme pagal Kauno apygardos prokuratūros prašymą buvo nagrinėjama administracinė byla dėl detalaus plano panaikinimo. 2012-11-22 teismo nutartimi byla buvo nutraukta bei patvirtinta taikos sutartis, kuria pareiškėjas įsipareigojo LR teisės aktų nustatyta tvarka parengti naują detalųjį planą sklypui, esančiam ( - ), Kaune. Taikos sutarties šalys taip pat įsipareigojo pagal detalaus plano pagrindu išduotus statybos leidimus nevykdyti jokių statybos darbų. Todėl šioje situacijoje jokie projektavimo ar statybų darbai esamo detalaus plano pagrindu yra negalimi. Iš esmės šiuo atveju yra taikytinas nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo 11.1 straipsnis, nes dėl susiklosčiusios situacijos šiuo metu neįmanoma vystyti statybų ir, vadovaujantis Taikos sutarties nuostatomis, bet kokie statybos darbai minėtame sklype gali būti vykdomi tik parengus naują detalųjį planą. Prašo skundą tenkinti.

8Atsakovai Kauno miesto savivaldybė ir Kauno miesto savivaldybės administracija su pareiškėjo skundu nesutinka. Atsiliepimuose į skundą (II t., b.l. 16-23; 24-31) ir teismo posėdžio metu minėtų institucijų atstovė nurodė, kad 2012-06-07 Kauno miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-286 patvirtino Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašą. Pagal Aprašo 3 punktą nenaudojama žemė apibrėžiama, kaip žemė, kurioje esantys statiniai apleisti, neprižiūrimi ar nenaudojami, arba neužstatyta neprižiūrima žemė. Taigi, nenaudojama žemė yra pripažįstama atsižvelgiant į ant jos esančių statinių naudojimą ir būklę arba žemės nepriežiūrą. 2012-09-10 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-3340 buvo patvirtintas Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašas (toliau – Sąrašas), kurio 19 punktu buvo įtrauktas žemės sklypas, esantis Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaune, priklausantis nuomos teise pareiškėjui. Tam, kad į Sąrašą būtų įrašoma fiziniams ir juridiniams asmenims priklausanti ar jų nuomojama (naudojama) valstybinė žemė, ji turi atitikti vieną arba kelis Aprašo 4 p. įtvirtintus kriterijus. Pareiškėjo nuomojama valstybinė žemė atitiko kriterijus, nurodytus Aprašo 4.2, 4.4 ir 4.5 punktuose. Pareiškėjo nuomojamas sklypas atitiko Aprašo 4.5 punkte nurodytą kriterijų, nes minėtas statinys yra nebaigtas statyti, apleistas, neprižiūrimas, nenaudojamas, žemė, kurioje yra toks statinys, patenka į nenaudojamos žemės apibrėžimą, ir nuo žemės nuomos sutarties sudarymo praėjo daugiau kaip metai. Taip pat atitiko Aprašo 4.2 punkte nurodytą kriterijų, nes pareiškėjo nekilnojamasis turtas yra neremontuojamas, nerekonstruojamas, nenugriaunamas, tolesnis jo naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. Tai patvirtina 2012-07-20 VĮ Registrų Centro išrašas, kuriame nurodoma, kad viešbutis yra nebaigtas statyti, jo baigtumas - 63 %, statybos pradžia 1988 metai, pabaiga - 2003 metai, 2013-05-08 Kauno apskr. VPK VP skyriaus Centro PN raštas Nr. 20-22-S-6280, bei 2013-06-05 Centro seniūnijos raštas Nr. 04-2-173. Atitiko Aprašo 4.4 punkte nurodytą kriterijų, kad žemės naudojimas neatitinka Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų, tai įrodo 2013-06-05 Centro seniūnijos raštas Nr. 04-2-173 ir nuotraukos. Pareiškėjas 2012-09-25 raštu Nr. 60, kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją prašydamas peržiūrėti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifą, išbraukti UAB „Kauno arka" valdomą sklypą iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo, sudaryti naują sąrašą. Nei vienas iš pareiškėjo 2012-09-25 rašte pateiktų dokumentų neįrodė, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.2, 4.4 ir 4.5 punktuose nurodytų kriterijų arba, kad atitikimas šiems kriterijams yra sąlygotas vienos ar kelių Aprašo 11 punkte nurodytų aplinkybių, t.y. pareiškėjas nepateikė įrodymų: kad jis remontuoja, rekonstruoja, griauna statinius, tolesnis jų naudojimas nekelia pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai; kad nuo nenaudojamo žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo (naudojimo) praėjo mažiau kaip metai. Pareiškėjas taip pat, 2012-09-25 rašto nagrinėjimo metu, nepateikė jokių įrodymų, kad atitikimas 4.2, 4.4 ir 4.5 kriterijams yra sąlygotas tokių aplinkybių, kaip kad, kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti valdomame žemės sklype esančiu nekilnojamuoju turtu (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui dėl neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimo/hipotekos) arba turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo nekilnojamuoju turtu, įsiteisėjimo ar dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų nekilnojamasis turtas buvo suniokotas, šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos išvadose ir nuo suniokojimo praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai. Todėl pagrįstai 2012-11-22 Kauno miesto savivaldybės administracijos raštu Nr. (A27V128)-R-5031 pareiškėjui buvo nurodyta, kad išbraukti žemės sklypą adresu ( - ), Kaune, nėra pagrindo. Aplinkybė, kad 2012-11-22 Kauno apygardos administracinis teismas priėmė nutartį adm. byloje Nr. 1-1252-428/2012, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis ir pagal kurią pareiškėjas įsipareigojo per vienerių metų laikotarpį nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka parengti naują žemės sklypo detalųjį planą nekeičia aplinkybių. Minėta nutartis įsiteisėjo tik 2012 metų pabaigoje. Visus 2012 metus pareiškėjo valdomas sklypas atitiko aukščiau nurodytus kriterijus. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Kauno miesto savivaldybės finansų skyrių perskaičiuoti UAB „Kauno arka" valdomam sklypui už 2012 m. taikomą valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifą, pritaikant 2012-06-28 Kauno miesto savivaldybės sprendime „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo" 1.2.7 punkte komercinės ir kitos paskirties žemei nustatytą 0,7 proc. tarifą yra perteklinis, nes teismui tenkinus pareiškėjo reikalavimą panaikinti 2012-11-22 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą Nr. (A27V128)-R-5031 ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-10 įsakymą Nr. A-3340 dalyje dėl UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, išbraukiant UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune iš šio sąrašo, žemės nuomos mokestis bus skaičiuojamas pagal tuo metu galiojantį atitinkamos žemės paskirties tarifą. Tas pats pasakytina ir dėl pareiškėjo reikalavimo įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą iš kurio būtų išbrauktas UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomas sklypas. Prašo skundą atmesti.

