Byla 2A-264/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vinco Versecko ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo UAB ,,Fima“ atstovui adv. Mariui Devyžiui, atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Jolantai Vadakojytei, trečiojo asmens UAB ,,Siemens“ atstovams adv. Mariui Urbeliui, Kęstučiui Čipliui, trečiajam asmeniui L. R. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Fima“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 13 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-235-436/2006 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Fima“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Siemens“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Mikrovisatos TV“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Mikrovisatos servisas“, L. R. dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Fima“ ieškiniu prašė: 1) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2005 m. lapkričio 9 d. sprendimus, kuriais: patvirtintas visų dalyvių kvalifikacijos duomenų atitikimas Vaizdo stebėjimo kamerų sistemos Kauno mieste įrengimo ir eksploatacijos paslaugų pirkimo atvirojo konkurso dokumentuose (toliau - Pirkimo dokumentai) nustatytiems reikalavimams; pripažintas UAB „Siemens“, kuris pagal jungtinės veiklos sutartį veikia kartu su UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“, pateiktas labai mažos kainos pagrindimas tinkamu; sudaryta preliminari eilė, pirmą vietą skiriant UAB „Siemens“, veikiančiai pagal jungtinės veiklos sutartį kartu su UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“, pasiūlymui, o antrąją - UAB „Fima“; 2) įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisiją atmesti UAB „Siemens“, pagal jungtinės veiklos sutartį veikiančios kartu su UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“, pasiūlymą dėl to, kad tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

4Ieškovas nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2005 m. rugpjūčio 3 d. posėdžio protokolu Nr. 32-6-39 buvo patvirtintos sąlygos atviro konkurso vaizdo stebėjimo sistemos Kauno mieste įrengimo ir eksploatacijos paslaugoms pirkti. 2005 m. spalio 10 d. buvo atplėšti vokai su tiekėjų pasiūlymais. UAB „Fima“ 2005 m. lapkričio 11 d. gavo pranešimą apie preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija 2005 m. lapkričio 9 d. sprendimu pirmą vietą suteikė UAB „Siemens“, pagal jungtinės veiklos sutartį veikiančios kartu su UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“, pasiūlymui, o antrąją vietą – ieškovo UAB „Fima“ pasiūlymui. Ieškovas, nesutikdamas su minėtu perkančiosios organizacijos sprendimu, 2005 m. lapkričio 15 d. pateikė pretenziją, kuri Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2005 m. lapkričio 16 d. sprendimu buvo atmesta. Ieškovas teigia, kad šie atsakovo sprendimai yra neteisėti ir nepagrįsti. Pirkimo dokumentų 2 priedo 2 punkte atsakovas nustatė reikalavimą kiekvienam tiekėjui, kad jo vidutinė metinė su pirkimo objektu susijusi apyvarta per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau negu 3 metus) būtų didesnė kaip vidutinė metinė dalyvio siūloma paslaugos kaina. Ieškovo nuomone, trečiasis asmuo UAB ,,Siemens“ neatitiko šio kvalifikacinio reikalavimo, nes tokio pobūdžio veiklos apskritai nevykdo. Kitos bendrovės, sudarančios konsorciumą, dažnai nė nedeklaruoja, jog užsiima vaizdo stebėjimo sistemų įrengimu, todėl ir apyvarta iš su pirkimo objektu susijusios veiklos bendroje apyvartoje yra itin nežymi. Pagal Pirkimo dokumentų 2 priedo 3 punkto 3.3 papunkčio reikalavimą, tiekėjas per paskutinius 3 metus turi būti įvykdęs bent vieną sutartį, susijusią su vaizdo stebėjimo kamerų sistemų įrengimu ir eksploatacija, kurios vertė ne mažesnė kaip 5 mln. Lt. Ieškovas nurodė, jog nė viena iš konsorciumo bendrovių per atsakovo nurodytą laikotarpį nėra įvykdžiusi nė vienos sutarties, kuri leistų konsorciumui atitikti šį kvalifikacinį kriterijų. Be to, tiekėjas, siekiantis laimėti viešąjį pirkimą, turi turėti teisę verstis ūkine veikla, kuri reikalinga paslaugų sutarčiai įvykdyti (Pirkimo dokumentų 2 priedo 1 punkto 1.3 papunktis). Į pirkimo objektą įeina priešgaisrinės signalizacijos ir gesinimo sistemos projektavimas, diegimas, eksploatavimas ir techninė priežiūra. Remiantis Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi, nė viena iš jungtine veikla susijungusių bendrovių neturi privalomos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotos licencijos tokiai veiklai. Todėl konsorciumas sutarties įvykdyti negalės. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu konkurse dalyvaujantis konsorciumas taip pat neturi Pirkimo dokumentų 2 priedo 3 punkto 3.2 papunktyje reikalaujamo Aplinkos ministerijos išduoto kvalifikacijos atestato, suteikiančio jam teisę projektuoti ir montuoti gesinimo sistemas. O tai, jog atsakovas pripažino konsorciumo pateiktą pasiūlymą ypač maža kaina bei kainos pagrindimą tinkamu, ieškovui kelia abejonių dėl perkančiosios organizacijos nešališkumo, pirkimo skaidrumo bei sąžiningos konkurencijos užtikrinimo.