9Liudytojas M.Š. paaiškino, jog nuo 2013 m. liepos mėnesio dirba Centro seniūnijoje seniūnu. 2012 m. pareiškėjo sklypas, esantis ( - ), Kaune, buvo įtrauktas į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą. Pareiškėjo nuomojame sklype esantis statinys yra nebaigtas statyti, sklypas apleistas, neprižiūrimas, nenaudojamas. Neseniai sklypas buvo apžiūrėtas ir šiuo metu padėtis nėra pasikeitusi. Sklype šiukšlės, statybinis laužas. Pažeidžiamos Kauno miesto švaros ir tvarkos taisyklės.

10Liudytojas B.G. paaiškino, kad 2013 m. laikinai atliko Centro seniūno funkcijas. Seniūnijoje buvo gautas policijos raštas, jog sklype, esančiame ( - ), Kaune, vaikšto visokie asmenys, kurie vaikšto ir po nebaigtą statyti pastatą, girtauja. Seniūnijai yra priskirta pastatų priežiūros kontrolė, todėl buvo nusiųstas specialistas patikrinti situaciją. Nustatė, jog sklypo teritorija neaptverta, apleista. Ta situacija buvo žinoma jau nuo 2012 m. ir tai tęsėsi. Toje teritorijoje buvo pažeidžiamos švaros taisyklės, statybinio laužo tvarkymo taisyklės. Visa tai buvo 2013 m. 2012 m. teritorijos priežiūros tvarkymas buvo toks pats. Kadangi iki gegužės mėnesio pabaigos reikia įtraukti į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, todėl susipažinus su visa medžiaga buvo pasiūlyta pareiškėjo sklypą įtraukti į 2012 m. sąrašą.

11Liudytojas R.D. paaiškino, jog seniūnas nurodė nuvykti į sklypą, esantį ( - ), ir užfiksuoti ar galima patekti į sklypo teritoriją, pastatą ir ar yra atvirų šulinių. 2012 m. buvo padarytos nuotraukos, kuriose matosi, jog galima patekti į sklypo teritoriją net keliose vietose, galima patekti į pastatą ir yra atvirų šulinių. Ir šiuo metu padėtis nėra pasikeitusi.

12Skundas tenkintinas dalinai.

13Pareiškėja patikslintu skundu prašo: 1) panaikinti 2012-11-22 Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą „Dėl išbraukimo iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo" Nr. (A27V128)-R-5031 bei įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą iš kurio būtų išbrauktas UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomas sklypas; 2) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-10 įsakymo Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo" dalį dėl UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, išbraukiant UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune iš šio sąrašo; 3) įpareigoti Kauno miesto savivaldybės finansų skyrių perskaičiuoti UAB „Kauno arka" valdomam sklypui už 2012 m. taikomą valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifą, pritaikant 2012-06-28 Kauno miesto savivaldybės sprendime „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo" 1.2.7 punkte komercinės ir kitos paskirties žemei nustatytą 0,7 proc. tarifą.

14Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-06-07 Kauno miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-286 patvirtino Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašą (toliau - Aprašas) (b.l. 53, 54-56, t.2). Šis Aprašas reglamentuoja žemės, kuriai taikomas padidintas mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo ir keitimo procedūras (1 punktas), o jo tikslas - nustatyti nenaudojamus žemės sklypus ir jų savininkus, nuomininkus (naudotojus), siekiant išsiaiškinti šių žemės sklypų nenaudojimo priežastis ir apmokestinti jų savininkus, nuomininkus (naudotojus) maksimaliais žemės ir žemės nuomos mokesčių tarifais (2 punktas). Apraše vartojama sąvoka nenaudojama žemė apibrėžiama, kaip žemė, kurioje esantys statiniai apleisti arba neprižiūrimi, nenaudojami (3 punktas). Taigi, nenaudojama žemė yra pripažįstama atsižvelgiant į ant jos esančių statinių naudojimą ir būklę. Kriterijai, kurių nors vieną atitikus fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausanti ar jų nuomojama (naudojama) valstybinė žemė įrašoma į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamą Sąrašą įtvirtinti Aprašo 4 punkte (ginčo metu galiojusio Aprašo 4 punktas numatė šiuos kriterijus: asmenų nekilnojamasis turtas yra įtrauktas į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą (4.1); asmenys neremontuoja, nerekonstruoja, nenugriauna statinių, tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai (4.2); asmenims, valdantiems žemės sklypą, išduotas leidimas statybai, rekonstrukcijai, griovimui ir darbai ilgiau kaip metai nepradėti ar išduoto leidimo terminas pasibaigęs (4.3); žemės naudojimas neatitinka Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų (4.4); nuo nenaudojamos žemės sklypo įsigijimo ar nuomos sutarties sudarymo (naudojimo pradžios) praėjo daugiau kaip metai (4.5).

15Pareiškėjas 2007-08-28 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N19/2007-177 (b.l. 47-49, t.1) pagrindu valdo žemės sklypą esantį adresu ( - ), Kaune. Kaip žemės nuomininkas pareiškėjas pradėjo teikti deklaracijas nuo 2009-01-01 (b.l. 48-51, t.2). Pareiškėjo nuomojamos žemės sklype yra pastatas - viešbutis 63 % baigtumo (statybos pradžios metai 1988, statybos pabaigos metai - 2003), pagal VĮ Registrų centro duomenis UAB „Kauno arka" ginčo žemės sklypo nuomininku tapo 2007-12-17 (b.l. 33-35, t.2). Byloje pateiktos trys fotonuotraukos ( b.l. 36-38, t.2), šios nuotraukos pagal šalių paaiškinimus darytos 2012 metais, tačiau iš pateiktų nuotraukų nėra galimybės nustatyti kada jos padarytos, pirmoje nuotraukoje pavaizduotas gatvių išdėstymo planas (ant kurio net nėra pažymėto ginčo objekto), antroje nuotraukoje pavaizduotas pastatas ir prie jo dalis žemės, trečioje nuotraukoje dalis žemės su tvoros ir pastatų fragmentu. Prie nuotraukų nėra pateikta tarnybinių pranešimų, nei kitokių šiose nuotraukose pavaizduotų fragmentų aprašymų ar paaiškinamųjų raštų. Visi kiti byloje pateikti įrodymai, kuriuos analizavo ir jais rėmėsi priimdamas ginčijamus aktus atsakovas (tai Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo centro seniūnijos 2013-06-03 raštas Nr. 04-2-173 (b.l. 44, t. 2) ir 2013 metais darytos nuotraukos (b.l. 132-149, t.2)) kaip matyti surinkti jau 2013 metais, t.y. jau po to kaip ginčiami aktai buvo priimti.

16Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-10 įsakymo Nr. A-3340 panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

172012-09-10 vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 2 p. ir Aprašo 8 punktu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-3340 buvo patvirtintas Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašas (toliau - Sąrašas), kurio 19 punktu buvo įtrauktas žemės sklypas esantis ( - ), Kaune, priklausantis UAB „Kauno arka" (b.l. 30-34, t.1).

18Pagal Aprašo 4 p. įtvirtintus kriterijus į Sąrašą įrašomi fiziniams ir juridiniams asmenims priklausanti ar jų nuomojama (naudojama) valstybinė žemė, kuri atitinka šiame punkte vieną arba kelis kriterijus.

19Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu teigė, jog pareiškėjo nuomojamas sklypas atitinka Aprašo 4.5 punkte nurodytą kriterijų, nes statinys yra nebaigtas statyti, apleistas, neprižiūrimas, nenaudojamas. Taip pat paaiškino, jog pareiškėjo nuomojamas sklypas atitiko Aprašo 4.2 punkte nurodytą kriterijų, nes pareiškėjo nekilnojamasis turtas yra neremontuojamas, nerekonstruojamas, nenugriaunamas, tolesnis jo naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. Pažymėjo, jog pareiškėjo nuomojamas sklypas atitiko Aprašo 4.4 punkte nurodytą kriterijų, kad žemės naudojimas neatitinka Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų. Kauno miesto Tvarkymo ir švaros taisyklių, patvirtintų 2005-01-27 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-20, 4.8 punktas įtvirtina, kad asmenys privalo nuolat užtikrinti švarą ir tvarką, sutvarkyti nugriautų namų ar kitų statinių teritorijas, o 24.1 punktas - kad asmenims draudžiama laikyti statybines ir kitas medžiagas, teršiančias aplinką ar kitaip trukdančias aplinkiniams, užkasti statybinį laužą ir šiukšles statybos aikštelėje arba už jos ribų bei teršti statybinėmis atliekomis aplinkines teritorijas. Nurodė, jog

20tai, kad pareiškėjo nuomojamas žemės sklypas atitiko Aprašo 4 p., 4.2 p. ir 4.4 p. numatytiems kriterijams byloje patvirtina jau aukščiau minėti įrodymai: 2012-07-20 VĮ Registrų Centro išrašas ir prie 2013-04-23 Centro seniūnijos rašto Nr. 04-9-79 pridėtos nuotraukos; 2013-05-08 Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Centro policijos nuovados raštas Nr. 20-22-S-6280, pareiškėjo, kaip žemės nuomininko deklaracijos iš kurių matyti, kad nuo žemės nuomos sutarties sudarymo praėjo daugiau kaip metai.

21Teismas atsakovo nurodytus įrodymus byloje jau ištyrė aukščiau. Kaip jau paminėta priimant ginčijamą sprendimą dėl atsakovo valdomo žemės sklypo įtraukimo į Sąrašą 2012 metais buvo pateikti Registro duomenys (b.l. 33-35, t.2) ir trys fotonuotraukos ( b.l. 36-38, t.2) (pagal šalių paaiškinimus darytos 2012 metais) tačiau iš pateiktų nuotraukų nėra galimybės nustatyti kada jos padarytos, pirmoje nuotraukoje pavaizduotas gatvių išdėstymo planas (ant kurio net nėra pažymėto ginčo objekto), antroje nuotraukoje pavaizduotas pastatas ir prie jo dalis žemės, trečioje nuotraukoje dalis žemės su tvoros ir pastatų fragmentu. Prie nuotraukų nėra pateikta tarnybinių pranešimų, nei kitokių šiose nuotraukose pavaizduotų fragmentų aprašymų ar paaiškinamųjų raštų.

22Pateikti byloje įrodymai nėra informatyvūs ir nesudaro pagrindo įtraukti žemės sklypą į Sarašą. Pagal Aprašo 2 p. nustatyta, jog < aprašo tikslas yra nustatyti nenaudojamos žemės sklypus ir jų savininkus, nuomininkus (naudotojus), siekiant išsiaiškinti šių žemės sklypų nenaudojimo priežastis...>, sutinkamai su Aprašo 5, 6, 7 p. ši pareiga (nustatyti nenaudojamus žemės sklypus, išsiaiškinti priežastis ir surinkti reikiamą medžiagą) atitenka Kauno miesto savivaldybės seniūnams. Iš šio Aprašo nuostatų galima daryti išvadą, jog seniūnas privalėjo nustatyti ginčo žemės sklypo naudotoją, išsiaiškinti priežastis dėl kurių žemės sklypas nenaudojamas, jas įvertinti ir nustačius naudotojo kaltę pateikti tai patvirtinanačius įrodymus kas gali būti: aiški vaizdinė medžiaga iš kurios galima būtų nustatyti kada surinkta vaizdinė medžiaga, ir matytusi koks tiksliai objektas pavaizduotas ir kokias aplinkybes ši vaizdinė medžiaga patvirtina, iš to seka, kad prie vaizdinės medžiagos turi būti pateikti ir paaiškinamieji raštai, objekto pavojingumą visuomenei galima įrodinėti policijos pranešimais ir medžiaga, žmonių skundais ir kitomis aplinkybėmis. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų 2012 metais tokie įrodymai seniūno surinkti nebuvo. Posėdžio metu apklaustas seniūnas paaiškino, jog jis stebėjo situaciją, dažnai pravažiuodavo pro šalį, tačiau medžiagos, išskyrus kas pateikta byloje, neturi.