5Kauno apygardos teismas 2006 m. gruodžio 13 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nenustatė esminių pažeidimų, kuriais būtų buvę pažeistos imperatyvios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, todėl padarė išvadą, kad naikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą nėra pagrindo. Teismas pažymėjo, kad atsakovo ir trečiojo asmens sutartis šiuo metu yra įvykdyta, vaizdo stebėjimo kamerų sistema Kauno mieste yra priimta eksploatuoti, kas patvirtina, jog tretysis asmuo buvo kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog trečiojo asmens UAB ,,Siemens“, UAB ,,Mikrovisatos TV“ ir UAB ,,Mikrovisatos servisas“ konsorciumo pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Teismas nesutiko su ieškovo argumentais, kad trečiojo asmens pateikta banko garantija neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, kadangi šioje garantijoje yra visos sąlygos, nustatytos Pirkimo dokumentų 5 priede. Teismas padarė išvadą, kad trečiasis asmuo atitiko Pirkimo dokumentų 2 priedo 2 punkte bei 3 punkto 3.3 papunktyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškovo argumentą, kad trečiasis asmuo neįvykdė Pirkimo dokumentų 1 priedo 1.4, 1.5 punkte ir 2 priedo 3.2 punkte nustatytų reikalavimų, kadangi Pirkimo dokumentuose nėra reikalavimo pateikti licenciją techniškai prižiūrėti gaisrinės signalizacijos bei gaisrų gesinimo sistemas, o Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę projektuoti, įrengti, derinti, prižiūrėti ir eksploatuoti vaizdo stebėjimo kameras, trečiasis asmuo pateikė. Teismas sprendė, kad ieškovo argumentas, jog atsakovas turėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą dėl labai mažos kainos, kurios trečiasis asmuo nepagrindė, yra nepagrįstas, kadangi paslaugų kainą pagrindžiantį skaičiavimą trečiasis asmuo pateikė kartu su pasiūlymu, taip pat atsakovo prašymu pateikė ir atskirų sistemos dalių ir darbų kainos skaičiavimą.