23Pažymėtina ir ta aplinkybė, jog pagal pareiškėjo atstovės paaiškinimą aptvertoje teritorijoje žemės sklypas priklauso ne tik pareiškėjui, jame yra trys naudotojai ir pareiškėjui priklauso nedidelė sklypo dalis esanti po pastatu ir betarpiškai prie pastato. Iš pateiktos vaizdinės medžiagos neaišku kokia teritorija buvo fotografuojama, tokios aplinkybės (pareiškėjo naudojamo sklypo ribos) nebuvo išsiaiškintos prieš teikiant medžiagą dėl žemės sklypo įtraukimo į Sąrašą.

24Esant tokiai situacijai, byloje yra nepaneigti pareiškėjo teiginiai, jog į Sąrašą žemės sklypas įtrauktas nepagrįstai, jog 2012 metais teritorija buvo prižiūrima, aptverta, rakinama ir į ją patekti nebuvo galimybės, todėl visuomenei pastato teritorija nekėlė pavojaus. Taip pat pareiškėjo atstovė teigė, jog 2012 buvo sudarytos sutartys su reklamos agentūra, kuri užtvarą padengė reklaminiais skydais, kad aptvaras negadintų vaizdo. Be to, pažymėjo ir tą aplinkybę, jog dėl Detaliajame plane padarytos klaidos (ne dėl pareiškėjo kaltės) nebuvo galimybės tęsti projektavimo ir statybos darbų, ir pareiškėjas turėjo paruošti naują Detalųjį planą (kas šiuo metu jau yra padaryta), tam reikėjo laiko.

25Visi kiti atsakovo argumentai ir byloje pateikti įrodymai netiriami, kadangi jie pateikti jau 2013 metais ir negalėjo įtakoti ginčijamo įsakymo, kuris priimtas 2012 metais.

26Esant tokiai situacijai pareiškėjo reikalavimas dėl panaikinimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-10 įsakymo Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo" dalies dėl UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, išbraukiant UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune iš šio sąrašo tenkintinas, kadangi atsakovas įtraukė žemės sklypą į Sąrąšą nepagrįstai, neturėdamas tinkamai surinktos medžiagos ir įrodymų, neištyręs situacijos, nenustačius žemės sklypo nenaudojimo priežastis, kaip tai reikalauja Aprašo nuostatos.

27Pareiškėjas prašo įpareigoti Kauno miesto savivaldybės finansų skyrių perskaičiuoti UAB „Kauno arka" valdomam sklypui už 2012 m. taikomą valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifą, pritaikant 2012-06-28 Kauno miesto savivaldybės sprendime „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo" 1.2.7 punkte komercinės ir kitos paskirties žemei nustatytą 0,7 proc. tarifą.

28Toks pareiškėjo reikalavimas yra perteklinis, kadangi sutinkamai su Kauno miesto savivaldybės 2012-06-28 sprendimu Nr. T-313, šio sprendimo 1.2.9. p. nustatyta (b.l. 88-90, t.2), jog už nenaudojamą žemę arba žemę, kurioje stovi nenaudojamais, naudojamais ne pagal paskirtį, apleistais arba neprižiūrimais pripažinti pastatai (patalpos) ir statiniai taikytinas 4 proc. tarifas. Darytina išvada, jog toks padidintas tarifas taikytinas tik tuomet, kai yra nustatyta jog žemės sklypas yra nenaudojamas, arba žemė, kurioje stovi nenaudojamais, naudojamais ne pagal paskirtį, apleistais arba neprižiūrimais pripažinti pastatai (patalpos) ir statiniai, t.y. tuomet kai toks žemės sklypas įtrauktas į Sąrašą. Išbraukus žemės sklypą iš Sąrašo, nelieka ir pagrindo taikyti padidintą tarifą. Nustatyti kitą, pareiškėjos prašomą 0,7 proc. tarifą yra ne teismo kompetencija. Esant tokiai situacijai reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus laikomas pertekliniu, yra nepagrįstas ir atmestinas.

29Dėl 2012-11-22 Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimo Nr. (A27V128)-R-5031 panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

30Teismas pažymi, jog pagal Aprašo 11 punkte įtvirtintą nuostatą, asmenys, kurių nuosavybės teise valdomas ar nuomojamas (naudojamas) žemės sklypas įrašytas į sąrašą, gali per 30 dienų nuo pranešimo apie jų valdomo objekto įrašymą į sąrašą išsiuntimo dienos pateikti seniūnijai dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.1.-4.5. punktuose nurodytų kriterijų arba atitikimas šiems kriterijams yra sąlygotas vienos ar keleto šių aplinkybių: kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti valdomame žemės sklype esančiu nekilnojamuoju turtu (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui dėl neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimo/hipotekos) arba turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo nekilnojamuoju turtu, įsiteisėjimo (Aprašo 11.1.); dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų nekilnojamasis turtas buvo suniokotas, šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos išvadose ir nuo suniokojimo praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai (Aprašo 11.2.); nuo žemės sklypo įsigijimo, nuomos sutarties sudarymo (naudojimo) pradžios praėjo mažiau kaip metai (Aprašo 11.3.).

31Pareiškėjas, pasinaudodamas šia jam suteikta teise 2012-09-25 raštu Nr. 60, kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją prašydamas: Kauno centro seniūno peržiūrėti UAB „Kauno arka" teikiamus dokumentus ir pateikti Finansų skyriui motyvus dėl sklypo išbraukimo iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo; Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus išbraukti UAB „Kauno arka" valdomą sklypą iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo, sudaryti naują sąrašą ir teikti Kauno miesto savivaldybės administratoriui patvirtinti; Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus - patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą iš kurio būtų išbrauktas UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomas sklypas (b.l. 36-40, t.1).

32Atsakovo atstovės nuomone pareiškėjas 2012-09-25 rašte pateiktais dokumentais neįrodė, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.2, Aprašo 4.4 ir Aprašo 4.5 punktuose nurodytų kriterijų arba, kad atitikimas šiems kriterijams yra sąlygotas vienos ar kelių Aprašo 11 punkte nurodytų aplinkybių, t.y. pareiškėjas nepateikė įrodymų: kad jis remontuoja, rekonstruoja, griauna statinius, tolesnis jų naudojimas nekelia pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai; kad nuo nenaudojamo žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo (naudojimo) praėjo mažiau kaip metai. Tačiau atsakovas, kaip jau minėta aukščiau, įtraukdamas pareiškėjos valdomą žemės sklypą į Sarašą už 2012 metus, faktiškai nepateikė įrodymų neginčijamai patvirtinančių įtraukimo į Sąrašą pagrįstumą, iš įrodymų pateikė tik 3 fotonuotraukas (t. 2, b.l. 36-38), kurios nėra informatyvios. Visi kiti įrodymai surinkti jau 2013 metais ir negalėjo įtakoti priimto sprendimo.

332012-11-22 Kauno miesto savivaldybės administracijos raštu Nr. (A27V128)-R-5031 pareiškėjui buvo nurodyta, kad išbraukti žemės sklypą adresu Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaune, nėra pagrindo (b.l. 52, t.2). Šiuo konkrečiu atveju iš pareiškėjo prašymo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui matyti, jog pareiškėjas, naudodamasis Aprašo 11 punkte suteikta teise, pateikė prašymą ir 11 dokumentų, kurie, jo teigimu, įrodo, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.1-4.5 punktuose nurodytų kriterijų bei kad ši atitiktis yra sąlygota aplinkybės, jog kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti valdomame žemės sklype esančiu nekilnojamuoju turtu ir negalima juo naudotis dėl teisėsaugos institucijų veiksmų. Taigi pateikdamas minėtą prašymą, pareiškėjas siekė įrodyti ne tik 4.1-4.7 punktuose nurodytų kriterijų nebuvimą, bet ir Aprašo 11.1 punkte nurodytas sąlygas, dėl kurių žemės sklypas nors ir atitinka 4.1-4.5 punkte nurodytus kriterijus, tačiau jis turi būti išbrauktas iš Sąrašo dėl to, kad pareiškėjas ne dėl savo kaltės tinkamai nesutvarkė, neprižiūrėjo, neremontavo ginčo pastatų ir žemės sklypo teritorijos, nes Kauno apygardos administraciniame teisme pagal Kauno apygardos prokuratūros prašymą buvo nagrinėjama administracinė byla Nr. 1-1252-423-2012 dėl ginčo teritorijos Detalaus plano panaikinimo, paaiškėjus, kad detaliajame plane buvo neteisingai nurodytas sklypo užstatymo tankis. 2012-11-22 Kauno apygardos administracinis teismas nutartimi administracinėje byloje 1-1252-423-2012 nutraukė šią bylą bei patvirtino taikos sutartį, kuria UAB "Kauno arka" įsipareigojo LR teisės aktų nustatyta tvarka parengti naują detalųjį planą sklypui, esančiam adresu ( - ), Kaune. Taikos sutartimi šalys taip pat įsipareigojo pagal Detalaus plano pagrindu išduotus statybos leidimus nevykdyti jokių statybos darbų, todėl projektavimo ar statybų darbai pagal esamą detalųjį planą nebegalėjo būti vykdomi, o naujas detalusis šios teritorijos planas ne nuo pareiškėjo priklausančių aplinkybių sklypo patikrinimo metu dar nebuvo parengtas.