6Ieškovas UAB ,,Fima“ apeliaciniu skundu prašo: 1) panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 13 d. sprendimą, 2) priimti naują sprendimą – patenkinti ieškinį, 3) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas, vertindamas liudytojo (vėliau patraukto trečiuoju asmeniu) L. R. išvadą, parodymus ir paaiškinimus byloje netinkamai taikė CPK 179 straipsnio 1 dalies, 185 straipsnio 1 dalies normas bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje nustatytas įrodymų vertinimo taisykles. Teismo posėdžio 2006 m. rugsėjo 6 d. protokole užfiksuota, jog L. R. pats pripažino, kad jis nevertino konkurso dalyvių pasiūlymų atitikimo konkurso Pirkimo dokumentuose išdėstytiems techniniams reikalavimams, o vertino tik ar konkurso dalyvių siūlomos sistemos funkcinė paskirtis susijusi su pirkimo objektu (b. l. 13-17, t. 4), todėl teismas negalėjo padaryti išvados, kad UAB ,,Siemens“ pasiūlymas atitiko Pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus, vien tik remdamasis L. R. prieštaringais paaiškinimais ir parodymais.
  2. Teismas išsprendė ne visus ieškovo pareikštus reikalavimus, tuo pažeisdamas CPK 329 straipsnio 2 dalies 7 punkto bei CPK 185 straipsnio 1 dalies nuostatas, nes neišsprendė ieškovo 2006 m. birželio 14 d. teismo posėdžio metu teismui pateikto prašymo dėl ekspertizės skyrimo, kas sudaro absoliutų pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindą.
  3. Teismas sprendime nepasisakė dėl kai kurių ieškinyje nurodytų argumentų, tuo pažeisdamas CPK 270 straipsnio 4 dalies 3 punkto nuostatas. Teismas nepasisakė dėl ieškovo argumento, kad trečiojo asmens paslaugų teikimo kainos, nurodytos pasiūlyme, neatitinka kainų, nurodytų kainą pagrindžiančiame skaičiavime.
  4. Teismas pažeidė CPK 270 straipsnio 3 dalies 3 punktą, sprendimo aprašomojoje dalyje nepateikdamas trečiojo asmens L. R. paaiškinimų santraukos.
  5. Teismas netinkamai aiškino ir taikė Pirkimo dokumentų nuostatas dėl konkurso pirkimo objekto ir nepagrįstai netaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies nuostatų. Teismas nepagrįstai sprendė, kad gaisrinės signalizacijos ir gaisrų gesinimo sistemos nėra susijusios su konkurso pirkimo objektu, kadangi pagal Pirkimo dokumentų 4 priedo 4.5.6 papunktį, vienas iš techninių reikalavimų, kuriuos turėjo atitikti konkurso dalyvių pasiūlymai, buvo centrinio pulto serverinės priešgaisrinė apsauga – gaisro signalizacijos ir gesinimo sistemų įrengimas bei eksploatacija.
  6. Teismas neteisingai nustatė, kad byloje nėra esminių Viešųjų pirkimų įstatymo normų pažeidimų. Teismas nepagrįstai netaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 ir 2 dalies punktų bei Pirkimo dokumentų 6.4.1 ir 6.4.2 punktų nuostatų. Pagal Pirkimo dokumentų 1 priedo 1.4 ir 1.5 punktų bei 2 priedo 3.2 punkto nuostatas tiekėjas privalo turėti Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį jam teisę atlikti su pirkimo objektu susijusių sistemų montavimo, priežiūros paslaugas, tačiau trečiasis asmuo tokio atestato nepateikė, todėl jo pasiūlymas turėjo būti atmestas. Aplinkybė, jog nei viena iš konsorciumą sudarančių įmonių licencijos, suteikiančios teisę imtis priešgaisrinės įrangos techninės priežiūros, neturi, reiškia, kad trečiasis asmuo neatitinka Pirkimo dokumentų 1 priedo 1.5 punkto reikalavimų, todėl trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti pripažintas neatitinkančiu Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Teismas sprendime konstatavo, kad trečiasis asmuo kartu su pasiūlymu pateikė CE sertifikatų kopijas ne visų gaminių, o tik pagrindinių elektroninių ir elektrotechninių gaminių, tuo tarpu vaizdo kamerų CE sertifikatų kopijas pateikė tik bylos nagrinėjimo metu. Tai yra akivaizdus patvirtinimas, kad trečiasis asmuo kartu su pasiūlymu nepateikė visų Pirkimo dokumentuose reikalaujamų dokumentų. Atsakovas privalėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

7Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

8Trečiasis asmuo UAB ,,Siemens“, UAB ,,Mikrovisatos TV“ ir UAB ,,Mikrovisatos servisas“ konsorciumas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti apeliacinį skundą, Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Trečiasis asmuo nesutinka su apeliaciniu skundu, teigia, jog jis yra nepagrįstas.

9Trečiasis asmuo L. R. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Trečiasis asmuo teigia, jog teismas išsamiai ir objektyviai ištyrė visas bylos aplinkybes, trečiojo asmens, kaip specialių žinių turėtojo, paaiškinimus visiškai suprato ir teisingai įvertino bei priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą.

10Apeliacinis skundas tenkintinas.

112002 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta viena iš imperatyvių įstatymo normų, kada perkančioji organizacija turi pareigą atmesti konkurso dalyvio pasiūlymą. Pagal Viešųjų pirkimo įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą, jeigu konkurso dalyvio pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, perkančioji organizacija turi atmesti pasiūlymą. Perkančioji organizacija Kauno miesto savivaldybės administracija vaizdo stebėjimo kamerų sistemos suprojektavimo, įrengimo nurodytose vietose, derinimo, priežiūros ir eksploatacijos pirkimo dokumentų sąlygose nurodė, kad tiekėjai dokumentuose apie jų kvalifikaciją turi užpildyti ,,Kvalifikacijos deklaraciją“, remiantis ,,Tiekėjo kvalifikacijos vertinimo kriterijai“ lentele (2 priedas) ir pridėti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, išvardintus lentelės grafoje ,,dokumentai“. Jeigu pirkimo procedūroje dalyvauja susivienijusių dalyvių grupė arba subrangovai, minėti reikalavimai taikomi ir šiems asmenims (Pirkimo dokumentų 3.1, 3.2 p.).