34Kauno miesto savivaldybės administracijos atsisakymas tenkinti pareiškėjo prašymą, įformintas 2012 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. (A27V128)-R-5031, turi būti vertinamas kaip viešojo administravimo subjekto priimtas individualus administracinis aktas, kuriam turi būti taikomos Viešojo administravimo įstatymo nuostatos. Vadovaujantis Viešojo administravimo 8 straipsnio 1, 2 dalimis, individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis teisės taikymo praktiką, yra pažymėjęs, kad "viešojo administravimo sistemai priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai turi būti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški, leidžiantys suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą" (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. A566-1395/2008); Sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar laikantis tik iš dalies, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008, 2008 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008, 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556 -2134/2012). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. birželio 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A756 -700/2008 konstatavo, kad individualiame administraciniame akte motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas; akte turėtų būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus. Gavus tokio pobūdžio prašymą, Aprašo 12 punkto nuostatos įpareigoja seniūną išnagrinėti prašyme išdėstytus motyvus, įvertinti visą turimą informaciją ir kriterijus (dėl teritorijų planavimo dokumentų parengimo, dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir su tuo susijusios informacijos gavimo), įvertinti Aprašo 4.1-4.5 punktuose nurodytus kriterijus, 11.1-11.3 punktuose nurodytas sąlygas, siekiant nustatyti, ar sklypas turi būti išbrauktas iš Sąrašo. Kaip matyti iš ginčijamo 2012-11-22 Kauno miesto savivaldybės administracijos rašto Nr. (A27V128)-R-5031 (2 t. b.l 52), jame nenurodytas atsisakymo išbraukti minėtą žemės sklypą iš Sąrašo teisinis pagrindas, neįvertinta Apraše nurodyta informacija, nors pareiškėjas kaip priedus su prašymu buvo pateikęs šio pobūdžio dokumentus. Dėl Apraše nurodytų kriterijų iš esmės nepateiktas nei faktinis, nei teisinis įvertinimas. Ginčijamame rašte visiškai nepateiktas pareiškėjo prašyme nurodytų faktinių aplinkybių ir pateiktų dokumentų įvertinimas dėl Aprašo 11.1 punkte nurodytų aplinkybių taikymo, kad atitiktis kriterijams buvo sąlygota teisėsaugos institucijų (kitų kompetentingų institucijų) veiksmų. Teismo nuomone, pareiškėjo prašymas išbraukti jo nuomojamą sklypą iš Sąrašo nebuvo tinkamai išnagrinėtas ir motyvuotas, todėl jį priimant buvo pažeistos Viešojo administravimo įstatymo 8 dalies nuostatos. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad ginčijamas raštas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų individualaus administracinio akto turiniui keliamų reikalavimų. Minėti procedūriniai pažeidimai sudaro pagrindą jį panaikinti, nes dėl pažeistų procedūrų nebuvo užtikrintas visų aplinkybių, turinčių įtakos sprendimo pagrįstumui, įvertinimas (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.). Kadangi sprendimas panaikinamas dėl procedūrinių pažeidimų, todėl pareiškėjo argumentai dėl atsakovo atsisakymo pagrįstumo nesvarstytini.

35Pareiškėjas prašo įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą iš kurio būtų išbrauktas UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomas sklypas.

36Toks pareiškėjo reikalavimas yra perteklinis, kadangi Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-10 įsakymo Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo" dalis dėl UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaune įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą panaikinta ir nuspręsta išbraukti UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune iš šio sąrašo. Išbraukus žemės sklypą iš Sąrašo, nelieka ir pagrindo įpareigoti administracijos direktorių patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą iš kurio būtų išbrauktas UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomas sklypas. Todėl esant tokiai situacijai reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus laikomas pertekliniu, yra nepagrįstas ir atmestinas.

37Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo argumentais, jog pareiškėjo ginčijamas sprendimas yra išvestinis iš reikalavimo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2012 metų sąrašo patvirtinimo" ir pareiškėjui jo nuginčijimas nesukels teisinių pasekmių. Aprašo III skyriaus nuostatos, reglamentuojančios Sąrašo keitimą, suteikia galimybę asmeniui, nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu valdančiam (naudojančiam) sklypą, kuris įrašytas į Sąrašą, kreiptis į Seniūną dėl jo išbraukimo iš Sąrašo, todėl nagrinėjamu atveju teisėjų kolegijai nekyla abejonių dėl to, jog pareiškėjas siekia ginti objektyviai egzistuojančią subjektinę teisę, o ne tariamą teisę, pagrįstą vien asmens subjektyviu suvokimu (ABTĮ 5 str.).