12Pirkimo dokumentų priedo Nr. 1 ,,Kvalifikacijos deklaracija“ 1.4, 1.5 punktuose išdėstytose sąlygose perkančioji organizacija nurodė, kokius dokumentus sutarties vykdymui tiekėjas privalo turėti: atestatus, licencijas, leidimus, patentus ir kitus sutarties vykdymui privalomus dokumentus; 1.5 punkte nurodė reikalavimą, kad tiekėjas turi teisę verstis ūkine veikla, kuri reikalinga paslaugų sutarčiai vykdyti. Pirkimo dokumentų priedo Nr. 2 punktu 3.2. perkančioji organizacija nustatė, kad tiekėjas privalo pateikti Aplinkos ministerijos išduoto kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę atlikti su pirkimo objektu susijusių sistemų montavimo, priežiūros paslaugas, kopiją arba atitinkamo Europos standarto kopiją.

13Pirkimo dokumentų priede Nr. 4 ,,Techninių pasiūlymų duomenys“ apibūdintas vienos iš pirkimo objekto dalies – centrinio pulto serverinės priešgaisrinės apsaugos projektavimas ir įrengimas (Pirkimo dokumentų priedo Nr. 4 punktai 4.5, 6.1, 6.8). Taigi Centrinio pulto serverinės priešgaisrinės apsaugos įrengimas yra pirkimo objektas. Kaip matyti iš perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos turinio pirkimo objekto Centrinio pulto serverinės priešgaisrinės apsaugos įrengimą sudarė tūrinės automatinės dujinės gaisro gesinimo sistemos projektavimas ir įrengimas. Pagal minėtus pirkimo dokumentų reikalavimus tiekėjas privalėjo turėti atitinkamą kvalifikaciją atlikti su pirkimo objektu susijusių darbų įrengimą ir priežiūrą. UAB ,,Siemens“ pasiūlyme ,,Kvalifikacijos deklaracija“ nurodė, kad pateikia Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacinį atestatą, suteikiantį teisę atlikti su pirkimo objektu susijusių sistemų montavimo, priežiūros darbus ir pateikė įmonės kvalifikaciją patvirtinančius atestatus ir leidimus (UAB ,,Siemens“ pasiūlymas, b. l. 30, 148-152, t. 1). Pateikti atestatai ir leidimai patvirtina faktą, kad UAB ,,Siemens“ konkurso metu buvo suteikta teisė rengti statinių projektų elektrotechninę dalį ir technologinio proceso automatizavimo dalis, atlikti statinių technologinio proceso, šilumos įrenginių, elektros įrenginių, automatikos paleidimo ir derinimo darbus ypatingos svarbos statybos objektuose, taip pat neribotam laikui turi teisę užsiimti energetikos įrenginių eksploatavimo verslu. Jungtinės veiklos dalyvis UAB ,,Mikrovisatos servisas“ konkurso metu buvo atestuotas atlikti vaizdo stebėjimo ir praėjimo kontrolės sistemų projektavimo ir montavimo darbus ypatingos svarbos statybos objektuose, ūkinės veiklos statinių gaisrinės ir apsauginės signalizacijos darbus. Taigi, UAB ,,Siemens“ pateikti leidimai ir atestatai nepatvirtina nei jo, nei jungtinės veiklos dalyvių teisės atlikti su pirkimo objektu susijusio darbo suprojektuoti ir įrengti automatinę dujinę gaisro gesinimo sistemą bei vykdyti jos priežiūrą. Kaip jau buvo pasakyta, pagal perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus tiekėjai privalėjo turėti atestatus, leidimus, patvirtinančius jų kvalifikaciją atlikti montavimo ir priežiūros darbus susijusius su vaizdo kamerų įrengimu. UAB ,,Siemens“ bei jungtinės veiklos dalyviai taip pat neturėjo licencijų atlikti priešgaisrinės apsaugos sistemos techninę priežiūrą.

14Negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tiekėjas pagal pirkimo dokumentų reikalavimus neprivalėjo turėti ir pateikti licencijos prižiūrėti priešgaisrinės apsaugos sistemą. Minėta, kad pirkimo dokumentuose toks reikalavimas buvo iškeltas. Priešgaisrinės saugos įstatymas taip pat nustato reikalavimą, kad įmonė gali imtis priešgaisrinės įrangos techninės priežiūros tik turėdama atitinkamą licenciją (Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 str. 7 d.). Taigi, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turėjo tokį reikalavimą tiekėjui nurodyti, kas ir buvo padaryta pirkimo dokumentuose nurodant , kad pirkėjai privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją, patvirtintą dokumentais.

15Išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad trečiojo asmens UAB ,,Siemens“ pasiūlymas neatitiko perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, todėl Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu turėjo būti atmestas.

16Reikalavimas turėti teisę verstis atitinkama veikla pagal Viešųjų pirkimų įstatymą yra priskiriamas prie minimalių kvalifikacijos reikalavimų tiekėjams. Kai tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, perkančioji organizacija turi pasiūlymą atmesti (Viešųjų pirkimų įstatymo 28 str. 7 d.). Taigi, UAB ,,Siemens“ pasiūlymas, kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacinių reikalavimų, atmestinas.

17Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad tiekėjai sutarties vykdymo metu dėl darbų, kuriems atlikti yra reikalinga turėti licenciją ar atestatą, gali pasisamdyti subrangovus ar gauti atestatą patys ir taip tinkamai suteikti perkančiajai organizacijai paslaugą. Pirkimo dokumentų sąlygose (pirkimo dokumentų 3.2 p. bei priedo Nr. 2 p. 3.7) perkančioji organizacija reikalavo pateikti informaciją apie subrangovus, apie darbus, kurie bus perduoti subrangovams ir kokia jų kaina. Tuo tarpu, kaip matyti iš tiekėjo UAB ,,Siemens“ pateikto pasiūlymo, apie tai, kad kai kuriuos darbus atliks subrangovai, nebuvo nurodyta.

18Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodyta įrengti dvi stacionarias vaizdo stebėjimo kameras centrinio pulto patalpose: vieną budėtojų (operatorių) patalpoje, kitą – serverinėje su įrašomais, bet nestebimais vaizdais (pirkimo dokumentų priedo Nr. 4 p. 4.1.4). UAB ,,Siemens“ pateikė pasiūlymą įrengti gamintojo Fujitsu kameras. Tačiau, aiškinantis su perkančiąja organizacija kainų pagrįstumą, UAB ,,Siemens“ nurodė, kad į pasiūlytą kainą yra įskaičiuota 36 vnt. vienodo tipo spalvotų vaizdo stacionarių kamerų (b. l. 163, t. 1). Tai reiškia, kad UAB ,,Siemens“ pasiūlyme pateikusi gamintojo Fujitsu kameras, vėliau jas pakeitė kito tipo kameromis, ką pripažino ir apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teisme tretysis asmuo UAB ,,Siemens“ nurodė, kad buvo montuojamos vienodo tipo 36 kameros. Nustačius šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad trečiajam asmeniui UAB ,,Siemens“ aiškinantis dėl kainų pagrįstumo buvo pakeistos pasiūlyme pateiktos vaizdo stebėjimo kameros kito gamintojo ir tipo vaizdo kameromis, kurios nebuvo pasiūlytos įrengti centrinio pulto patalpose ir taip buvo pažeistas vienas iš pagrindinių viešųjų pirkimų principų – skaidrumo principas, kurio reikalavimus atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija turėjo užtikrinti (Viešųjų pirkimų įstatymo 4 str. 1 d.). Kad nebuvo užtikrintas skaidrumo principas rodo ir kita byloje nustatyta aplinkybė. UAB ,,Siemens“ pasiūlė valdomą vaizdo stebėjimo kamerą SD 53 CBW-PG-EI-X, gamintojas firma Pelco. Šio gamintojo minėto tipo kameros yra tiekiamos su tamsintu stiklo gaubtu. Dėl tamsinto stiklo prarandama ½ sust. pilno apšvietimo. Tos aplinkybės atsakovas ir tretysis asmuo neginčija. Trečiasis asmuo UAB ,,Siemens“ nurodo, kad dėl rašymo klaidos buvo pasiūlyta ne to tipo gamintojo Pelco vaizdo stebėjimo kamera. Iš to seka, kad UAB ,,Siemens“ pasiūlė vieno tipo valdomo vaizdo stebėjimo kamerą, tačiau techninius duomenis nurodė kito tipo vaizdo stebėjimo kameros, kurios techniniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. Tokį trečiojo asmens pasiūlymo pateikimo būdą teisėjų kolegija vertina kaip neatitinkantį perkančios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Pagal pirkimo dokumentus turi būti pateikti techniniai duomenys tos vaizdo kameros, kurią tiekėjas siūlo. Tuo tarpu, kaip jau buvo pasakyta, UAB ,,Siemens“ siūlė vieno tipo Pelco vaizdo stebėjimo kamerą, tačiau techninį aprašymą pateikė Pelco SP53CBWPG-EI-X tipo, kuris yra su skaidriu stiklo gaubtu. Tokiu būdu UAB ,,Siemens“ pateikė pasiūlymą taip, kad atitiktų pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams valdomoms vaizdo kameroms turėti 0,008 ir 0,014 liukso jautrumą.