38Visus likusius proceso dalyvių argumentus teismas laiko pertekliniais, nesusijusiais su skundo pagrindu ir dalyku, neturinčiais teisinės reikšmės skundo atmetimui (patenkinimui). Dėl šios priežasties šie argumentai detaliau nedėstytini ir neanalizuotini. Be to, Europos Žmogaus Teisių Teismas formuoja praktiką, kad pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo prigimties ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (EŽTT 1994-04-19 sprendimas byloje Nr. 16034/90 Van de Hurk v Netherlands, 1997-12-19 sprendimas byloje Nr. 20772/92 Helle v Finland, 1999-01-21 sprendimas byloje Nr. 30544/96 Garcia Ruiz v Spain ir kt.). LVAT jurisprudencijoje aiškinant ABTĮ normas (ABTĮ 13 str. 1 d., 20 str.) taip pat ne kartą buvo imperatyviai pažymėta, kad įstatymo reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvio argumentą (LVAT 2008-12-05 nutartis administracinėje byloje Nr. P444 -196/2008, 2009-07-24 nutartis administracinėje byloje Nr. P756-151/2009, 2009-11-06 nutartis administracinėje byloje Nr. P525-194/2009, 2013-02-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-216/2013 ir kt.).

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

40Pareiškėjo UAB "Kauno arka" skundą patenkinti iš dalies.

41Panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-10 įsakymo Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo" dalį dėl UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, išbraukiant UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune iš šio sąrašo.

42Panaikinti 2012-11-22 Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą „Dėl išbraukimo iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo" Nr. (A27V128)-R-5031.

43Kitoje dalyje skundą atmesti.

44Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Daivai Čižinauskienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo UAB „Kauno arka“ atstovei Jurgitai Gelažienei,... 4. atsakovo Kauno miesto savivaldybės ir Kauno miesto savivaldybės... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 6. Pareiškėjas su patikslintu skundu kreipėsi į Kauno apygardos... 7. Pareiškėjas patikslintame skunde (I t., b.l. 128-150) ir jo atstovė teismo... 8. Atsakovai Kauno miesto savivaldybė ir Kauno miesto savivaldybės... 9. Liudytojas M.Š. paaiškino, jog nuo 2013 m. liepos mėnesio dirba Centro... 10. Liudytojas B.G. paaiškino, kad 2013 m. laikinai atliko Centro seniūno... 11. Liudytojas R.D. paaiškino, jog seniūnas nurodė nuvykti į sklypą, esantį (... 12. Skundas tenkintinas dalinai.... 13. Pareiškėja patikslintu skundu prašo: 1) panaikinti 2012-11-22 Kauno miesto... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-06-07 Kauno miesto savivaldybės taryba... 15. Pareiškėjas 2007-08-28 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N19/2007-177... 16. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-10... 17. 2012-09-10 vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 2 p. ir... 18. Pagal Aprašo 4 p. įtvirtintus kriterijus į Sąrašą įrašomi fiziniams ir... 19. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu teigė, jog pareiškėjo nuomojamas... 20. tai, kad pareiškėjo nuomojamas žemės sklypas atitiko Aprašo 4 p., 4.2 p.... 21. Teismas atsakovo nurodytus įrodymus byloje jau ištyrė aukščiau. Kaip jau... 22. Pateikti byloje įrodymai nėra informatyvūs ir nesudaro pagrindo įtraukti... 23. Pažymėtina ir ta aplinkybė, jog pagal pareiškėjo atstovės paaiškinimą... 24. Esant tokiai situacijai, byloje yra nepaneigti pareiškėjo teiginiai, jog į... 25. Visi kiti atsakovo argumentai ir byloje pateikti įrodymai netiriami, kadangi... 26. Esant tokiai situacijai pareiškėjo reikalavimas dėl panaikinimo Kauno miesto... 27. Pareiškėjas prašo įpareigoti Kauno miesto savivaldybės finansų skyrių... 28. Toks pareiškėjo reikalavimas yra perteklinis, kadangi sutinkamai su Kauno... 29. Dėl 2012-11-22 Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimo Nr.... 30. Teismas pažymi, jog pagal Aprašo 11 punkte įtvirtintą nuostatą, asmenys,... 31. Pareiškėjas, pasinaudodamas šia jam suteikta teise 2012-09-25 raštu Nr. 60,... 32. Atsakovo atstovės nuomone pareiškėjas 2012-09-25 rašte pateiktais... 33. 2012-11-22 Kauno miesto savivaldybės administracijos raštu Nr.... 34. Kauno miesto savivaldybės administracijos atsisakymas tenkinti pareiškėjo... 35. Pareiškėjas prašo įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos... 36. Toks pareiškėjo reikalavimas yra perteklinis, kadangi Kauno miesto... 37. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo argumentais, jog pareiškėjo... 38. Visus likusius proceso dalyvių argumentus teismas laiko pertekliniais,... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 40. Pareiškėjo UAB "Kauno arka" skundą patenkinti iš dalies.... 41. Panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-10... 42. Panaikinti 2012-11-22 Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą... 43. Kitoje dalyje skundą atmesti.... 44. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...