19Pirkimo dokumentų priede Nr. 4 pateikti techniniai reikalavimai perkamam objektui. Perkančioji organizacija pareikalavo, kad tiekėjas techninėje specifikacijoje būtinai nurodytų konkretų kiekvieno siūlomo įrenginio, aparatūros, įrangos, komunikacijos priemonių reikalingų stebėjimo kamerai įrengti ir pan. modelį, firmą – gamintoją, pagrindinius parametrus. Priedo Nr. 2 punkte 3.6 nurodyti dokumentai, kuriuos tiekėjas turi pateikti savo pasiūlyme: vaizdo kamerų ir jų valdymo, monitorių, video signalo kodavimo įrenginių techninius pasus, CE sertifikatų kopijas, gamintojo dokumentus, patvirtinančius siūlomos tiekti įrangos technines charakteristikas. Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad tiekėjas UAB ,,Siemens“ perkančiajai organizacijai nepateikė stacionarios vaizdo stebėjimo kameros ,,Varicam -23“ CE sertifikato. Pirmosios instancijos teismas šį pažeidimą laikė mažareikšmiu. Tačiau šio pažeidimo negalima laikyti mažareikšmiu, nes pirkimo dokumentuose reikalavimas pateikti CE sertifikatus buvo numatytas kaip privalomas. Iš trečiojo asmens UAB ,,Siemens“ pateiktų pasiūlymo dokumentų matyti, kad UAB ,,Siemens“ pateikė tik gamintojo firmos Pelco vaizdo stebėjimo kamerų CE sertifikatų kopijas (UAB ,,Siemens“ pasiūlymo dokumentų b. l. 222, 280). Tuo tarpu stacionarios vaizdo stebėjimo kameros, kurios gamintojas Ernitec, UAB ,,Siemens“ CE sertifikato nepateikė. Pasiūlydama stacionarią vaizdo stebėjimo kamerą, tipas ,,Varicam-23“, kurios gamintojas yra firma Ernitec, tiekėjas UAB ,,Siemens“ pateikė vaizdo stebėjimo kameros ,,Varicam-23“ Optical zoom“ aprašymą ir gamintojo techninę specifikaciją (UAB ,,Siemens“ pasiūlymo b. l. 281-283). Įrodymu, kad teikiama gamintojo Ernitec stacionari vaizdo stebėjimo kamera ,,Varicam-23“ turi CE sertifikatą, UAB ,,Siemens“ pasiūlyme nėra. Prie pasiūlyme pateikto gamintojo Ernitec stacionarios ,,Vericam-32“ vaizdo stebėjimo kameros UAB ,,Siemens“ pateikė kito gamintojo Pelco firmos įdėklą, skirtą kamerai, kuris turi CE sertifikatą (UAB ,,Siemens“ pasiūlymo b. l. 280). Iš to seka, kad UAB ,,Siemens“ pateikė CE sertifikatą tik Ernitec stacionarios vaizdo stebėjimo kameros įdėklui, tačiau dėl pačios kameros CE sertifikatas pasiūlyme nebuvo pateiktas (UAB ,,Siemens“ pasiūlymo b. l. 213). Kaip nurodė atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovė, viešųjų pirkimų komisija, prieš priimdama sprendimą, kreipėsi į ekspertą L. R. , kuris davė išvadą, kad abiejų tiekėjų – UAB ,,Siemens“ ir UAB ,,Fima“ pasiūlymai yra lygiaverčiai, o pati savivaldybė netikrino techninių reikalavimų, nes pats tiekėjas pasirašė, kad visi reikalavimai atitinka technines charakteristikas (b. l. 16, t. 4; b. l. 92-95, t. 5). L. R. nurodė, kad su Kauno miesto savivaldybės administracija buvo sudaręs sutartį, pagal kurią teikė konsultacijas, rengė pirkimų dokumentų techninius reikalavimus, lygino abiejų tiekėjų pasiūlymus, tikrino, ar atitinka kiekvienai pirkimo dokumentuose nurodytai sąlygai (b. l. 15-16, t. 4). L. R. paaiškino, kad jis tikrino UAB ,,Siemens“ pateiktus CE sertifikatus ir pareiškė, kad be CE sertifikato prekės į Lietuvą negali pakliūti, kad firma ,,Siemens“ yra garsi Europos įmonė ir nelogiška abejoti, kad ji neturi CE sertifikato, be to, firma Ernitec yra Europos Sąjungos firma ir 99 procentai, kad ji atitinka CE reikalavimus (b. l. 119, t. 4). Taigi iš atsakovo atstovės ir L. R. paaiškinimų matyti, kad viešojo pirkimo komisija nesprendė, ar UAB ,,Siemens“ pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytiems privalomiems reikalavimams pateikti CE sertifikatus, o L. R. išvadą, kad UAB ,,Siemens“ pasiūlymas, jog Ernitec firmos vaizdo stebėjimo kamera ,,Varicam-23“ atitinka CE sertifikato reikalavimams, padarė vadovaudamasis tuo, kad firma ,,Siemens“ yra garsi Europos įmonė, kad prekės į Lietuvą be CE sertifikato negali pakliūti ir kad firmos Ernitec produkcija 99 procentais atitinka CE reikalavimams. Tai rodo, kad UAB ,,Siemens“ pasiūlymas neatitiko privalomų perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų tiekėjui pateikti CE sertifikatą, patvirtinantį, kad siūloma įranga turi atitinkamą kokybę ir patikimumą. Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų priedo Nr. 2 punkte 3.6 buvo nurodytas privalomas reikalavimas tiekėjams pateikti CE sertifikatus, patvirtinančius kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus techninėje specifikacijoje. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų priedo Nr. 4 įžanginėje dalyje nurodė, kad pasiūlymas, neatitinkantis techninės specifikacijos, bus atmestas. Kadangi UAB ,,Siemens“ nurodytų vaizdo stebėjimo kamerų ,,Vericam-23“ techninės charakteristikos nebuvo patvirtintos CE sertifikatu, tai pagal minėtas pirkimo dokumentų sąlygas UAB ,,Siemens“ turėjo būti atmestas.

20Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad UAB ,,Siemens“ pasiūlymas, kaip neatitinkantis privalomų Kauno miesto savivaldybės administracijos pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (nepateiktas CE sertifikatas), turėjo būti atmestas (Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 2 d. 2 p.).

21Ta aplinkybė, kad tik teismui pareikalavus UAB ,,Siemens“ pateikė pačio gamintojo Ernitec CE deklaraciją apie tai, kad vaizdo kamera Vari Cam/Pal atitinka EN 55022/A2-1996B klasė EN 50130-4:1995 standartą, nereiškia, kad, atliekant pirkimo procedūras, nebuvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai bei viešųjų pirkimų principai, kuriuos turi užtikrinti perkančioji organizacija. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad pirkimo procedūros būtų skaidrios, kad tiekėjai turėtų lygias sąlygas dalyvauti pirkime. Vienas iš būdų šiems principams įgyvendinti yra kai perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, tinkamai išaiškina ir patikrina, ar tiekėjų pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams. Tuo tarpu perkančioji organizacija Kauno miesto savivaldybės administracija nurodė, kad tiekėjo pateikto pasiūlymo, ar jis atitinka pirkimo dokumentuose keliamiems perkamo objekto techninėms charakteristikoms, pagrįstumo ir teisingumo netikrino.

22Tiekėjas UAB ,,Siemens“ pasiūlė stacionarią vaizdo stebėjimo kamerą ,,Varicam-23“ (b. l. 36, t. 4). Šios stacionarios vaizdo stebėjimo kameros gamintojas firma – Ernitec, ką ir nurodė tiekėjas. Techninėje specifikacijoje nurodyti pagrindiniai šios vaizdo stebėjimo kameros techniniai duomenys, kurie formaliai atitinka pirkimo dokumentų priedo Nr. 4 reikalavimams, išdėstytiems 4.3 punktuose. Tačiau UAB ,,Siemens“, pateikdama vaizdo stebėjimo kameros ,,Varicam-23“ techninį aprašymą, neparodė, kad šios kameros korpuso gamintojas yra ne firma Ernitec, o Pelco firma (b. l. 36, t. 4). Pagal pirkimo dokumentų priedo Nr. 4 įžanginėje dalyje nurodytus reikalavimus, tiekėjas privalo nurodyti siūlomo įrenginio, įrangos, reikalingų stebėjimo sistemai įrengti, gamintoją. Tai reiškia, kad trečiojo asmens UAB ,,Siemens“ pasiūlymas, nenurodant, kad vaizdo stebėjimo kameros ,,Varicam-23“ korpuso gamintojas yra kita firma, neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų (pirkimo dokumentų priedo Nr. 4 įžanginė dalis).

23Nustačius atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdyto viešo pirkimo aptartus pažeidimus, ginčijamas Viešojo pirkimo komisijos sprendimas naikintinas, nes pažeidimai yra imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos, nustatytos Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, 28 straipsnio 1 dalies 7 punkte, 33 straipsnio 2 dalies 2 punkte, pažeidimai.

24Reikalavimas įpareigoti perkančiąją organizaciją atmesti UAB „Siemens“ pasiūlymą negali būti reiškiamas kaip atskiras, kadangi, pripažinus negaliojančiu ginčijamą viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, klausimas dėl pasiūlymo atmetimo yra išspręstas. Teisėjų kolegija dėl šio reikalavimo atskirai nepasisako. Teismo motyvai, kad perkančioji organizacija turėjo atmesti UAB ,,Siemens“ pasiūlymą, jau yra aptarti ir išdėstyti.

25Dėl aukščiau nurodytų argumentų apeliacinį skundą patenkinus, ieškovui UAB ,,Fima“ iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos priteistinos bylinėjimosi išlaidos (b. l. 13, t. 1; b. l. 3; b. l. 18, t. 5; b. l. 153, 155, t. 4). Iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės naudai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme (b. l. 4, t. 1; b. l. 41, t. 5).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

27Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 13 d. sprendimą panaikinti. Uždarosios akcinės bendrovės ,,Fima“ ieškinį patenkinti. Pripažinti Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2005 m. lapkričio 9 d. sprendimą negaliojančiu.

28Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Fima“ iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos 200 Lt žyminį mokestį, sumokėtą už ieškinį ir apeliacinį skundą, ir 2 076,75 Lt išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti. Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės naudai 41,75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Fima“ ieškiniu prašė: 1) panaikinti Kauno miesto... 4. Ieškovas nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo... 5. Kauno apygardos teismas 2006 m. gruodžio 13 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 6. Ieškovas UAB ,,Fima“ apeliaciniu skundu prašo: 1) panaikinti Kauno... 7. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį... 8. Trečiasis asmuo UAB ,,Siemens“, UAB ,,Mikrovisatos TV“ ir UAB... 9. Trečiasis asmuo L. R. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo apeliacinį... 10. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 11. 2002 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje... 12. Pirkimo dokumentų priedo Nr. 1 ,,Kvalifikacijos deklaracija“ 1.4, 1.5... 13. Pirkimo dokumentų priede Nr. 4 ,,Techninių pasiūlymų duomenys“... 14. Negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tiekėjas pagal... 15. Išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 16. Reikalavimas turėti teisę verstis atitinkama veikla pagal Viešųjų pirkimų... 17. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad tiekėjai sutarties... 18. Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodyta įrengti dvi... 19. Pirkimo dokumentų priede Nr. 4 pateikti techniniai reikalavimai perkamam... 20. Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad UAB... 21. Ta aplinkybė, kad tik teismui pareikalavus UAB ,,Siemens“ pateikė pačio... 22. Tiekėjas UAB ,,Siemens“ pasiūlė stacionarią vaizdo stebėjimo kamerą... 23. Nustačius atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdyto viešo... 24. Reikalavimas įpareigoti perkančiąją organizaciją atmesti UAB „Siemens“... 25. Dėl aukščiau nurodytų argumentų apeliacinį skundą patenkinus, ieškovui... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 13 d. sprendimą panaikinti.... 28. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Fima“ iš atsakovo Kauno...